Petőfi Népe, 1975. augusztus (30. évfolyam, 179-204. szám)

1975-08-06 / 183. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1975. augusztus 6. MÓDSZERESEN, EREDMÉNYESEN A VÁROSFEJLESZTÉS FÓRUMA Meddig „éljen” egy alkatrész? Természetesen addig, amíg szükség van rá! S hogy med­dig van rá szükség? Ennek megállapítására idestova 30 esz­tendeje létezik egy napjainkra igen kifinomulttá vált mód­szer, amelyet érték- vagy funkcióelemzésnek nevezetek el. A fejlett ipari országokban — Amerikától Csehszlovákiáig — má már széles körben alkalmazzák. Ennek az elemzésnek a lénye­ge, hogy egy-egy termék funk­ciójából, feladatából indul ki, hogy mit kell teljesítenie a gyártmánynak a felhasználónál, es mennyi ideig. Ennek alapján állapítják meg a konstrukció valamennyi gyártási normáját: mennyi és milyen anyag kell, milyen minőségű munka stb. Az így készült termék valamennyi alkatrésze megközelítően . össz­hangba kerül egymással: minő­ségileg, élettartamban, az igény- bevételekkel szembeni ellenállás­ban. Tehát, nagy biztonsággal el­kerülhetővé lesz, hogy felesleges funkció kerüljön a termék bár­mely részegységébe vagy alkat­részébe. Ezáltal a gyártmányok használati és kereskedelmi érté­ke közt s a gyártási költségek közt hamarabb teremthető össz­hang. Minden alkatrész megkö­zelítően addig él, ameddig a töb­bi, minden munkára annyi időt fordítanak, amennyi szükséges. A funkcióelemzést a takaré­kosság szolgálatába állítva meg­alapozott és az összes követel­ménnyel szán kalkulációk ké­szíthetők. A szakirodalomban is­mert adat ma már, hogy egy-egy űj konstrukció 20—40 százalék (olykor 50—00 százalék) felesle­ges ráfordítást tartalmaz: anyag­ban, munkában. Ezt. az évek so­rán az önköltségcsökkentő prog­ramokban, ésszerűsítési és újító- mozgalmakban lassan-dassan le­faragják. Holott ennek a ma még elkerülhetetlennek látszó pazar­lásnak elejét vehetnék min­denütt. A funkcióelemzés nem­zetközi gyakorlata szerint egy- egy gyártmánycsoport önköltsége minden évben 15—25 százalékkal csökkenthető. Részben, mert egyre jobb megoldásokra nyílik mód a haladás eredményeként, másrészt pedig mert ennyi tarta­lék kerül a prototípusba. A töb­bi közt például, a mérnöki túl­biztosítás miatt is. Természetesen, a funkcíóelem- zés módszerét meg kell tanulni, ehhez is szakemberek kellenek. Idő kell ahhoz, hogy egyre több gyártmányra, teljes technológiai sorokra, beruházásokra, aztán egész gyárakra alkalmazhassák. Egyelőre a hazai vállalatoknál kevés helyen fogtak hozzá e mód­szer bevezetéséhez. Pedig a tan­folyamok százait lehetne szervez­ni brigádok, művezetők, mérnö­kök, technikusok számára, ahol az értékelemzés lényegét és szem­léletét sajátíthatnák el a részt­vevők. Nem kell ehhez sem köz­ponti utasításra, sem központi tá­mogatásra várni. Az ifjúsági mozgalmakba, a brigádmozgal- makba egyaránt beépíthető fel­adat lehetne, és hasznos feladat! Még annyit: nemzetközi' gya­korlat a hulladéktelepeken he­verő iparcikkek rendszeres elemzése, hogy a már használ­hatatlanná vált termékek me­lyik alkatrésze lenne még jó. ha funkcióját folytathatná. Amelyik jó, amelyik túlélte az egész szer­kezetet — az felesleges ráfordí­tást tartalmaz: több, vastagabb, jobb anyagból vagy gondosab­ban készült, általában drágáb­ban, mint kellett és lehetett vol­na ... Szokatlannak tűnhet ez a gon­dolat, de mielőtt elítélné bár­ki — ha módja van rá — men­jen ki egy gyárudvar sarkába, nézze meg az ott felhalmozott limlomot. Ha található ott olyasmi, ami még működőképes — akkor máris van egy új ötlet, amelynek nyomán el lehet in­dulni a legközelebbi takarékos- sági intézkedési terv összeállítá­sakor. G. F. Jelzőberendezés vakok számára Praktikus újítás egy aprócska jelzőberendezés, amely a egé­szére erősíthető. Halk csengetés­sel jelzi, ha a folyadék szintje megközelíti a csésze szélét. Az ügyes, henger alakú kis szerke­zetbe elemet építettek be, az áramkör két szabadon levő vé­gét úgy akasztják a csésze szé­lébe, hogy az a csésze belső ol­dalán a kívánt mélységig érjen. A folyadék — amint eléri a kí­vánt szintet —. zárja az áram­kört és működésbe hozza a csen­gőt. Aprócska dolog, de könnyíti azoknak az életét, akiknek amúgy is tengersok nehézségük van. Érdekes eljárással készülnek a műszálas textilanyagok színes mintás nyomásai a Bajai Fi­nomposztó Vállalatnál. Tavaly •vásároltak Angliából egy szín­nyomó gépet, amely az 500 mé­ter hosszú színes mintákkal el­látott papírtekercsről 220 fokos melegnyomással másolja rá a mintát a textilárura hasonló el­járással, mint a gyerekek a mat­ricát a papírlapra, csak nem hi­degen. hanem melegen. Az így előállított termék rend­kívül jó színtartó, élénk, kont- rasztos színeket ad és a géppel évente mintegy 800 ezer méter színes nyomott anyag állítható elő. A gép a szakmunkát a ke­zelői munkára egyszerűsítette. Még mindig titok a postagalamb titka Az átlagember nem nagyon, vonzódik a galambhoz. A Unión szemében azonban az egyik leg­vonzóbb és legtitokzatosabb ál­lat. Jelen esetben a postagalam- bokra gondolunk, tizeket lakóhe­lyüktől több mint ezer kilomé­ter távolságban engedik szaba­don, és ök ezt a távolságot órán­kként 80—90 kilométer sebesség­gel 12 óra leforgása alatt teszik meg. A tudósok hosszú évek óta igyekeznek feltárni, hogyan tá­jékozódnak a galambok számuk­ra teljesen ismeretlen helyen. Számtalan kísérletet végeztek, galambokat boncoltak fel, elekt­ródákat vezettek be a madarak agyába, kísérleti alanyaikat he­teken át sötét szobában tartot­ták. majd hol napfényes, hol borús időben szabadon engedték őket, és ezerféle módon igyekez­tek lájékozódóké'pességüket meg­zavarni. A kutatók mindenek­előtt arra gondoltak, hogy a ga­lamb a Nap állása szerint tájéko­zódik. Csakhogy a madár borús időben vagy éjszaka is biztosan hazatér. Gondoltak arra is, hogy különösen érzékenn a Föld mág­neses terére; csakhogy egyetlen szerve sem utal ilyenfajta érzé­kenységre. Feltételezték, hogy a lazachoz hasonlóan a galambok tájékozódóképessége szaglásuktól függ. de akkor is hazatalálnak, ha az orrlyukaikat gézzel betöm.ik. Feltételezték azt is, hogy a tá­jékozódóképesség alapja a lá­tás; a galamb azonban akkor is hazatalál, ha a szemére olyan lencsét helyeznek, amely mind­össze 2 méterre szűkíti le a madár látókörét. Röviden: a postagalamb titkát nem sikerült megfejteni. Gara a fejlesztési verseny élén t "• A három nemzetiségű község kicsinyei otthonosan érzik magukat modern konyhával is ellátott óvoda kibővitett, árnyas udvarán. (Szabó Ferenc felvételei) Mégegyszer a planetáriumról A leendő kecskeméti planetárium, mint a tudományos ismeretter­jesztés fóruma, évek óta foglalkoztatja a megyeszékhely közvélemé­nyét: miért nem épül már tizenegy éve? Hol kap helyet? Miért akar­nak alája nyilvános WC-t építeni? stb. A kollektív bölcsesség, a nyílt várospolitika szelleme — tudjuk és hisszük — jó alap ahhoz, hogy az illetékesek helyesen döntsenek, s éppen ezért a kecskeméti városfejlesztés fórumán szívesen adtunk helyet Herényi József Ybl-díjas főépítész hozzászólásának: Három millió forint költséggel, s jórészt társadalmi összefogással épült fel a hattantermes új iskola. • Nemcsak az időjárás viszontagsá­gaitól véd, de esztétikai­lag is előnyösen illeszkedik az utcaképbe az új autóbusz- váróhelyiség ebben a munkában. Egyidejűleg hozzáfogtak a parkosításhoz. Eh­hez a tanács által juttatott vi­rágokon kívül a garaiak forint­jai js közelebb vittek. Ma már minden ház előtt rózsakert díszük. A határ sivár, lápos, mocsaras részének 19 holdját csapolták le, s hoztak, létre — a társadalmi munka jóvoltából az eredeti költségnek a feléből — egy kilo­méteres, zárt csatornarendszert. A ravatalozó építésénél két-két napi társadalmi munkára vállal­kozott szinte kivétel nélkül min­denki a községben. Sőt ezen fe­lül családonként 100 forint hoz­zájárulásra is kötelezték magu­kat. Ezekhez a munkákhoz is segítséget ajánlott a tsz, a ktsz, úgyhogy a tanácsot jóformán csak az építési anyag juttatása terhelte. Nagy gondot okoz Garán a jár­dák hiánya. A népfront szerve­ző munkája és ismét csak a la­kosság sokszor megtapasztalt se­gítsége nyomán az idén két ki­lométer járda épült, s az össze­fogás eredményezte megtakarí­tásból még ugyanennyit szándé­koznak elkészíteni. A Vörös Had­sereg és a Kossuth utca egyen­ként két-két kilométer hosszú. Mindkettőnek mindkét oldalán már betonjárda van vagy lesz rövidesen. Több más utcának pe­dig legalább az egyik oldala kap majd betonjárdát. A mellékutcákat sártalanítot- ták, s a KPM-mel összefogva a Vörös Hadsereg utcát a kétszere­sére szélesítették, ami annál is inkább fontos, mivel ez az út­vonal a tsz gépesítési központ­jához vezet. Szilárd burkolatot kapott a Zrínyi utca is. A fiatalok saját klubot létesí­tettek és rengeteg munkát áldoz­tak a sportkombinát korszerűsí­tésére, bekerítésére, pályák ki­alakítására. Fáradozásuk pénzbe­li értéke legalább a hússzorosát teszi ki a tanács által juttatott 15 ezer forintnak! A hétközi diákotthon, napközi és óvoda közös központi konyhá­jának munkáinál a pedagógusok működtek közre dicséretesen. Se­gítségük értéke mintegy 150 ezer forintra becsülhető. Amikor Zegnál Márk tanácsel­nöknek föltesszük a kérdést: ho­gyan tovább? — ő így válaszol: — A mostaninál jobb gyakor­latot. célravezetőbb módszert el sem képzelhetnénk. Épp ezért ezt követjük majd a jövőben is. ösz- szefogással, közös erővel, a to­vábbi célok megvalósításáért. Jóba Tibor „A Petőfi Népe június 12-i számában közölt cikk a kecske­méti vasútkertben tervezett pla­netárium és nyilvános WC meg­építésének helyességét kérdője­lezi meg. Joggal! Egyszerű to- vábbviccelődés is lehetne a pla­netárium és a nyilvános illem­hely összekapcsolása. Érdemes azonban ennek az esetnek az ürügyén megfogalmazni, és ha lehet ezzel is segíteni a plane­tárium megvalósulását. Általánosságban: akár az egyéni, akár a társadalom kö­zösségi igényeit kielégítő épít­kezéseket megelőzi a kérdésfel­tevés: mit akarunk építeni, hol, mennyiért? Az erre adott vála­szok egyúttal döntések is; ezért alapvetően fontos, hogy azok he­lyesek, igazak legyenek. Planetárium építéséről van szó, így folytassuk helyválasz­tással: a vasútkert minden eről­ködés ellenére ma is csak egy olyan védőpark, amely a vasút zaj- és szennyező hatásától igyekszik védeni a várost. (A planetáriumnál talán fontosabb kérdés is adódik: a buszpálya­udvar körüli rózsakert és a fenyvestelepítési kísérletek he­lyett miért nem lombos fákat, parkokat telepítettek, folytatva a védőpark helyes kiépítését?!) A vasútkert általában az in­gázók, a pályaudvarra sietők és a körút forgalmán üggyel-bajjal átevickélő óvodások (játszótér) használják. (Évente egyszer a majális résztvevői is.) Az el­mondottakból kiderül, hogy a planetárium helyválasztása ezen a területen kérdéses. Nézzünk viszont körül az egy­re növekvő Széchenyivárosban. Az itt fölépüit új iskola mellett, még két 16 tantermes iskola épül majd. (Ez is jelzi a teljes kiépülés nagyságát.) A Széche- nyivárosba „benyomuló” park­erdő remélt megvalósulása ége­tő hiányt pótol, és minden bi­zonnyal városi vonzása lesz (Me­gint csak komoly kérdés: a parkerdő telepítésénél nem kel- lene-e megvizsgálni a lakótelep ebbe az irányba történő tovább­fejlődésének szükségességét és valószínűségét ?) A lakótelepi monotónia agyon­sírt, visszatérő problémánk. Ezek az adottságok már válaszolnak: érdemes a planetáriumot a Széchenyivárosba telepíteni. A Textilnyomás planetárium szervezett látogatói elsősorban iskolás gyerekek lesz­nek; a majdani három iskola jó alap, de a belterületi iskolákból sem nehezebb (remélem) meg­közelíteni a Széchenyivárost, mint például a vasútkertet; ugyanakkor a planetárium kicsi, de jellegzetes tömege, kupolája lazítja környezetének merev be­építését. Itt kapcsolódhatunk egy má­sik kérdéshez: Helyes-e a pla­netáriumot egyetlen bemutató- teremként elképzelni? Nyilván­valóan nem. Rossz időben, té­len szükséges egy nagyobb elő­tér, ahol a látogatók „leolvad­nak”, mielőtt a' bemutatótérbe, a planetáriumba lépnek. És igenis szükséges a WC és a mosdó is, mert éppen a gyere­kek ezt sűrűn látogatják. (Eb­ben az összefüggésben a plane­tárium és az illemhely együtte­se szükségszerű.) Adódik egy új kérdés (javaslat); miért ne lehetne az előteret úgy hasz­nosítani, hogy abban — akár az állandó felügyelő — tudomá­nyos ismeretterjesztő könyveket, újságokat, stb-t árusítana. (A vasútkertben a két pályaudvari WC helyiségein kívül nyilvános illemhely megépítése — az éven­kénti egyszeri népünnepélyt fi­gyelembe véve is — szintén szükséges.) Itt zárul a mit, és hol kérdések válaszköre. Az, hogy egy jobban használható létesítmény kedvezőbben közmű­vesített és alkalmasabb terüle­ten épülhet fel, komplexen vá­laszol a „mennyiért”, a gazda­ságosság kérdésére is. Azt hiszem, a planetárium jó kitekintést ad a mi mindenna­pos kis problámáinkra, amely­ről mindig kiderül, hogy meg­oldásuk a nagy egészhez tarto­zik. Jelzi a környezetalakítás, építés stb. előkészítésének fon­tosságát és közéleti-politikai fe­lelősségét.” Herényi Józsefnek a planetá­rium építésén is túlmutató ja­vaslatait, véleményét megkö­szönjük, és reméljük, hogy ez­zel a vita, véleménycsere még nem fejeződött be. Mivel az is­meretterjesztő intézmény a ta­nács és a TIT közös hozzájáru­lásával épülne fel, várjuk a két szerv válaszát is. Csató Károly matricáról Ez a felszabadulás előtt páratlanul jómódú község mit „örö­költ” a szabad évtizedekre? Egyebek közt hatökrös szekér­rel is alig járható, tengelyakasztó — utaknak’ csúfolt — ká­tyúkat; töménytelen mocsaras, belvizes, lápos területet. Volt hát mit a helyére tenni, javítani, a községet csinosítani, kor­szerűbbé tenni. A lakosság körében már régóta jelentkezett az igény — ami lényegében az egészséges előrelépés egyik záloga —, hogy a környező községekkel tartsanak lépést, sőt az sem baj, ha a fejlesztésben netán „lekörözik” amazokat. A sok-sok javaslatot a cél érdekében előbb össze kellett fog­ni, az ötleteket rangsorolni, a megvalósítás ütemét és mód­ját megállapítani. Hogy ez mintaszerűen sikerült, azt — mindjárt itt elöljáróban mondjuk el — a megyéi telepü­lésfejlesztési versenyben a 2500 lélekszámon felüli községek ka­tegóriájában kivívott első he­lyük, s az ezzel járó 200 ezer fo­rint és zászló is tanúsítja. És mielőtt még számot adnánk a köz asztalára letett eredmé­nyekről, beszéljünk a módszerek­ről, amelyek jól szolgálták a köz­séggyarapítást. Először is tanács­tagi körzetenként úgynevezett rész-falugyűléseket rendeztek. Ezeken minden háztól képvisel­tette magát valaki, így hát a részvétel százszázalékos volt. S a felszólalások, az őszintén el­mondott óhajok nyomán adva voltak a tennivalók. A község vezetői kert elés nél­kül megmondták, hogy kizárólag csak tanácsi erőből képtelenség ötről a hatra menni. Szervezett összefogásra, az erők egyesítésé­re van tehát szükség. Nagy se­gítséget jelentett a mozgósítás­ban sok egyéb szerv mellett, u. népfront és a KISZ. A falugyű­lések egyikén például a fiatalok elképzeléseit summázták, de ugyanígy csokorba szedték a nyugdíjas korosztály kívánságait is. Ami egyébként párját ritkítot­ta, az volt, hogy nem az általá­ban megszokott lokálpatriotizmus érvényesült az igények kinyil­vánítása során. Ki-ki nem a sző­kébb körzete, lakóterülete vagy utcája sérelmeit, hiányosságait hánytorgatta fel, hanem a közös­ség egészének a nevében szólott. Mindenekelőtt körvonalazták a legsürgetőbb teendőket: bölcsőde, óvoda, iskola, ravatalozó, belvíz­levezetés, utak, járdák, művelő­dési ház. Az ilyetén való szótértés 1973 őszén vette kezdetét. Azóta ez már szinte rendszerré vált. Az igények és a lehetőségek szem- beállításakor nyomban kitűnt hogy pusztán a tanács erejéből jóformán két évtized alatt sem tudnák feladataikat megoldani. Ezért kellett a vezetőknek egy­más közt leülniök azért, hogy a fenti „távot” legalább a negye­dére sikerüljön csökkenteni. Úttörőktől és KISZ-tagoktól kezdve a termelő egységek dol­gozóin ál a tanácsokig mindenki vállalt valamit. A Vörös Csillag Tsz. a Bajai Állami Gazdaság és a garai ktsz összefogásával pél­dául négy kilométernyi útsza­kaszt töltöttek fel homokkal és dunakaviccsal. Természetesen a lakosság segítsége is benne volt

Next

/
Oldalképek
Tartalom