Petőfi Népe, 1974. december (29. évfolyam, 281-304. szám)

1974-12-01 / 281. szám

"ETÖFI NEPE 9 1914. december 1. ESEMÉNYEK SOROKBAN A Biztonsági Tanács meghosszabbította a közel-keleti ENSZ erők mandátumát Finn—magyar kereskedelmi megállapodás Nagy János külügyminiszter­helyettes és Paul Jyrkänkallio, a Finn Köztársaság budapesti nagy­követe szombaton a Külügymi­nisztériumban kicserélte a két or­szág között 1974. május 2-án Hel­sinkiben aláirt, a kereskedelem akadályainak kölcsönös megszün­tetéséről szóló megállapodás meg­erősítő okiratait. Az egyezmény 1975. január 1-én lép hatályba. MSZBT-delegáció utazott Moszkvába Szombaton Nagy Máriának, az MSZBT főtitkárának vezetésével a Szovjetunióba utazott az MSZBT küldöttsége. A delegáció tagjai részt vesznek a Szovjet Ba­ráti Társaságok Szövetségének Moszkvában megrendezésre kerü­lő III. konferenciáján. A küldött­séget a Keleti pályaudvaron Ve­res József, az MSZMP KB tagja, az MSZBT alelnöke búcsúztatta. Jelen volt V. V. Orosz, a buda­pesti szovjet nagykövetség taná­csosa. (MTI) Hazaérkezett Kubából oktatásügyi delegációnk Dr. Garamvölgyi Károly mi­niszterhelyettes vezetésével ha­zaérkezett Havannából a szoci­alista országok felsőoktatási mi­nisztereinek IX. konferenciáján részt vett magyar küldöttsée NEW YORK A Biztonsági Tanács pénteken éjjel megvitatta Kurt Waldheim- nek, az ENSZ főtitkárának je­lentését arról a tevékenységről, amelyet az ENSZ-megfigyelő erők kifejtettek a csapatszetválasztá- sok szíriai—izraeli szektorában az ez év júniusától novemberéig terjedő időszakban, és elhatároz­ta, hogy további fél évvel meg­hosszabbítja ezeknek az erőknek a mandátumát. A határozat fel­hívja az érdekelt feleket; hala­déktalanul kezdjék meg a Biz­tonsági Tanács határozatainak megvalósítását, amelyek előírják az izraeli csapatoknak a meg­szállt arab területekről való ki­Pénteken ülést tartott azítKP KB Végrehajtó Politikai Bizottsága Nicolae Ceausescu főtitkár el­nökletével. Az ülésen megalakí­tották a végrehajtó politikai bi­zottság állandó irodáját, amely biztosítja a párt- és állami te­vékenység koordinálását. Az ál­landó iroda vezetője Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, tagjai: Manea Manescu minisz­terelnök, Gehorghe Coprea mi­vonását, és a- tárgyalások lebo­nyolítását a Közel-Kelet tartós és igazságos békéjének megte­remtése érdekében. A határoza­tot 13 szavazattal hagyták jóvá. A kínai delegátus megtagadta a szavazásban való részvételt. Kurt Waldheim, az ENSZ fő­titkára a Biztonsági Tanács ülé­sén elhangzott beszédében hang­súlyozta, hogy az elkövetkezen­dő hat hónapban minden erőfe­szítést meg kell tenni a közel- keleti probléma rendezéséért. Jakov Malik szovjet delegá­tus hangsúlyozta, hogy a csa- patszátválasztás csupán első lé­pése volt a közel-keleti konflik­tus rendezésének, semmiképpen niszterelnök-helyettes, Ion Patan miniszterelnök-helyettes, külke­reskedelmi miniszter és Stefan Andrei, az RKP KB titkára. A végrehajtó politikai bizott­ság megvitatta az 1975 elején esedékes ‘nagy nemzetgyűlési és néptanácsi választások előkészí­tésével kapcsolatos teendőket. Az ülés a továbbiakban szemé­lyi változásokról tárgyalt. A VPB Emil Draganescut felmentette az nem szolgáltathat ürügyet a je­lenlegi helyzet befagyasztására és az 1967-ben az izraeli agresszor által megszállt arab területek megszállásának fenntartására. A szovjet delegátus rámuta- tdtt, hogy a közel-keleti rende­zés kérdésében elfoglalt szovjet álláspontot világosan kifejtette Leonyid Brezsnyev, az ‘ SZKP Központi Bizottságának főtitká­ra nerrirégiben elhangzott úlán- bátori beszédében, amelyben kijelentette: „A Szovjetunió alapvetően érdekelt volt és má­rad abban, hogy a Közel-Keleten a lehető leggyorsabban megvaló­suljon a tartós és igazságos bé­kés rendezés. (MTI) állami tervbizottság elnöki tiszt­ségéből. Draganescu ezután mj- niszterelnök-helyettesi tisztség­ben egyes gazdasági szektorokat koordinál. Mihai Marinescut mi­niszterelnök-helyettessé, és az állami tervbizottság elnökévé ne­vezték ki. Mátéi Ghigiu ipari építkezésügyi minisztert felmen­tették tisztségéből és helyére Va­sile Bumbaceát nevezték ki. (MTI) • • Ülésezett a Román Kommunista Párt Végrehajtó Politikai Bizottsága HETI VILÁGHlRADÓ AZ ESEMÉNYEK KRÓNIKÁJA HÉTFŐ: Belpolitikai feszültség, kivégzések Etiópiában. — Javaslat Angliában a rendkívüli törvénykezésre. — Megnyílik a román pártkongresszus. KEDD: Ünnepségek a Mongol Népköztársaság kikiálflásáffiíít ötvene­dik évfordulóján, Brezsnyev beszéde Úlánbátorban. — Tanaka lemondása. — Portugália elismerte Sao Tome és Principe füg­getlenségét. — Koreai vita äz ENSZ-ben. — SZERDA: Moszkvában Koszigin Jasszer Arafattal tárgyalt. — Mexi­kó megszakította diplomáciai kapcsolatait Chilével. — A Brit Munkáspárt konferenciája. CSÜTÖRTÖK: Szovjet vezető szervek jóváhagyták a vlagyivosztoki találkozó eredményéit. Az EBK koordinációs bizottsága Géni­ben tanácskozott. — Waldheim Kairóban. — Csehszlovák párt- plénum Prágában. PÉNTEK: Makariosz Athénbe utazott. — A török parlament nem szavazott bizalmat az új kormánynak. — Kissinger pekingi megbeszélései nyomán bejelentették Ford elnök kínai látogatá­sát. — A kambodzsai képviselet ügyét vitatta meg az ENSZ. SZOMBAT: Miniszterelnökünk, Fock Jenő, hazaérkezett indiai és burmai látogatásáról. — Tüntetések Saigonban a Thieu-admi- msztració ellen. így látja a hetet hírmagyarázónk, Réti Ervin Ha a világpolitika eseményeit egyáltalán földrajzi körzetekhez lehet kapcsolni, akkor megálla­píthatjuk: Ázsia-központú hét végére' értünk. A legfontosabb esemény színhelye a szovjet Tá­vol-Kelet nevezetes kikötővárosa, Vlagyivosztok volt, igaz, a szov­jet—amerikai csúcstalálkozó dön­tései nemcsak egy kontinensre, hanem egész világunkra vonat­koztak. S a viharos tengerpart legcsendesebb öbléből kedvező hírek érkeztek, az SZKP főtitká­ra és az USA elnöke az enyhülés szellemében vették sorra a vál­ságterületeket, s megegyeztek a megegyezésről, a stratégiai fegy­verrendszerek 1895-ig történő kor­látozásának tető alá hozásáról. A szovjet vezető szerveknek a vlagyivosztoki találkozó eredmé­nyeiről kiadott közleménye , jog­gal állapította meg, hogy a „csűr csőn” újabb lépés történt az SZKP 24. kongresszusán elfoga­dott békeprogram valóra váltá­sáért. Leonyid Brezsnyev Ulánbáto­ron keresztül utazott haza, a mongol fővárosban nagy beszé­det mondott a népköztársaság kikiáltásának ötvenedik, évfor­dulóján. Ázsia közepén nem vé­letlenül szentelt külön fejezetet Ázsia biztonságának. A világ leg­nagyobb kontinensén súlyos prob­lémák várnak megoldásra (elég az élelmezési gondokra utalni), ugyanakkor az elmúlt három év­tizedben ott robbant ki a legtöbh válság és helyi háború. Az ázsiai biztonságra vonatkozó első ter­vek még az ötvenes esztendők elején kínai és indiai részről lát­tak napvilágot, majd 1969-ben Brezsnyev négypontos konkrét indítványt terjesztett elő tasken- ti beszédében. A téma azóta is napirenden van. Ulánbátorban az SZKP főtitkára nyomatékosan megismételte azt a szovjet Vé­leményt, hogy az ázsiai biz­tonságot, nem Kína kizárásával vagy elszigetelésével, hanem a Kínai Népköztársaság bevonásá­val akarják megvalósítani. Peking azonban változatlanul nem teszi lehetővé a tárgyaláso­kat: ezt hangsúlyozta különben a november 7-i kínai táviratra küldött szovjet válasz is. (A pe­kingi megnyilatkozást Nyugaton először úgy állították be, mintha a, kínai vezetés hajlandó lenne érdembeni megbeszélésekre. Ki­derült azonban, hogy lehetetl#i feltételeket szabott ,a távirat. A szovjet állásfoglalás, határozot­tan elutasítja a kínai feltételeket, viszont továbbra is kész feltétel nélküli párbeszédre.) A Kínából érkezett telefotó- kon Kissinger volt a „sztár”, aki ügyetlenül bánt az , evőpdlcikák- kal, és Teng Hsziao-ping segített neki, az ünnepi banketten. A külügyminiszter vacsorája végül is jól sikerült, látványos politi­kai eredményeket mégsem tud­tak felmutatni. Az amerikai tu­dósítók a folyamatosságot hang­súlyozzák, s Ford bejelentett pe­kingi látogatásában az amerikai —kínai kapcsolatok jelenlegi szintjének megőrzését látják. Az amerikai külügyminiszter haza­térőben megállt Tokióban is, hogy tájékoztassa a japán kormányt. Azt a kormányt, amelynek nincs miniszterelnöke, miután Tanaka hivatalosan is beadta lemondá­sát. A liberális demokraták so­raiban kiéleződött az utódlási harc, bár az új kormányfő nem irigylésreméltó csődtömeget, s komornak tűnő távlatokat örököl. Magyar vonatkozású híreket is kaptunk Ázsiából: Fock Jenő és Waldheim ENSZ-főtitkár „Ázsia határán”, a közel-keleti térség­ben tett villámlátogatást a hé­ten, és az ENSZ kéksisakosainak további maradásáról tanácsko­zott. A Biztonsági Tanácsban is olyan vélemény alakult ki, hogy ENSZ-csapatok állomásozása az ütközőövezetekben csökkentheti a feszültséget- Végleges megoldást természetesen csak a megszállt területek kiürítése és a palesztinai • Kétezer-ötszáz küldött és 99 országból érkezett pártküldöttség vett részt a Román Kommunista Fárt XI. kongresszusán, amely hétfőn kezdődött és csütörtökön ért véget Bukarestben. Képün­kön: Nicolae Ceausescu, a KB főtitkára a szoltoki emelvényen. (AGERPRESS) # Úgyszólván semmi különösebb eredményre nem jutott kínai tárgyalásai során az amerikai külügyminiszter. Képünkön: Csou En-laj miniszter- elnök egy pekingi kórházban fogadja Kissingert. (Telefotó— AP—MTI—KS) kísérete, sikeres megbeszéléseket folytatott Indiában és Burmában. Miniszterelnökünk utazása része következetes politikánknak, amely sokoldalú kapcsolatokra törekszik Ázsia e két nagy múl­tú és nagy jövőjű országával. In­dia és Burma nincs ugyan közel hozzánk, mégis számos, kölcsö­nösen előnyös lehetősége bonta­kozott ki a gazdasági együttmű­ködésnek. nép jogainak helyreállítása hoz­hat, ezért a hosszú távú kibon­takozás programjába illenek Ara­fat újabb moszkvai tárgyalásai. A palesztin vezető legutóbb né­hány hete járt a szovjet fővá­rosban, de azóta a rabati arab csúcs, majd az ENSZ-közgyűíés határozata fontos új elemekkel gyarapította az amúgy is vaskos palesztin dossziét. HÍREK - HÍREK NAPTAR 1974« december 1., vasárnap Névnap: Elza Napkelte: 7 óra 11 perc Napnyugta: 15 óra 55 perc Holdkelte 17 óra 52 perc Holdnyugta: 8 óra 50 perc IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: túl­nyomóan felhős idő, több helyen esővel, havasesővel, a magasab­ban fekvő helyeken havazással. Déli, délnyugatira forduló szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 olusz 3, legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 3—8 fok között. (MTI) — HERCZEG GYÖRGY, az_ MHSZ kalocsai járási vezetőség munkatársa életének 27. évében, november 28-án tragikus hirte­lenséggel elhunyt. Temetése de­cember 2-án délelőtt 10 órakor lesz a kalocsai Köztemetőben. — Postafejlesztés. A bajai L számú-Postahivatal — ötödik öt­éves tervidőszakban történő — fejlesztéséről szülétett határözat nemrég. Első ütemként a Kynfi Zs. u. 7. szám alatt egy három­szintes, 18x27 méter alapterületű toldaléképület, készül el. Az üzembehelyezésre 1978-ban kerül sor. A Kecskeméti Katona József Színház műsora December l, de. io óra: A MEDVEÖLŐ Gyermékelőadás! dü. 3 óra: VAN ILYEN CSALÁD Móra-bérlet Tiszakécskén, este fél 8 óra: TÜVÉ-TEVŐK MOZIMŰSOR december 1. KECSKEMÉT. VÁROSI fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! PENNY GOLD Színes angol bűnügyi film 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Az; ifjúsági bérletek nem érvényesek! KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! KARD ÉS KERESZT Magyarul beszélő szovjet történelmi film MESEMOZI! A Várasi moziban! fél 4 és háromnegyed 6 órakor! VIDÁM EMBEREK ÉS ÁLLATOK Mesefilm-összeállítás december 2. KECSKEMÉT VÁROSI fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! PENNY GOLD Színes angol bűnügyi film 14' éven aluliaknak nem ajánlott! Az ifj-úsági bérletek nem érvényesek! KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! KARD ÉS KERESZT Magyarul beszélő szovjet történelmi film MESEMOZI • A Városi moziban! fél 4 és háromnegyed 6 órakor! HAHÓ, a TENGER! Színes magyar mesefilm Lottó — Kongresszusi munkaverseny. Az MSZMP XI. kongresszusa tisz­teletére szocialista felajánlást tett a Bács-Kiskun megyei Vendéglá­tó Vállalat kecskeméti bisztrójá­nak húsz fős brigádja is. Elhatá­rozták, hogy két szombati napi keresetüket a városi tanácsnak — a kecskeméti óvodák fejlesztési alapjára utalják át. — FORRÁS-EST. Rendhagyó író-olvasó találkozóra kerül sor hétfőn délután 5 órakor Solt- szentimén, az általános iskolaiban. Buda Ferenc tart nyílt irodalom órát a nyolcadik osztályos tanu­lók részére. Ezt követően Zám Tibor a tanyavilág problémáiról beszél. — Mesterek és művek. A TIT megyei szervezete és az UNIVER­ZUM Klub közös rendezvényén Nagy István festőművésszel is­merkednek az érdeklődők hétfőn • 18.30-kor, Kecskeméten, a Tudot- mény és Technika Házában. Dr. Solymár István, a Nemzeti Galé­ria főigazgató-helyettese előadást diavetítéssel kíséri. Kiskunfélegyházáról, ,a kétszáz éves városról képekkel gazdagon illusztrált cikket közöl az Élet és Tudomány most megjelent, 48. száma. Akác Lászlónak, a lap ol­vasószerkesztőjének írása felele­veníti a település múltját, számot ad jelenéről és jövőjéről. —„HAZÁNK, MAGYAROR­SZÁG” címmel 13 részes színes, dokumentumfilm-sorozatot készí­tett a MAFILM és a TV, felsza­badulásunk 30. évfordulójának méltó megünneplésére. A sorozat 12. része, „A konok homok” — Lakatos Iván operatőr és Lakatos Vince rendező munkája — a Du- na-Tisza közi Homokhátság'múlt­ját, jelenét és jövőjét vázolja az eltelt három évtized tükrében. — December 4-én, szerdán Szolnokra, a Magyarország— Svájc válogatott labdarúgó-mér- . kőzésre különjáratot indít a kecs­keméti IBUSZ-iroda. — Könyvminiatűr. A Szegedi Nyom­da MTESZ-csoportjának miniatűr könyvklubja gondozásában képző- művészeti alkotásokat tartalmazó új minikönyv készült el. A könyvecske Kopasz Márta grafikusművész 31 Ex librisét, kisgrafikáját tartalmazza. A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság tájékoztatása szerint a 48. játékhéten öt találatos szelvény nem volt. Négy találata 73 foga­dónak volt, nyereményük egyen­ként 69 068 forint. Hármas talá­latot 7865 fogadó ért el, nyere-' menyük egyenként 321 forint. A két találatos szelvények száma 217 644 darab ezekre egyenként 14 forintot fizetnek. A nyeremé­nyek a nyereményilleték levoná­sa után értendők, a közölt adatok tájékoztató jellegűek. (MTI) — ÁLLAMI BÁBSZÍNHÁZ. Rosszcsont Peti című eladásával vendégszerepei december 3-án, Kecskeméten, a Városi Moziban az Állami Bábszínház. Az előadá­sok 9, 11 és 14 órakor kezdőd­nek, jegyek elővételben a Bács- Kiskun megyei Művelődési Köz­pontban (Móricz Zsigmond u. 4.) kaphatók. — Építők a kongresszusért. A Bácska Építő és Ipari Szövetke­zetben 21 szocialista brigád kap­csolódott be a kongresszusi mun­kaversenybe. A IV. ötéves terv­ben 300 lakás építését vállalták, s ebből már 298-at át is adtak. Legújabb felajánlásuk, hogy a hátralevő egy év alatt terven fe­lül 400 lakást elkészítenek. — Schell-benzinkút létesül az E—5-ös út mentén Kecskeméten, a Szélmalom-csárda szomszédsá­gában. Üzembe helyezésére vár­hatóan jövőre, a nyár elején ke­rül sor. Ehhez kapcsolódik a má­sik hír is, amely szerint a Ma­gyar—Szovjet Barátság Tsz lakó- télepi útja folytatásaként meg­épülő, csaknem egykilométeres útszakasz jóvoltából jövőre a Ha­lasi útról is megközelíthető lesz az új benzinkút, illetve a Szélma-. — Nyár Floridában • A szó szoros értelmében „dühöng” a nyár a floridai tengerparton, ahol e három lány bemutatta a legfrissebb fürdőruha- modelleket. Tervezőnek, fotóripor­ternek egyaránt jó az ízlése. é | I i

Next

/
Oldalképek
Tartalom