Petőfi Népe, 1976. március (31. évfolyam, 52-77. szám)

1976-03-03 / 53. szám

RÁKÓCZI-KIÁLLÍTÁS VÁROSI MONOGRÁFIA 1882-BŐL Színvonalas honismereti program Kiskunfélegyházán KECSKEMÉTI anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Rácz József (anyja neve: Orbán Hajnalka), Farkas Eri­ka (Bozsák Mária), Blaskovics Ildi­kó (Dünai Jolán), Nyilas Erika (Egerszegi Judit), Gulyás Mihály (Bo- zóky Aranka), Majoros Csaba (Szom­bati Julianna), Patkós Attila (Szépe Terézia). Dómé István (Fehér Ilona), Burián Erika (Lovászi Márta), Szabó Ákos (Füredi Mária), Kerekes Ferenc (Bodor Katalin), Kálózi Atila (Soós Saiclta). Tóth Tamás (Hirsch Kata­lin), Török Anikó (Piszmán Mária). Takács Krisztina (Vitéz Hilda), Bállá Gábor (Vagner Erzsébet), Polk Zsolt (Konkoly Mária), Békési József (Ka­ra Ilona), Tőzsér Erzsébet (Kollár Erzsébet), Dobos Attila (Gáspár Etel­ka), Kovács Henriett (Baráth Erzsé­bet), Tóth-Pál Árpád (Krizsák Mar­git), Csaj bók Erzsébet (Borbás Erzsé­bet), Varjú Henriett (Paksi Anna), Bálint Zsuzsanna (Borbély Mária), Sárközi Mariann (Gondi Eszter), Su- ke Anita (Veraj Gizella), Farkas Fe­renc (Konfár Margit), Jóni György (Rácz Mária), Fehér László (Hoksza Mária), Szabó Attila (Gajdácsi Bor­bála), Orbán Timea (Kállai Etelka), Mózer Anna (Nagy Anna), Bíró Zol­tán " (Bakó Ilona), Erdélyi Barbara (Horváth Irén), Iványi Attila (Szabó Mária), Durá'hcsik Péter (Fábián Má­ria), Bornemissza András (Gömöri Edit). Deák Andrea (Szőke Mária), Pásztor Katalin (Kis Katalin), Gutás Agnes (Szabó Julianna), Aczél György (Kun Rozália), Fáy Virág (Franczen Margit), Nyúl Szabolcs (Módra Ro­zália). Czelleng Sándor (Kis Ilona). Balogh Attila (Záray Ildikó), Horváth Jácint (Kenyeres Zsuzsanna). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Bajáki János és Dudás Etelka, Bencsik Jó­zsef és Mayer Katalin, Molnár End­re és Szikora Veronika, Oláh Imre és Szatmári Terézia, Pólyák Ferenc és Mihály Katalin, Fabók István és Ko­rom Zsuzsanna, Kovács László és Nagy Katalin, Vas Tibor és Nagy Eszter, Dudás János és Nagy Erzsé­bet, Hajagos László és Konfár Klá­ra, Nagy József és Géró Ilona, Já­romi Gyula és Hajagos-Kis Anna. Eenkovics János és Kelemen Kata­lin, Mettler Hans Rudolf és Bogyai Éva. MEGHALTAK': Sebők Imre 63, Pa­nik Ferencne Kazancsov Margit 44, Pap Józsefné Sudár-Ország Ilona 76, Sípos Ferenc 67, Reiner Pál *66, Sza­bó István 72, Lázár Jánosné Kalliwo- tía Sarolta 78, Kokovai Antal 69, Ju­hász Mihályné Sóki Mária 83, Egyedi István 75, Horváth Lászlóné Válik Ilona 68, Balog András 71, Kasza Lász­ló 74, Lemberger Lajos 56, Muraközy Fálné Fazekas Judit 82. Bontovics Lajosné Hacker Lenke 53, Horváth Jánosné Marsa Terézia 82, Vörös Miklós 90, Csáki Lajosné Brukker Gizella 82, Simon Antalné Kovács kiária 77, Gere István 77, Adorján József 64, Balaji Mária 51, Mohácsi József 61, Hutás János 8, Végvári Fe- rencné Bimbó Jolán 66, Seres Dezső 62. Ambrus Jenő 78, Nagy Sándorné Verdung Sára 57, Muraközi Pál 90, Király Sándorné Bakos Margit 75, Szabó Bálintné Borbély Mária '66 éves korban. Ugrásszerű emelkedés A kiskunfélegyházi ÁFÉSZ- könyyesbolt forgalma a legutób­bi öt évben háromszorosára nőtt. A Móra-könyvüzlet a múlt év ben 6 millió forint értékű köny­vet adott el. Bács-Kiskun megye egyik leg­aktívabb városi honismereti klubja Kiskunfélegyházán műkö­dik immár évek óta. A klub ez évi programja is igen változatos, színvonalas. Az idei. első foglalko­záson, januárban, a helyi közmű­velődés 1867—1910. közötti hely­zetével ismertették még az ér­deklődő klubtagokat. Februárban a Kiskun Múzeum dokumentá­ciós emlékkiállítást rendezett II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulója tiszteletére. A hon­ismereti klubba járó fiatalok és idősek közösen tanulmányozták a kiállítást, majd a helyszínen ér­dekes előadást hallgattak meg a Rákóczi-kutatás eredményeiről. Mint Fazekas István múzeum­igazgató elmondta, a továbbiak­ban Félegyházi portrék címmel a kiskun város történeti kutatóiról szóló előadássorozatra kerül sor. A többi között foglalkoznak majd Szerelemhegyi Tivadarral, az 1882-ben 'megjelent első félegy­házi monográfia szerzőjével, Sza­A KPM Közúti Igazgatóság az 53-as számú Solt—Kiskunhalas— Tompa közötti" út Kiskőrösi átke­lési szakaszának átépítése miatt a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca- és a József Attila ut­ca között március 1-től lezárja. A lezárt útszakasz forgalmát az alábbi útszakaszra terelik: Solt- vadkert—Solt forgalmi irány: Pe­tőfi Sándor utca—József Attila lay Gyulával, a Kiskun Múzeum alapítójával, akinek kéziratos helytörténeti és néprajzi munkái egyebek között a kiskunsági szél­malmokról szólnak. Előadás lesz Mezősy Károlyról, a kiváló ta­nár majd múzeumigazgató nép­rajzi, irodalomtörténeti munkás­ságáról is. Szeretnének meghívni mai nép­rajzkutatókat, néprajzgyűjtőket, akik a városban és környékén' kutattak, illetve kutatnak. Ven­dégségbe hívják a többi között Csanády Imre Kossuth-díjas köl­tőt, aki 1941-ben néprajzi gyűj­tési végzett Kiskunfélegyházán, s több versének témája is kapcso­lódik ottani tartózkodásához. A honismereti klub mintegy, ötven állandó tagja nemcsak elő­adásokon, beszélgetéseken és vi­tákon vesz részt; egy részük ak­tív kutatója a várostörténeti do­kumentumoknak is. Munkájuk ilyen szempontból is hasznos, eredményes. R. M. utca—Klapka utca—Dózsa György út. Solt—Soltvadkert forgalmi irány; Dózsa György út—Klapka utca—Petőfi utca. A Kecskemét —Kalocsa összekötő út forgalmát a 'kiskőrösi szakaszon, mfndkét irányban az' alábbi útvonalra te­relik: Izsáki út—Kossuth utca— Bajcsy-Zsilinszky utca—József Attila utca. A lezárás időtarta­lma egy év. A forgalomterelést táblákkal jelezték. Amerikába is szállít a Tisza Cipőgyár V A hazai cipőipar idei tőkés exportjának felét a martfűi Tisza Ci­pőgyár szállítja. Anglia, Franciaország után idén először az Ame­rikai Egyesült Államok is a vevők sorába lépett. Az amerikai cég­gel történt üzletkötés már az első évben egymillió dollár bevételt eredményez. Szocialista piacokra kétmillió pár lábbelit szállít a martfűi nagyüzem. Forgalomterelés Kiskőrösön Azért is tavasz van! Március elsejével beköszöntött a „meteorológiai’’ tavasz. Hogy aztán „valódi", mármint emberi — és mérsékelt égövi megszokottságunk szerinti lesz-e ez a tavasz, majd elválik. Következtetni, biztosan, „jósolni” \ már sem hőmérsékletből, sem csapadék­ból — sem derűből, sem borúból nem merünk. A mögöttünk lefolyttá pár év során ember, állat, nö- - vény tapasztalhatta, hogy a régi és „bevált” kö­vetkeztetések, mint például, „ha lényük gyertya­szentelő, az iziket szedd elő” egyre-másra érvé nyűket, vesztik. Ügy tessék-lássék —, bizonyára előbújik barlangjából a medve is február 2-án, de csak azért, hogy nyújtózkodjék egy kicsit. Meg­ropogtatja megrnacskásodott tagjait, ásít egy ha­talmasat, aztán legyint egykedvűen. Ha süt, ha kustol a hó, bölcsen visszabúvik odújába. Még al­szik rá egyet, mire visszatérne be-termelő mun­kájába. A virágok még hiszékenyek, könyelműen bedőlnek egy kis csalfa napsütésnek is. Olvassuk az újs&okban, hogy itt kinyílt, ott virágzik egy- egynaiv* növényke. mert ugye a váratlanul ránk ömlő enyheség. Ügyieket, mire nyomdafestéket ka­pott a hír, már fagy sorvasztotta el a butácska ibolyát. Nem azért, mintha mi emberek oly okosak, praktikusak lennénk tavaszvárás idején. Hányszor hagyjuk le a biztonságos gúnyát, csak mert „való­ságos májusi meleg” süt le ránk mondjuk délelőtt 11-kor. Délután fél négykor viszont már szívesen belebújnánk saját' zsebünkbe< az éles téli szél elöl, és este hidegrázás közepette szürcsöljük a boros teát, kétségbeesetten lessük a „hőmérőt”, reizkető szájjal átkozzuk a „vírust”. De csupán annyi kell, hogy másnap helyrejöj- jiink. Nincs itt semmi vész! — ujjongunk, és nap­tárunkat, a hírlapot ütögetve erősítgetjük: — Itt a tavasz! Ködösek a reggelek? Nem tesz semmit. .Meteoro­lógiai „időszámítás” szerint tavasz van. S ha az időjárás véletlenül nem „tudná”, hát eszébe jut­tatjuk azzal, hogy eme télies borúban is kimegyünk a strandra. Milyen izgi dolog, kéjes elégtétel a kö­dös, szeles idővel szemben, hogy például a kecs­keméti fedett uszoda nyiiott termálmedencéjében már csak úgy félvállról beszélgetünk az elmúlt tél viszontagságairól. Hogy január rekordhidegét Bé­késcsabán mérték, mínusz 21 fokot. — Az semmi —, szólal meg valakiben a Bács- Kiskun megyei szuperpatrióta — Baján — 1942 f januárjában mínusz 34,1 fokra hűlt le a levegő. Ez olyan országos rekord, amit azóta se döntött meg a természetfelelős. — Most januárban is a legtöbb havat kapott me-' gyék közt voltunk — toldja meg más. — Bács- Kiskunban, Békés és Csongrád megyében 30—35 centiméter vastagságúra nőtt a hótakaró. Mesélnek, mesélnek a merész strandolok. Ösztö­nösen is szurkolnak még az „elmúlth téltől. Mert igaz, hogy fölényesen ítélkezhetünk lassan a fagy- 'ról, hóról, de most még azért inkább nyakig a me­leg vízbe merülve. (T. I. — Sz. M.) Dalok és kórusművek Az Országos Filharmónia bér­leti sorozatának keretében hétfőn este Kecskeméten, a Megyei Mű­velődési Központban hangzott el Barlay Zsuzsa, Gregor József és a Kodály Zoltán Ének-Zenei Is­kola kórusának hangversenye. A daléneklés, a kamaramuzsi­kának ez a különleges bensősé­ges területe, méltatlanul mellő­zött hangversenyéletünkben. Azt gondolhatnánk, hogy sokan igénylik az ilyen műsorokat. Az est közönségének csekély létszá­ma azonban éppen az ellenkező­jét bizonyítja. Talán ez is indo­kolhatta volna, hogy a műsor az intézmény kamaratermében han­gozzék el. Igaz, hogy a nagy lét­számú énekkar szereplése ott nem megoldható. Éppen ez' a rendelkezési—gyakorlati szempont is bizonyítja, hogy a műsor ösz- » szenilitása nem volt szerencsés. A zongorakíséretes szólóének mellé ugyanis nehezen társítha­tok énekkari műsorszámok. Az értékes művek és a jól sikerült ’ előadás azonban feledtették ve­lünk ezt a hibát. Barlay Zsuzsa műsorában Schu­mann' Asszonyszerelem, asszony­sors című ciklusa hangzott el el­sőként. Ha a „dal-novella” vég­ső kicsengésének énekesi és szí­nészi értelmezésével nem is tudtunk teljesen azonosulni, sok szép részlet, muzikális megoldás és Miklós György kitűnő kama­ramuzsikusra valló kísérete érté­kessé tette az előadást. Kodály három népdalfeldolgozása közül Az ifjúság mint sólyommadár kezdetű tetszett a legjobban. Gregor József ugyancsak ki­váló kísérővel lépett pódiumra. Pál Tamás — akit elsősorban a karmesteri emelvényről ismerünk —, a szükséges súllyal és nagy alkalmazkodóképességgel játszot­ta szólamát. Gregor József kitű­nő operai alakításai révén talán a legnépszerűbb énekes Kecske­méten. Dalénekesként is bizonyí­totta kiváló adottságait' 'és fel- készültségét. A Kardos Pál vezetésével sze­replő kórus is dicséretes telje­sítményt nyújtott. Idei. repertoár­jának már több alkalommal adott darabjait ismét kiegyenlített- szép hangzással, pontosan és mű­vészi hitellel énekelte. Az erede­tileg gyermekhangra elképzelt Kodály-kórusok mellett Brahms igényes, szólistákat is próbára te­vő duettjeit is nagy zenei érett­séggel, plasztikus szólammintá­zással. mutatta be Ladies Tarnás- né megbízható zongorakiséreté- vel. Mind'ez persze áz ifjú éne­kesek odaadásán és ügyszeretetén kívül elsősorban a karnagy kivé­teles kórusnevelői hozzáértését és pódiumon megnyilvánuló at­moszférateremtő képességét di­cséri. Ennek köszönhető, hogy még a késő esti órákban is üdén és szépen szólalt meg a ráadás­darab; Balázs Árpád Ének a dalról című kompozíciója. Ittzés Mihály naptar 1976. március 3., szerda Névnap: Kornélia Napkelte: 6 óra 2i perc. Napnyugta: 17 óra 32 perc. Holdkelte: 6 óra 58 perc. Holdnyugta: 20 óra 21 perc AZ IDŐJÁRÁSRÓL A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: március l-én a középhőmérséklet 10,1 (az 50 éves átlag 3,4), a /legmagasabb hőmérsék- lét 16 Celsius-fok volt, a nap 5,1 órát sütött. Március 2-án kedden reggel 7 órakor 6,1, déli egy órakor 10,1, Cel- sius-fokot mértek. A reggel 7 óra­kor mért legalacsonyabb hőmérsék­let 5,5 fok volt, A Kecskeméti Katona József Színház műsora $ Március 3., szerda este 7 óra: FIGARÓ HÁZASSÁGA Kelemen-bérlet. MOZIMŰSOR 1976. március 3.: KECSKEMÉT VÁROSI fél 4 és 1 háromnegyed 6 órakor FEJ NÉLKÜLI LOVAS Színes, magyarul beszélő szovjet film 8 órakor ' elszakadás Színes, magyarul beszélő amerikai film Csak 16 éven felülieknek! KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor A KÉT ARANYASÖ Színes, magyarul beszélő német kalandfilm MESÉMOZI háromnegyed 8 órakór KATI ÉS A VADMACSKA Mesefilm — Tanácstagok beszámolója - a Kecskeméti Konzervgyárban. A Kecskemét városi 79., 80., 103. számú választási körzet tanács­tagjai, Böle Józsefné, Magyar Fe- rencné és Nagy Lászlóné, már­cius 4-én este 18 órakor tanács­tagi beszámolót tartanak a Kecs­keméti Konzervgyár I. telep ebédlőjében. ' — Árvízvédelemre 39 millió. Az Alsódunavölgyi Vízügyi Igaz­gatóság „felségterülete" a Duna- földvártól az országhatárig tartó Duna-szakasz. Az árvízvédelmi feladatoki-fontos < részét .képezik a folyamatos <, i töltései ősi tésí, ,< mun.T kák, amelyre az idén Sükösd, Fájsz és Érsekcsanád. térségében összesen 39 millió forintot költe­nek. — Szombathelyen nyitják meg. Az idei ünnepi könyvhét meg­nyitása május 29-én Szombathe­lyen lesz. A könyvünnepre hu­szonöt írót és számos előadómű­vészt is meghívnak. A halálos baleset oka: szabálytalan előzés Lapunk keddi számában — sajnos —, három olyan közleke­dési szerencsétlenségről kellett hírt adnunk, amelynek követkéz, tében hárman vesztették életü­ket. Mindhárom közúti baleset- okozója egyértelműen a szabály­talan előzés, azaz az előzés fel­tételeinek figyelmen kívül hagyá. sa volt. Az új közlekedésrendé­szeti szabályzatban — a régivel ellentétben —, bővült azoknak a teltételeknek a száma, amrIvek betartása biztonságossá, veszély­telenné teszi az előzés végrehaj­tását. A jogszabály kimondja: „Előzni csak akkor szabad, ha az előzés céljából igénybe ven­ni kívánt forgalmi sáv olyan tá­volságban szabad, hogy — figye­lemmel az. előzni kívánó és a megelőzendő jármű sebessége közötti különbségre >— az előzés a szembejövő forgalmat nem za­varja.” E feltétel ellen vétett szom­baton a 44-es számú úton Szál­kái Árpád budapesti lakos, aki a sí\rű köd ellenére (a korlátozott látási viszonyok miatt nyilván nem láthatta á szembejövő for­galmat) előzött személygépkocsi­jával. Ezzel a szerencsétlenséggel kapcsolatban szeretnénk ismétel­ten utalni az új KRESZ egy má­sik rendelkezésére is, mely sze­rint korlátozott látási viszonyok között, éjjel, a járműveket tom­pított fényszóróval kell megvi­lágítani. A vasárnap az E—5-ös úton történt halálos közlekedési bal­eset szintén azért következett be, mert Kotlárik József sem tar­totta be az előzés feltételei közül a már korábban idézettet, ugyan, is úgy hajtotta végre e veszélyes műveletet, hogy nem győződött meg a szembejövő forgalomról. A harmadik halálos szerencsét­lenség kapcsán azonban hang­súlyozni szeretnénk, hogy An­toni Sándor érdi lakos az elő­zés feltételei közül a harmadikat hagyta figyelmen kívül: „Az előzni kívánó jármű előtt ugyan­abban a forgalmi sávban haladó másik jármű előzési szándékot nem jelzett”. Nos, ebben az eset­ben a személygépkocsi előtt ha­ladó teherautó már jelezte elő­zési szándékát, ám Antoni Sán­dor a nagy sebesség miatt nem tudott lefékezni, s harmadikként előzött. Ez a szabályok durva megsértése volt, s tragédiát oko­zott. Az előzés feltételeinek betar­tása mellett éppen e szerencsét­lenségek kapcsán szeretnénk egy rossz gyakorlatra, veszélyes je­lenségre felhívni a figyelmet. Sokan — különösen a hivatásos gépjárművezetők — úgy előz­nek, hogy az előzés megkezdése előtt szinte belebújnak az előt­tük levő jármű holtterébe, azaz negyed, vagy még annyi féktá­volságot sem tartanaik. Emiatt nehezebben tudják észlelni a szembejövő, illetőleg az előt­tük haladó jármű előtt levő jár­műveket, s miután az előzést hirtelen, szögletesen hajtják vég­re, meglepetéssel tapasztalják, i hogy szemben már jön egy te­herautó, vagy személygépkocsi. Itt az ütközés szinte elkerülhe­tetlen, s ha mégis, akkor az árok, vagy az úlmenti fa állítja meg" ! a szabálytalankodót. Ez még olyan veszéllyel is jár, hogy a megelő­zendő jármű vezetője nem ész­leli a mögötte jövőt — éppen a h olttér miatt —, s / ha hirtelen fékez valamilyen ok miatt, a mögötte jövő jármű elkerülhe- \ tétlenül nekirohan. í a három tragédia tanulsága egyértelmű: a legveszélyesebb manővert, az előzés elvégzését csak akkor lehet és szabad vég­rehajtani, ha annak valamennyi feltétele adott, s ezt táblák vagy szabályok nem tiltják. G. G. — INDIÁTÓL NEPÁLIG. Ba­ján, a fegyveres erők klubjában ma délután 3 órakor dr. Móczár László, a szegedi József Attila Tudományegyetem professzora tart előadást utazásairól. — Megyénk a rádióban. A Bács-Kiskun megyei Pályavá­lasztási Tanácsadó Intézet egyik nehezen megoldható gondjáról, a szellemileg károsodott fiatalok elhelyezéséről készített műsort Szél Júlia, a Magyar Rádió mun­katársa. A rendkívül érdekesnek ígérkező riport Védtelenek cím­mel''hangzik el a Kossuth-adón március 5-én, pénteken 16Í10 órai kezdettel. — ÜJ RENDELŐINTÉZET. A Szegedi MÁV Igazgatóság mint­egy 13 ezer dolgozója számára modern, négyemeletes rendelőin­tézetet építenek Újszegeden, az Odessza-lakónegyedben. A jövő év végére elkészülő" létesítmény­ben huszonnyolc orvosi munka­helyet rendeznek be; a beruhá­zási költség megközelíti az ötven­millió forintot. — Árpolitikánk az V. ötéves terv időszakában — címmel dr. , Csikós Nagy Béla, az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke tart előadást Kecskeméten. A Magyar Közgazdasági Társaság rendezé­sében sorra kerülő beszámolóra a megyei művelődési központban kerül sor, március 6-án, szomba­ton délelőtt 9 óra 30 perces kez­dettel. — A MEGYEI gyógyszertári köz­pontban szombaton összegzik az elmúlt esztendő eredményeit, a megye gyógyszertárainak mun-^ kaját. Ez alkalommal értékelik a szocialista brigádok tevékenysé­gét is. — HELYESBÍTÉS. Lapunk február 29-i, vasárnapi számának 3. oldalán, a Tázláron bizakodnak című riportban sajnálatos képcse­re történt, amelyért olvasóink el- í nézését kérjük. A riport első ké­pe nem a tázlári falugyűlést résztvevőit ábrázolja. Itt a tavaszi—nyári divat • A Budapesti Ruházati Szövet­kezet divatszalonjai és az OKISZ Labor bemutatta a sajtónak a tavaszi—nyári di­vatújdonságait. Képünkön:• pöftyös vászonból varrt nyári ruha. (MTI-fotó Bara István — KS) PETŐFI NEPE A Magyar Szocialista, Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preíszinger András Igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 12-619. 12-516 (központi): 11-709, 11-132. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jelzőszámlára Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét, Külső-Szegedi út 8. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 210(5

Next

/
Oldalképek
Tartalom