Petőfi Népe, 1975. június (30. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-01 / 127. szám

2 O PETŐFI NEPE O 1975. június 1. A Portugál Szocialista Párt ismét bekapcsolódik a kormány munkájába A Portugál Szocialista Párthoz tartozó miniszterek azonnali ha­tállyal ismét teljes mértékben részt vesznek az ideiglenes kor­mány munkájában — jelentette be szombaton hajnalban a Fegy­veres Erők Mozgalma legfelsőbb forradalmi tanácsának szóvivője. Az erről szóló döntés annak a több mint négyórás tanácskozás­nak eredményeként született, amely pénteken délután zajlott le a legfelsőbb forradalmi ta­nács és a szocialista párt kül­döttsége között. A szocialisták — mint a szóvivő közölte — ígé­retet tetfek az MFA-nak, hogy teljes mértékben együttműköd­nek vele a .szocialista társada­lom felépítésében”. A legfelsőbb forradalmi tanács — mint a szombati bejelentés hírül adja — ..elismeri, hogy bizonyos torzulá­sok vannak az ország politikai életében, amelyeket felül kell vizsgálni és korrigálni kell”. A felek egyetértettek abban, hogy a demokratikus tevékenységet meg kell erősíteni és be kell tar­tani a forradalmi törvényeket, hogy ily módon „biztosítani le­helen a forradalom előrehaladá­sát” Mint ismeretes, a Portugál Szo­cialista Pártot a kabinetben kép­viselő Mario Soares és Salgado Zenha több nap óta bojkottálta a kormány tevékenységét, tilta­kozásul a Republica című lap megszüntetése miatt. A két mi­niszter csupán szerdán volt je­len a kabinet ülésén, amikor a napirenden Angola szerepelt. (DPA. Reuter. AP) ENSZ-bizottság jelentése Chiléről A chilei szakszervezetek hely­zetének kivizsgálására a közel­múltban Chilébe látogatott az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének (ILO) bizottsága. A bizottság küldetése befejezté­vel jelentést készített, amelyet egyidőben hoztak nyilvánosságra Genfben és az ENSZ New York-i székhelyén. Az ILO bizottságának jelenté­se magában foglalja a junta ál­dozatainak megközelítőleg sem teljes listáját is, amelyen több mint 100 kiemelkedő szakszerve­zeti személyiség neve szerepel. Rajtuk kívül a dolgozók jogaiért küzdő harcosok százai sínylőd­nek a junta börtöneiben vagy az üldöztetések miatt kénytelenek •voltak emigrálni. A dokumentum felhívja a figyelmet azoknak az aktivistáknak a sorsára is, akik letartóztatásuk után „nyomtala­nul eltűntek”. Az ILO-bizottság jelentésében erélyesen követeli a szakszerve­zeti szabadság visszaállítását és a chilei nép jogainak tisztelet­ben tartását. Görög-török tárgyalások BRÜSSZEL Három ás fél órás tárgyalást folytatott egymással szombaton délelőtt Brüsszelben Karaman- lisz görög és Demirel török mi­niszterelnök. At brüsszeli tárgya­lás túlnyomó részén a két mi­niszterelnök négyszemközt, foly­tatott megbeszélést a ciprusi kérdésről, az Égei-tenger úgy­nevezett kontinentális talapzatá­nak problémájáról, továbbá a nemzeti légtér pontos meghatá­rozásáról. valamint egyéb, a kelt ország között feszültséget okozó kérdésekről. A kiadott közös közlemény azt hangoztatja, hogy a kor­mányfők véleménye szerint a két ország között felmerült vitás kérdéseket békés úton, tárgya­lásokkal kell megoldani. A ciprusi kérdésről a közös közlemény csupán azt hangoztat­ja. hogy a miniszterelnökök tá­mogatják a két közösség képvi­selőinek tervezett bécsi tárgya­lásait. (MTI) Könyv a nyugati rádióállomások propagandatevékenységéről MOSZKVA (MTI) A Za Rubezsom című szovjet hetilap recenziót közölt G. Vacs- nadze „Keletre irányított anten­nák” címmel nemrégiben meg­jelent könyvéről. A könyv részletesen ismerteti a kapitalista országok rádióál­lomásainak a Szovjetunió és a szocialista országok ellen folyta­tott propagandatevékenységét. Az „Amerika Hangja”, a BBC, a „Deutsche Welle”, az „Izrael Hangja” hivatalos rádióállomá­sok mellett a CIA támogatását élvező „Szabadság” és az NSZK területén működő „Szabad Euró­pa5 rádió is folvtat hasonló te­vékenységet. Ezeknek a rádióadásoknak a szocialista országok köfeöfcti kap ­csolatok lazítása, az antiimperia- lista erők akcióegységének gyen­gítése a feladatuk. Az imperia­lista propaganda igyekszik szem­beállítani az idősebb és fiatalabb nemzedéket és kétséget kelteni a fiatalokban a kommunizmus épí­tésének végső eredményei iránt. Az értelmiség különleges szere­pét hirdetik korunkban, tagad­va a munkásosztály és a kom­munista párt vezető szerepét. Ezeknek a rádióadásoknak kö­zös jellemzője a tények elferdí­tése, a hangnem és a tartalom azonban különböző. Á nyugati rádióállomások adá­saikhoz a Szovjetunióban járt külföldiek és az onnan kivándo­roltak beszámolóit is felhasznál­ják. Vacshadze könyve fontos és aktuális, szemléletesen mutatja be az imperialista erőknek az éterben folytatott ideológiai had­viselését — állapítja meg a Za Rubezsom. (TASZSZ) HETI VILÁGHÍRADÓ AZ ESEMÉNYEK KRÓNIKÁJA: until .yitíiiiííjiaifi -iiajsSíit) fdaojíi s£ xeiífLd i HÉTFŐ: II. Margit dán királynő hivatalos látogatáson a Szovjetunió­ban. — VDK-küldöttség tárgyal Thaiföldön a két ország kapcso­latainak normalizálásáról. — Népi szervezetek felállításáról dönt Lisszabonban a Fegyveres Erők Mozgalma közgyűlése. KEDD: Az amerikai „fejlesztési hivatal” bezárása Laoszban a két ország közötti megállapodás alapján. — Csúcskonferencia dönt Lagosban 15 nyugat-afrikai állam gazdasági közösségének meg­alakításáról. — 48 órás szünet után újabb fegyveres összecsapások Bejrútban, a jobboldali falang'isták és palesztinaiak között. SZERDA: ENSZ-határozat: hat hónappal meghosszabbítják az ENSZ- erők mandátumát a Golan-fennsíkon. — Rasid Karami kap meg­bízást kormányalakításra Libanonban. — Űj közigazgatási beosz­tásról szóló alkotmánymódosítást fogad el a lengyel nemzetgyűlés. CSÜTÖRTÖK: Brüsszelben megkezdődik a NATO-csúcstalálkozó. — A csehszlovák szövetségi gyűlés köztársasági elnökké választja dr. Gustáv Husákot. — Állón izraeli külügyminisztert Bukarestben fogadja Ceausescu román államfő. PÉNTEK: Anvar Szadat egyiptomi elnök Belgrádból Bécsbe érkezik. Befejeződik a NATO csúcsértekezletev SZOMBAT: Moszkvába érkezett Oscar Fischer, az NDK külügymi­nisztere. — Karamanlisz—Demirel-találkozó Brüsszelben. — Ford Madridban. így látja a hetet hírmagyarázónk, Gárdos Miklós A nyugatnémet rajzoló karika­túrája mint minden szatirikus rajz — természetesen túloz, ami­kor az amerikaiak vietnami ve­reségét idézi fel a brüssizeli Na- TO-csúccsal összefüggésben. Azonban minden túlzás nélkül igaz: Ford elnök első NATO- felléptére erős hatással volt mindaz, ami Vietnamban történt. Maga Luns NATO-főtitkár mon­dotta néhány órával a brüsszeli csúcstalálkozó előtt, hogy „a dél­kelet-ázsiai változások következ­ményei egyes körökben bizonyta­lanságot keltettek a NATO jövő­jét illetően”. Az elnöki különgép -még az óceán fölött szállt, amikor a brüsszeli tárgyalópartnerek egyi­kének országában egy rádiókom­mentátor tapintatlanul emlékez­tetett arra, hogy az Egyesült Ä1­* Nyugatnémet karikatúra a NATO-csűcs előtt: „Semmi gond, baj­társak, ilyesmi velünk nem történhet!” — mondja Uncle Sam a NATO-legénységnek. (National-Zeitung/Geisen) lamoknak számolnia kell tekin­télye bizonyos csökkenésével. Az ankarai rádió szögezte le —utal­ván a Vietnam utáni korszak kez­detére: Törökországot nem lehet fegyverszállítási tilalmak és en­gedélyezések hideg-meleg zuha­nyával kezelni, az ország ragasz­kodik eddigi elképzeléseihez és ha Amerika változtat a sajátján, Ankara nem követi. Ford elnök mielőtt beszállt a repülőgépbe, éppftn az atlanti egy­ségről beszélt és ugyanezt emle­gette a péntek esti brüsszeli zá­róközlemény is — ez a török ál­lásfoglalás azonban azt mutatja, hogy az egyik legfontosabb NA- TO-vitát nehéz, sőt lehetetlen a régi módon. Washingtoni rábe­széléssel megoldani. Az amerikai elnök brüsszeli programjában fon­tos helyet kapott a görög és a • A_ Szabad Német Ifjúsági Szövetség (FDJ) küldöttsége, mely hét­főn érkezett hazánkba a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség meghívására, Egon Krenz-cel az élen, tárgyalásokat folytatott a KISZ küldöttségével. Képünkön: dr. Maróthy László, a Politikai Bizottság tagja, a KISZ KB első titkára (balról az első) és Egon Krenz, az FDJ központi tanácsának első titkára (jobbról). török miniszterelnökkel folytatott tárgyalás, de semmi jele annak, hogy e ciprusi sebek begyógyítá- sához Brüsszelben megtalálták a csodaszert. Sem Demirel. sem Ka­ramanlisz nem tágított eredeti elképzeléseitől. A minap Bécsben, maid Rómában folytattak Cip­rusról megbeszéléseket török és görög politikusok, és ott már ki­derült: Athén csak akkor hajlan­dó a törökök „szövetségi állam”- koncepcióját még csak megtár­gyalni is, ha Ankara előbb visz- szavonul a szigetország eredeti­leg göröglakta területeinek egy részéről, hogy a menekültek visszaköltözhessenek. Ankara vi­szont a ciprusi probléma amúgy sem könnyű megoldását össze akarja kötni az Égei-tengeri olaj­lelőhelyek birtoklásának még bo­nyolultabb témájával. A második kérdéscsoport, az úgynevezett „ibériai kérdőjelek” témája ugyancsak nem tartozik az „atlanti egységet megszilárdí­tó” problémák közé. Nem vilá­gos még, mennyiben elégszik meg Ford, és a kérdésben még az elnöknél is türelmetlenebb hangot használó Kissinger Gon- ealves portugál miniszterelnök, ahogy ő mondta „félreértés-elosz- lató” nyilatkozatával, amely sze­rint Portugália tiszteletben tart­ja szerződéses kötelezettségeit és ez. vonatkozik a NATO-ra is. Az azonban már jól látszik, hogy Ford aligha kapná meg a 15 NATO-tagállam többségénk he­lyeslését a még csak körvonalai­ban nyilvánosságra hozott ame­rikai elképzeléshez. Spanyolor­szág és a NATO szoros kapcso­latteremtéséhez. Ez már előre be­árnyékolja Ford madridi látoga­tását. Madrid után Salzburgban ül majd tárgyalóasztalhoz az ame­rikai elnök. Az előző napokban Belgrádban és Bécsben vendé­geskedő Szadat elnök előtt vá­zolja: van-e az Egyesült Álla­moknak újabb elképzelése a kö­zel-keleti válság megoldására. Ez­zel összefüggésben figyelemre méltó, hogy az amerikai kom­mentátorok a salzburgi beszélge­tést mindig a nemsokára sorra- kerülő Ford—Rabin találkozóval emlegetik, azaz: azt sugallják, hogy az Egyesült Államok elnö­ke közvetítőként remélhatően na­gyobb sikerre számít mint kül­ügyminisztere, akinek kis lépé­sek elnevezésű kisérletsorozata legutóbb kudarcot szenvedett. Alighanem Salzburg is azt bizo­nyítja majd, hogy a sokágú, bo­nyolult közel-keleti válságból ki­vezető utat csak a Szovjetunió és a szocialista országok által ja­vasolt, az arab világ által is tá­mogatott genfi értekezlet mielőbb megkezdődő üléssorozatán lehet megtalálni. Ford európai látogatásának be- jelntésekor és a brüsszeli 'csúcs előtti órákban elhangzott: en­nek a találkozónak kell állást foglalnia: vajon mikor ülnek ösz- sze az állam- és kormányfők az európai biztonsági és együttmű­ködési konferencia befejező ta­nácskozására. Az eredeti megfo­galmazások később úgy módosul­tak. hogy ez a kérdés — hogy vajon a Helsinki Finlandia-palo- ta pár napja megnyitott új szár­nyában mikoi; kell összeállítani az európai nagy asztal ülésrend­jét — csak „mint a kelet-nyuga­ti kapcsolatok széles témaköré­nek” egyik részlete került szóba. Persze, tulajdonképpen mind­egy, hogy Helsinkiről milyen té­mával kapcsolatban beszél akár Ford elnök, akár a brüsszeli csúcs más résztvevője. Amikor például Ford elnök és Schmidt nyuga- német kancellár munkaebédje után félhivatalosan közölték a bonni küldöttség emberei: „Fenn­áll a lehetősége annak, hogy a helsinki találkozót még a nyár vége előtt összehívják”, az ér­deklődő újságírók nem a téma összefüggései, hanem a várható időpont iránt érdeklődtek. „A nyár hivatalosai? szeptember 21- én ér véget” hangzott a konk­rét kérdésre a meglehetősen do- donai válasz. Ebben a feleletben is ott van az a brüsszeli NATO- csúcsra érvényes határozatlan­ság és a döntéseket megkerülni igyekvő óvatosság, aminek egy magyarázata van: a tizenöt NA­TO-tagállam nehezen talál akár­csak két olyan problémakört is, melyben azonos álláspontot vall. HÍREK • HÍREK Ünnepi hangverseny J !>*:>. június 1., vasárnap Névnap: Tünde ■Napkelte: 2 óra 52 perc. Napnyugta: 19 óra 22 perc. Holdkelte: 22 óra 58 perc. Holdnyugta:- 11 óra 00 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás vasárnap es­tig- időnként megnövekvő fel­hőzet. több helyen átfutó esővel, a délutáni óráktól zivatarral. Ál- menetileg megélénkülő változó irányú szél. A válható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet 9—14, leg­magasabb nappali hőmérséklet vasárnap az ország északnyuga­ti részén 17—20. délkeleten 21— 24 fok között A Balaton vize Siófoknál 20 fokos volt. (MTI) A Kecskeméti Katona József Színház műsora Június 1. du. 2 órakor KÜLVÁROSI BALLADA Bérletszünet este 7 órakor KÜLVÁROSI BALLADA Bárlef.minet MOZIMŰSOR 1975. június 1.. KECSKEMET V A KOSI lél 4, háromnegyed <i es H órakor tűzgömbök Bertha Bulcsú regényének magyar filmváltozata KECSKEMET ÁRPÁD fél 4, háromnegyed ü és a órakor A REPÜLŐSZAZAD Szovjet film MESEMOZI fél 4 és háromnegyed 6 órakor A HÉT HOLLÖ Színes nemet—csehszlovák—lengyel rajz- és mesgfilmósisz.eálUtás A Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Gimnázium a felszabadulás har­mincadik évfordulója tiszteletére ünnepi hangversenyt rendez. A változatos műsorű eseményre június 8-án este 18 órai kezdet­tel kerül sor, a megyei művelő­dési központban. A tanulók és a tanárok közreműködésével töb­bek között Beethoven, Ránki. Prokofjev, Sosztakovics, Vivaldi és Weber műveit hallhatja a kö­zönség. A hangverseny keretében az intézmény Kodály Zoltán Iro- dalmi Színpada előadja a Felszál­lott a páva című irodalmi össze­állítást, Sümegi Györgyné tanár rendezésében. — Orosz tanfolyam, Moszkvá­ban. Harminc kecskeméti főisko­lást búcsúztatott tegnap délután dr. Molnár Benedek főigazgató. A fiatalok egy hónapig a szovjet fővárosban tökéletesítik orosz nyelvtudásukat és dr. Dutkay György adjunktusnak, az inté­zet párttitkárának a vezetésével ismerkednek a baráti ország éle­tével. — BAJAI KIÁLLÍTÁS. A Ba­ja környékén élő magyar nép­csoportok népművészetéről, illet­ve népviseleti tárgyaiból — ru­hákból, szőttesekből, festett és díszített bútorokból — nyílt rep­rezentatív kiállítás a héten a Türr István Múzeum Roosevelt téri kiállítótermében. A tárlat szeptember 14-ig áll az érdeklő­dők rendelkezésére. — Nemzetiségi művelődés. A kiskőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói nemzetiségi eredetű honismereti gyűjtéssel foglalkoz­nak, a Bem József Általános Is­kolában pedig szlovák nyelvű ok­tatás folyik. A felnőttek számára a művelődési központ szervez szlo­vák nyelvtanfolyamot. A városi ta­nács legutóbbi (szerdai) ülésén határozatot fogadott el a szlo­vák nemezetiségi napok évenkénti megrendezéséről. 1975 június 2.: KECSKEMET VAROST __Ici-i- háromnegyed (Les ((„órakor T ŰZGÖMBÖK ertha Bulcsú regchyeíieíi----------- magyar lilmváltozata A háromnegyed G órás előadáson a filméi az IFJÚMUNKÁS FILMHÉT keretében vetítjük. KECSKEMÉT ARPAP — Jazz-klubot alakít a Bács- Kiskun megyei Művelődési Köz­pont. A klubnak tagja lehet bár­ki. aki érdeklődik a műfaj iránt. Az első összejövetelre június 2-án 19 órakor kerül sor zeneelméleti és -történeti előadás után blues- lemezeket mutat be dr. Jármai Árpád. fél 4. háromnegyed G és í) órakor A REPÜLÖSZAZAD Szovjet íilm MESEMOZ1 fél. 4 és háromnegyed 6 órakor MICIMACKÓ ÉS TÁRSAI Színes magyar—szovjet—csehszlovák mese-filmösszeáUílás LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a 22. já ­tékhéten öt találatos szelvény egy darab volt. Nyereménye: 2 786 713 forint. Négy találatos szelvénye 68 fogadónak volt. nyereményük egyenként 40 981 forint. Három találata 5 316 fogadónak volt. nyereményük 524 forint. A két- találatos szelvények száma 166 728 darab, ezekre egyenként 20 forintot fizetnek. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. A nyeremények a nyereményilleték levonása után értendők. (MTI) — Az ünnepi könyvhét ese­ménysorozatát Bodor Jenő, & Bács-Kiskun megyei Tanács mű­velődésügyi osztályának vezetője nyitja meg hétfőn 18 órakor a Bács-Kiskun megyei Művelődési Központban. Ezt megelőzően, 17 órakor Maróti Lajos, a Gondolat Könyvkiadó József Attila-díjas vezetője mutatja be a kiadó is­meretterjesztő kdhyvkiállítását. Közreműködik a jászszentlászlói Arany János Művelődési Ház népdalköre és citerazenekara. — OTP-korszerűsités. A napok­ban készült el a bácsalmási OTP- fiókban a csaknem 900 ezer fo­rintos teljes felújítás, s a bútor­zat cseréje. Az átadáson megje­lent dr. Órha István, a bajai já­rási hivatal elnöke és Deák Ist­ván, az OTP megyei igazgatója, aki elismeréssel adózott a fiók dolgozóinak, kiemelve a Tyeres- kova szocialista brigád eredmé­nyes tevékenységét. — NAGY GÁSPÁR költő mun­kásságát ismerteti Szakolczay Lajos kritikus hétfőn 19.30-kor Foktőn, az ifjúsági klubban és kedden ugyanebben az időpont­ban öregcsertőn, a művelődési házban. A találkozón a költő vá­laszol versbarátok kérdéseire. — A Kunbaja—Bácsszőlősi Ál­lami Gazdaság évről évre több bort értékesít. 1974-ben 90 ezer hektoliter bort adtak el, az idei terv 130 ezer hektoliter. Lehető­ség nyílt az export további nö­velésére és 2p ezer hektoliterrel emelték az értékesítési tervet. Ennek érdekében a pince szocia­lista brigádja három műszakot szervezett. Május 1. és 28-a kö­zött 40 ezer hektoliter bort ké­szítettek elő szállításra és 20 ezer hektolitert továbbítottak. Egy hó­nap alatt egy negyedévi terv­nek megfelelő mennyiséget, jobb munkaszervezéssel, túlórák nél­kül. a szocialistabrigád-verseny- nek köszönhetően. — Üj vízmű. 1971-ben kezdték építeni a mintegy 10 millió fo­rint összértékű hercegszántói víz­müvet. Az idén 800 ezret költe­nek rá; elkészülte után, 1976-ban 21 kilométer hosszú vezetékkel 3200 ember ivóvízszükségletét elégíti majd ki. — Honismeret, munkásoknak. Rendszeresen szervez helytörté­neti előadásokat a város ipari üze­meiben a kalocsai Petőfi Sándor Művelődési Központ. Hétfőn pél­dául a Járműszövetkezet 5. szá­mú telepén, pénteken a Konfek­cióipari Vállalatnál Kalocsa ut­caneveiről illetve népművészeté­ről. népi építészetéről beszél Bo- zső Ferenc nyugalmazott mérnök. — Az idén is beindítja Szeged és Dubrovnik között közlekedő nemzetközi autóbuszjáratát a Vo­lán 10. számú Vállalata. Az autó­busz június 6. és szeptember 14. között hetenként egyszer közleke­dik. Minden pénteken 15 órakor indul Szegedről. Dubrovnik-ba ér­kezik szombaton reggel 8 órakor. Visszaindul szombaton este 19 órakor és Szegedre érkezik va­sárnap 12 órakor. — Három kiállítás nyílik va­sárnap délelőtt fél 11-kor Kecs­keméten, a Református Egyház- község könyvtárában (Üjkollé- gfcukn). A „Magyar prcStestáns éremművészet”-et Bottyán János, a Református Egyház című lap főszerkesztője a „Kecskemét Iro- dalomtörténeté ’-t dr. Orosz Lász­ló, a Katona József Társaság ügyvezető elnöke mutatja be. Fel­sorakoznak ezen kívül könyvjelző kisgrafikák is. A tárlatok hétköz­nap 9 és 14, szombaton 9 és 12 óra között, előzetes bejelentés esetén bármikor megtekinthetők. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom