Petőfi Népe, 1975. február (30. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-05 / 30. szám

J975, február 5. • PETŐFI NÉPE • 5 Ne mindent az illetékesektől... Mint bizonyára emlékeznek rá, a Magyar Televízió a „Hazai es­ték” (Kecskemét—Szombathely) vetélkedő keretében mutatta be a Kecskeméti Patika Múzeumot. Eh­hez fűz megemlékező méltatást dr. Hegedűs Lajos, a „Gyógysze­résztörténeti DIARIUM” 1974. évi novemberi számában. Az időszakr kiadványnak ez a száma 1975 ele­jén jutott el hozzánk. DR. HEGEDŰS LAJOS gratulál a szegedi tanárképző főiskola versenyző fiataljainak, akik a ve­télkedő előkészületei során, mi­közben felmérték, hogy mit mu­tassanak be Kecskemétről, „jó érzékkel” választották ki — töb­bek közt — „az eldugott kis ud­vari szobában szerénykedő, de tartalmával és a benne folyó ku­tató munkával jólismert patika- történeti múzeum”-ot. Tömören, érzékletesen ismertetve az or­szágszerte elismert és megbecsült, „sőt külföldiek előtt sem isme­retlen” gyógyszerésztörténeti gyűjtemény eddigi „életsorsát”, igazolva vélekedését, miszerint a főiskolások „felfedezték” — „ezt a saját városában kellőképpen nem értékelt kincset”. Mutatja mindezt az is, hogy leutóbb is, „ismét csak ideiglenes kényszer- megoldásként” kapott helyet a gyűjtemény egy része a Batthyány u. 7. sz. alatt, Katona Zsigmond egykori gyógyszertárának volt irodahelyiségében. Ide azonban egyszerre legfeljebb 4—5 látogató fér be a raktárszerű zsúfoltság miatt. Az érdeklődés pedig fo­kozódik a sok érdekes kultúrtör­téneti látnivaló iránt. A kommentátor idéz egy fali­újságcikkből, amelyben a városi tanács KISZ-szervezete 16 tagból álló brigádjának a patikamúze­umban tett látogatásáról számol­nak be: aki még nem lát­ta, annak ajánljuk figyelmébe, hogy városunknak is van már pa­tikamúzeuma. Egy kicsit feszé­lyezve léptünk be abba a helyi­ségbe, mely a múzeumunk is és még büszkék is lehetnénk rá, ha büszkeségünket nem csorbítaná, hogy az érdeklődőt, nem egy esetben külföldit is. egy zsúfolt, levegőtlen raktárszerű helyiség fogadja ... a betévedő látogatók­ból a jelen körülmények minden értéke ellenére nem biztos, hogy csak pozitív élményt és gondola­tokat vált ki... a gyűjtemény létrehozója és kezelője a kis szo­ba ablakánál, egy szekrény mö­gött íéligmeddig jógi helyzet­ben kuporogva tudhat csak elmé­lyült kutató munkát folytatni”. — Így a KLSZ-isták. Dr. Hegedűs Lajos utal rá, hogy mindezek ellenére sincs azért elásva a szűk falak közé a gyűjtemény, hiszen Lóránd Nán­dor időnként „a szekrény mögül a nyilvánosság elé” lép egy-egy rendezvénnyel, kiállítással, s mi­Matisse szobrainak kiállítása A franciaországi Nizzában első ízben mutatták be Henri Matisse, a nagy francia festő összes szob­rait. „Szobraim csupán képvázlataim kiegészítései — mondotta egyszer Matisse. — Ügy készítettem őket, ahogyan a festőművészek alkotnak.”' Ez azonban túl szerény értékelés: sok szakember szerint Ma­tisse a XX. század legkiválóbb szobrászai közé tar­tozott. Első szoborműveit 1894-ben készítette, a legutol­sókat 1950-ben, két esztendővel azelőtt, hogy meg­halt. Szobrait egész életén át agyagból készítette, egyet faragott fából. netán túlzott önhittségtől ment­sünk meg olyan korunkbelieket, akik mindent, ami van, saját fel­fedezésüknek tartanak, holott... Tehát senki ne vonja kétségbe még „a napi praktikus feladatok­tól, céloktól” oly távollevőnek tű­nő gyógyszerésztörténeti gyűjte­mények tudatformáló, nevelő hasznát sem. DE HA MÁR ENNYIRE elju­tottunk a témában ... Ne tűnjék szerénytelenségnek, amikor a ma­gom sokéves tapasztalataira hi­vatkozom például a patikamú­zeum ügyében. Nemigen tudnám megmondani, hogy „csupán" népfrontbizottsági üléseken hány­szor és hányszor tárgyaltak, szó­laltak fel, protestáltak a gyűj­temény méltó elhelyezése — va­lóban — érdekében. De szint­úgy tanúsítom, hogy legalább kétszer olyan régtől és még- többször hadakoztak szenvedélye­sen lelkes aktivisták, funkcioná­riusok öregek házáért, napközi­jéért, hogy mást ne mondjak. S még az sincs. Holott az életkö­rülmények közvetlen megja­vítását szolgálná. De az öregek házának is épület, helyiség kell. Mint — elnézést a párhuzamért, de most erről van sző — a pa­tikamúzeumnak. S ugye — van sorrendiség. Most persze úgy látszik, hogy egyik „kellené”-vel exkuzálom a másik „kellené”-t, ami óbesem- mit nem változtat azon az igé­nyen, hogy hely kellene a pati­kamúzeumnak. De mit csinál­junk: a tények makacsok... Ám­bár. Már jó ideje motoszkál ben­nem a gondolat: annyi minden­ben teszik fel hasonlóan a kér­dést: „Nem értjük sem a város, sem a megye illetékeseit, hogy ennyi év után ők miért nem ...?" — hogy már kicsit restellkedve olvassa az ember. Ha mindenhez így fognánk: „Tessék, valósítsák meg a város meg a megye ille­tékesei !” SZÓ ESETT ITT a patikamú­zeummal kapcsolatban a városi tanács KISZ-fiataljainak faliúj­ságjáról. Megírták, „egy kicsit feszélyezve léptek be” ők is a raktárszerű helyiségbe. Csak úgy eszébe jut az embernek: ők azért elég közel vannak az „illetéke­sekhez”. Meg bizonnyal vannak KISZ-korú fiatal gyógyszerészek is Kecskeméten. Nem tudnának esetleg összefogva valami meg-, oldást keresni? Más szervek if­júságát is segítségül híva. Hiszen vannak szocialista brigádok, azoknak kulturális vállalásai. Nem volna érdekes „pont”, még ha a sablontól eltérő is, egy olyan, hogy reális ötlettel, javas­lattal segítenének alkalmas he­lyet találni a Kecskeméti Patika Múzeumnak? Tóth István Számológép a töltőtollban A japán Hoszi Denki cég szupermini elektroni­kus számológépet tervezett. Belefér egy közönsé­ges töltőtollba. A gép elvégzi a négy alapműve­letet, gyököt von, és kiszámítja a százalékokat.. A számok és az aritmetikai műveletek kivá­lasztása egy gyűrű és egy gomb segítségével tör­ténik. A gyűrű a tollon, a gomb a toll alján he­lyezkedik el. A számítások eredményei egy hosz- szúkás. nagyítóüveggel fedett nyílásban jelennek meg. A „számoló toll” hossza 15 cm, átmérője 1.4 cm. ként a megyeszékhely lakói ta­pasztalják, az állandó ügyeletes gyógyszertár főtéri kirakataival. Megerősítve a gyűjtemény veze­tőjének mély hivatásszeretetből fakadó álláspontját, hogy „Az egyetemes kultúrát szolgálni nem csak katedráról és szószékről le­het. Szükség van a primitív kö­rülmények, mostoha viszonyok között helytállni tudó ismeret- terjesztő tevékenységre is, — kü­lönösed a gyógyszerészet terüle­tén.” Meg tudjuk érteni és méltá­nyoljuk dr. Hegedűs Lajos ugyan­csak szenvedélyes hivatástudat­tól fűtött zsörtölődését, amikor így „köti fel glosszája farkát”: „Nem értjük sem -a város, sem a megye illetékeseit, hogy ennyi év után ők miért nem „fedezték már föl” régen, kulturális érté­keinek ezt a kis darabkáját. Ta­lán mert éppen ott van előttük helyben és ezért nem figyeltek még fel rá. A benne rejlő távlati lehetőség kulturális értéke mel­lett idegenforgalmi nevezetesség­ként sem elnanyagolható. Meg­győződéssel mondhatom, hogy bármelyik város örömmel valla- ná magáénak, és büszkén mu­togatná, mint ahogyan ezt tették a szegedi tanárképző főiskolások is Kecskemét képviseletében és mondhatnánk helyette is szép sikerrel.” MONDOM, a magam részéről is elismerem a „Gyógyszerész­történeti DIARIUM” felelős szer­kesztője türelmetlenségének jo­gosságát. Jó az, hogy a kultúra területének eme szögletében is ilyen jól forgatják az éles kar­dot — pardon, tollat — egy adott ügy igazáért. Mert ki vitatná, hogy a már országszerte jó hír­névre szert tett Kecskeméti Pa­tika Múzeum mindaddig bék­lyózva képes csak betölteni kul­turális funkcióját, amíg szinte raktári elszigeteltségből „muto­gathatja elő" válogatott szemel­vényeit. Ki tagadná egy ilyen múzeum köznevelő hatását ko­runk nemzedékére? Más gyűjte­ményekhez, hagyományokhoz, emlékekhez hasonlóan annak megértésére, hogy például: „Áll­junk csak meg néhány szóra, mai fiatalok! Ne higgyük, hogy „velünk kezdődött minden”. Hogy ami ma van, akár a bri­liánsán felszerelt gyógyszertárak­ban is, az csak úgy minden előz­mény nélkül állt elő. Ismerjé­tek meg a forrás! ts, ahonnét, de­rék .elődeink -törekvése, alkotó­kedve révén a már-már kiberne­tikáit, . laboratóriumokig eljutot­tunk ...” — És így tovább. Aho- , gyan tesszük ezt — ismét bocsá­nat: még azértt nem elég hatá­sosan — például irodalmi hagyo­mányaink múltbeli értékeink is­meretének elterjesztésével. Hogy Az öregedésről 100 év alatt 2,5-szeresére nőtt az átlagos életkor Az utóbbi évtizedekben — nagyon sok más prob­léma mellett — két igen fontos kérdés köti le a szociológusok, közgazdászok, s az orvosok érdek­lődését. Egyik — az attól való félelem, hogy a Föld né­pe túl gyorsait elszaporodik és hogy néhány em­beröltő (100 év) múlva az embereknek nem lesz mit enniök, mert a Föld népessége évente mint­egy 35 millióval növekszik, s az emberiség 2 3-a ma is igen rosszul táplálkozik. Vannak olyan em­berellenes nézetek. melyek vallói a háborút, az elemi csapásokat, a járványokat stb. áldásnak tar­tanák. Pedig a földnek, a tengereknek, az erdők­nek még óriási, kiaknázatlan tartalékai vannak az emberiség táplálására. Az agrotechnika fejlő­désével, s az atomerő gazdasági célokra való ki­használásával megsokszorozható a föld termőereje. Másik probléma: az emberiség elvénülése. Ez a kérdés már itt van a kapunk előtt. Alig szűz ér leforgása alatt az ember átlagos életkora 2,5-szer lett. nagyobb. S az utóbbi két éx'tizedben, amióta a betegségek megelőzésében, azok jobb felismeré­se és gyógyítása tekintetében megjavultak a szo­ciális és egészségügyi viszonyok, az átlagos em­beri életkor szembeszökően emelkedik. Tények igazolják — és ez ter­mészetes is —, hogy minél ma­gasabb fokú egyes államokban a szociális gondoskodás, minél tökéletesebb a megelőző és gyó­gyító orvosi szolgálat, annál ma­gasabb az átlagos életkor. E viszonyok javulásával azon­ban nemcsak az élet lesz hos'z- szabb, hanem csökkenni fog az ún. diszharmonikus — tehát a betegségek által okozott szenve- déses halálesetek száma, és emel­kedik majd az ún. harmónikus vagy biológiai haláleseteké, ami­kor az összes szervek működései az öregedéssel kapcsolatosan egyenletesen szűnnek meg, és az ember úgyszólván fájdalom nél­kül elszenderül. A kórboncno­kok szerint ma még igen ritka az ilyenfajta halál, tudniillik a boncolás még a legidősebb kor­osztályoknál is ki tud mutatni valamilyen betegséget, mint ha­lálokot. > A higiéniai és szociális gon­doskodás folytonos tökéletesedé­sével az átlagos emberi életkor Greppi szerint 1Ó5 év körül fog megállni. Ha az emelkedés ilyen ütemben halad, mint napjaink­ban, akkor nem is olyan távoli a jövő, amikor reménykedhetünk hogy harmonikus halállal halunk meg. Az öregedés és a vénülés prob­lémája igén sok biológiai, sz!o­Alóli« n'ibrl 'idiViii ltárdód triói'1 'IV»1 amelyekkel már most számol­nunk kell, szembe kell nézni ve­lük, hogy ne váratlanul törjenek majd ránk. Az öregedés problémáival fog­lalkozó tudományt hívják geron­tológiának és ennek" az orvosi vonatkozású kérdéseket tanul­mányozó ága a geriatria. A ge­rontológiának hármas — orvosi, szociális és gazdasági tagozottsá- ga azt jelenti, hogy a gondok megoldására úgy kell összefog­niuk az orvosoknak, szociálpoli­tikusoknak és közgazdászoknak, mint ahogy azt a század elején a tuberkolózissal szemben tettük. Ennek a hármas tagozódásnak az egységét példával szeretném illusztrálni. Az öregek általános munkaké­pesség-változásának megállapítá­sa orvosi feladat. Am a szocio­lógus azt mondja, hogy az öreg embert a múltja, nagy tapaszta­lata és gyakorlata a saját mun­kakörében egy új, nevelő, taní­tó, tapasztalatot átadó tevékeny­ségre teszi alkalmassá. Ilyen meggondolás alapján a közgaz­dász sem térhet ki az elől, hogy az ilyen tevékenységre képes öregembert saját régi munka­körében, a megfelelő helyen nem, a mellőzés, hanem a teljes jogú. gondosan kiválasztott. — s ilyen 1 értelerrfBéh 11 kiérnék!1 '.RÁlégü r —• Ez a kérdés persze nem csu­pán az évek számától függ, mert vannak korai öregedések, amik igen gyorsan átmennek a tehe­tetlen vénülés szakaszába, és vannak betegségek (szervi és szervrendszeri), amelyek az em­bert túl korán teszik munkakép­telen öreggé. Természetesen le­hetnek igen nagy egyéni (kons- titucionális) különbségek, ame­lyeket az örökletes anyag, az életmód, az életkörülmények erő­sen befolyásolnak Az öregség egyik legjellemzőbb tünete, Korányi szerint, az al­kalmazkodó képesség beszűkülé­se. ezért nem is tud egy idős ember alkalmazkodni új mun­kakörhöz —, ami fiataloknak nem okoz gondot. A munkaké­pes öregember foglalkoztatási mellőzése, áthelyezése vagy nyug­díjazása legtöbbször annak tel­jes lelki, szellemi üsszeeséséhez és korai vénüléséhez vezet. Régi tapasztalat, hogy az em­ber frísseségének, üdeségének és munkabíró képességének is a megfelelő munka a legjobb fenntartója. Nincsen olyan or­vosság vagy eljárás, amellyel az embert meg tudnánk fiatalítani, amivel meg lehetne állítani a szervezet biológiai képességeinek csökkenését. Erre a legjobb se­gítség a megszokott munkakörben öékZett,' munka, ami a legüdéb- ;bétí ! fért fi tartja szellemi és testi krin'díCíőrikat, rugalmasságún­kat. Ez nem engedi, hogy az em­ber kedélytelenné váljon és el­csüggedjen. még akkor sem, ha ez a munkálkodás néha-néha már terhűnkre is van. Mi lenne ma sok háztartás­ból, hu a nagymamák nem áll­nának helyt? Ugyanígy kérdez­hetjük, mennyivel több problé­ma volna a gyárakban, üze­mekben, ha az állandóan nö­vekvő számú szakmunkás-után­pótlás mellett is — nem lenné­nek ott ernyedetlen szorgalmuk­kal az öreg, nagy tapasztalad! mesterek, és az öregedők nem végeznék el a fiatalok által sok­szor lenézett, de a termelésben nélkülözhetetlen egyszerűbb se­gédmunkákat? (Legközelebb: Az öregkor élet­tani, kórtani jellegzetességei) Dr. Szarvas András ’>X-. VX»"VIV ‘<VYv r-.’-X-v-­;.x \v .v '1 SZILVÁSI LAJOS (59.) — Meg, mindenképpen. Ha egyáltalán ittmaradok addig. Ránézek: — Mire nem gondolsz? Valahova messzire néz: — Én eljöttem ide ... megmon­dom azt is. miért nem hagytalak faképnél benneteket mihelyt megtudtam, hogy megtévesztettél. Nemcsak amiatt, hogy egyedül szökni nehéz ... azért sem. mert valamiképpen meg akartam há­lálni azt. amit té... — kis szü­netet tart: nehezen jár még rá a szája a tegeződésre — kockáz­tattál értem odakint a fronton. Ha. nem húzol ki annyiszor a pácból, ha nem vállalsz értem annyiszor felelősséget, ha nem torkolod le ”a spicliket... engem huszonötször áttettek volna a munkaszolgálatosokhoz, aknasze­dőkhöz ... vagy még rosszabb lett volna. Ezt akartam valahogy vi­szonozni. amikor elvezettem idáig a kocsit. . Cigarettára gyújtunk, csak az­tán folytatja. — Elvezettem idáig a kocsit. Rendben van. Most már itt rosto­kolok ebben a rendházban idesto­va egy hónapja. Közben meg az országban ... csak abból veszem, amit a rádióból kihallok.. azok mögül, amit beszélnek... az or­szágban olyan pokol lett, amilyen még sohasem volt. Lehet itt tes- pedni? Lustálkodni? Bámulni a semmibe... Én nem akarok be­leszólni. ki mit csinál.. ( Minden, ki intézze el saját magával a dolgot. De nekem ... nekem dol­gom lenne. Meg kellene keresnem a haverokat Eljutni valahogy Pestre. Nem létezik, hogy csak úgy szó nélkül viselnék, ami ma­napság megy ... Odapörkölni pár­szor a nyilasoknak ... Nem lehet igy bírni tovább... Itt döglök, za bálok, süttetem magam a nap­pal, meg rózsafákat bújtatok, nehogy elfagyjanak, ha jön a hi­deg ... Megesz a fene. ha tovább­ra is itt kell maradnom .., Egyfolytában beszél, sietősen, mintha félne, hogv amint elhall­gat, én kezdek hozzá a maga­méhoz. Pedig hirtelenében nem tudnék mit mondani Nézek magam elé, figyelem a cigarettám felfelé ka­nyargó füstjét, és elgondolkozva kapargatom csizmám orrával a kőfal tetejét. Igen... Szojkátnem hagyja nyugton ez a helyzet. Ne­ki van valami célja, Meg is ért­hető. ha nehezen viseli ezt a tes- pedést. Ha nekem is volna vala­mi célom, valami . elképzelésem, ha kötelességeket éreznék ma­gamban, olyasmjt, amit ő érez. . Persze, nekem is van kötelessé­gem : túl kell élnem ezt a hábo­rút. És úgy érzem, ez a legna­gyobb kötelesség. Túlélni és meg­maradni Bizonyára az önfenntartás ösz­töne az ember legerősebb paran- csolója. Amíg hagytuk, hogy ki­vezényeljenek bennünket a front­ra. amíg engedtük, hogy ilyen vogy olyan parancsok teljesítésé­re kényszerítsenek bennünket, amíg önmagunkat legyőzve enge­delmeskedtünk. és újra csak en­gedelmeskedtünk. — sikerült le­gyűrnünk magunkban az önfenn­tartás törvényét. De én már ki­szakadtam abból a bűvöletből — vagy minek nevezzem —, ami éveken át engedelmességre szorí­tott. Kiugrottam a bűvös körből, s átengedtem magam az egyetlen természetes parancsnak, az élet- akarásnak. És éh nem akarok még egyszer más parancsnak en­gedelmeskedni... Hogyan magyarázhatnám meg ezt Szojkának? Egyáltalán: meg­magyarázható-e ilyesmi valaki­nek, akinek egészen más a gon­dolkodása, mint az enyém? Szoj- kába beléivódott, idegeinek anya­gi alkotó részévé- vált az ő poli­tikai meggyőződése. Ez a meg­győződés nem érdekel engem, nem tud lelkesíteni, sem felizgat- £] ni ... Furcsá érdekességnek talá­lom, tőlem idegen valaminek. Mit mondhatok hát ellene? Valami­vel vitába szállni csak akkor tud az ember, ha le akarja győzni. Én nem akarok legyőzni semmi­féle meggyőződést, nem akarok senkit sem eltéríteni a maga gondolkodásmódjától, törvényei­től. Semmi más jogot nem tartot­tam fenn magamnak másokkal szemben, mint azt, hogy ne tö­rődjek a véleményükkel. De a joghoz, hogy igenis hidegen hagy­hasson mások meggyőződése, ra­gaszkodom. Mit mondjak neki? Tulajdon­képpen szeretném, ha itt marad­na mellettem. Valamiképpen sze- • retem ezt a fiút. Talán bajtársi- asságból, hálából... Nem tudom pontosan. Mindenesetre jó vol­na, ha nem menne el. De van-e jogom erre kérni,! amikor ő úgy érzi, hogy mennie kell? Én sen­kinek sem engedném meg, hogy lebeszéljen a tervemről, arról, hogy itt kivárjuk a háború végét. Honnan vindikálhatnám hát a jogot, hogy Szojkát lebeszéljem a maga szándékáról? Inkább csak fennhangon gon­dolkodom. amikor mégis megszó­lalok: — Ügy gondolod, lenne értel­me annak, hogy clmenj? Mit tud­nál segíteni a dolgok menetén? Ez az ország annyira odavan már, itt az emberek annyira ki­készültek, hogy már segíteni se lehet rajtuk . .. Gondolj vissza a történtekre. Beszélgettünk már róla, amíg idefelé döcögött ve­lünk a kocsi... Mint a birkák, olyan ez a nép. Tűrték, hogy be- leugorjanak a háborúba ... Szólt valaki ellene? — Szóltak! — vág közbe. — Voltak, akik szóltak! — Szóltak... És a tömeg? A sokaság? Hallgattak vagy sírtak, bégettek, mint a fiajuhok, aztán szedték a holmijukat, magukra vették a katonaruhát, és ki­mentek megdögleni Ukrajnába. Slusisz. Meg azóta is. Előbb Sztó- jsy jött.. . Betiltották az ellen­zéket. Szólt valaki? Tízmillió ember hagyta, hogy internáló tá­borba meg börtönbe dobják az ellenzékieket... Gettóba zárták a zsidókat, sárga csillagot varrat­tak a ruhájukra... Az emberek, akik nem örültek, csak bámul­tak, és magukban motyogtak. Hagyták. Hol lázadt fel akár egy község, vagy egy városnegyed is amiatt, hogy itt emberi jogo­kat köpnek le? Nem lázadtak. Behúzták a nyakukat a kabátjuk gallérjába, és eliszkoltak min­denhonnan, ahol bajt szimatol­tak. Bosszúsan hajítom el a cigaret­tám csutkáját. Mi a fenének be­szélek? De mégis tovább jár a szám: — Aztán, hogy végképpen le- köphessük magunkat, jöttek a nyilasok. Tízmillió bamba barom bámulta, hogy minden lyukból efőmászik a náci söpredék, és úrrá teszi magát az országban ... Szojka végre szóhoz jut. Hal­kan beszél, lassan ejti ki a sza­vakat : — Éppen ezért kell... ezért kell megmutatni, hogy vannak még magyarok... Hát valaki­nek csak kell vállalni! - fakad ki belőle rekedten. — Mit vállalni? Azi, hogy rnegdögölj? Hát nem érted? A puccs napján megadatott az utol­só alkalom, hogy ez a nép tegyen valamit, döntsön a sorsáról. i. Döntött. Ez a nép nem akár megmenekülni, vérezni akar, meg akar dögölni egy idegen ha­talomért ... — Eszembe jut egy valamikor régen olvasott fran­cia mondás, és megdöbbent, mennyire illik, mily halálos pontosan illik miránk: „La France se meurt, ne troublez pas son agonie.” Franciaország haldoklik, ne zavarjátok agoni- zálását. Ezt idézem Szojkának. Rám néz. Szigor 1 a szemében. Igen, elfeledkeztem róla, hogy Szojka gyűlöli a cinizmust. Envhíterfi akarok a helyzeten, azért ma­gyarázok tovább, a cigaretta- füsttel együtt fújva ki a szava­kat; (Folytatjuk.) \

Next

/
Oldalképek
Tartalom