Petőfi Népe, 1975. október (30. évfolyam, 230-256. szám)

1975-10-07 / 235. szám

4 • PETŐFI NEPE • 1975. október 7. A nőpolitika végrehajtása a pártmunka szerves része A megyei pártépítési bizottság tapasztalataiból A megyei pártbizottság pártépítési munkabizottsága nem­régiben megvizsgálta és elemezte a mezőgazdasági szövetke­zetekben működő pártszervezetek nőpolitikái munkát irányí­tó, ellenőrző tevékenységét, a nők helyzetét javítani célzó kormányhatározat érvényesülését, valamint a nőbizottságok munkálkodását. Vajon mit mutatnak a párthatározatban rögzített elvek, a gyakorlat tükrében? A megye 114 termelőszövetkezetében dolgozó mintegy tizennyolcezer nő érdekeltségét tekintve mindenképpen hasznos a vizsgálat tapasztalataiból legalább a leglényegesebbeket közreadni. A pártépítési bizottság, eteő és legfontosabb megállapítása/ hogy a tsz-pártalapszervezetek döntő többségében jól értik és helyesen irányítják a nőpolitikái munkát Általában rendszeressé vált a kazdaságvezetö évenkénti beszá­moltatása az 1013-as kormányha­tározat végrehajtásáról-és épp így a nőbizottságok ténykedésének számonkérése, feladatokkal való ellátása is. S ami a lényeg: a pártszervezetek napi munkájának szerves részé lett a nők élet- és munkakörülményeire való figye­lés. a gondok, nehézségek jelzé­se, megoldásuk szorgalmazása. A pártvezetöségek és a nőbi­zottságok között kialakult a szo­ros munkakapcsolat; a nőfelelő­sök rendszeresen részt vesznek a nőbizottsági üléseken, tájékoztat­nak az alapszervezet határozatai­ról, állásfoglalásairól, javaslatok­kal, észrevételekkel segítik a nő­bizottságok munkáját. Számos helyen a párttitkár is gyakori Résztvevője a nőbizottsági ülés­nek, ezt az alkalmat is felhasz­nálva a tagok tájékoztatására, politikai ismereteik bővítésére. £s követésre érdemes az a több tsz-ben alkalmazott gyakorlat, miszerint rendszeresen tanács­koznak a nőbizottságban tényke­dő kommunista nőkkel. Az általában kedvező tapasz­tálatok mellett akadnak rá pél­dák, amelyek jelzik, hogy még nem mindenütt eléggé hatékony a nőpolitika munkahelyi párt­irányítása. Ez utóbbi helyenként leszűkül a nőbizottság és a párt- szervezet nőfelelősének kapcsola­tára; másutt csak a nőbizottság­tól kéri számon á pártvezetőség a nőpolitikái munkát vagy csak élvétve kerül sor a gazdaságve­zető beszámoltatására. Viszonylag kevés kivételtől el­tekintve megfelelőnek értékelte a pártépítési bizottság a pártszer­vezeteknek a nők politikai neve­lése, szemléletük helyes formálá­sa érdekében való tevékenységet. Évről évre gyarapodik a szerve­zett politikai oktatásban részt ve­vő nők száma, s rendszeresek a különböző — politikai, egészség- ügyi, jogi stb. — ismereteket gyarapító téli tanfolyamok. Nem kismértékben ennek köszönhető­en, sokat fejlődött az utóbbi idő­ben a mezőgazdaságban dolgozó nők szemlélete, a közügyek iránti érdeklődésük, a kulturális, műve­lődési igényük is. A szövetkezetek politikai életé­ben való részvételüket illetően történt előrehaladás, bár más ágazatokhoz viszonyítottan a tsz- ekben jóval kevesebb a nő a pártban és a pártvezetőségekben. A megyei 26,3 százalékkal szem­ben a tsz-ekben dolgozó pártta­gok között mindössze 15,1 száza­lékos a nők aránya. A két kong­resszus között a megyében felvett új párttagoknak 36,8 százaléka nő; csak a tsz-eket tekintve 27 százalékos ez a hányad. A Jsz-pártszervezetek pártépítő munkájának igényesebbé válását jelzi, hogy a párttagok sorába felvett nőknek csaknem kéthar­mada harminc év alatti fiatal, s az iskolai végzettségük is jobb, mint az összes újonnan felvett párttag végzettségének átlaga. Vi­szont kevesebb közöttük a fizi­kai dolgozó, mint a férfi pártta­gok között. A pártvezetőségek legutóbbi újjáválasztásákor figyelemre méltóan gyarapodott a megvá­lasztott nők száma, a 17,9 száza­lékos arányuk a. tsz-alapszerve- zeti vezetőségekben, azonban lé­nyegesen alacsonyabb, a megvei átlagnál. S ha megemlítjük még, hogy a tsz-párttitkárok között qjupia. kUgQp nő gkad^ nem ne­hézkövetkeztetni az előbbrejutás érdekében végzendő további fel­adatokra. , Számos kedvező megállapítást összegezhetett a pártépítési bi­zottság a gazdaságvezetők szem­léletének kedvező megváltozásá­ról. Erre utalnak például a nők egész évi foglalkoztatásának új lehetőségei, vagy ilyen lehetőség híján a nők részére munkanap jóváírására hozott intézkedés a háztájiban előállított és a tsz-en keresztül értékesített termékek után. Sokat javultak a nők munka- körülményei a tsz-ekben. Számos helyen fürdőt, fehér-fekete öltö­zőt. üzemi konyhát hoztak létre, a földeken fedett étkező-, védő­helyeket létesítettek, megszervez­ték a növénytermesztésben dol­gozó nők szállítását, ivóvíz-ellá­tását. Mindenütt megkülönbözte­tetten törődnek, segítenek a sok- gyermekes és az egyedülálló anyák gondjainak enyhítésében, általában nagyobb keresettel járó munkalehetőséghez juttatják őket, rendszeressé vált — évente, általában kétszer — az anyagi segélyezés. A korábbihoz képest jóval több a tsz-vezetőségekbe és a külön­böző bizottságokba beválasztott nő. Például a nőbizottsági elnö­kök 79 százaléka tagja a tsz ve­zetőségnek. A szociális bizottsá­gok mindegyikében van női kép­viselet, ami' nem mondható el viszont a háztáji, vagy az ellen­őrző bizottságokról, holott jelen­létüknek, lendületes munkájuk­nak a testületekben a közösség érezné hasznát. Nincs előrelépés, sőt, a tsz-ek egyesülése következtében, a ko­rábbihoz képest is csökkent a nők részvétele a tsz-ek gazdasági ve­zetésében. A nők áltál betöltött legmagasabb funkció a tsz-ekben a főkönyvelői beosztás; ilyet 33 tsz-ben tölt be nő. Elnök-, vagy főmezőgazdásznő egyetlen sem akad a megyében. Nem szólva a közép-, munkahelyi vezetők kö­zötti rendkívül alacsony ará­nyukról. A nők felelős tisztségekbe ál­lításának legfőbb akadályát vál­tozatlanul a szemléleti elmara­dottságinak tulajdonítja a párté­pítési bizottság. Mezőgazdáság­ban a szakképzett nőnek a más munkaterületen elvártnál is ke­ményebben kell dolgoznia, bi­zonyítania ahhoz, hogy elismer­jék. Napjainkban is gyakori még a vezetők részéről az arra való hivatkozás, hogy a mezőgazdasá­gi szakirányítás nem nőknek va­ló munka, nagy fizikai megter­heléssel, lekötöttséggel jár, unit a család, a háztartás gondjai mellett nem tudnak vállalni. A nők szakmunkássá képzésé- ben történt előrehaladás nem mondható arányosnak a tsz-ek általános fejlődésével, termelési eljárásaik korszerűsödésével, s bár a szakképzésre vonatkozóul a tsz-ek vezetői részéről tapasz, talhatók törekvések; a képzést számos tényező nehezíti. A dol­gozó nők egy része például nem rendelkezik általános iskolai vég­zettséggel, így előbb annak el­végzését kellett, illetve szükséges megszervezni. Nem egy tsz-ben pedig az jelenít gondot, hogy helyben nem tudják megoldani a szakmunkásképzést, a uta­zással járó tanulásra pedig nehe. zen vállalkoznak a nők. Elgondolkoztató az a tapaszta­lat is, miszerint évről évre keve­sebb lány választja foglalkozás­ként a mezőgazdasági pályát. A megye négy mezőgazdasági szak- középiskolájában az 1970—1971-es tanévi létszámhoz képest, csak­nem a felére csökkent a lányta­nulók száma. 6 ugyanígy csök­kent a lányok érdeklődése a me­zőgazdasági szakmunkásképző in­tézetekben folytatandó tanulás iránt. A nőpolitikái munka helyi ’ pártirányításában, ellenőrzésében s egyáltalán a nők körülményei alakulásában tapasztalt kétségte­len fejlődés mellett nem kevés gyenge pontra is „rátapintott” a megyei pártbizottság pártépítési munkabizottsága. Lévén a nőpo­litikái határozat egész társadal­munknak hosszútávra szóló min- dennaoi iránytű, van, maradt tennivaló bőven a határozat mind eredményesebb érvényre juttatásáért A mezőgazdasági szövetkeze­tekre nézve nem véletlen, hogy a pártépítési bizottság következ­tetései változatlanul igen lénye­ges feladatként a nők politikai és szakmai képzését továbbkép­zését magasabb tisztség betölté­sére való felkészítését, a tsz-ek politikai életébe történő fokozot­tabb bevonását állítják előtérbe. P. I. A PETŐFI NÉPE ?%KRESZ ISKOLÁJA SZERKESZTI GÉMES GÁBOR AZ ELINDULÁS (11.) L ábra „(1) Aki járművel az úttest szé­léről indul, az úttesten haladó járműveknek, aki pedig az út­testre — az e célra kialakított vá­rakozóhelyről, az út más részéről, vagy útnak nem minősülő terü­letekről — ráhajt, az úton haladó járműveknek és gyalogosoknak köteles elsőbbséget adni. Az in­dulást, illetve az úttéstre való rá- hajtást irányjelzéssel jelezni kell.” Ez a szabály nem változik, hi­szen a folyamaltos forgalomnak kö­teles elsőbbséget adni minden jár­mű, amely ebből kivált, vagy visszasoról. Ebből a szempontból nem kivétel a villamos sem. E vo­natkozásban még a jobbkézsza- bály sem mértékadó, ugyanis egy kapun kihajtás esetén a balról érkező járműveknek is (1. ábra) elsőbbséget kell adni. Az útra ráhajtó jármű a járdán közlekedő gyalogosokat nem za­varhatja és nem akadályozhatja. Amennyiben a kihajtás hosszabb időt vesz igénybe — járműszerel­vény esetén — ez nem tekinthe­tő az elsőbbségadási kötelezettség megszegésének, s ez esetben a gyalogosoknak meg kell állniok. Ugyanez vonatkozik a kapukon behajtás és a'telekre való beha- ladás esetén is. Sok helyen al­kalmazzák a „Vigyázz, autó!” táblát, ez azonban a ki- és beha­ladó járműveket nem menti fel az elsöbbségadási kötelezettségük alól. fagyon lényeges, s aláhúz­nánk. hogy az elindulást, az út­testre való ráhajtást akkor is je­lezni kell, ha ez nem jár irányvál­tozatással. „(2) Lakott területen belül a járművek vezetői kötelesek az el­indulási szándékot jelző, menet­rend szerint közlekedő autébn­szoknak és trolibuszoknak a meg­állóhelyről való elindulását (a jobb szélső forgalmi sávba való besorolását) — ha ez hirtelen fé­kezés nélkül megtehető — lassí­tással, szükség esetén megállás­sal is lehetővé tenni. Az autóbusz, illetőleg a trolibusz vezetője azonban Ilyen esetben is csak ak­kor Indulhat el, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről.” A jogszabály­nak ez az élő­írása a nem­zetközi egyez­mény szellemét és szövegét te­kintve nem szól a tömegszállító járművek el­sőbbségéről, hanem kölcsö­nös kötelezett­séget ír elő. Nyilvánvaló, hogy ha ebben a forgalm helyzetben ösz- szeütközés tör­ténik, mindkét jármű vezetője felelős lehet. A jobb megértés kedvéért be* mutatjuk (2. ábra) azt a két for­galmi helyzetet, amelybei} az au­tóbusz balra ltiván besorolni, s a személygépkocsi vezetője ezt meg­állással biztosítani tudja, illetve amikor az autóbusz jobbra kíván besorolni, de ezt már nem teheti, mert a forgalmi sávban már '& személygépkocsi fékezni képtelen, illetve a veszélyhelyzetet nem tudja elkerülni. Az eddigiekben tárgyaltakból következik, s erre intézkedik a villamosok, trolibuszok, s köz- használatú autóbuszokra vonat­kozó szabály, hogy az autóbusz és trolibusz vezetője elindulási szándékát az irányjelzővel csak akkor jelezheti, ha a jármű vala­mennyi ajtaja becsukódott. A je­lenlegi irányi elzésl módszer (az utasok még nem szálltak fel, de máris villog az autóbusz bal oldali irányjelzője) a forgalom akadá­lyozását jelenti és szabálysértés. Lakott területen kívül az autó­busz, vagy trolibusz semmilyen előnyt nem élvez. 2. ábra Ingázók Néhány adat az ingázókról (1.) • Azoknak az aktív keresőknek a száma, akik az állandó lakóhe­lyüktől eltérő, más település«! dolgoznák —az 1970. népszámlá­lás adatai alapján 1261000 volt. Közelebb járunk a mai tényleges helyzethez, ha másfél millió ingázóról beszélünk. Vagyis az aktív keresőknek valamivel több mint egynegyede lakóhelye és a munkahelye között „ingá­zik”. Az adatok tanúsága szerint a lakóhelyükön kívül dolgozók ará­nya Budapesten és a vidéki vá­rosokban viszonylag alacsony, ugyanakkor a községből az ott la­kó aktív keresőknek több mint .egyharmada eljár dolgozni. A nem lakóhelyükön munkát vál­lalók csaknem egyötöde a fővá­rosban dolgozik, de még ennél is többen járnak be a vidéki váro­sokba (az összes ingázóknak több mint egyharmada). Mindez azzal magyarázható, hogy a főváros­ban 16, a vidéki városokban 25 százalékkal több a községekben pedig 21 százalékkal kevesebb munkaerőt foglalkoztatnak, mint amennyi helyben lakik. • Jelentékeny a különbség a férfiak és a nők ingázási arányá­ban. Az aktív kereső férfiak kö­zül minden negyedik, az aktív kereső nők közül viszont csak minden nyolcadik dolgozik lakó­helyén kívül, ugyanis a családos, többgyerekes nők kevésbé tudják vállalni az ingázással járó fára­dalmakat. A nőkre tehát különösen (de a férfiakra is) érvényes, hogy a fia­talok inkább vállalkoznak az in­gázásra. A nem lakóhelyükön dolgozó aktív keresők 45%-a 29 évesnél Ifjúbb, vagyis az ingázók­nak közel fele a fiatalabb kor­csoporthoz tartozik. Ha az ingázók foglalkozás sze­rinti megoszlását nézzük, akikor megállapítható, hogy a vezetőál- lásúak és az értelmiségiek cso­portjaiban a legkevesebb és a nem mezőgazdasági fizikai dolgo­zók, ezen belül is a kvalifikálat­lanok csoportjaiban a legtöbb az ingázó. Érdekes jelenség, hogy viszonylag sok alsószintű vezető sem a lakóhelyén dolgozik. Ha tehát társadalmi csoportok szerint nézzük az ingázók összeté­telét, akkor egyértelműen kiraj­zolódik az a tendencia, hogy a tudás, az irányító tevékenységtől való távolság lényegében egyebe- esik a munkalehetőségektől való területi távolsággal is. 9 Külön figyelmet érdemelnek a községekben lakó munkások: az ingázóknak közel 50 százalé­kát ók adják. A szocialista mező­gazdaság technikai színvonalának emelkedése, a modem szolgálta­tás falvakban való megjelenése, a falvakba kihelyezett ipari te­lephelyek növelték ugyan az ipari munkalehetőségeket a községben, de korántsem olyan mértékben, hogy mindez jelentékenyen csök­kentette volna az eljáró dolgo­zók számát és arányát. A modem iparosodás világszer­te a mezőgazdaságból szívta el a munkaerőt. Ez egyben azt is je­lentette, hogy a gazdaság mo­dernizálása erőteljesen növelte a városi munkahelyek számát, ame­lyeknek betöltéséhez a városi la­kosság nem adott elég utánpót­lást. így a város a munkaerő­szükségletének egy részét a falu­si lakosságból tudta csak kielégí­teni. Az a tény, hogy a mai mun­kásság fele községekben lakik, már önmagában is kérdésessé teszi a munkásságról hagyomá­nyosan kialakult képet, amely többek között a falut a paraszt­sággal, a várost a munkásosz­tállyal azonosította A magyarországi munkásság utánpótlásának tekintélyes részét a felszabadulás előtt is a paraszt­ság szolgáltatta és ez a felszaba­dulás utáni időszakra is érvényes maradt Ha azt nézzük, hogy a mai köz­ségekben lakó munkások hogyan oszlanak meg szakképzettségük szerint, akkor azt figyelhetjük meg. hogy nagyobb mértékben a szakképzetlen munkásrétegek ma­radtak falusi lakosok. Így 1970- ben a szakmunkásoknak 46 szá­zaléka. a betanított munkások­nak 52 százaléka, a segédmunká­soknak 52 százaléka lakott köz­ségekben. Hanák Katalin — Ladányi János (Folytatjuk) Egy delfin repiilőútja A szállítási vállalatok szakem­bereinek sokszor különleges fe­ladatokat is meg kell oldaniuk. A képen látható esetben egy 7 méter hosszú kardszárnyú del­fint kellett repülőgépen eljuttat­niuk a címzetthez. Arról nem lehetett szó, hogy vízzel töltött medencében helyezzék él a gép fedélzetén a hatalmas állatot, így azt a megoldást választották, hogy ponyvából vasszerkezetre függesztett „gondolát” készítet­tek, amelyben vizszívó textila­nyagba. burkolva helyezték él a delfint. A félül lévő keretes cső­szerkezetből vékony sugárban a légiót egész tartama alatt folyt a víz. a nagytestű halra, hogy annak bőre ki ne száradjon. Jég­tömbök is készenlétben álltak, arra az esetre, ha a delfin test. hőmérséklete nemkívánatos ér­téket mutatott volna, használa­tukra azonban nem volt szükség. Potsdami takácsok A potsdami takácsmesterek kü­lönleges feladatot kaptak: két százéves minta alapján minden részletében tökéletesen újra el kell készíteniük! egy nagyméretű szőnyeget a Sams-Őoucd palota egyik zeneszalonja számára. Az NDK-ban első ízben végez­nek ilyen munkát. A szakembe­rek vdeménye szerint a külön e célra készített szövőszéken kézi munkával mintegy hat év alatt készül él a szőnyeg. A jövő autószerelői között A tágas műhelyben hatalmas ablakokon árad be a fény. A fa­lakon motorokat és különböző gépjárműalkatrészeket ábrázoló színes táblák. A műhely közepén hatalmas munkaasztal satukkal felszerelve. — Ez a mi második otthonunk — mutat körül büszkén Patus László az első éves motorszerelő tanulók oktatója. — Ábrákkal, metszeteikkel, különböző kézi­szerszámokkal igen jól felszerelt a műhelyünk, s az itt tanuló fia­taloknak bőven nyílik lehetősé­ge a szakma alapos elsajátítá­sára. A másodévesek már kinn dol­goznak a műhelyekben és önálló munkát is lehet rájuk bízni. Tu­domásom szerint a huszonnégy másodéves motorszerelő, karosz- szérialakatos, fényező és autóvil- lanyszerélő többsége itt marad a szakmunkás-bizonyítvány- meg­szerzése után is. Amikor meg­nyílt az AFIT-szerviz, a Volán Vállalattél 30 harmadéves ipari tanulót vettünk át Közülük hú­szán most is itt dolgoznak. — A mostani elsőévesek? — Alig néhány hete kezdték meg a tanulást Úgy látom, mind a tizenhárom nagyon igyekvő, s érdekli őket a szakma. Az AFIT- szerviznek különbéi} rajtuk kí­vül még van két fényező és négy karsszérialakatos tanulója Is. — Mivel kezdődik a szakma megismertetése? — Ezek a fiatalok egyelőre még „messze vannak” a motor- szereléstől. Előbb az anyagisme­retet kell megtanulnlok, a termé­szetesen a különböző szerszámok használatát Most is ezzel foglal­koznak. Tormási Feri a lemez- hajlítással ismerkedik — mutat az egyik satu fölé hajló fiatal­emberre. — ö különben az érett­ségi bizonyítvány megszerzése után választotta ezt a szakmát. — A Testnevelési Főiskolára jelentkeztem — mondja Tormá­si Ferenc, néhány percre meg­szakítva munkáját — Sajnos, • Pálos László szakoktató elégedetten szemléli Tormási Ferenc szakavatott mozdulatait. • Abel György és Saskó Tibor egyre biztosabban használják a kalapácsot (Opauszky László felvételeL) nem vettek fel, pedig a sport­ban már viszonylag jó eredmé­nyeket értem el. A múlt vasár­nap magasugrásban az országos ifiversenyen második lettem. — Jelentkezik újra a főisko­lára? — Magam sem tudom — vála­szolja kissé tűnődve. — Az atlé- tizálást természetesen nem ha­gyom abba, mint a KSC tagja továbbra is járok az edzésre. Az autószerelő szakmát minden­esetre kitanulom, azután majd meglátjuk. Az sem lehetetlen, hogy maradok itt, szakmunkás­nak, felnőtt dolgozónak — teszi hozzá. — Ugyanis, a sport mellett a másik szenvedélyem az autó. Van már jogosítványom és • család Moszkvics 412-es kocsiját én is használom, sőt, egyre töb­bet dolgozom a javításán is... Kissé távolabb Ábel György és Saskó Tibor a kalapács és a lyu­kasztó használatával ismerked­nek. — Nagyon jól érezzük magun­kat — vallják be egybehang­zóan. — Igaz, hogy ezalatt a né­hány hét alatt még kevés a tap pasztalatunk, de bízunk benne; hogy el tudjuk sajátítani ezt a szakmát. Ha elérjük a korhatárt; mi is megszerezzük a jogosít­ványt és talán majd az utóvá­sárlás is sikerül... o. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom