Petőfi Népe, 1975. január (30. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-16 / 13. szám

PETŐFI NÉPE Tanyaklub Fulophazan Tanyaklubot rendeztek be a Kiskunság legrégibb pusztai tele­pülésén, Fülöpházán a helyi Pe­tőfi Termelőszövetkezet fiataljai. Erre a célra — a szövetkezet majorjában — a környék népi építészetére legjellemzőbb épü­letet választották ki, s mentik ezzel a pusztulástól. Korát 110 évre becsülik a vert falú, nád- fedeles kicsiny tanyának, amely­ben szabadkéményes a konyha, s búboskemence adja a szoba melegét. Hófehérre meszelt falain a nomád állattartás eredeti da­rabjai függnek, s az udvarán a mezőgazdasági művelés régi esz­közeit őrzik, és dísze a köcsöggel megrakott ágasfa is. A múzeális jellegű klubban rendszeres ösz- szejöveteleket, foglalkozásokat tartanak a tanyai fiatalok. Legyen elsőfokú jogorvoslati szerv mindenütt a szakszervezeti társadalombiztosítási tanács Az SZMT Társadalombiztosítási Bizottsága elemezte az üzemi kifizetőhelyek és a szakszervezeti társadalombiztosítási tanácsok múlt esztendei tevékenységet. Ehhez az áttekintés­hez sok segítséget adott az a 133 tájékoztató feljegyzés, ame­lyet a Társadalombiztosítási Igazgatóság és a bajai kirendelt­ség aktívái küldtek az év folyamán végzett vizsgálódásaikról. A szakmánkénti áttekintés alapján a következők állapít­hatók meg: Az üzemi kifizetőhelyek száma és többségének munkája megfe­lel a követelményeknek. Ezek közel vannak a dolgozókhoz, köz­vetlenül. szakszervezeti munka­stílusban és általában jól intézik a társadalombiztosítási és egész­ségügyi feladatokat. Munkájukat és tájékoztatásukat nem nélkü­lözheti az üzem gazdasági és tár­sadalmi vezetése, a dolgozók pe­dig igénylik a rendszeres tájé­koztatást, ügyeik gyors és lelki- ismeretes elintézését. Nem ilyen szervezett és egy­értelműen ió a társadalombizto­sítási tanácsok és albizottságaik munkája, jóllehet, a SZOT El­nökség 1968. évi határozata óta az üzemi szakszervezeti szervek, a társadalombiztosítási tanácsok tevékenysége sokat fejlődött. Mintha több helyen elfelejtették volna azonban a hatáskörükből adódó feladatokat. Nem érvé­nyesül eléggé és nem kellően ha­tékony az üzemi szakszervezeti szervek irányító és ellenőrző Fotókiállításon (Pásztor Zoltán felvétele.) Szeméthegyek a lakóházak mellett A napokban a kecskeméti Mükertváros III/D. utcájának la­kói levélben fordultak szerkesz­tőségünkhöz. Ebben panaszos és meglehetősen felháborodott han­gon azt tették szóvá, hogy kör­nyékükön — mivel az illetéke­sek eddig még nem gondoskod­tak a szemét, a hulladékanyag rendszeres elszállításáról — olyan méreteket öltött a környezet szennyeződése, hogy nem csak a jóízlésüket sérti, de ártalmas az egészségre is, méghozzá igen régóta. Felpanaszolták azt is, hogy az ott élők közül meglehetősen so­kan tartanak tyúkot, disznót, ku­tyát; s ezek az állatok gyakran szabadon kóborolnák a környé­ken. A levél elolvasása után siet­tünk megnézni, hogy mennyire tele! meg a valóságnak mindaz, amit a levélírók ipgerült hangon felsoroltak. Már az első percek­ben láttuk: mindenben teljesen igazuk van! A hírős városnak ezen a részén olyan elképesztő és elszomorító állapotok uralkod­nak. hogy nehéz lenne eltúloz­ni azt szavakkal. És — sajnos — nem csak az említett utca környékén, de má­sutt is; óriási területen bűzlik az utcára, a házak és az utak mel­lé, meg a terekre kihordott sze­mét. Az apró hulladékok mellett fekvőhely, vaskályha, rozsdás munkája. Rendszeres beszámol­tatás csak kevés SZB-nél van, a társadalombiztosítási tanács ritkán tart üléseket, s nem min­denütt működnek az albizottsá­gok. Pedig ahol üzemi kifizető- hely van, elsőfokú jogorvoslati szervnek a társadalombiztosítási tanácsnak kell lennie. Ez a sze­rep feltűnően, hiányos a ME- DOSZ és a vasas szakma több üzeménél Ugyancsak gondot kell fordíta­ni minden alapszervezetnél arra, hogy az SZB jóváhagyásával, a társadalombiztosítási tanácsok irányításával szervezetten és tervszerűen működjön az ellen­őrző, nyugdíjelőkészítő. a segé­lyezési, a betegellátó, az egész­ségügyi és az üdültetési albizott­ság. A múlt esztendei tapasztala­tokból kiindulva, fontos tenni­való. hogy 1975-ben minden tár­sadalombiztosítási tanácsnak le­gyen munkaterve, mert többsé­güknek nem volt. Egészségügyi komplex terv is csupán egyne­gyedüknél. Ezek szolgálnak ala­pul a tavaszi és őszi egészség- ügyi hónapok megszervezéséhez, az üzem munkegészségügyi hely­zetének rendszeres vizsgálatához és — szakorvosok bevonásával — egészségügyi tájékoztatások, meg­beszélések tartásához. Nagyon fontos, hogy ilyen alkalmakkor sokszor és visszatérően hívják fel a nők figyelmét: terhesség esetén feltétlenül 140 napon belül je­lentkezzenek az első tanácsadá­son. Feltűnően kevés helyen gya­korolja a társadalombiztosítási tanács elsőrendű feladatát, az el­sőfokú jogorvoslatot. Amiből ar­ra következtethetünk, hogy még mindig kevés helyen folyik rend­szeres társadalombiztosítási tájé­koztatás. Hogy a jogorvoslatra milyen szükség van, többek közt ez is indokolja: a megyében — 1978-ban — 116 000 forint volt a szolgáltatási és 98 000 forint a családipótlék-túlfizetés. amit a dolgozóktól visszaköveteltek. A vázlatosan érintett múlt évi tapasztalatokból következően ja­vasolja és ajánlja az SZMT Tár­sadalombiztosítási Bizottsága a megyei bizottságoknak, hogy az említett SZOT-elnökségi és a szakmai központ határozata szel­lemében mérjék fel az irányítá­suk alá tartozó szakszervezeti szervek társadalombiztosítási és egészségügyi munkáját. (t) József Attila-szavalóversenyek Eredményesen zajlanak a Jó­zsef Attila országos szavalóver­seny megyebeli selejtezői. Kecs­keméten, Jánoshalmán, tegnap pedig Baján tartották meg az elődöntőket. Pénteken kerül sor a kiskunfélegyházi vetélkedőre. A selejtezőkön részt vevő több mint száz ifjú versmondó közül a legjobbak megyei versenyen mérik össze tudásukat január 26-án, Kecskeméten, a megyei művelődési központban. A szava­lóverseny megyei döntőjére a Népművelési Intézet küld szak­mai zsűrit. Elnöke Keleti István, a Budapesti Pinceszínház főren­dezője lesz. Rügyezik az ország híres fája Történetéhez Rákóczi-legendák fűződnek Dunapataj felől Ordasra érve, meg kell állni. A falu alatt, a te­mető sarkában egy óriási Ja hi­valkodik. Terebélyes koronája ,az út fölé is kiér. Festői szépségű kocsányos tölgv. Az utóbbi hetek enyhe időjárása kicsaltá á rü­gyeit. Hat méter kerületű törzsét négv felnőtt ember alig éri át. Szerepel a Magyarország híres fáiról szóló könyvben is. Az or- dasiak s a környékbeliek Rákó­czi fájának nevezik. A néphit szerint II. Rákóczi Ferenc is megpihent alatta. S hogy ez nem egyszerűen legenda, a Rákóczi-szeretet továbbélése, arra közvetett bizonyíték a tör­ténelemírás. A fejedelem hadai­nak 1704. évi vonulását így jegy­zi a történelem: Tábora április 80-tól május 26-ig a Duna mel­lett. Ordason fekszik, rendeletéit azonban május 12-én Patajról, 13-án Soltról. 21—24, között me­gint Patairól. 24-én Dun.aföld- \ árról keltezi. Ordasról táborát Soltra költözteti át stb. Amiért most szót ejtünk e rit­ka tölgvmatuzsálemről. annak nem elsősorban a téli rügvfaka- dás az oka. Jövőre. 1976-ban ün­nepeljük majd 11. Rákóczi Fe­renc születésének 800 évforduló­ját. Az ordasi Rákóczi-fát tavaly a természetvédelmi bizottság ja­vaslatára a megyei tanács védet­té nyilvánította. Ezt azonban semmi nem jelzi a helyszínen. Egv táblácska kívánkozik oda, rövid magyarázattal. Most már legalább az évfordulóra! R. M. Tiszakécske és Szolnok között 8 órát szünetelt a vasúti forgalom # Á szeméthegy kellős közepén álló kútról kénytelenek hor­dani az ivóvizet. • line, egy „idillikus" kép a lakóházak mellett. vödör és más egyéb dolog lát­ható nagy összevisszaságban. Fel­sorolni nem lehetne, hogy még mi minden! És pocsolyák, vizesgödrök, trá­gyahalmok — de minek folytas­suk? Menjen el oda bárki, és nézze meg saját szemével: ami­lyen élményben része lesz, egy ideig nem fogja elfelejteni! Fő­ként azt javasolnánk, hogy azok nézzenek körül az említett hely­színen, akik e városrész tisztasá­gáért és rendjéért felelősek. Megkérdeztük a környék lakóit: mit szólnak mindehhez? A ke­sergő panasztól kezdve a károm­kodással fűszerezett felháboro­dásig mindenféle megnyilatkozást hallottunk. Többen szinte kétség- beesett reménykedéssel néztek ránk, hátha történik valami a cikkünk nyomán? Ami viszont nagyon biztató, s részben a kivezető utat. a ten­nivalókat is megmutatná, a kö­vetkező: több lakó úgy nyilat- .kozott, hogy amennyiben a nép­front, a KISZ vagy más szerv • megszervezi a társadalmi mun­kát, szívesen részt vesz a kör­nyék parkosításában. Ha ehhez a munkához a köztisztaságért fe­lelős illetékesek gyors közbelépé­se is társul, akkor nagy lépéssel kerülhetnek közelebb ahhoz, hogy elmondhassák: az ö lakónegye­dük is vonzó, szép tiszta. Akkor nyilván könnyebben megfékez­hetik majd azokat a rendetlene­ket, akiknek — sajnos — nem szívügyük a környék tisztasága. Yarga Mihály Kedden reggel 7 óra 15 perc­kor Tiszakécskéröl Szolnok felé indult a 7649,11. számú vonat, amely egy M—28-as Diesel-moz- donybol. két lakókocsiból és egv aláverögépból állt. Szolnok felé haladva, Tiszakécskétől 12 kilo­méterre műszaki hiba miatt az aláverögép egyik tengelye lesza­kadt, s a pályát mintegy 40 mé­teres szakaszon megrongálta. A helyreállítás nem sokkal ezután megkezdődött, s. délután 8 óra 20 perckor a forgalom megindulha­tott. Az öt menetrendszerint köz­lekedő személyvonat forgalmát átszállással oldották meg. Sír­rongálok Nagy felhá­borodást kel­tett a megye- székhelyen de­cember 17-én ' annak a híre, hogy Kecske­méten, a Szentháromság temetőben van­dál módon sír­emlékeket dön­töttek le, ron­gáltak meg. A rendőrség az eset bejelenté­se után nem sokkal vizsgá­latot indított a tettesek kézreke- rítése ügyében. A tettesek: két gyermek és egy fiatalkorú fiú, mindhárman kecskeméti lakosok, 43 síremléket rongáltak meg részben vagy egészben, amellyel mintegy 50 ezer forint kárt okoz­tak. Kegyeletsértés ugyan nem tör­tént, de szándékos rongálás igen. Ezért vonják felelősségre ezeket a fiatalokat. A Polgári Törvény- könyv lehetőséget biztosít arra, saq.y A ** • Az MNOT ülése. A Magyar Nők Országos Tanácsa a Parlament Vadász-termében tegnap ülést tartott, amelyen az MSZMP XI. kongresszusának irányelveivel kapcsolatos feladatokról tanácskozott. A résztvevőket Erdei Lászlóné (képünkön), az MNOT elnöke üdvö­zölte. (MTI-foto.) • Szovjet—amerikai gazdasági kapcsolatok. A Hammer-féle Occi­dental Petroleum Corp, meggyőződését fejezte ki, hogy folytatódnak a kölcsönösen előnyös kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok a Szov­jetunióval. Az amerikai olajtársaság közölte: az a megállapodás, amely szerint az Occidental Petroleum műtrágyagyártásban együtt­működik a Szovjetunióval és Moszkvában nemzetközi kereskedelmi központot épít, hatályban marad, annak ellenére, hogy az 1972. évi szovjet—amerikai kereskedelmi megállapodás nem lépett érvénybe. (TASZSZ) • Befejeződtek Koszigin és Whitlam tárgyalásai. Szerdán befeje­ződtek a tárgyalások Alekszej Koszigin, a Szovjetunió Miniszter­tanácsának elnöke és Gough Whitlam, Ausztrália miniszterelnöke között. A tárgyalások során a felek konstruktív tapasztalatcserét folytattak a szovjet—ausztráliai kapcsolatok sokoldalú fejlesztésének kérdéseiről, a békés egymás mellett élés, az egyenlőség és a kölcsö­nös együttműködés alapján. Nagy jelentőségűnek tartották a két ország államférfiai és politikusai közötti kapcsolatok kiszélesítését. (TASZSZ) • Marchais betegsége komplikáció mentesen alakul. A párizsi Lariboisiere-kórfaázban, ahol Georges Marchais-t kezelik szerdán orvosi jelentést adtak ki az FKP főtitkárának állapotáról. Az orvosi jelentés szerint Georges Marchais szívkoszorúér-megbetegedésben szenved, betegsége lefolyása komplikáció mentesen alakul. (MTI) • Terjedő sztrájkmozgalom Spanyolországban. A spanyolországi Pamplonában szerdán több ezer ipari munkás sztrájkolt, támogatva azokat a bányászokat, akik tiltakozásul elzárták magukat a bánya egy aknájának mélyén. A kálisóbánya 120 bányásza nyolc nap óta tartja elfoglalva munkahelyét, tiltakozásul az ellen, hogy a korábbi bérsztrájkok miatt elbocsátották őket. Spanyolország más területeiről is sztrájkmozgalmakról érkeznek hírek. (MTI) • Átadta megbízólevelét jugoszláviai nagykövetünk. Halász József, a Magyar Népköztársaság Jugoszláviában akkreditált rendKÍvüli és meghatalmazott nagykövete szerdán Belgrádban átnyújtotta megbízó­levelét Petar Sztambolicsnak, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köz­társaság Elnöksége alelnökének. Ebből az alkalomból Petar Sztam- bolics és Halász József beszédet mondott, amelyben méltatták a két szomszédos, szocialista ország baráti kapcsolatainak fejlődését. A meg­bízólevél ünnepélye átadása utón Petar Sztambolics baráti beszél­getésen látta vendégül az új magyar nagykövetet. (MTI) • Dr. Hirschler Imre kitüntetése. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Hirschler Imrének, a Központi Állami Kórház és Rendelőintézet osztályvezető főorvosának — nyugállományba vonulása alkalmából — eredményes gyógyító munkája elismeréseként a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést adományozta. A kitüntetést szerdán az Egészségügyi Minisztériumban dr. Medve László miniszterhelyettes adta át. (MTI) Halálra ítélte a bíróság a mecseki gyermekgyilkost A pécsi megyei bíróság dr. Ta- másfy József tanácsa háromnapos tárgyalás után szerdán délután hirdetett ítéletet a mecseki gyer- mekgyilkosság ügyében. A bíró­ság Nyéki Oszkár vádlottat, kü­lönösen kegyetlen módon, aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek és ezért őt — nem jogerősen — halálra ítélte. A megyei bíróság ítéleti tény­állása szerint Nyéki Oszkár 23 éves többszörösen büntetett elő­életű, foglalkozás nélküli pécsi lakos 1974. május 10-én reggel azzal az elhatározással ment Tettye környékére, hogy ott egy kislányt keres, akivel fajtalan­kod hat. Azt is eldöntötte, hogy ha kell, áldozatát leüti. A tettyei kőbánya környékének egy el­hagyott helyén találkozott össze M. Éva 8 éves kislánnyal, akit szülei a tettyei boltba küldtek vásárolni. A már hazafelé tartó kislányt a tettyei kőbánya felett egy gyalogösvényen megtámadta, többször ököllel az arcába súj­tott, majd a nála levő üveggel fejbe ütötte. A dulakodás során egy szakadékba csúsztak, ahol további nagy erejű ütéseket mért a kislány fejére. Ezt követően az elájult gyermek fejét több­ször a köves talajhoz is hozzá­verte. Az ütések következtében elalélt kislánnyal ezután fajta- lankodott. majd a gyermeket^ a helyszínről egy fegyveserdőbe vonszolta. Ezután elmenekült. A kislány az elszenvedett súlyos bántalmazások következtében rövid időn belül életét vesztette. hogy a károsultak polgári peres úton kártérítést követeljenek. Ez az eset arra is enged következ­tetni — bár gyermekek, illetve egy fiatalkorú követték el a bűncselekményt —, hogy a szü­lök nem fordítottak kellő gon­dot gyermekeik nevelésére, te­vékenységük, „játékuk” ellenőr­zésére. Képünkön két megron­gált síremléket láthatnak. G. G. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Báes-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét. Szabadság tér 1/a Telefon: 12-619. 12-516 (központi): 11-709, 11-132. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20.— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jelzőszámlára. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065

Next

/
Oldalképek
Tartalom