Petőfi Népe, 1975. március (30. évfolyam, 51-76. szám)

1975-03-01 / 51. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 1975. március 1. Tizenkilenc éve alakult meg az NDK nemzeti néphadserege 49 Ma, 1975k március i-én ünnepli megalakulásának 19. évfordulóját a Német Demokratikus Köztársaság nemzeti néphadserege. Ké­pünkön: híradó katonák gyakorlata valahol az NDK-ban, (Foto — ADN/'ZB—MTI—KS.) Az évforduló alkalmából Heinz Barthel ezredes, az NDK buda­pesti nagykövetségének katonai és légügyi attaséja pénteken fo­gadást adott a nagykövetségen. A fogadáson megjelent Paesek Jó­zsef vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyettes, Rácz Sán­dor, az MSZMP KB közigazga­tási és adminisztratív osztályá­nak vezetője, a magyar néphad­sereg tábornoki és parancsnoki karának sok tagja, a társ-fegyve­res testületek több vezető beosz­tású munkatársa. Részt vett a fogadáson a. buda­pesti diplomácia képviseletének több vezetője, katonai és légügyi attaséja. Ott volt V. K. Andrjus- csenko altábornagy, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erői főparancsnokának magyar- országi képviselője, valamint az ideiglenesen hazánkban állomá­sozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnokságának több magas­rangú képviselője. (MTI) ESEMÉNYEK SOROKBAN SALT A hadászati fegyverek korlá­tozásával kapcsol fos tárgyalá­sokon részt vevő szovjet és ame­rikai delegáció pénteken Genf- ben újabb találkozót; tartott. (TASZSZ) Megszervezik a portugál kommunista ifjúsági szövetséget A Portugál Komftiunista Párt Központi Bizottsága határoza­tot hozott arról, hogy a fiatal párttagok képviselőiből bizottsá­got alakít a portugál kommu­nista ifjúsági szövetség mielőbbi megszervezésére. (TASZSZ) ■dörög—román tárgyalások Csütörtökön délután Athénban megkezdődött Macovescu és- gö­rög kollégája, Biciosz tárgyalá­sai. Ezek során az európai biz­tonsági értekezletről, a balkáni -országok kapcsolatainak elmélyí­téséről, valamint a közel-keleti ■és a ciprusi kérdésről folytattak megbeszélést. A román és a gö­rög külügyminiszter állást fog­lalt a ciprusi válság békés meg­oldása mellett. (MTI) Mladenov befejezte kairói tárgyalásait A Petr Mladenov bolgár kül­ügyminiszter. a BKP PB pót­tagja vezette delegáció, amely Kairóban részt vett a bolgár— egyiptomi vegyes bizottság két­napos ülésszakán, pénteken reg­gel elutazott az egyiptomi fővá­rosból. (MENA) Hírt adtak magukról a nyugat-berlini emberrablók Hallattak magukról Peter Lo- renz' nyugat-berlini CDU-vezető elrablói a BPA hírügynökség vá­rosbeli irodájába egy fényképét juttattak el, amely a keresztény- demokrata politikust szemüveg nélkül egy ágyon ülve ábrázolja. Az aláírás: ,A június 2-a moz­galom foglya". A név nyilván­valóan arra emlékeztet, hogy 1967. június 2-án Nyugat-Berlin- ben egy, a perzsa sah elleni tün­tetés során agyonlőtték Benno Ohnesorge diákot. (UPI) , Angol koholmányok a „vörös veszélyről” Anglia jobboldali körei és az őket támogató lapok, így a Daily Express és a Daily Telegraph az utóbbi időben azt kürtölik, hogy a szovjet tartályhajók részéről „veszély” fenyegeti az Északi­tengerben levő brit kőolajlelőhe­lyeket — írja Valentyin Oszinov, a TASZSZ hírmagyarázója. Egyidejűleg eszeveszett hadjá­ratot indítottak az angol kom­munisták a baloldali munkáspár­tiak, a demokratikus társadalom képviselői ellen, akikkel szem­ben olyan vádakat hangoztatnak, hogy „aknamunkát folytatnak külföldi hatalom érdekében”. Mint a hírmagyarázó megálla­pítja, nem véletlenül szökött ma­I gasra a „vörös veszélyről” ter­jesztett koholmányok zavaros hulláma. Nem. kétséges, hogy ezt a kampányt Harold Wilson brit miniszterelnök moszkvai tárgya­lásainak sikere indította el. Éppen ez nem tetszik bizo­nyos angol köröknek, amelyek különböző rágalmakkal próbál­ják megakadályozni a szovjet— angol kapcsolatok kedvező fejlő­dését. Ugyanakkor a szovjet—angol csúcstalálkozó eredményei széles körű helyeslésre találtak az an­gol népnél, ami tanúsítja, hogy Nagy-Britannia népe mélysége­sen érdekelt a Szovjetunióval való sokoldalú kapcsolatok ki- . szélesítésében. (TASZSZ) Nyújt-e a NATO katonai segélyt Törökországnak? A NATO brüsszeli központjá­ban nem erősítették meg hivata­losan, hogy az Atlanti Szövetség katonai segélyben részesítené Tö­rökországot az amerikai segély felfüggesztését követően. Hírügy­nökségi jelentések szerint Luns, a NATO főtitkára egy washingto­ni nyilatkozatában tett ilyen Ígé­retet. A brüsszeli központ sze­rint a szervezet állandó tanácsa eddig nem foglalkozott a Török­országba irányuló fegyverszállí­tások kérdésével, bár az ankarai kormány hivatalosan megkereste több NATO-tagállam illetékes szerveit. Bonnban és Párizsban már közölték, hogy az NSZK és Franciaország, amely jelenleg Görögországnak szállít fegyvere­ket, hajlandó arra, hogy Török­országnak is juttasson hadfelsze­relést. az elmaradt amerikai szál­lítások pótlására — ennek részle­teit azonban eddig nem közölték. Ankara tárgyalásokat folytat a belga és a holland kormánnyal is. NATO-diplomaták szerint az Atlanti Szövetség hivatalosan aligha válalkozhat ilyen akcióra, mert ez még jobban elmérgesí­tené a viszonyt Athnénnel. Így valószínű, hogy a szállításokat az egyes tagállamok bonyolítják majd le. ugyanakkor azonban Görögországnak is eladnak meg­felelő fegyvereket. A brüsszeli N ATO-központban egyébként meglepetést keltett, hogy az ankarai kormány beje­lentette: nem vesz részt a NATO Wintex fedőnevű vezetési és hír­közlési gyakorlatában. Törökor­szág azzal indokolta ezt a dön­tést, hogy a görög hatóságok nem adnak engedélyt török repülőgé­pek közlekedésére az Égei-tenger egyes körzeteiben. A most kez­dődő hadgyakorlat azonban nem teszi szükségessé a katonai gé­pek közlekedését, mert azon el­sősorban a törzsek összekötteté­sét, a hírközlő szervek munkáját ellenőrzik. A gyakorlatot a NA­TO fegyveres erőinek európai fő­parancsnoksága irányítja. (MTI) A Biztonsági Tanács elnapolta a ciprusi kérdés vitáját HÍREK - HÍREK , o Az ENSZ Biztonsági Tanácsa csütörtökön folytatta a ciprusi kérdés vitáját, majd kellő egyet­értés és általános elfogadható ha­tározattervezet híján meghatáro­zatlan időre elnapolta ülését. Az eddigi viták során kikris tályosodott néhány vélemény amelyek munkaokmányokban öl­töttek testet. A ciprusi küldöttség által felvázolt dokumentum ja­vasolja, hogy a Biztonsági Ta­nács követelje az ENSZ határo­zatainak végrehajtását, különö­sen az idegen csapatok Ciprusról történő mielőbbi kivonását és valamennyi menekültnek szülő­helyére való visszatéréséi. Cip­rus ezenkívül javasolja, hogy a Biztonsági Tanács nevezzen ki saját kebeléből egy tárgyalócso­portot. amely közvetlenül részt venne a válság megoldására irá­nyuló tárgyalásokon. Törökor­szág és NATO-körök azonban he­vesen ellenzik ezt a javaslatot. A csütörtöki vitában felszólalt egyebek között Tanzánia, Romá­nia, az Egyesült Államok, Kína és a Szovjetunió képviselője. Ion Dateu román delegátus ja­vasolta. hogy a BT keressem új utakat az érdekelt felek tárgya lásai sikerének biztosításához. Felvetette azt a lehetőséget, hogy célszerű lenne bevonni a balkáni és a földközi-tengeri országokat, mint amelyek közvetlenül érde­keltek a térség biztonságában Jolin Scab amerikai fődelegátus üdvözölte Waldheim főtitkár szándékát, hogy hozzájárul a tár­gyalások új körülmények között való előmozdításához. Scali saj­nálkozását fejezte ló a ciprusi török közösség vezetőinek egyol­dalú döntése miatt .ami a közös­ségek tárgyalásainak megszaka­dásához vezetett. Huang Hua kínai fődelegátus megpróbálta elvonni a BT figyel­mét a tárgyalt probléma lénye­géről. Ismét elcsépelt szovjetel- lenes koholmányokkal hozako­dott elő, és támadta a Szovjet­unió külpolitikáját. Jakov Malik, a Szovjetunió ENSZ-képviselője visszautasította rágalmait, és rá­mutatott hogy a kínai küldött ezekkel a kirohanásokkal csupán az akarja leplezni, hogy nem óhajtja keresni a ciprusi kérdés igazságos megoldását. Peking örül a helyzet bármilyen kiélező­désének, meri abban reményke­dik, hogy összeütközés történik az Egyesült Államok és a Szov­jetunió között. Ezek viszont hiú remények. A BT ciprusi vitájában a 15 részvevő állam közül 11-nek képviselője szólalt fel. Túlnyomó többségük kiállt a Ciprusi Köz­társaság függetlensége, szuvere­nitása ^ területi sérthetetlensége mellett és támogatta a Makariosz elnök vezette törvényes kor­mányt. (TASZSZ) Ismét közelebb jutottak Phnom Penhhez a felszabadító erők Phnom Penh-i katonai forrá­sokból származó értesülés szerint a Lón Nol-rezsim csapatai pén­tekre virradó éjszaka újabb két stratégiai ponton szenvedtek ér­zékeny vereséget, a népi felsza­badító erőktől. Kemény ütközet után és légierejük tömeges beve­tése ellenére fel kellett adniuk Tuol Leapnál levő erődített állá­sukat. amely a Pochentong légi- támaszpont és egyben a fővárosi repülőtér legfontosabb védelmi állását jelentette. Phnom Fenti­től északra pedig elvesztettek a Mekong keleti partján levő Prek Luongot. 1 Prek Luong elfoglalása pedig azt jelenti, hogy a népi erők kö­zelebb hozhatiák tüzérségüket az ostromlott fővároshoz. * James Schlesinger amerikai hadügyminiszter a képviselőház katonai megajánlási albizottságá­ban csütörtökön kijelentette, hogy a Lón Nol-rezsim további amerikai segítség nélkül körül­belül egy hónapon belül össze­omlik. Folytatódnak a harcok Eritreában • Az etióp kormánycsapatok továbbra is súlyos harcokat vivnak az Eritrea elszakadásáért fellázadt Eritreai Felszabaditási Front egy­ségeivel. Képünkön: a szakadár egységek részére tevekaraván szállítja az utánpótlást. (Telefoto — AP—MTI—KS.) Rablótámadás egy párizsi bank ellen S.UCIETE CENTRALE DE BANQUE • Párizs egyik bankját négy fegyveres megrohanta. A rendőrség a rablók egyikét agyonlőtte, a banditák viszont a bank egyik pénz­tárosát lőtték le. A három fegyveres négy túszt tartott fogva, sok pénzt és szabad elvonulást követelvén a bankot körülvevő rendőri egységektől. (Telefoto — AP—MTI—KS.) A bankot körülvevő rendőrök az egyik bankrablót lelőtték mi­re azok kivégezték túszukat. Két rabló pénteken hajnalban sértet­lenül szabadon bocsátotta há­rom túszát majd eltűnt a nagy erőkkel felvonult rendőrök sze­me elől. A hatóságok teljesítették kéréseik egy részét: gépkocsit kaptak a meneküléshez és két­millió frank váltságdíjat amely­nek fejében két férfi túszt elen­gedtek. Ezután izgalmas hajsza kezdődött a párizsi utcákon ke­resztül, végül a rablók egy alkal­mas pillanatban kiugrottak az autóból és eltűntek. (AP) NAPTÁR 1975. március l., szombat Névnap: Albin Napkelte: 6 óra 27 pere. Napnyugta: 17 óra 28 perc. Holdkelte: 22 óra 21 perc. Holdnyugta: 7 óra 41 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: az ország északi és keleti részén fel­hős, időnként erősen felhős idő, néhány helyen futó havas esővel, esővel. Máshol kevesebb a felhő, valószínűleg csapadék nélkül. Mérsékelt időnként élénk nyu­gati szél. Az éjszakai lehűlés főképp északkeleten gyengül. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: mínusz 2. mínusz 7, legmagasabb nappali hőmérsék­let 4. 9 fok között. (MTI) A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium' jelenti: íebruár 27-én a. középhőmérséklet mínusz 0,4 (az 50 éves átlag 2,3), a legmagasabb hőmér­séklet 6 Celsdus-fok volt. A napsüté­ses órák száma 9. Február 28-án a reggel 7 órakor mért hőmérséklet mí­nusz 3,5, a délben egy órakor mért hőmérséklet 8,3, » legalacsonyabb hő­mérséklet mínusz 3,9 Celsius-fok volt. — VENDÉGEK A TV-TÖL. A Magyar Televízió Telefilm szo­cialista brigádja Rendkívüli adás­nap címmel baráti találkozón vesz részt március 3-án, hétfőn 17.30-kor a tiszakécskei művelő­dési központban. A. rríűsorban — melyet a tv bemondónői vezet­nek — riport- és dokumentum­filmek, illetve filmburleszkek ke­rülnek bemutatásra, közreműkö­dik a művelődési központ citera- zenekara, a helyi menyecskekó­rus és a Szitakötő bábegyüttes. — A Bács-Kiskun megyei Ide­genforgalmi Hivatal munkájáról, a megye idegenforgalmának fejlő­déséről, a kempinglehetőségekről, a kül- és belföldi turistáknak kí­nált programokról tartott beszá­molót a kecskeméti sajtóklubban tegnap délután Reile Gézáné, a hivatal vezetője. Az előadás után a klubtagok kérdéseire adott vá­laszt Lottó A sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a Kar­cagon megtartott 9. heti lottósor­soláson a következő számokat húzták ki: 3, 14, 29, 33, 59 A március 3-i tárgynyeremény- sorsoláon a 7. játékhét szelvé­nyei vesznek részt. (MTI) MOZi MŰSOR Március 1. este 7 óra: VASDERES Csortos-bérlet A Kecskeméti Katona József Színház műsora 1975. március 1.: KECSKEMÉT VÁROSI fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor A KERESZTAPA MÁSIK ARCA 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Felemelt helyárú! Az Ifjúsági bérletek nem érvényesek! Színes, olasz—francia bűnügyi filmvígjáték KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4 órakor ZÁRTKÖRŰ ELŐADÁS háromnegyed 6 és 8 órakor ZABRISKIE POINT Csak 16 éven felülieknek! Színes, magyarul beszélő amerikai film MESEMOZI fél 4 és háromnegyed 6 órakor ADJ PACSIT, PAJTI! Magyarul beszélő szovjet ifjúsági film STÜDIÖMOZI A RAJZFILMEK VIL.4GA Felnőttek részére! — Területi döntő. A Bács-Kis­kun megyei Művelődési Központ, március 2-án, vasárnap 10 és 17 óra között, az intézmény szín­háztermében rendezi meg a Ha­zánkról szóljatok szép szavak cí­mű — irodalmi színpadok részé­re kiírt — országos vetélkedő te­rületi döntőiét Hétezer vagon mezőgazdasági termék exportra (Folytatás az 1. oldalról.) ból és az NDK-ból, így tíz előírt 100 helyett 360 vagonnal sike­rült eladni A HUNGAROFRUCT legna­gyobb szállítóinak, így a MEZÖ- TERMÉK-nek, a Bajai és a Bács­almási Állami Gazdaságnak nö­vényvédelmi hozzájárulást fize­tett az elmúlt esztendőben. Tá­mogatta a telepíteni szándékozó­kat is. Kajsziültetvénv kialakítá­sára a dunavecsei Virágzó és a tiszakécskei Béke Termelőszövet­kezetet ösztönözték, s hozzájá­rultak költségeikhez. Spárgát a külkereskedelmi vállalat segítsé­gével a bugaci ÁFÉSZ telepített. Ezenkívül a MEZÖTERMÉK Vál­lalattal közösen beszereztek egy kajszibarak-válogató gépsort, anyagilag segítették a jánoshalmi jéggyár bővítési munkálatait. Idei terveik között szerepel a Hosszú- hegyi Állami Gazdaság hűtőtáro­lójának bővítése. A HUNGAROFRUCT pillanat­nyilag a hűtőházakban tárolt al­mát szállítja az NSZK-ba, Svéd­országba és Finnországba. Star- kingot kér többek között az olasz vevő, Csehszlovákia, az NDK és a Szovjetunió. Megkezdődött a primőrök szállítása is. retket a tiszakécskei Béke Termelőszövet­kezetből, salátát a bajai Augusz­tus 20. Termelőszövetkezetből ex­portálnak. Szállítanak külföldre laskagombát is a borotai Béke Termelőszövetkezetből A HUNGAROFRUCT ebben az évben 7058 vagon zöldség- és gyümölcsféle exportját tervezi. D. É. — SZOCIALISTA BRIGÁDOK VETÉLKEDŐJE. A szakszerve­zetek kiskunhalasi szakmaközi bizottsága hazánk felszabadulá­sának harmincadik évfordulója alkalmából jubileumi vetélkedőt szervezett. A szocialista brigádok részvételével lezajló esemény ma délelőtt kilenc órakor kezdődik a MÁV klubköriyvtárában. Hajdú Béláné. a szakmaközi . bizottság titkára mond megnyitó beszédet az izgalmasnak ígérkező verseny előtt — KIÁLLÍTÁS. Az MSZMP Kalocsai Várost Bizottsága és a Kalocsai Városi Tanács A Szov­jetunió képekben címmel rendez kiállítást az Otthon filmszínház­ban. A megnyitóra vasarnap 11 órakor kerül sor, a bemutató megtekinthető március 30-ig. — Nemzetközi bábfesztivál eszperan­tósoknak. A jugoszláviai Titográdban ez év őszén rendezik meg első ízben az eszperantó amatőr bábegyüttesek nemzetközi fesztiválját. Magyarország­ról a népszerű pécsi Bóbita bábegyüt­test hívta meg a szervező bizottság. A számos hazai és külföldi szereplésen, részt vett bóbitások K/ánVára újszerű feladatot jelent az. hogy a bábok esz­perantóul beszélnek és énekelnek majd. (MTI) Egyetértés Mg. Szakszövetkezet eladásra felajánl 2 SZK-t-es kombájnt Érdeklődni lehet: a Szakszövetkezet Irodájában Hetényegyháza, Petőfi u. 1. sz. 530 AZ ORSZÁG legnagyobb lakásépítő vAllalatá AZ 1975. SZEPTEMBER 1-ÉN INDULŐ TANÉVRE beiskoláz ipari tanulókat as alábbi szakmákra: kőműves, ács-állványozó, épületasztalos, építőgép-szerelő, géplakatos, műkőkészítő, csőszerelő, fapadló- és műanyagburkoló, hidegburkoló (csempéző), üvegező, villanyszerelő, szobafestő, mázoló, tapétázó. Vidékieknek otthonelhelyezést és teljes ellátást biztosítunk. Jelentkezés: 43. sz. Állami Építőipari Vállalat szakoktatási csoport, Budapest, XI., Dombóvári út 17—19. 235

Next

/
Oldalképek
Tartalom