Petőfi Népe, 1975. február (30. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-02 / 28. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1975. február 2. Falu - a város vonzásában A szociológia részletesen feltár­ja, hogy a településfejlődést mi­lyen objektív tényezők befolyásol­ják. Egy-egy község arculatának kialakítását, életritmusát alapve­tően meghatározza egyebek kö­zött a földrajzi fekvés, konkré­tabban egy közeli város hatása. Ennek egyik iskolapéldája lehet a megyehatár keleti szélén fekvő Gátér. Az itteni lakosok egyik része a 9 kilométerre levő Kis­kunfélegyházára. s a nem sokkal messzebb fekvő Csongrádra jár dolgozni. Reggel a vállalati autó­buszok viszik őket. este érnek haza Ugyanakkor a város és a köz­ség nagyon érdekes kölcsönha­tását is megfigyelhetjük, ugyanis a kiskunfélegvháziak már már ut­casornyi családi házat építettek Gátéren. s ide költöztek. Az autó­buszút 10—15 perc... Kisszállásból Gátér öreg község. A századforduló előtt Kiskunfélegyházához tarto­zott, csakhogy akkor még a tér­képen Kisszállás névvel jelölték a községet. Később a század ele­jén közigazgatásilag Pálmonosto- ra irányítása alá tartozott, s 192Í- ben lett önálló község. Üj nevét a nyárlőrinci határban eredő, s a községen keresztül folyó Gátér csatornáról kapta. Jelenleg 1300-an laknak itt. zömmel a más­hol dolgozókat leszámítva, több­ségükben idősek, akik a termelő- szövetkezetben, az asszonyok kö­zül néhányan pedig a Kiskunfél­egyházi Ruhaipari Vállalat gátéri varrodájában dolgoznak. Az 1950-ben alakult három he­lyi termelőszövetkezet 1961-ben Aranykalász Termelőszövetkezet néven egyesült. Az idén január­ban pedig a pálmonostori Kele­ti Fény Termelőszövetkezettel egy közös gazdaságot alakítottak ki. A már 4200 holdas üzemegység­ben 120-ah dolgoznak. Főként kukoricát és búzát termesztenek, birkát és baromfit tenyésztenek. A Kiskunfélegyházi Ruhaipari "Vállalat kihelyezett üzemében Változások • Negyven asszony dolgozik a Kiskunfélegyházi Ruhaipart Vállalat gátéri varrodájában. Lassan felszáll a sűrű köd, Bá­lint Mihály tanácselnökkel körül­nézünk a faluban. Negyedszázad­dal ezelőtt, amikor Bálint Mihályt a községi tanács elnökévé válasz­tották. esténként petróleumlám­pát gyújtottak a házakban, a víz­vezeték is hiányzott, egyik utcá­ban sem volt köves út, járda. — Tavaly készült el — mutat a törpe vízműre a tanácselnök. — Az Észak-Bács megyei Vízmű Vállalat 1 millió 4d0 ezer forin­tos költséggel építette a törpe víz­müvet. Egy fúrt kút percenként 560 liter vizet ad szabad kifo­lyással. A beruházáshoz a községi tanács fejlesztési alapjából 600 ezer forinttal járultunk. Tervünk szerint az idén több mint két ki­lométerrel bővítjük az eddigi két kilométeres vízhálózatot. Több mint hat kilométernyi ve­zetéken a gátéri házak 90 száza­lékába jut el a villany. Az elmúlt évben 200 méternyi járdát újítot­tak fel, új járdaépítésre nem volt pénzük. Pedig több mint négy kilométernyi hosszú járdára len­ne szükség ahhoz, hogy az utcák legalább egyik oldalán betonla­pos járdán közlekedhessenek a gyalogosok. Tervezik, hogy 1976- ban két kilométer hosszú járdát építenek. Három földes út vain a faluban. A többi úgynevezett por- talanított betonút, illetve kövesút. Tanterem, óvoda kellene A községi kultúrház nem régi, 1971-ben adták át rendeltetésé­nek. Állami támogatással helyi összefogással, a tanács, a terme­lőszövetkezet. több vállalat segít­ségével több mint másfél millió forintos költséggel építették. A művelődési házban van a mozi és a község 4200 kötetes könyvtára. Mivel Gátéren nincs óvoda, a művelődési házban általános is­kolai előkészítő tanfolyamot szer­veztek. Lebontották a régi. korszerűt­len orvosi rendelőt. 1973-ban át­alakítottak egy lakóépületet, s külön orvosi rendelőt hoztak lét­re a felnőtteknek és a csecsemők­nek. Az orvos hetente háromszor .iár a faluba, szakrendelésre Kis­kunfélegyházára mennek a bete­gek. Déli 12 óra. Az iskolából gye­rekcsapat indul hazafelé. Az alsó­tagozatos diákok a Sallai-major- ban levő tantermet használják. A felső tagozatosok a község belte­rületén levő hattantermes iskolá­ban tanulnak. A 150 gyerek taní­tását csak úgy tudták lehetővé tenni, hogy két osztálynak dél­után tartják az órákat. Két új tanteremre és egy tornateremre lenne szükség. Amennyiben az is­kolabővítés költségének a felét a helyi tanács ki tudia fizetni, az összeg másik részét a következő ötéves tervidőszakban a megyei tanácstól megkapják, ^z új tan­termek és a tornaterem építését 1977—78-ra tervezik. Emellett óvoda is kellene a faluban. A Bajcsy-Zsilinszky utcában gombamód nőnek a családi há­zak. A telek ára négyszögölen­ként 20 forint. Tavaly 32 telket adott el a tanács Az elmúlt év­ben kilenc családi házba költöz­tek be. Jelenleg 28 családi házat építenek Gátéron. Két pártalapszervezetben A községi tanácsházával szem­közt találom a postahivatalt. Csá­ki Benjámint, a postahivatal ve­zetőjét néhány héttel ezelőtt vá­lasztották meg a községi párt- alapszervezet titkárának. Kiskun­félegyházáról 1960-ban költözött Gátérre. azóta itt iakik. Nyolc évvel ezelőtt szintén a községi alapszervezet titkára volt, aztán több évig a vezetőségben dolgo­zott. Most ismét titkárrá válasz­tották a falu kommunistái­— A faluban két alapszervezet működik — magyarázza. — Az egyik a 22 tagú községi pártszer­vezet. a másikba a termelőszö­vetkezet kommunistái tartoznak. Ez az alapszervezet 43 tagú. Két formában szervezték meg a politikai oktatást. Huszonkettőn járnak a marxista középiskolába. Az intézmények, tömegszervek dolgozói részére pedig közműve­lődési oktatást indítottak. A kultúrház működésével kap­csolatban a párttitkár egy prob- lérrtát említetU' .TIT-előadásokat, író—olvasó talólkbzókat'■ tarta­nak. s szeretnék, ha néha egy-egy ŐRI-rendezvényen neves színé­szek is fellépnének. De ezek a műsoros estek 6—8 ezer forintba kerülnek, amit a kis község nem tud megfizetni. Szeretnek olvasni az itteniek. A könyvtárból 300—350-en köl­csönöznek rendszeresen könyve^ két. Több mint kétszáz családnak van televíziója. A Petőfi Népére hatvanan, a Népszabadságra 53-an fizetnek elő. A párt XI. kongresszusára és hazánk felszabadulásának 30. év­fordulójára készül a község la­kossága. Parkosítanak, fásítanak, rendezik, csinosítják az utcákat. Társadalmi munkában sportpá­lyát alakítanak ki az iskola ud­varán Tárnái László • Tavaly adták át rendeltetésének a törpe vízmüvet. A létesítmény előtt Bálint Mihály tanácselnök Szabkov Miklós kertésszel beszélget.-its ihaiftm i»'i?lugí»rn sriJnim ,áoa Aki-sittül) ■ •) ... jísnftnneí jMsv • Az alsó képen: gátéri utcarészlet. Tavaly kilenc családi ház épült a Bajcsy-Zsilinszky utcában. (Pásztor Zoltán felvételei.) negyven gátéri asszony dolgozik. Varrónők. Orkánkabátokat, férfi­nadrágokat. női ruhákat, munka­köpenyeket készítenek. Munkásnők az iskolapadban Lassanként teljesen elavul a régi „té­tel”, mely szerint a tanulás, az isme­retek befogadásának képessége a gyer­mek. és Ifjúkorhoz kötődik, felnőtt­korban „nem fog már az ember esze”. Nap, mtnt nap felnőttek százai cáfol­ják ezt a téves felfogást, azok, akik munka után tanszerekkel teli táskával sietnek az iskolába. Olyan emberek, akik annak idején nem fejezték be az általános Iskolát, vagy akik jóval túl az Ifjúkoron érzik szükségét egy szak­ma megszerezésének. A kecskeméti 623. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetet a hét három napján — többek közt — mechanikai műszerészeket képző egyéves tanfolyam felnőtt hall­gatói látogatják, két csoportban. Többségük a BRG kecskeméti gyárának betanított nődolgozója. Fél három körül jönnek ki az üzemből, és 3 órakor már ott ülnek az iskolapadban. Előttük könyvek, füzetek, író- és rajzesz­közök. Vitatják, hogy mennyi a házi feladatul kapott matemati­kapélda végeredménye, másolják a hiányzó vázlatot, vagy izgul­nak, mert dolgozatírás lesz. A két csoport létszáma kissé megcsappant a tanfolyam kezde­te óta, mert nem könnyű helyt­állni. Az év végi hajrában is részt vettek, s az év eleji túlórá­zásokból is kiveszik részüket a magnógyár tanuló munkásnői, éppúgy, mint a többiek. Emellett naponta elege* kell tenniük ott­honi kötelességüknek. Néhányan elmondták közülük, hogy miért vállalkoztak a tanfolyam elvég­zésére, s hogy mit jelent min­dennapi életükben a „kései’' ta­nulás. Oláh Lajosné 15 éves „szünet" után vett kezébe ismét' tanköny­vet. Tíz esztendeje dolgozik a BRG kecskeméti gyárában, azóta ugyanazt a munkát végzi, a mag­nó lendkerekeket egyensúlyozza műszergépen. Időközben az üzem termékei iránt magasabbak let­tek a minőségi követelmények, s Oláhné feladata is nehezebb lett. Belátta, meg kell tanulnia -a mű­szerész szakmát. A tanulásra esténként 8 óra után tud sort keríteni, az ott­honi munka elvégzése után. Az öt tantárgy közül a matematiká­val boldogul a legnehezebben, éppúgy, mint a tanfolyam többi résztvevője. Gyakran 11 óráig is fennmarad, s férje segítségével keresi az x-ek, y-ok értékét az egyenletekben. Bende Lászlóné meós egy 12 egy-egy 5 éves gyerek nevelése mellett jár a tanfolyamra. Az isko­lai napokon reggel 6 előtt el­megy, s csak este fél 8 tájban érkezik ‘tlázk. Ilyenkor a férjé törődik a gyerekekkel, besegít a háztartási munkába, olykor még vacsorát is főz. Bendéné azért tanul, mert munkája ellátásához kevésnek érezte a nyolc osztályt. Csapó Istvánék megszokott „na­pirendjében” is változás történt, amióta a feleség tanul. A gyere­kekért most a férj jár a napkö­zibe, s ezenkívül többet kell se­gítenie a lakás rendbentartásá- ban. Csapónénak így is csak. ké­ső este van ideje a tankönyvek­kel foglalkozni, meg szabad szombaton és vasárnap. Tanulni kell. mert szeretné megszerezni a szakmunkás-bizonyítványt. An­nak idején betegség miatt ki kel­lett maradnia a szakmunkáskép­zőből. Bánát Jánosné bevallotta, hogy nem könnyen szánta rá magát a tanulásra. Félt a kudarctól, a bu­• A táblánál Vértesit ji Pál szak. rajztanár és Modok Imréné „tanuló”. • Bende Lászlóné. • Csapó Istvánné. • Bánát Jánosné (Opauszky László felvételei.) kástól, lemorzsolódástól. Szégyen­né magát, ha abba kellene hagy­nia a tanfolyamot, mert nem ké­pes megbirkózni a tananyaggal. Most már mindenképpen sike­rülnie kell a vállalkozásnak, mert amit egyszer elkezdett, azt be is akarja fejezni. A szemét erősen igénybe vevő munkája végezté­vel siet az iskolába vagy haza, s tanul szorgalmasan. A kitartó munka pedig mindig meghozza gyümölcsét. A. Tóth Sándor SZILVÁSI LAJOS (57.) Körülnézek. Akaratlanul té­ved Olgára a szemem. Talán meg. éreztem, hogy engem néz? Na­gyon is sietve kapta el a szemét, amikor véletlenül összetalálko­zott a pillantásunk. Néha az a benyomásom, hogy ez a lány másképpen néz rám, mint a többiekre. Talán azért, mert egész úton egyedül én vol­tam szigorú hozzá? Talán vala­mi furcsa állatnak tart. És bizo­nyára fel is néz rám valameny- nyire, hiszen a fiúk között én vagyok a legmagasabb sarzsi. Vagy talán tetszem is neki? Ezt csak úgy tudnám meg bizonyo­san, ha én is udvarolni kezde­nék neki, mint Gaszton. De eh­hez aztán semmi kedvem. In­gyenélők vagyunk itt a kolostor­ban, és egy kegyelemkenyeret rágcsáló fickó ne akarja hab­zsolni az életet. Szőj ka feláll a helyéről. Oda­lép hozzám, s biccent, ami azt jelenti, hogy megy felváltani He­gedűst. Sajnálom a fiút, hogy mindjárt ebéd után őrségre kell mennie, de mit tehetek? őrséget állni muszáj. Sohasem tudhatjuk, nem téved-e valami hívatlan vendég a kolostor elé. Fölöttébb kellemetlen volna, ha egyszerre olyan látogatók érkeznének, akik tüzetesebben kezdenének érdek­lődni a kilétünk felől. Igaz, hogy ennek nincs reális lehetősége, hi­szen a faluban, ott lent a völgy­ben senki sem tudja, hogy a ko­lostorban katonák is tanyáznak, de azért az óvatosság sohasem árt. Már mindenki végzett az ebéd­del. Megint felállunk, hallgatagon bámulunk magunk elé mintha imádkoznánk aztán ki-ki megy a maga dolgára. Jómagam Zuárd atyával és Pistával áttelepszem a dohányzóba, egy alacsony asztal köré. Az asztalon sakk-készlet. Zuárd atya és Pista mindjárt fel­állítják a figurákat. Én rágyúj­tok, és kibicelek nekik. Hátam mögött most jön be a dohányzóba Olga és Gaszton. Ép­pen cigarettát kér a lány Gasz­ton tói. — Szívesen, Olga, de elfo­gyott ... — hallom Gaszton hang­ját. Hátranyújtom a papírtasakot. Pista éppen érdekesen nyitja meg „ játékot. Ezt a fajta nyitást még nem láttam. Annyira odafigyelek, hogy nem fordulok hátra, csak érzem, hogy Olga kivesz egy ci­garettát a tasakból. — Köszönöm — mondja hal­kan. Aztán továbbmegy Gasztonnal. Nem is értem: ilyenkor ebéd után olyan álmos vagyok, hogy csaknem leragad a szemem, és szinte szédülök, éjjel meg, ne adj isten, hogy éjfél, egy óra előtt el tudnék aludni. Ha nem talál­nék könyveket itt a kolostorban, nem is tudom, mit kezdenék az éjszakáimmal. Zuárd atya és Pista némán sak­kozik mellettem. Az öreg pap rö­vidre nyírt, ősz hajában turkál csontos ujjaival. Kissé összehú­zott szemmel figyeli a sakktáblán a bábukat. Hol egyikre, hol a má­sikra pillant. Pista egyenes de­rékkal ül a bőrfotelban, s orrán át valami dallamot dudol. Mindig ugyanazt a néhány hangot. Van némi hasonlatosság közte és Zu­árd atya között: mindketten ma­gas, szikár, sovány emberek, mindkettőjük feje hosszú. Pista és Zuárd atya testvérek. — Sakk... — koppan az öreg pap királynője. — Sakk... — ismétli önkénte­lenül Pista.' Ék alakú szemöldöke lassan felhúzódik a homlokára. Meg is ingatja a fejét, aztán újra dúdolni kezd az orrán át. Na jó, nekem ebből elég. Ha még sokáig hallgatom. Pista dú- dolását, menthetetlenül elalszom itt, ebben a kényelmes bőrzsöly- lyében. Jobb, ha felállók, és moz­gok egy kicsit. Persze, ehhez ösz- sze kellene szednem ma­gam. Hármat fogok szá­molni, és a háromra felállók. Egy ... Persze, olyan kényelme­sen helyezkedtem el ezen a puha bőrülésen, hogy tulajdonképpen kár felkelni. Ha megfogom a fo­tel oldaltámlájának hajlatát, egy kis mozdulattal felemelkedhetek. És ha felállók, akkor mi lesz? Akkor nem fogok ülni. Elaludni — nincs értelme... És felkelni, mozogni? Éppúgy semmi értel­me... Kettő! A fene egye meg, hát micsoda tunya fráter lett be­lőlem! Felkelni! Há ... Azért egy kicsit várok, amíg kimondom azt is, hogy: — rom... Pista lép egyet a lovával. Ez­zel nemcsak a sakkot védi ki, de egyben kényszeríti is Zuárd atya királynőjét hogy távozzon jelen­legi helyéről. Ügyes lépés volt. A királynőnek mennie kell s ve­szélyben az öreg pap bástyája is. — Iigen... — hajol előre Zu­árd atya, és széles mellkasán rán­cot vet a krémszínfehér reveren­da. Most igenis felállók. De mit fogok utána csinálni? Megnézem Szőj kát az őrségen? Vagy men­jek le a földszintre, ahol Hege­dűs még most is ebédel? Fantasz­tikus, mennyit tud enni Hegedűs, összekapar minden maradékot a főzőedények aljáról, magába töm mindent, amit csak elér ... Ami­óta itt vagyunk, biztosan felsze­dett magára néhány kilót. Még a bajusza is hetykébben áll... Meg is nézem. Most felkelek, és le­ballagok a földszintre. Igaz, hogy akkor át kell mennem a gyere­kek termén, ahol pedig most Gaszton orvosi vizitet tart az ap­róságok felett. Ott van Olga is. Minek zavarnám őket? Mégis itt maradok a fotelben. Nem baj, ha el is alszom. De az előbb azt ígértem ma­gamnak, hogy mire hármat szá­molok, fel fogok állni. Már ennyi akaratom sincs, ennyire ellustul­tam, hogy feleléshez sincs elég önuralmam? Igenis kimondom: — rom! Megroppan a derekam, ahogy felállók. Pista dúdol. Szórakozottan fel­pillant rám, aztán újra a sakk­táblára mered. Ásítanom kell. Közben megke­rülöm a fotelt, és lassan elindu­lok az ajtó felé. Hová is tartok? Mindegy, mégis lemegyek a föld­szintre. Megropogtatom a derekam, megrázom a fejem is, hadd röp­penjen ki belőle a tunyaság. Meg­állók egy pillanatra az ajtó előtt. Eddig még nem vettem észre ezt a kilincset. Pedig szép. Kovácsolt­vas. Finom, kecses cirádák. Mes­termunka. Közelebb hajolok hoz­zá. öreg darab. Legalább százöt­ven éves. Kései barokk. Igen, fel­tétlenül kései barokk ... Lenyomom a kilincset. Nyikkan egy kicsit. Régen olajozták. Az ajtó is nyikorog, amikor kinyi­tom. Fellépek a magas küszöbre, s behúzom magam mögött az aj­tót Dohos szag ette bele magát ezekbe a vén folvosófalakba. Odébb, az egyik szobaajtó előtt öreg pap keféli a reverendáját. Nadrágban és ingujjban áll a kü­szöbön. Pocakos, beesett mellű. Észrevesz. Elhúzza a száját, ami­kor rám mosolyog: — Ide jutottunk, kérem. Hja, a háború ... Azelőtt József mel­lett még két inasunk volt. Mind a kettőt behívták... Most aztán maga pucolhatja az ember a ru­háiét. Foghíjas a szája. Nézem a ke­zében a reverendát. 0 még be­szél valamit, de nem figyelek oda. Nem is rossz gondolat, ami eszem­be jutott. Tulajdonképpen nem is kellene tovább mennünk ebből a kolostorból még akkor se, ha ide­ér a front! Pompás ötlet! Ha ide­érnek a harcok, valamennyien beöltözünk papi ruhába. Tudo­másom szerint az oroszok nem bántják a papokat. Beöltözünk. Komikus helyzet lesz. de legalább megkíméljük magunkat a további hajcihőtől. Ügy is van! Papi ru-/ hát öltünk, átmegy fölöttünk a front és kész. Utána meg úgyis meglátjuk, mi lesz. Az a fontos, hogy baj nélkül vészeljük át... (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom