Petőfi Népe, 1975. július (30. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-15 / 164. szám

Negyedszázad a gyógyításban A Rács-Kiskun megyei Tanács Gyógyszertári Központjának jubileumi ülése i A RÁDIÓ MELLETT Vallomás a szülőföldről Ritka élményben volt részük azoknak, akik tegnap délben be­kapcsolták a rádiót, a Kalocsa kornyéki Ordas község egyik la­kója, Besenczi Sándor vallott szülőfalujáról. „Innen indultam el — kezdte a mindvégig szemlé­letes, érdekes emlékezését — álmodozva, hogy megismerjem a világot.” A jó érzékkel kikerekített ri­portból sok mindent megtudtunk erről a történelmét és jelenét te­kintve egyaránt változatos, szí­nekben gazdag faluról. Többek között azt, hogy milyen sok itt az úgynevezett „kétlaki” ember: aki Ordason él, ugyanakkor Ka­locsára és máshová jár el dolgoz­ni. (Besenczi Sándor is hosszú évek óta Kalocsán végzi napi munkáját, ám a szülőfalutól nem képes mégsem elszakadni.) Nagy Piroska riporter a tőle megszokott szerénységgel, s ta­pintottal tette fel a kérdéseit, s a válaszok élvezetes élményt nyúj­tottak a rádióhallgatóknak. A természeti képek: a zegzugos ha­tár, a vad ligetek, a romantikus, kanyargó utak és ösvények, a jel­legzetes fák, növények és virá­gok: megannyi tárgyai voltak a szívből jövő emlékezésnek. A népi életmódból, a gazdálkodás­ból és a helybeli szokásokról is kaptunk ízelítőt a riportban. Néhány szép mondattal és a szavai mögül minduntalan előtö­rő, szülőföld iránti szeretettel rokonszenvessé vált előttünk az az ember, aki ezernyi szállal kö­tődik a tájhoz és az ott élő emberekhez; s aki oly alaposan és részletesen ismeri a vidéket. „Bele vagyok gyökerezve a táj­ba." „Lélekcserélő időket” élünk, a: „árny- és fényváltozások" kö­zepette; „Testi-lelki világunkat befolyásolta a vizközelség.” — Ilyen mondatokkal tette még ér­dekesebbé a műsort a riport­alany. Besenczi Sándorról eléggé köz­tudott, hogy mint falujának sze relmese, sok-sok tárgyi és szó­beli pmléket őriz Ordasról. E mostani rádióriport segítségével ezentúl még nagyobb nyilvános­ság előtt végzi gazdagító kedv­telését, s hódol györt^prü szen­vedélyének. V. M. tében — tudluk. meg — a 3-as védelmi szakaszon Foktőiül északra, az elsőfokú árvízvédel­mi készültséget hétfőn este 6 órától megszüntették és az il­letékes szakaszmérnökség vette át a felügyeletet a társulati munkák felett. Ugyancsak hétfőn este 6 órától Baja és Foktő kö­zött másodfokúra csökkentették a készültséget, de a Vajas-toroki körjárás és a védelmi központ továbbra is harmadfokú ké­szültségben maradt. A vízügyi igazgatóság javaslatot tett a me­gyei tanács összekötőjének a víz levonulása utáni egészségügyi intézkedések megtételére. A va­sárnapi árvízvédekezésben 423-an vettek részt. Vasárnap már csak kisebb mértékben nőtt a belvízzel el­öntött területek nagysága, amely jelenleg összesen 12 872 hektár. A Margitta-szigeten a fakadóvi­zek további növekedésével kell szárpolni, de a csatornatisztítási munkák jó ütemben haladnak. A belvízvédekezést 4 hordozható és 4 állandó szivattyú segítette. A munkálatokban kétszáznegyve­nen vettek részt. Vasárnap Soll- vadkerten mintegy ötvenen dol­goztak. s munkájukat két szi­vattyú segítette. Gémes Gábor Súlyos baleset történt szom­baton 8 óra után néhány perccel Kecskemét belterületén, a Kos­suth körút és a Bajcsv-Zsilinszky utca kereszteződésében. Miklós Ferencné 39 éves, Kecskemét, Gyimesi út 3. szám alatti lakos kerékpárjával nem állt meg az Állj! Elsőbbségadás kötelező jel­zőtáblánál, s nekiütközött a sza­bályosan közlekedő Bukris Jó­zsef csehszlovák állampolgár sze­mélygépkocsijának. Miklós Fe­rencnél életveszélyes sérüléssel, eszméletlen állapotban szállítot­ták a kórházba. A balesetért a csehszlovák állampolgárt nem terheli felelősség. A Bethlen körút és a Talfája ütca kereszteződésében néhány órával később ugyancsak az el­sőbbség meg nem adásából tör­tént baleset. Vörös Tibor, a 9-es számú Volán 9-es helyi járatú autóbuszával nem adta meg az elsőbbséget a jobb kéz felől érke­ző Pálinkás Béla. Kecskemét, Budaihegy 108. szám alatt lakó motorkerékpárosnak és összeüt­köztek. Pálinkás Béla súlyosan megsérült. Részegen vezette kerékpárját Lászlófalva határában Szabó Ist­ván. Kecskemét. Borbás 54. szám alatti lakos. Egy lovas kocsit akart megelőzni, s ezért összeüt­között a vele szemben szabályo­san közlekedő Csordás István. Lászlófalva, Alsó 84. szám alatt lakó motorossal. A baleset kö­vetkeztében a motorkerékpár utasa. Csordás Istvánná súlyosan. Csordás István és Szabó István könnyebben megérült. Szabó Ist­ván ellen eljárást indítottak. Nem győződött meg Dunave- cse halárában egy vasúti keresz­teződésben az áthaladás veszély­telenségéről Budai Károly. Du- navicse. Sallay utca 21. szám alatti lakos, s motorkerékpárjá­val nekiütközött a 4637. számú sztfcnélvvonul mozdonyának. A motorkerékpár vezetőjét súlyos sérüléssel a kórházba szállítot­ták. A jármüvekben hétezer fo­rint anyagi kár keletkezett, s a szerelvény egy óra múlva foly­tatta útját. A balesetért Budai Károlyt terheli a felelősség. Soltvadkert belterületén fi­gyelmetlenül akart megfordulni a Tanács utcában személygépkocsi­jával Tyukász Béláné, Bocsa, IV. kerület 140. szám alatti lakos. Ezért nekiütközött a már féktá­volságon belül érkező Jaksa An­tal. Soltvadkert. Petőfi utca 60. szám alatt lakó motorkerékpá­ros Jaksa Antalt súlyos sérülés­sel a kórházba szállították. A balesetért. Tyukász Béláné a fe­lelős. Páhi határában Molnár Antal Páhi. I. kerület 1. szám alatti lakos személygépkocsijával nagy sebességgel próbált elkanyarodni egv úlkereszleződésben. s ezért nekiütközött Botos János. Páhi, Kossuth utca 42. szám alatt lakó motorkerékpárosnak. Botos Já­nost súlyos sérüléssel a kórházba szállították. A személygépkocsi vezetője ellen eljárást indítot­tak, s járművéről a hatósági jel­zéseket bevonták. Petőcv. Sándor miskolci lakos Kunszállás határában, az 5-ös számú főútvonalon szabálytala­nul. balra előzte a balra ka­nyarodó Király Endre. Kecske­mét. Tóth László utca 11. szám alatti motorost, aki ugyan elmu­lasztotta karral az irányjelzést. A baleset következtében Zetkó Éva. Kunszállás. Ady Endre ut­ca 7. szám alatti lakos, a moL torkerékpár utasa súlyosan meg­sérült. A balesetért mindkét jár­mű vezetőjét felelősség térheti. Ittas állapotban vezette motor- kerékpárját Kecskemét belterü­letén Mónus Sándor, Kecskemét, Borbás 77. szám alatti lakos, s figyelmetlenség, valamint gyors­hajtás miatt nekiütközött az előt­te közlekedő Gulyás Iván lovas kocsijának. Mónus Sándor súlyos sérülést szenvedett. Szabálytalanul kanyarodott Kecskemét belterületén a Bethlen körút és a Ceglédi út kereszte­ződésében személygépkocsijával Kovács András karcagi lakos. Ezért nekiütközött Hegedűs An­tal. Kecskemét. Máriahegy 61 2. szám alatt lakó segédmotorke­rékpárosnak. Hegedűs Antal megsérült. Vasárnap hajnalban Kovács BEFEJEZŐDÖTT A VI. MEGYEI IFJÚGÁRDA-SZEMLE A bajaiak vitték el a pálmát Hétfőn dél­ben költünk helyzetjelen­tést Arató Józseftől, az Alsó-dunavöl- gyi' Vízügyi Igazgatósága tájékoztató szolgálata munkatársa-, tói az árvíz, illetve a bel- vízhelyzetről. Mint megtud­tuk, hétfőn reggel 6 óra­kor Baján a Duna vízállása 875 centiméter, volt, a múlt heti te­tőzött vízálláshoz viszonyítva ez. 30 centiméteres apadásnak felel meg. Mohácson a mért 903 cen­timéteres vízállás már 18 cen­timéteres apadást jelent. Kissé mérsékli azonban a Duna víz- szintsüllyedését az a tény. hogy újabb kisebb árhullám vonul le jelenleg a Dunán. Az apadást késlelteti az (is, hogy az ország­határ alatti jugoszláv területen. Bezdánnál 733 centiméterrel most tetőzött a Duna, amely az. eddig mért maximumnál mind­össze 43 centiméterrel alacso­nyabb. Apatinnál 812 centimé­teres vízállást mértek. Az l-es védelmi szakaszon — Baja és az országhatár között — fokozott figyelőszolgálatot tar­tanak, mivel növekedett a fa­kadóvizek mennyisége és az át­ázások száma, illetve a kisebb csurgások is. Pár méteres sza­kaszon éppen azért rézsűlábter- helé3t kellett végezni. A 2-es védelmi szakaszon. Baja és Fok­tő között egy ezerméteres részen átázás volt észlelhető, így va­sárnap homokzsákok töltésévei és homokdepóniák létesítésével készültek fel a fokozottabb vé­dekezésre. A vízállások ismeré­• Tizenhatmillió rubel értékű üzletkötés a bolgár nemzeti kiállításon Hétfőn ismét teljes „nagyüzem” volt a bolgár nemzeti kiállításon, folytatódtak az üzleti tárgyalások. A magyar és a bolgár külkereske­delmi vállalatok képviselői hétfőig összesen 16 millió rubel értékű terméket kötöttek le a következő évre. A szakmai napok eseményso­rozata az elektronikai és az elektrotechnikai ipar rendezvényével foly­tatódott. Hétfőn az építőipar napját is megrendezték a kiállításon. • Megnyílt a TIT XII. pedagógiai nyári egyeteme A TIT az idén tizenkettedik alkalommal rendezi meg Szegeden a pedagógiai nyári egyetemet. A tíznapos előadássorozatot hétfőn az MTA szegedi biológiai kutatóközpontjának nagytermében nyitották meg. A nyári egyetem programjában július 23-ig tizennégy előadás hangzik majd el a pszichológia és a pedagógia kapcsolatáról. • Szigyak kiesett a középdöntőből A vívó világbajnokságon hétfőn délután a kard egyéni középdöntőt bonyolították le. Ennek során kiesett az 1969. évi havannai VB és az 1972. évi müncheni olimpia győztese, a szovjet Viktor Szigyak. A csoport-mérkőzés során hárman — Marót (magyar), Bierkowski (len­gyel) és Szigyak 2—2 győzelemmel holtversenybe kerültek. Az újra- vívásnál Marót 5:2-re. Bierkowski pedig 5:4-re győzte le Szigyakot, aki így nem jutott az esti döntőbe. (MTI) • „Csak semmi feltűnést!” Az ifjúgárdisták négynapos se­regszemléje vasárnap befejező­dött; sikere az ifjúsági mozga­lomban végzett honvédelmi ne­velőmunka eredményeit bizo­nyítja. Az elődöntőkön, a járási és a városi szemléken 1500-an veitek részt, s az ott szerzett tapasztalatokat összefoglalva el­mondhatjuk, jól vizsgáztak hon­védelmi alapismeretekből; fizikai képességük az átlagkövetelmé­nyeknek megfelel és elméleti­politikai felkészültségükről is tanúságot tettek. A járási-városi döntőkön leg­jobban szereplő szakaszok a Kecskeméten, Jánoshalmán, Kunfehértón és Kiskunhalason tartott szemlén magasabb szin­ten is összemérték tudásukat Ünnepi ülésen emlékeztek meg tegnap a megyei tanács székhá­zában a gyógyszertárak államosí­tásának, s ezzel együtt a Bács- Kiskun megyei Tanács Gyógy­szertári Központja megalakulá­sának 25. évfordulójáról. Osza Eszternek, a megyei köz­pont szakszervezeti bizottsága el­nökének megnyitó szavai után Barna Barnabás alapszervezeli párttitkár tartott rövid megem­lékezést Semmelweis Ignác éle­téről és munkásságáról, majd Vaskó Tódorné, a Bács-Kiskun megyei Tanacs Gyógyszertári Központjának®!ígazgatója mondott ünnepi beszedet. Szólott az el­telt negyedszázad gyógyszertári munkájának kezdeti nehézségei­ről, valamint az utóbbi évek mind kiemelkedőbb eredményei­ről. Ma 82 gyógyszertár működik a megyében, de még ebben az évben újabb két létesítmény át­adására kerül sor. az államosí­tást követő első teljes naptári év (1951) forgalma azóta a tizen- négyszeresére emelkedett, s ta­valy 258 millió forint értékű gyógyszer jutott a megye lakos­ságának. A kiadott venyek szá­ma 1951-hez képest csaknem a százszorosára nőtt, s a múlt év­ben megközelítette a hét és háromnegyed millió darabot. A gyógyszerellátásban végzett ered­ményes munkáért egyébként nemrégiben a Kiváló gyógyszer­tári központ címmel tüntették ki a Bács-Kiskun megyei kollektí­vát. — Ez a kitüntetés a dolgozók lelkiismeretes munkáját dicséri. Kívánom, hogy tovább is ebben a szellemben dolgozzunk együtt a jó gyógyszerellátás, a lakosság egészsége érdekében — fejezte be beszédét az igazgatónő, kö­szönetét mondva munkatársai­nak, s egyúttal tevékenységükhöz jókívánságait fejezve ki. Végül kitüntetések, jutalmak átadására került sor. A Vállalat kiváló dolgozója kitüntetést öten, az. Egészségügy kiváló dol­gozója kitüntetést tizen kapták meg. s ugyancsak tizen minisz­teri dicséretben részesültek. Raj­luk kívül számos dolgozót jutal­maztak törzsgárdajel vénnyel, oklevéllel. Sokan részesültek pénzjutalomban és többen kap­tak ajándékul a jubileum alkal­mából Katona Zsigmond-em- lékérmet. J. T. • A résztvevők Vaskó Tódorné ünnepi megemlékezését hallgatják. (Tóth Sándor felvételei.) • Üdvözlő távirat MOTOROSOK OKOZTÁK A BALESETEK ZÖMÉT Tizenegy súlyos sérülés a közutakon A Francia Köztársaság nemze­ti ünnepe alkalmából Losonczi Pál/"• a Magyar Népköztársaság Efrőki Tanácsának elnöke tá­viratban fejezte ki jókívánságait ' Valéry Giscard d’Estaing köztár­sasági elnöknek. Lázár György miniszterelnök Jacques Chirac miniszterelnöknek küldött üd­vözletét. úszásban, lövészetben, fegyveres váltófutásban, alaki menetdalver­senyen, tájékozódási futóverse­nyen és a húszkilométeres harci túrán. Vasárnap, a kiskunhalasi záróünnepségen Szalókiné Kiss Katalin, a KISZ Bács-Kiskun megyei Bizottságának titkára köszöntötte a versenyen részt­vevő kilenc szakaszt és ismertet­te az ?redn^0Retet. oow A, szemle első helyezettje Haja járás szakasza lett és ezzel meg­szerezték a jogot az országos döntőben való részvételhez. El­nyerték a diszkupát és ők ve­hették át a Honvédelmi Minisz­térium oklevelét, valamint a Komszomol ajándékát. Bognár Ferenc, az MHSZ megyei titká­ra a három helyezést elért sza­kasznak értékes különdíjat adott át az MHSZ megyei elnöksége képviseletében. A szemle máso­dik helyezettje a bajai városi szakasz, harmadik helyezettje a kecskeméti járási szakasz lett. Cs. K. „Kimenőt kapott” mrs. Rockefeller; az amerikai alel- nök felesége Becsben töltötte a hét végét, s mint képünkről kiderül: szeretettel mosolyog a fotóriporterre. Testőre vi­szont megelégelte a fényképész szorgalmát, s int: elég le­gyen, csak semmi feltűnést! (Telefoto—AP—MTI—KS.) Ferenc 25 éves, Kelebia. Bácsbo- rista 22. szám alatti lakos mo- torkerrfékpárján utasként szállí­totta — szabálytalanul — Dobó Mihály 21 éves. Kelebia. Bács- borista 24. és Matuszka Mária 17 éves. Kelebia, IV. kerület 12. szám alatti lakosokat. Gyorshaj­tás miatt nekiütközött az előtte kerékpározó Molnár Etelka 21 éves öttömösi lakosnak. Malusz- ka Mária súlyosan. Kovács Fe­renc és Molnár Etelka könnyeb­ben megsérült. Csávolv és Jánoshalma között vezette motorkerékpárját Babicz György 24 éve \ Baja. Kapiszt- rán utca 3. szám alatti lakos. A jármű hátsó kereke gumiszaka­dást kapott, s ezért Babicz fel­bukott. A motorkerékpáron uta­zó Páncsics István, Baja, Mar- tonszállási út 61. szám alatti la­kos súlyosan. Babicz könnyeb­ben megsérült, Dusnok határában nagy sebes­séggel vezette motorkerékpárját Tamaskó László 41 éves, Dusnok, Petőfi utca 32. szám alatti lakos. Egy kátyúban a motorkerékpár megcsúszott és felborult. Tamas­kó Lászlót súlyos sérüléssel szál­lították a kórházba. G. G. • Nixon mezítláb Mezítláb fogadja újdonsült is­merőseinek köszönését Richard M. Nixon, az USA volt elnöke a kaliforniai San Clemen tében, a tengerparton. (Telefoto—AP— MTI—KS.) PETŐFI NÉPiE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Fószerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Prelszlnger András Igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 12-619, 12-51» (központi): 11-109, 11-112. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20.— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 Jelzőszámlára. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 5001 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 085 * Lapzártakor érkezett TOVÁBB APAD A DUNA A belvízzel borított terület több mint 12 ezer hektár PETŐFI NÉPE

Next

/
Oldalképek
Tartalom