Petőfi Népe, 1975. április (30. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-02 / 77. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 1975. április 2. % Elesett Dél-Vietnam harmadik legnagyobb városa • Most érkezett képünkön az a pillanat látható, amikor a dél-vietna­mi hazafias erők egyik egysége rohamra indul Hűé város felleg­vára ellen. - (Telefoto—AP—MTI—KS) HÍREK* HÍREK SAIGON A saigoni főparancsnokság kedd reggeli jelentéséből kitű­nik, hogy a népi felszabadító fegyveres erők a helyi lakosság aktív támogatásával folytatják előrenyomulásukat déli irány­ban. Kediden a réggéli órákban a népi erők tüzérsége nagyere­jű támadást intélzett a Saigon­tól mindössze 75 kilométerrel északra levő Chon Thanh já­rási székhely katonai célpontjai ellen. A városban tartózkodó saigoni kormánycsapatok hely­zete súlyossá Vált. Saigonban kedden elismerték, hogy hétfőn este elesett Dél- V ietnam harmadik legnagyobb városa, Qui Nhon, és a tarto­mány kormányzója egy amerikai hajón elmenekült. A saigoni kormánycsapatok partmenti védelmi rendszere szinte egyik napról a másikra bomlik fel. A kormánycsapatok „taktikai visszavonulása” fej­vesztett meneküléssé vált és a katonák borzalmas szenvedéseket okoznak a polgári lakosságnak. Saigonba érkezett jelentések szerint a Qui Nhontól 160—200 kilométerrel délre levő Nha A legutóbbi hetek eseményei ismét reflektorfénybe állították a megoldatlan indokínai problé­mát és veszélyeit a nemzetközi politikára. Az alapkérdés most az: merre lép az' Egyesült Ál­lamok? Az 1973 januári párizsi egyez­mény lehetővé tette az Egye­sült Államoknak, hogy kivonja reguláris egységeit Dél-Vietnam- ból, megszüntesse a világszerte bírált közvetlen beavatkozást. Az Egyesült államok azonban nem változtatott másfél évtize­des Vietnam-politikája lényegén: továbbra is kitart egy talajtalan, szolgaian függő rendszer ési a békés kiutat megszállottan el­lenző irányvonala mellett. Az indokínai katonai fejlem mények most ismét, minden ed­diginél erőteljesebben világí­tottak rá a saigoni és a Phnom Penh-i rendszer kilátástalansá- gára. A kambodzsai és a dél­vietnami helyzet különböző. Az előbbinél közvetlen ~ lehetőség a bábrendszer bukása. A kam­bodzsai felszabadító erők nyo­mása évek óta hatalmas, de ez­úttal — az amerikai légihíd- tól eltekintve — hermetikusan elzárták Phnom Penht, miután az összes többi stratégiai pon­tot elfoglalták. A t Thieu-kormány helyzete nem ennyire válságos, de fő­leg most, a Központi-fennsík feladása után azzá válhat, akár­csak Kambodzsában. Mindez a Fehér Ház nagy erőfeszítésekkel építgetett viet- namizálási politikájának (vagy a Nixon-doktrinának) a csődjét jelzi. Hogyan tovább? — Ez most a legégetőbb kérdés. A válasz megadásánál az ame­rikai kormányzat és a törvény- hozás merev szembenállásából kell kiindulni, a Fehér Ház ugyanis a jelek szerint nem ta­nult a múltból. Pótsegélyként 300 millió dollárt követel Sai­gon, 222 milliót pedig Phnom Penh számára. Terrr-rretesen az események egyetlen józan szem­lélője sem hiheti azt, hogy az eddigi milliárdokhoz képest ezek az „elenyésző összegek-’ életet önthetnének a bábkormányokba. Mint az International Herald Tribune leszögezte: „A cél nem is annyira kato­nai, mint inkább lélektani. Rö­viden szólva: a pótsegélyeknek azt kellene' demonstrálniok, hogy Amerika elkötelezte magát Thieu mellett. Ennek a célnak jó szolgálatot tesz bármely ösz- szeg, amelyet elfogad a kong­resszus. Tegyük fel, 71 millió dollár is elég Thieunak a két­kedők meggyőzésére: Amerika még mindig támogatja.” Hihetné-e bárki is, hogy amit félmillió amerikai katona, a világ egyik legpusztítóbb légierejének éveken át tartó bombázása sem tu­dott elérni, azt most 300 millió dollár megoldja? A kormányzat azt mondja: az idő nem alkal­mas tárgyalásokra, mert Saigon­nak az „erő helyzetéből” kell tárgyalnia. Amikor Thieu az erő (azaz: az agresszivitás) le­NICOSIA Súlyos tűzpárbaj robbant ki hétfő éjszaka nem sokkal éj­iéi után a nicosiai repülőtér közelében a görög nemzeti gár­da és a török megszálló csapa­tok között. A lövöldözés, amely az elmúlt nyáron létrejött fegy­verszünet óta a két fél között a leghevesebb volt, feltehetően azt követően tört ki, hogy a cip­rusi görögök ünneplő sortűzzel köszöntötték a Nagy-Britannia Trang ófe Cam Ranh városában a saigoni hadsereg egységei ra­bolnak és válogatás nélkül tü­zelnek a polgári lakosokra. Este érkezett jelentés szerint a dél-vietnami népi fegyveres erők kedd délelőtt bevonultak a tengerparti Nha Trangba ék a helyi lakosság segítségével fel­szabadították a várost. Nha Trang elestét kedden saigoni ka­tonai körökben is elismerték. A baloldal előre tör ATHÉN A vasárnapi görög községtaná­csi választásokon nagy sikert ér­tek el a „Demokratikus Együtt­működés” tömbjének jelöltjei. A tömb tagjai: a Centrum-új erők a Görög Kommunista Párt, a Pánhellén Szocialista Mozgalom és az ország más demokratikus szervezetei. Athénből is a tömeg jelöltjét, Papatheodorou tekintélyes ügy­védet választották meg polgár- mesternek. A baloldali és a de­mokratikus erők jelöltjei győze­delmeskedtek az ország más nagy adminisztratív központjaiban is, például Patre-ben és Vóloszban. (TASZSZ) A mártírokra emlékeztek TEREZIN A csehszlovákiai Terezinben húsvét hétfőjén mintegy három­ezer csehszlovák, NDK- és NSZK-beli, szovjet, bolgár, len­gyel, francia és svéd állampol­gár emlékezett meg kegyelettel a nácik által csehszovák terü­leten létesített hatalmas kon­centrációs tábor egykori foglyai­ról. Aniíak ellenére, hogy a te- rezini tábor nem volt úgyneve­zett megsemmisítő láger, mégis 38 500-an vesztették ott életü­ket. (MTI) Megemlékezések, baráti találkozók a Szovjetunióban MOSZKVA Hétfőn Moszkvába érkezett az a magyar kulturális küldöttség, amelyet Orbán László kulturális miniszter vezet, s amely részt vesz a magyar kultúra napjai ünnepségén Magyarország fel- szabadulásának 30. évfordulója alkalmából. A Szovjetunió különböző vá­rosaiban ugyanebből az alka­lomból kiállításokat rendeznek, s találkozókat szerveznek olyan személyekkel, akik részt vettek Magyarország felszabadításában. Alma-Atában, Kazahsztán fővá­rosában, „Magyarország ma” címmel fotókiállítás nyílt meg. Magyar filmeket mutatnak be a köztársaság különböző mozijai­ban. •' Kijevben Magyarország fel- szabadulásának 30. évfordulója alkalmából díszhangversenyt tar­tottak az ukrán főváros vezető művészeinek részvételével. Liszt F.erenc, Bartók Béla, Kálmán Imre, Kcfdály Zoltán műveit ad­ták elő. Szimferopol Kun Béla múzeumában szintéh kiállítást ■- rendeztek ebből az alkalomból. (TASZSZ) NAPTAR 1975. április 2.. szerda Névnap: Áron Napkelte: 5 óra 23 perc. Napnyugta: 18 óra 14 perc. Holdkelte: 0 óra 21 perc. Holdnyugta: 9 óra 07 perc. AZ IDŐJÁRÁSRÓL A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium' jelenti: március 31-én a középhőmérséklet 11.8 (az 50 éves átlag 8.7), a legmagasabb hőmérséklet 19.1 Celsius-fok volt. A napsütéses órák száma 5.9. Április 1-én a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 4,8, a dél­ben egy órakor mért hőmérséklet 4.7, a legalacsonyabb hőmérséklet 3,9 Cel­sius-fok volt. A Kecskeméti Katona József Színház műsora Április 2. este 7 óra: GEROLSTEINI NAGYHERCEGNŐ Kelemen-bérlet. Hódmezővásárhely, este 7 óra: VASDERES MOZIMŰSOR 1975. április 2.: KECSKEMÉT VÁROSI fél 4 ég 8 órakor jöttem, láttám, lőttem Az ifjúsági bérietek nem érvényesek' Színes olasz—spanyol westernparódia háromnegyed 6 órakor zártkörű előadás KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4, hárorr.'negyed 6 és 8 órakor A VÉGSŐ SZŐ Színe« bolgár film MESEMOZI fél 4 és háromnegyed 6 órakor KÉT BORS ÖKRÖCSKE Színes magyar mese- és rajzfilm-összeállítás — Lavinaomlás Ausztriában. Az ausztriai Mallnitzban hét­főn öt személvt temetett maga alá a lavina, amelv a kora haj­nali órákban rázúdult a hegyi falu néhány házára. Az öt halá­los áldozaton kívül két személyt eltűntnek nyilvánítottak: Karin- tiában az elmúlt negyvennyolc óra alatt különösen nagy volt a laviriaveszély. ezért vasárnap számos utat. hágót lezártak a for­galom elől. (AFP) — „HÚSZAKADÁS” HAVAN­NÁBAN. Havannában, hétfőn es­te a „Hószakadás" című alkotás nagy sikerű bemutatójái'al, meg­kezdődött a' mágyár filmhét. Ko­sa Ferenc ás Sára Sándor mun­kájának bemutatása egyben ju­bileumi premier is volt. A for­radalom győzelme (1959) óta, ez volt a 150. magyar film, ame­lyet a kubai közönség láthatott. — Vendégszereplő vidéki színé­szek. Az utóbbi időkben egvre gyakoribbá válnak a vidéki szín- társulatok vendégszereplései Bu­dapesten. Április eleién például három neves társulat látogatásá­ra számíthatunk A sort a Víg­színházban a Miskolci Nemzeti Színház együttese nyitja meg. A Debreceni Csokonai Színház fővárosi vendégjátéka következik ezután, majd a Veszprémi Petőfi Színház tart a Vígszínházban há­rom előadást. — Szocialista brigádokat tün­tetnek ki a Bács-Kiskun megyei Gyógyszertári Központ mai fel- szabadulási emlékünnepségén. Ezek szerint a Thán Károly ne­vét viselő kiskőrösi kollektíva ezüst-, a kecskeméti Katona Zsigmond brigád bronzplakéttet kap. További tizenegy munkacsa­pat nyerte el a Szocialista címet. Ugyancsak ma adiák át Gál Lí­dia KISZ-titkárnak a KISZ KB aranykoszorús jelvényét. — Időpontváltozás. Az eredeti időponttól eltérően, három nap­pal később -- április 5-én, szom­baton 11 órakor — nyílik meg a Bács-Kiskun megyei Művelődési Központ emeleti előcsarnokában a szovjet gyermekek rajzaiból • összeállított kiállítás. — KIRAKAT GALÉRIA. A Kunszenlmiklóson élő Gál Sán­dor után áprilisban a kecskemé­ti születésű keceli tanárnő B. Boros Ilona mutatkozik be a bajai Kirakat Galériában. A mi­nikiállításon legújabb festmé­nyeit és hímzett faliképéit lát­hatják az érdeklődök. Gyorslista A nyereménybetétkönyvek 1975. I. negyedévi 95. sorsolásáról. 71 'O X 71 •0> X 'Oí X ■4) i -a •o> S N d N fi'O C N jj E •a n N •af 'd N 'd bt N 'OJ •« N.5f in 'd N n > VI VI > <n V3 068 25 102 25 167 25 183 25 196 25 204 100 219 50 261 25 310 25 327 25 334 25 432 25 452 25 . 559 25 566 25 575 25 586 25 610 25 653 50 770 200 775 25 883 25 979 25 982 25 988 25 Kádár János interjút adott a Szovjet Televíziónak és Rádiónak Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára interjút adott A. Kaverznyevnek, a Szov­jet Televízió és Rádió tudósító­jának. Az interjút a Szovjet Televízió és Rádió április 2-án sugározza: a felvételt a Magyar1 Televízió április 2-án 18.30 órakor közve­títi, a Magyar Rádió pedig a Kossuth-adón 21.25 órakor su­gározza. (MTI! Tábornoki kinevezések, kitüntetések, előléptetések a Belügyminisztériumban Hazánk felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából ünnepsé­get rendeztek a Belügyminiszté­riumban. A Belügyminisztérium területén végzett eredményes munkájuk elismeréseként a Nép. köztársaság Elnöki Tanácsa hat rendőr ezredest, közöttük dr. Sza- lóki László rendőr ezredest ve­zérőrnaggyá nevezte ki; 13 fő­tisztnek a Vörös Csillag Érdem­rend kitüntetést adományozta, 48 főtisztnek, tisztnek és tiszthelyet­tesnek a Kiváló Szolgálatért Ér. demérem kitüntetést adományoz­ta. Az előléptetéseket éj kitüntetése két Benkei András belügyminisz tér adta át. Az ünnepségen megjelent Bisz ku Béla, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Rácz Sándor, a KB tagja, a KB osztályvezetője, továbbá a Belügyminisztérium tábornoki és parancsnoki kará­nak több tagja, V. J. Pavlov, Szovjetunió magyarországi rend kívüli és meghatalmazott nagy követe és I. J. Galjutyin vezér őrnagy, az ideiglenesen hazánk ban állomásozó déli hadseregcso port képviselője. A Magyar Szocialista Munkás párt központi Bizottsága névé ben Biszku Béla köszöntötte kitüntetésben és előléptetésbe részesülteket. (MTI) Kiosztották az 1975. évi Ybl Miklós-díjakat A Magyar Építőművészek Sző vétségének székházéban kedde Bondor József építésügyi és vá­rosfejlesztési miniszter Ybl Mik ­lós-díjakat adovt át a magas szín vonalú építészeti munkák alko­tóinak. A díj II. fokozatában részesül- Kerényi József, a Bács-Kiskun megyei tanácsi tervező vállaló építésze, a kecskeméti Technik , Háza tervezéséért. A MÉM Eötvös Loránd-díjasai A Mezőgazdasági és Élelmezés­ügyi Minisztériumban kedden d Dimény Imre miniszter ünnepe lyes keretek között Eötvös Lö- ránd-díjakat, majd termelőszöve kezeti dolgozóknak állami kitüi tetéseket adott át. Eötvös Lóránt díjban részesült többek közö dr. Berta Jenő, a fajszi Kék Du­na Termelőszövetkezet elnöke. — Ünnepi tanácsüléssel kezde dik április 3-án. Kalocsán a ju­bileumi eseménysorozat. Ezt ke vetően 12 órakor az I. István úti kiál lítóteremben felszabadulás: emlékkiállítás, maid 14 órakor s úttörőházban „Munkánk, erec ményeink a X. és XI. pártköng resszus között” címmel kiállító nyílik. A 17 órakor kezdődő ke szorúzás után az L István Gin- názium nagytermében — nevt művészek, énekkarok és irodaim, színpadok közreműködésével - ■ diszünnepségre kerül sor. — Kiskőrösi program. Kiskt rösön is megkezdődtek a felszí oadulásunk 30. évfordulójává kapcsolatos ünnepségek. Kedde a Fegyveres Erők Klubja hor védelmi, a középiskolai diákot hon képzőművészeti kiallításána adott helvet. Ma 15 órakor a vi rosi-járási könyvtárban ünnei megemlékezést. a szakmunkái képző intézetben honvédelmi v< télkedőt rendeznek. — Hillary feleségének halál« balesete. A nepáli rendőrség hé fői közlése szerint repülőgép-sz« rencsétlenség áldozata lett a v: lág legmagasabb hegycsúcsa, Mont-Everest meghódítójána Edmund Hillarv-nek felesége < leánya. A repülőgép öt utasáv, a fővárostól. Katmandutól észal keletre zuhant le. és senki sei élte túl a katasztrófát. (DPf UPI) Washington lépéskényszerben Tűzpárbaj Nicosiában hetőségének birtokában volt, fittyet hányt a párizsi egyez­ményre. Csak a DIFK-et akar­ta megszállottan kitörölni Dél- Vietnam térképéről és ehhez megkapta az Egyesült Államok erkölcsi és anyagi támogatását. A Fehéir Ház nagy fába vág­ta a fejszéjét, amikor a törvény- hozást és az amerikai közvé­leményt újabb — még r^m tel­jesen világos — indokínai be­avatkozásra akarja rávenni. Schlesinger hadügyminiszter szűkmarkúsággal vádolja a hon­atyákat, szűklátókörűséggel a makacskodókat. Az értelmetle­nül elpazarolt 150 milliárd dol­lár, 55 ezer céltalanul elpusztult amerikai élet nyomán Amerika végleg megcsömörlött az egy­mást váltó elnökök módszerei­ben különböző, tartalmában, cél­jaiban hasonló Indokína-politi- kájától. Nincs az az erő, amely a lejáratott politikai-katonai cé­loknak újból hitelt teremtene! Ford elnök — elődeihez ha­sonlóan — ismét a dominóelmé­letet hozza; elő érvk«í|nt, és fele­lős amerikai vezetők egy újabb korlátozott beavatkozás lehetősé­géről nyilatkoznak. Amerikai re- pülőgép-anyahajók nyomulnak Dél-Vietnam felé, riadókészült­ségbe helyezték a Délkelet- Ázsiában állomásozó amerikai egységeket. Megfigyelők szerint nem ki­zárt, hogy az amerikai kormány­zat a tonkini incidenshez hason­ló valamilyen ürüggyel kész té­nyek elé állítja a törvényhozást. A Fehér Ház politikai labirin­tusában jól eligazodók viszont figyelmeztetnek: a Watergate- ügy külpolitikai síkon megis­métlődhet. Győri Sá.ndor ellen 1955. április 1-én indított felszabadítási harc évfordulóját. A törökök válaszlövéseket adtak le és a tűzpárbaj a két felet el­választó úgynevezett „zöld vo­nal” teljes szakaszára átterjedt. Az ENSZ békefenntartó erők közvetítésével, mintegy két és fél órás lövöldözés után a két fél között sikerült tűzszünetet létrehozni. A jelentések szerint a lövöldözésnek egy sebesültje volt. (UPI) GYORSLISTA az 1975. április 1-én megtartott lottó-jutalomsorsolásról me­lyen a 10. heti lottószelvények vettek részt. 2 877 601 Ki mit vál. 3 881 597 Utalvány 2 880 421 Lemezjátszó 3 928 814 Ki mit vál. 2 895 624 Utalvány 3 947 222 Utalvány 2 913 732 ' Tv 3 966 437 Tetőtől talpig 2 925 478 Ki mit vál. 3 974 514 Utalvány 2 961 244 Textil utalv. 4 010 121 Textil 2 967 984 Hűtőgép ^ 4 015 831 Bútor 2 979 594 Tetőtől talpig 4 019 178 Konyhafeisz. 2 979 749 Utalvány 4* '022 064 Utalvány 3 0*94 700 Utalvány 4 031 439 Ki mit vál. 3 020 838 Tetőtől talpig 4 033 344 Utalvány 3 034 219 Konyhafeisz. 4 043 241 Utalvány 3 038 806 Utalvány 4 002 283 Utalvány 3 043 814 Utalvány 4 091 251 Utalvány 3 059 989 Hűtőgép 4 128 709 Textil 3 060 111 Ki mit vál. 4 149 582 Ki mit vál. 3 062 359 Textil 4 156 212 Textil 3 088 961 Utalvány 4 159 295 Magnó 3 069 910^ Textil 4 163 952 Utalvány 3 109 695 Utalvány 4 165 148 Textil 3 111 070 Tv 4 191 749 Konyhafeisz. 3 112 730 Konyhafeisz. 4 194 882 Textil 3 118 564 Lemezjátszó 4 218 151 TV 3 136 604 Utalvány 4 226 166 Tv 3 143 807 Hűtőgép 4 255 847 Utalvány 3 146 900 Tv 4 256 292 Utalvány 3 165 256 Utalvány 4 263 784 Rádió 3 165 257 Utalvány 4 304­■270 Tv 3 169 302 3 201 228 3 215 933 3 220 322 221 154 221 897 325 824 229 828 230 045 237 081 241 569 246 706 249 405 249 406 3 254 250 3 255 255 262 170 265 604 268 021 296 386 303 909 305 042 312 194 317 747 324 941 326 830 335 051 335 078 364 894 365 823 363 776 379 336 390 739 411 737 414 986 416 619 419 706 423 977 442 218 454 943 474 982 475 793 483 970 489 360 769 849 798 482 810 799 810 809 810 809 828 353 831 145 833 443 Ő 853 077 3 858 266 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 TV Tetőtől talpig Utalvány Utalvány Tv Lemezjátszó Tetőtől talpig Tetőtől talpig Textil Utalvány Utalvány Utalvány Utalvány Utalvány Hűtőgép Utalvány Ki mit vál. Utalvány Lemezjátszó Utalvány Utalvány Hűtőgép Utalvány Utalvány Textil Ki mit vál. Magnó Magnó Ki mit vál. Utalvány Tetőtől talpig Utalvány Magnó Bútor Rádió Tv Tv Tetőtől talpig Utalvány Utalvány Ki mit 'vál. Konyhafeisz. Ki mit vál. Rádió Konyhafeisz. Utalvány Ki mit vál. Ki mit vál. Ki mit vál. Utalvány Utalvány Utalvány Tv Magnó 4 340 692 4 342 852 4 400 881 4 412 019 4 434 343 4 444 056 4 475 543 4 474 413 4 480 775 4 487 367 44 540 597 44 544 954 44 554 906 44 557 905 44 828 356 44 832 003 44 850 039 44 859 385 44 861 075 44 866 949 44 879 989 44 881 455 50 312 294 50 325 451 50 360 983 50 376 189 50 381 512 50 3^2 492 50 386 022 50 392 059 50 397 212 50 399 740 50 399 999 50 402 103 50 409 618 50 414 327 50 422 781 50 439 135 50 458 029 50 462 014 50 471 438 50 476 ?79 50 476 876 50 484 300 50 493 248 51 007 852 51 015 R"8 51 021 000 51 025 317 51 039 524 51 047 721 51 064 424 51 076 578 51 087 094 Utalvány Textil Textil Tetőtől talpig Bútor Tv Hűtőgép Utalvány Rádió Rádió Utalvány Textil KI mit vál. Ki mit vál. TV Tv Magnó Utalvány Tv Ki mit vál. Utalvány Utalvány Bútor Utalvány Magnó Bútor Ki mit vál. Utalvány Utalvány Utalvány Textil Rádió Ki mit Vál. Magnó Tetőtől talpig Tetőtől talpig Utalvány Utalvány Konyhafeisz. Utalvány Utalvány Utalvány Textil Utalvány TV Utalvány Utalvány Tetőtől talpig Utalvány Bútor Konyhafeisz. Ki mit vál. Utalvány Utalvány 51 096 305 51 098 223 51 106 612 51 114 918 51 125 846 51 131 379 51 153 175 51 159 801 51 172 786 52 156 217 52 174 872 52 179 390 52 180 691 52 213 212 52 219 599 52 222 143 52 226 749 52 233 144 52 244 629 52 264 977 52 287 700 53 301 645 53 302 586 53 311 403 53 316 479 53 325 341 53 325 348 53 326 011 53 332 844 53 341 847 53 342 155 53 343 129 53 345 739 53 364 102 53 369 364 53 375 330 53 377 284 53 392 380 53 392 429 53 409 256 5.3 413 109 53 417 321 53 418 106 53 426 495 53 437 346 53 447 787 53 454 126 53 454 609 53 465 221 55 497 773 55 501 245 55 521 995 55 540 896 55 544 424 55 566 047 55 831 484 55 831 974 55 850 368 55 856 407 55 860 368 55 863 664 55 872 368 55 883 148 55 886 140 Utalvány Utalvány Hűtőgép Textil Ki mit vál. Konyhafeisz. Konyhafeisz. Textil Ki mit vál. Konyhafeisz. Utalvány Tv Ki mit vál. Utalvány Utalvány Utalvány Tetőtől talpig Ki mit vál. Motorker. Utalvány Ki mit vál. Utalvány Utalvány Tetőtől talpig Textil Utalvány Utalvány Konyhafeisz. Utalvány Hűtőgép Magnó Ki mit vál. Tv Utalvány Hű' őgép Tex*!1 Textil Hűt."gép Tettől talpig Utalvány Tv Tv Tetőtől talpig Tetőtől talpig Utalvány Textn Rádió Textil Magnó Utalvány Hűiőgép Rádió Tv ■* Ki ir.1t vál. Utalvány ‘Bútor Tetőtől talpig Tetőtől talpig Tetőtől talpig Utalvány Bútor Utalyány Rádió Tv A nyertes szelvényeket 1975. áDrilis 20-ig kell a totó-lottó kíi^ndeltsé- gek. az OTP-fiókok. vagy a posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatósáéhoz (1875. Budapest. V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A gyorslista közvetle­nül a sorsolás után ké­szült. az esetleges hibá­kért felelősséget nem vállalunk. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom