Petőfi Népe, 1975. február (30. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-05 / 30. szám

4 • I’ETÖFI NÉPE • 1015. február 5. A törvény központjában a család! Lassan halad az építkezés • Nagy várakozás eiozte meg •a tavaly junusuau eieioe lepett uj családjogi törvényi, mszen ren- aeiiiezesei vaiamuveu moaon mindenkit ennteneit. Minuauy- nyiau eruekenek vagyunk aooaii, nogy mnyen törvényes veueimei Kap a csaiad, az anya, a gyei- meK. tv iorveuyniKotu.il megeiozo eveKuen KUionOsen sokat vitá­zunk a nepcsedespoiitika prooie- mairoi. ivggouo es oizakouo ciiv- KeK jeiemeiv meg a népszaporu­lat CsuKKent'soi'oi, vagy eppen mar erzekeineto növekedésről. V issznangoi keltettek mvasúi té­véiéit. ameiveK a Korszerű csaiad modelljei vázolták. Megszólaltak- az egyke partiak is. a tooogyer- mekes csaiadot például állítok, a csak magukra gondolok, es a nemzetért teieiósseget érzők. • A viták, a közveleménykuta- túsok végső kicsengése volt, nogy a kivonatos csaiadmodeil meg- teremtesenez a ioszdndek kévés. Partunk nepesedespoiitikai kon­cepcióját megiogaimazva szorgal­mazott is jo nénanv, a több gyer­mekes csaiaujitiiak kedvező ín- tezkedést. Növekedett, a családi pótlék, a gyermekgondozási se- geiy, a lukasok elosztásakor elsők a három, vagy több gyermekes családok. Széles körű társadalmi összefogással telgyorsult az óvo­dák, bölcsődék építése. Az intéz­kedések hatása hamarosan érez­hetővé vált. de vannak példák arra is. hogy az állami gondos­kodás. az anyagi terhek egy ré­szének átvállalása nem csökkent- heti az állampolgárok felelősségét. Mire gondolunk? Mindenekelőtt a közgondolkodás erősítésére, a szemléletváltozás szükségére. Ma­gyarán, bármennyire is nőtt a több gyermekes családok támo­gatása, a döntés joga, felelőssége továbbra is a családokat illeti. Látnunk kell. hogy e döntésben szerepet .játszik a közfelfogás és a környezet. Szerepet játszik a munkahely reagálása, a több gyermekes családok társadalmi elismerése, — megbecsülése. Az utóbbi időben ebben is sikerült előbbre lépni. Az anyaság, a gyer­meknevelés társadalmi fontossá­gának tudata erősödik, megfelelő helyet foglal el a közgondolko- , dúsban. Nem érheti hátrány mun­kahelyén a gyermekét gondozó anyát, kötelezően megkapja a béremeléseket, ritkábban érezte­tik vele, hogy „megbízhatatlan” .munkaerő, mert bármikor otthon maradhat, ha gyermeke megbe­tegszik és sorolhatnánk tovább. E szerteágazó, sokféle összefüg­gést rejtő problémakör része a család, a gyermek jogi védelme is. Nem mintha 1974-ig nem véd­ték volna törvényeink a házas­ságot, a családot, a gyermeket. Mindössze az történt, hogy a ko­rábbi rendelkezések egy része el­avult, szükségessé vált egy új, a társadalmi haladás követelmé­nyeihez igazodó, az összefüggé­sekre erzeken.yen reaguio egysé­ges törvény Kidolgozása. Hiszen könnyen beiatnato, nogy a nu- zassag, a csaiad, a gyermek — es ezzei osszeiuggesöen a gyámság — egymasnoz Kapcsoiodo togai- mak, egyazon tórvenyoe kívánko­zik szaoaivozasuk. • Alii változiat a törvény a há­zasság intézményénMindenek­előtt azt kell latnunk, nogy védi a nazassagoi. Azzal is, nogy . a konnyeimu nazussagok megeioze- sere törekszik, hogy a nazustur- sak egymás iranu, íeieiossegei, családi koteiezetisegét erosiu. o tulajdonkeppen azzal is, nogy a végképp elromlott, a leijesen tartnacatlun házasságok íeioomu- sat egyszeruobé teszi. A hazassag- kotesi szándék narminc nappal koruobi oeje.entese. a házassag- kotes atsó kornataranak lelemele- se természetesen nem lenet ga­rancia a jó házasságra. He a ta­pasztalatok szerint valamelyest ez is csókkentneti ai rossz házas­ságok aranyat. A válás bírói gya­korlata koraooan is ismerte — a megegyezesés válás formájában — azt. amit fel éve a törvény rangjara emeltek. Megákadalyoz- va ezzel a bíróság előtt zajló, sok­szor a jó ízlést sértő vitat, amely onatatianui továbü rontotta a há­zastársak viszonyát. 0 Jelentős javulást jelent a gyermektartás uj rendezese. Az elmúlt tél esztendő tapasztalatai is igazolják, nogy a gyermektar­tási díjak általában növekedtek. A tartási dli — a társadalmi igazságérzetnek megfelelően — a jövedelem arányában illeti meg gyermeket nevelő szülőt. A gyer­meket, mondja a törvény, nem ér­heti hátrány az apa, vagy ritkáb­ban az anva mulasztása miatt. Az ismeretlen helyen tartózkodó, tartásdíjat fizetni köteles szülő helyett átmenetileg az állam fo­lyósítja a megítélt összeget. Sorolhatnánk tovább is u tör­vény új vonásait. — melyeknek lényege, hogy középpontjukban a jelen és a jövő családja áll —, de úgy véljük, ezek jó részével már a gyakorlatban találkoztak olvasóink. És maguk is tapasz­talhatták, hogy az új rendelke­zések mindegyike humánus, gyer­mek-, anya- és családvédő. Ossz. hangban azzal, amire fentebb már kitértünk, az állami támoga­tások, a szociális intézkedések bő­vítésével. De hiába ad a társada­lom mégoly jelentős anyagi tá­mogatást is családnak, gyermek­nek. fáradozása kárba vész, ha egyik vagy másik szülő felelőtle­nül él. nem törődik családjával, gyermekével. A hatás, a kedvező hatás ugyanis csak akkor érvé­nyesül, ha az állampolgárok sem hanyagolják el kötelességüket, ha felelősségteljesen alapítanak csa­ládot. M. D. Jól jött az eddigi enyhe tél a Kecskeméti Autó- és Gépja­vító Szövetkezet járrnüszerelői- _nek, mivel ezt a telet .is nyitott szerelőcsarnokban kényszerülnek végigdolgozni. Az épületnek van ugyan ajtaja, de a kocsimosások, gyorsjavítások miatt nagy a for­galom, s így állandóan tárva-’ nyílva van. Ez utóbbi munkák részére ugyan már csaknem egy éve megépítettek egy csarnokot, s ebben megtalálható a gyorsja­vításhoz szükséges berendezés, s a kocsimosó is. iü végzik a nagyjavításokat"} s nem. használják az eredeti célra. A szövetkezet vezetői 1970-ben határoztak egy rekonstrukciós program megvalósításáról. En­nek keretében a lakatos részleg részére a Garni utcában modern csarnok megépítéséről döntöttek. A lakatos részleget a jelenlegi Szegedi úti telepről ide .-.zánrlé- koznak kiköltöztetni, s helyisé­geiket a szerviznek átadni. A Ca- raí utcai építkezés meg most sem fejeződött be, s így a hely­cserék nem valósulhatták meg, bár az építkezés befejezésének határideje régen lejárt. A jelen­legi gondokról beszélgettünk a szövetkezet vezetőivel. — Hat és fél millió forintba ke­rül a rekonstrukció — mondot­ta Kómát" Sándor, a szövetke­zet elnöke. — A Garai utcában a lakatos üzem építése 1975. augusztusában kezdődött. A mun­kát öt hónappal a határidő előtt fejezte be a Dunaújvárosi 26. számú Építőipari Vállalat. Az. irodák, szociális épületek elké­szítését a jánoshalmi Bácska Ipa­ri Szövetkezet, a fűtésszerelést a Leningrad árvízvédelme Kidolgozták Leningrád és kör­nyékének árvízvédelmi terveit. A. város alapítása óta eltelt 270 év alatt 227 — olykor katasztro­fális méretű — árvizet élt át. 1924-ben például csaknem a város fele került víz alá. A legújabb kutatások kiderí­tették, hogy a Néva vize a Bal­ti-tengeren dúló ciklonok követ­keztében áryd meg. A terv sze­rint a Finn-öbölben létesítendő gátrendszer megvédi a várost. A íl méteres, koronáján 35 méter széles, gát nemcsak a hullámokat csitítja le, hanem két, három­sávos autópálya kialakítását is lehetővé teszi, A hajók egyen­ként 130 méter széles kapun ke­resztül közlekednek, amelyeket árvízveszély idején lezárnak. A nyílást élzáró beton fal görgőkön gördül a helyére. (APN — KS) Utasforgalom Kelebián és Hercegszántón Évek óta növekvő utasforgalom jellemző a kelebiai és a hercegszántói határállomásra. Tavaly — az 1973-as év for­galmához viszonyítva Kelebián 28 százalékos, Hercegszántón 57 százalékos forgalomnövekedéssel zárták az évet, 1974-ben Kelebián összesen 774 040 személy és 340 485 jármű haladl át a vasúti ellenőrzőponton. A hercegszántói közúti határál­lomáson pedig 14G 555 személyt és 32 056 járművet bocsá­tottak át a forgalom ellenőrzésére jogosult határőrök és vám­őrök. A múlt évben a legnagyobb forgalom Kelebián július­ban és augusztusban, Hercegszántón pedig augusztusban és decemberben volt. — Szép és felelősségteljes munkát végeznék a vámőrök és útlevélkezelők — állapították meg a határállomás parancsno­kai. — Szinte az egész világ el­vonul előttünk, s bizonyos mér­tékben megismerik a különböző földrészeken, országokban élő népek, nemzetek életkörülmé­nyeit, viselkedését, szokásait. És amelyik vámőr, vagy úllevélke- zelő több éve — néhányan már évtizede — végzi a forgalmi el­lenőrzőponton a munkát, a dip­lomaták, politikusok, tudósok, művészek, üzletkötők, a turiz­must kedvelők táborából sok is­merőst üdvözölhet minden év­ben. A szakmájukban kiválóan jár­tas határőrök és vámőrök, a be­csületes szándékú utazók százez­rei közül azonban gyorsan fel­ismerik a törvényeket semmibe­vevő állampolgárokat is. Mert még az elmúlt évben sem tette minden útlevéltulajdonos magáé­vá az ENSZ 1967-ben nyilvános­ságra hozott jelszavát, miszerint „az idegenforgalom útlevél a bé­kéhez”. A közel egymillió utas közül ugyanis még tavaly is töb­ben visszaéltek a közlekedés adta lehetőségekkel. Többször is előfordult Kele­bián is, Hercegszántón is, hogy az ellenőrzés, során idegen állam­polgár bőröndjéből lőszer került elő. Egyesek vámbűnlettet, devi­za bűn teltet, szabálysértést kö­vettek el. A két határállomáson vám- és devizabűntett miatt kö­zel kétszáz útlevéltulajdonost kellett visszautasítani. Néhány ügyeskedő, gyorsan gazdagodásra vágyó utas elsősorban a fizető- eszköz, nemesprém, textil, élel­miszer csempészésével kísérlete­zett. A felfedett csempészáru és fizetőeszköz értéke több mint kétmillió forint. A határőrök a különböző szer­vek dolgozóinak segítségével a tiltott határátlépési kísérleteket, s az embercsempészést is meg­hiúsították. Pedig a forgalom nö­vekedése több embercsempész „társaságot” ösztönzött az ilyen jellegű bűncselekmények elkö­vetésére. Tapasztalható, hogy az idegen- forgalom növekedése, „világje­lenséggé válása” közben az útle­vél-hamisítás is sok országban elterjedt. Több kilépésre vagy belépésre jelentkező állampolgár az útlevelében lapcserét hajtott végre. Egy idegen állampolgár öt országra érvényesítette saját ke­zűleg az útlevelét. Érvénytelen • Munkában a határőr. útiokmánnyal rendelkező utast Kelebiánál ezernél több, Herceg- szántón pedig közel száz esetben kellett visszautasítani. A kelebiai és hercegszántói ha­tárállomáson az IBUSZ pénzbe- váltói is nagyon hasznos tevé­kenységet végeznek. Az elmúlt évben közel hatmillió forint ér­tékű pénzforgalmat bonyolítottak le. A valutavásárlás, pénzbevál­tás mellett persze, az utasok in­formálását is segítik és az idegen állampolgárok magyarországi programjának kialakításához is hasznos tanácsot adnak. A megyénkben levő vasúti és közúti átkelőhelyen dolgozók 1975-ben a személy- és járműfor­galom további növekedésével szá­molnak, s felkészültek a nyári nagy-forgalom gyors és bizton­ságos ellenőrzésére. Gazsó Béla Kecskeméti Építőipari Szövetke­zet vállalta. Jócskán túl vagyunk az eredeti, de még a módosí­tott határidőkön is, mégsem fe­jeződött be az építkezés. A re­konstrukció kettős célú, ugyan­is nemcsak a szolgáltatás javí-j tására törekszünk, hanem a mun­kakörülmények javítására is. — Lakatos részlegünk fontos szerepet tölt be a szövetkezetünk életében — folytatta Balogh Ist­ván műszaki vezető. — Különbö­ző élelmiszeripari gépek javítá­sát, felújítását, valamint egyedi gépek, mint például a babhegy- vágó, fűszerpaprikamag-kinyerő és szeletelő, légtisztító és porel­szívó, zajcsökkentő gyárt isát is végezzük. Az árutermeléssel gya­korlatilag a szolgáltatás szeré­nyebb árbevételét és így a szö­vetkezet eredményét szándékoz­zuk javítani. — Arra számítottunk, hogy ta­valy áprilisban megoldódik az átszervezés — emlékezett Ker­tész Gyula, a szervizrészleg ve­zetője — ezért építettük fel a kisebb csarnokot a gyors szerviz- munkák végzéseié. Az e célra vásárolt gépek és berendezések értéke :'•()(> ezer forint, ami je­lenleg is csaknem kihasználat­lan, az egész beruházás pedig másfél millió forintba került. Az eredeti elképzelés, hogy a nagy­csarnokot fűtjük, ott minden szerelő melegben dolgozhat, máig sem valósult meg. — A pártalapszervez.et az el­múlt évben háromszor tárgyalta a rekonstrukció helyzetéi — mon­dotta Csontos Gáspár párltilkár. — és a munka gyorsítását sür­gette. Nagy gondot jelent a sző­Kecskeméten, a Garai utcában épül a lakatos részleg részére a szerelőcsarnok. (Opauszky László felvétele) vetkezetnek az építők lassú mun­kája, ugyanis a rekonstrukció befejezéséhez még hozzátartozik a jelenlegi nagy szervizcsarno­kunk felújítása s a fűtés megol­dása, valamint a mostani laka­tos üzem átalakítása a szerviz- munkákhoz. Mindezek felett leg- lontosabb a szociális helyiség ki­alakítása. Ami ugyanis á Szege­di úti telepünkön van, az csak­nem a nullával egyenlő, mivel az öltözők, mosdók kicsik és kor­szerűtlenek. A munkakörülmé­nyeket jelentősen javítani kell. Ma már ez a legdöntőbb ténye­ző a munkaerő-megtartásban, illetve csak akkor vállalnak nálunk munkát a szakemberek, ha nemcsak a keresettel vannak megelégedve, hanem a munka­körülmények is jók. A szerviz­ben kitűnő szakemberek dolgoz­nak, akik a mostoha viszonyok ellenére havonta ezer gépkocsit javítanak ki. Az átszervezés után mintegy 10 százalékkal növel­hető a termelékenység és jelen­tősen javul a szolgáltatás szín­vonala. Évről évre több a gépjármű Kecskeméten és környékén, s tulajdonosaik joggal elvárják, hogy javításukat gyorsan, jó minőségben elvégezzék a szervi­zek. A vezetők szavaiból ki­csendült, hogy mindez szívügyük, s a szövetkezet szervizrészlege szeretne mielőbb nagyobb részt vállalni ebben a szolgáltató ága­zatban. Ehhez várnak segítséget az építőktől, testvérszövetkeze­tektől. Cs. I. Két kongresszus között I. A kiskereskedelem technikai és személyi feltételeinek javulása Bács-Kiskun megye kiskereske­delme a III. öteves tervidőszak­ban dinamikusan fejlődött. Az egy lakosra jutói' kiskereskedelmi forgalom 19iU-oen meghaladta a 11 »U0 forintot, s ez mintegy 62 százalékkal' volt több. mint 1965- ben. Ez a növekedési ütem közel 6 százalékkal volt jobb az orszá­gos átlagnál. A kiskereskedelmi forgalom nagyarányú növekedé­sét okozta a lakosság fokozatos átrétegeződése. az urbanizációs folyamat előrehaladása, különösen az élelmiszerfélékből az önellátás csökkenése, illetve megszűnése, valamint tömeges igények jelent­kezése a tartós fogyasztási cik­kek iránt. A forgalom növekedése mérsé­keltebb ütemű hálózatpövüléssel járt. együtt. A hálózati egységek alapterülete öt. év alatt 34 száza­lékkal növekedett. Az egységen­kénti forgalomnövekedés szüksé­gessé tette a hálózati munka jobb megszervezését, ennek ellenére azonban fokozódott az üzletek zsúfoltsága. Jellemző volt a háló­zatfejlesztésre, hogy a kereske­delem törekedett az "önellátás megszűnésével felszabaduló vá­sárlóerő lekötésére. Míg a váro­sokban és a nagyközségekben 36 százalékkal, a megye többi közsé­gében 43 százalékkal bővült a há­lózat alapterülete. A IV. ötéves tervidőszakban az előzőhöz képest csökken a kiske­reskedelmi forgalom növekedési üteme. Ez országos'tendencia, mi­vel a III. ötéves tervidőszakban lökésszerűen jelentkező forga­lomnövelő ténvezők mérséklődtek. A jövedelemnövekedés a vegyes­iparcikk-vásárlásokban eredmé­nyez fokozódást. A kiskereskede­lem a tervidőszakra előirányzott 44 százalékos forgalomnövekedést 32 százalékos hálózatbővítéssel és 20 százalékos létszámnöveléssel kívánja elérni. Ezzel párhuzamo­san megváltozott a hálózatfejlesz­tés iránya. Amíg a III. ötéves tervidőszakban az alapvető ellátás volt a cél. illetve a hálózatban szegény területeken élelmiszer-^ és vegyesboltok létesítése —, ad­dig 1970. és 1975. között a keres­kedelmi hálózat minőségi javítá­sa; a korszerűsítés, a városok és a nagyközségek hálózatfejlesztése az elsőrendű feladat. Bács-Kiskun megyében 1973. végén mintegy 267 ezer négyzet- métert tett ki a kiskereskedelem rendelkezésére álló alapterület. Nem érvényesült az előirányzat szerint a fejlettebb települések kereskedelmi hálózatát tovább ja­vító tendencia, amit pedig a szö­vetkezetek városi területen való térhódítása is segített. Kiváltképp azonban a nágvközségek ellátása nemhogy jelentősen javult volna, hanem az első három év növeke­dési üteme még az előző tervidő­szakban kialakult évi átlagot sem érte el Az összes kiskereskedelmi alap­terület a városokban 1965 és 1970 között évenként átlagosan 5,4 szá­zalékkal. s a következő három év­ben is ugyanennyivel növekedett. A nagyközségekben a 111. ötéves tervidőszakban 5.2. a következő tervszakasz első húrom évében pedig mindössze 2,7 százalékos volt az évi átlagos gyarapodás. A többi községben a növekedés üte­me 7.4 százalékról 3.2 százalékra mérséklődött Az előbbi településcsoportok mindegyikében javult a kereske­delmi ellátás. Megyénkben — a bolti és a vendéglátó hálózatot együttesen vizsgálva — 6 száza­lékkal csökkent az egységek ellá­tási körzetének területe, és 1973- ban lakosonként 13 százalékkal nagyobb alapterület, jutott, mint 1970-ben. A városokban másfél, a nagy­községekben 4 és fél. a többi községben pedig 11 négyzetkilomé­terre jut egv-egv bolt. A vendég­látó 1 Ivek sűrűsége település- csoportonként méginkább eltérő. Egv vendéglátóhely ellátási kör­zete a városokban átlagosan 3, a nagyközségekben 11. a többiekben pedig 17 négyzetkilométer. A jelenlegi tervszakasz eddigi éveiben korszerűsödött az üzlet- hálózat, A boltoknak 1973-ban már 17 százaléka — városokban líl százaléka '— működött új ki­szolgálási formában. Hozzá kell ehhez tenni, hogy az egységeknek több mint az egytizede külterü­leten van. s közel egyötöd részük vegyesbolt. Raktárral 1973-ban a be.’,ok háromnegyed része rendel­kezett. s ez az arány az utóbbi évt./.odben sem javult. Jó ered- ^ menynek számít ezzel szemben, hogy a bolti kiskereskedelem há­lózati egységeinek átlagos alapte­rülete 1973-ban 95 négyzetmé­ter volt: 40 százalékkal nagyobb, mint egy évtizeddel korábban. Egy boltra'ugyanabban az évben 296 ezer forint értékű állóeszköz . jutott, csaknem egyötöd részt gép es berendezés. Az élelmiszerbol­tok aránya az egészhez viszonyÍ1- ' va kis híján 45 százalék, s .íz el­múlt években ezek felszerelése is örvendetesen korszerűsödött. Kü­lönösen említésre méltó n hűtő­kapacitás javulása. A kereskedelmi vendéglátóhe­lyeknek 15 százaléka volt külte­rületen 1973-ban. Kedvezőtlen té­nyező hogy a megyében levő egységek közül mindössze kettő működött új kiszolgálási formá­ban. Egy vendéglátóhelyre átla­gosan 261 ezer forint értékű álló­eszköz jutott. 23 százalékban gé­pek és berendezések formájában. A penztárgéoállománvt az utóbbi 5—6 esztendőben 34-gyel növel­ték ugyan, a velük rendelkező egységek aránya mégis inkább csökkent. Jelentősek viszont a vendéglátóhelyek eredményei a hűtőkapacitás javítását illet<5en. Már két évvel ezelőtt 88 száza­lékukban megtalálható volt vala­milyen hűtőberendezés. Bács-Kiskun megye kiskereske­delmi hálózatában 1973-ban csaknem 11 ezren dolgoztak. Ez az arány 24 százalékkal maga­sabb. mint volt a tervidőszak kezdetén. A létszámbővülés — az egységszám növekedéséhez ha­sonlóan — csaknem azonos volt a bolti kiskereskedelemben és a vendéglátásban. Az előbbi ága­zatban foglalkoztatottak a többi termelőágazathoz képest kedve­zőtlenebb munkakörülmények kö­zött dolgoznak. Egyrészt a háló­zat elaprózottsága miatt (az egy­ségeknek több mint a 70 száza­lékában még ma is legfeljebb há­rom a dolgozók létszáma), más­részt a kis egységekben nem gaz­daságos a fizikai munka gépe­sítése A kisebb boltok — tóként a külterületeken és a települések peremén — elavultak, ezenkívül a boltok és vendéglátóhelyek nyitvatartási ideje kénytelen al­kalmazkodni a vásárlók igényéi­hez, ami viszónt a kereskedelem­nek főként ai nődolgozói számára — akik egyébként a létszám két­harmad részét teszik — az egyéb ágazatokénál kedvezőtlenebb munkafeltételeket Jelent. Figyelemre méltó ezen túlme­nően az a tény. hogy a kiskeres­kedelmi hálózatban foglalkozta­tottak havi együttes átlagkeresete alacsonyabb, mint az ipari és épí­tőipari munkásoké. Az előbbieken kívül ez is hozzájárult ahhoz, hogy a szocialista kereskedelem­ben már évek óta igen nagy a munkaerő-hullámzás, bár a ten­dencia csökkenő. (1970-ben az át­lagos állományi létszám 16. 1973- ban pedig 13 százaléka cserélő­dött ki.) Mindezek ellensúlyozására a kormány a X. pártkongresszus határozata alapján 197.3 decem­berében rendelkezett a belkeres­kedelmi ágazatban foglalkoztatot­tak munkaidejének csökkentésé­ről. a 44 órás munkahét beveze­téséről. Ez az intézkedés a ..me­gye tanácsi és AFÉSZ-kiskeres- kedelmében mintegy 9200 dolgo­zót érintett. 1974. július 1-től. A szabad idő kiadása — a kereske­delem sajátos tevékenysége miatt — sok nehézségbe ütközik. A kö­rültekintő előkészítő munka so­rán a legreálisabbnak vélt meg­oldások tényleges érvényre jutta­tása is gondot okoz a kereskedel­mi szervezetnek. Elősegítené a megoldást a hálózat további kor­szerűsítése. a konténer-program kiterjesztése, a fizikai munka egyéb módokon történő gépesítése stb. Mindezt egybevetve jelentős lépés a kereskedelmi dolgozók élet- és munkakörülményeinek javításában a munkaidő csökken­tése: a szétaprózódott hálózatban olykor nehéz körülmények között • dolgozó emberek megbecsülését jelenti. Dr. Sántha Józsefné a KSH tájékoztatási osztályvezető-helyettese

Next

/
Oldalképek
Tartalom