Petőfi Népe, 1974. november (29. évfolyam, 256-280. szám)

1974-11-01 / 256. szám

PETŐFI NÉPE • 1974. november 1. Szovjet-nyugatnémet megállapodás A Szovjetunió kormánya és a Német Szövetségi Köztársaság -kormánya között létrejött meg­állapodás —, amelyet szerdán írt alá Moszkvában egyrészről Leo- nyid Brezsnyev, az SZKP Köz­ponti Bizottságának főtitkára és Andrej Gromiko, a Szovjetunió külügyminisztere, másrészről Hel­mut Schmidt nyugatnémet szö­vetségi kancellár és Hans-Dietrich Genscher ' alkancellár, kiilügymi- niszter — kimondja: a Szovjet­unió és a Német Szövetségi Köz­társaság a jövőben is fejleszti és tovább szélesíti az együttműkö­dést gazdasági, ipari és műszaki területeken. A megállapodás előirányozza az ipari kooperáció fejlesztését és az együttműködés kiszélesítését a nyersanyag- és az energiaterme­lés területén. A két ország szer­vezeteinek ebben az együttmű­ködésben való részvétele egye­bek között szabadalmak, licen- cek átadását, gép' és gépi beren­dezések szállítását jelentheti. A két állam képviselői évente' legkevesebb egy ízben hol Bonn­ban, hol Moszkvában találkoz­nak a megállapodás teljesítésé­nek ellenőrzése céljából. Az 1971.1 szeptember 3-án meg­kötött négyoldalú megállapodás­nak megfelelőén ez a megállapo­dás a megszabott előírásoknak megfelelően Nyugat-Berlinre is vonatkozik. A megállapodás, amely aláírá­sának napján lépett hatályba, nem érinti a Szovjetunió és a Német Szövetségi Köztársaság régebben megkötött kétoldalú és sokoldalú szerződéseit és egyez­ményeit. (MTI) Dolores Ibárruri nyilatkozata a spanyol diktatúra elleni harcról Dolores Ibárruri, a Spanyol Kommunista Párt elnöke Drob- kovval. a Pravda tudósítójával folytatott beszélgetése során ki­jelentette: ..A Spanyolországból érkező hírek azt bizonyítják, hogy fokozódott a Franco-rezsim terrorja az egyre erősödő demok- rptikus mozgalommal szemben. A néptömegek, mindenekelőtt pedig a munkásosztály harcának akti­vizálódására tömeges letartózta- . tásokkal. bírósági eljárásokkal, a dolgozók , jogai éllen intézett újabb támadásokkal, válaszol a diktatúra.” Dolores Ibárruri hangsúlyozta, hogy Spanyaolországban erősödik és szélesedik a diktatúra ellen ví­vott harc. A francoizmus ellen ma már nemcsak a dolgozók lép­nek fel. hanem a legkülönbö­zőbb társadalmi és politikai. erők is. beleértve a burzsoázia és a katolikus egyház képviselőit, hol­ott nemrégiben ezek a rétegek még a rezsim támaszát jelentet­ték. Ilyen körülmények között a megtorlások fokozódása a rezsim gyengesége bizonyítékának- te­kinthető. A francoizmus válságá­nak elmélyülését elősegítette az európai helyzet fejlődése < is — elsősorban a portugáliai és a görögországi diktatórikus rezsim bukása. „Eszerint az üldözés ma­rad az egyedüli eszköz.' amelynek segítségével a diktatúra meg akarja hosszabbítani létezését” — állapította meg befejezésül Do­lores Ibárruri. (MTI) Megkezdődték Púja Frigyes és dr. Carlos P. Romulo tárgyalásai Púja Frigyes külügyminiszter csütörtökön délelőtt a Külügy­minisztériumban fogadta dr. Carlos P. Romulót,' a Fülöp-szi- geteki Köztársaság külügymi­niszterét, majd megkezdődtek a két külügyminiszter közötti hi­vatalos tárgyalások. A megbe-, széléseken részt vett Rácz Pál* külügyminiszter-helyettes, dt. Kós Péter, a Külügyminisztéri­um főosztályvezetője és dr. Káz- mér Zsigmond főosztályvezető- helyettes. A Fülöp-szigetekl tár­gyaló delegáció tagja Luis Mo- renco-Saleedo, a Fülöp-szigeteki Köztársaság1 párizsi nagyköveté és Felipe Mabilangen nagykövet, a külügyminiszter személyi kabi­netfőnöke. (MTI) Tito elnök és II. Margit királynő Joszlp Broz Tltót és feleségét — dániai hivatalos látogatásuk má­sodik napján — Fredensborgban fogadta II. Margit dán királynő. Képünkön: Tito elnök, Jovanka Broz Tito és II. Margit királynő. (Telefoto—AP—MTI—KS) Jasszer Arafat sajtóértekezlete Portugália - az államosítások előtt JassZer Arafat, a PFSZ Vég­rehajtó Bizottságának elnöke Rabatban megtartott sajtóér- . tekezletén kijelentette: hala­déktalanul megalakítják az ideiglenes palesztin kormányt, mihelyt a rabati csúcstalálko­zó döntéseinek nyomán létre­jönnek a megfelelő feltételek. (Telefoto — AP—MTI—-KS) k LISSZABON „Portugália XX. századi tör­ténelmének minden bizonnyal legfontosabb részét éli át 1974- ben” — jelentette ki Jósé de Meló Torres Campos portugál ipari és energiaügyi államtitkár Simó Endrének, az MTI Lissza­bonba y kikiijdptt tudósítójának adott riyilatkoz.at4b.an. Az államtitkár elmondta, -hogy" ezekben a napokban terjesztik” a minisztertanács 'elé a- villamos- energia-termelés és -elosztás ál­lamosításáról szóló törvényjavas­latot. Ha a kormány jóváhagyja, rövidesen megszüntetik annak a 17 ezer tőkésnek a .privilegizált helyzetét, aki a fasizmus évei­ben úgy gazdagodott meg, hogy bérbe vett a villamosenergia- előálUtóktól egy-égy magasfe­szültségű mellékvonalat és az áramot előállítási költségeinél jóval magasabb áron adta el a fogyasztóknak. „Nem kételke­dem abban» hogy ezek a trón­fosztott élősködők adott esetben nem tétováznának államcsínyt végrehajtani a demokratikus kormány ellen” — fűzte hozzá. Az államtitkár} kijelentette, hogy részben és fokozatoséin ál­lami ellenőrzés alá akarják von­ni a kőolajipart, a bányákat, és a kohászati kombinátokat is. A portugál kormány már maxi­málta a Shell, és a Mobil nem­zetközi olaj tröszt portugáliai for­galmának volumenét, és ennek következtében arra számítanak, . hogy a két .cég, amely jelenleg a. PprjujEjóliában forgalmazott kőolajtermékek "35 százalékát szállítják, fokozatosan''1 vi'stóíaszo- rul az erősödő állami szektorhoz képest. A bányák közül csak azokat készülnek államosítani, amelyek döntőek a hazai ipari termelés biztosítása szempontjából, ezeket is úgy, hogy az állam megvásá­rolja a részvények többségét. A kohászatban lesz a legnehe­zebb az államosítás — folytatta az államtitkár. A kormány eb­ben az iparágban arra fog töre­kedni, hogy a magántőkével szemben erősítse a már meglevő állami, illetve vegyes vállalatok ‘ gazdásági pozícióit. A portugál nemzeti összter­mékből az ipar 44 százalékban ’részesedik. A termelés alakulá­sára messzemenően rányomja bélyegét a fejlett tőkés országok­ban tapasztalható gazdasági visz- szaesés, valamint a tőkés be­ruházók vállalkozási kedvének megcsappanása. „Magam is kap­tam telexüzenetet olyanoktól, akik becsukták a boltot, elillan­tak és üdvözletüket küldték ha­zulról” — mondta Campos és utalt arra, hogy több ezer mun-' kásnak,‘lmég a bérét sem fizet­tek'"Rf. A fasiszta rezsim áltál' szavatolt privilégiumaik meg­szüntetése miatt egy sor köze­pes méretű üzem is bezárt: a tu­lajdonosok közölték, hogy '„nem hajlandók vitatkozni a dolgo­zókkal”: : Az államtitkár az építőipar helyzetét nevezte a legsúlyosabb­nak. Azt mondta, hogy a kor­mány elkésett a szükségés in­tézkedések meghozatalával. A tudósítónak árra a kérdé­sére, vajon . milyen lehetőséget lát a szocialista országokkal va­ló együttműködésre az iparbap, az államtitkár egy sor konkrét területet nevezett meg. Magyar- országgal főként a cukorrépa­feldolgozó iparban és esetleg a pirit-dúsításban. (MTI) Cunhal moszkvai programja MOSZKVA Az Alvaro Cunhal tárca riélküli miniszter vezette portugál kor­mányküldöttség csütörtökön a Kreml falánál megkoszorúzta .az Ismeretlen Kátona sírját. A küldöttség tagjai egyperces, néma tiszteletadással adóztak a szovjet harcosok emlékének, akik -a második világháború éveiben életüket áldozták a fasizmus. . len vívott harcban. Megfiatalodott a Vörös tér Megfiatalítva, szépségének tel­jében várja a Vörös tér a no­vember 7-i ünnepségeket. Néhány nappal ezelőtt a külföldi turistá­kat ismét bebocsátották a Kreml előtti történelmi nevezetességű térre, mely május óta a rekonst­rukciós munkálatok miatt le volt zárva a nagyközönség elől. Felfrissítették magának a Le- -Jiin-mauzóleumnak a kőburkola­tát is, s a túlságosan magasra nőtt fenyők helyett kisebbeket ül­tettek a mauzóleum elé. A Kreml parancsnoksága csütörtökönkö­zölte á reggeli moszkvai lapok­ban, hogy november 2-án a Le- min-mauzóleumot ismét megnyit­ják nagyközönség számára. Szemelvények szovjet lapokból Mi kell Pekingnek Afrikában? A Szovjetszkaja Rosszíja „Mi kell Pekingnek Afrikában” című cikkében a következőket írja: • 'Í0 fejlődő afrikai államoknak Kína által nyújtott úgynevezett „segítség” nem oldja meg az af­rikai országok gazdaságfejleszté­sének fő problémáit. Sőt mi több, a fejlődés kínai modellje, á saját erőre való támaszkodás a mező- gazdaság elsődlegessége mellett; lényegében a gazdasági elmara­dottság. megőrzését jelenti, aka­dályozza az iparosítási folyamat­nak, mint a nemzeti és gazdasági függetlenség alapjának megvaló­sítását. Ami a modern nagyipar megteremtését illeti, Pekingnek ehhez "hincs anyagi-műszaki bá­zisa és elegendő pénzügyi forrá­sa.” . ' A kínai „segítségnek” van egy másik jellegzetessége is. Sok olyan vállalat, amelyet Kína mű­szaki segítségével vagy gazdasági együttműködésével létesítettek^az afrikai országokban — mint pél­dául a mali gyufagyár,' a tanzá­niai bőrgyár, és sok más vállalat — nem bizonyult rentábilisnak. Ezek a vállalatok súlyos teher­ként nehezednek a fiatal államok költségvetésére. Ugyanakkor a különböző afrikai országokba küldött sok ezer kínai aktívan propagálja a maoizmus eszméit, igyekszik meghonosítani - a szov- jetellenesség „bacilusa.it”. Peking — mutat rá a Szovjetszkaja Rosz- szíja — mind durvábban adja tudtára az afrikai országoknak, hogy nein kielégítő számára az olyan helyzet,, amikor a gazda­sági támogatás ellenében nem kapja meg a kívánt szovjetelle- nességet.” A szovjet—jugoszláv viszonyról . A Pravda csütörtöki száma eré­lyesen elutasítja a nyugati reak­ciós sajtóorgánumok kísérleteit a szovjet—jugoszláv viszony befe- ketítésére. Különösen három bé­csi lap' — á' -Kronen Zeitung, a Die Presse és a Kurier — maga­tartása váltott ki rosszallást a szovjet fővárosban. Ekek a lapok a közelmúltban olyan jelenté­seket közöltek, amelyek szerint „a szovjet csapatok előrenyomul­nak” a jugoszláv' határ felé. A Kurier a) napokban továbblépett e rágalomhadjáratban, azzal a légből1 kapgtt állítással, hogy „szovjet ejtőernyősök már régóta hadgyakorlatokat folytatnak Belgrád közelében.. A Pravda emlékeztetett a ju­goszláv Vjesnik „A Kurier ejtő­ernyős kacsája” című kommen­tárjára, amely a bécsi jobboldali lap koholmányára válaszol, s nemcsak méltóan visszavág a rá­galmazóknak, hanem a rosszin­dulatú sajtókampány hátterét is megvilágítja. Ez az akció a ju­goszláv lap szerint egy régóta, jóllehet sikertelenül folyó Ju- goszlávia-ellenes kampány része, mely a hazugság, koholmányp-rá- galom eszközével él, de ennél messzebbre is elmegy, mert fize­tett terroristák befogadását és Jugoszláviába küldését is magá­ban foglalja. A jugoszláv véle­mény szerint ez a „specifikus és speciális háború” nemcsak Ju­goszlávia ellen, hanem az orszá­gok közötti kapcsolatok rende­zése ellen is irányul, melyben Jugoszlávia fontos hozzájárulás- • sál működik közre. í Az SZKP Központi Bizottságá­nak lapja felhívja a figyelmet' 1 arra a körülményre is, hogy jól­lehet a Jugoszlávia és Jugoszlá­viának a szocialista országokhoz fűződő viszonya ellen indított kampányt maga a jugoszláv saj­tó leleplezte, ,a kampányhoz ha­ladéktalanul csatlakozott a” pe­kingi propagandagépezet is. A 'Zsenmin. Zsipao terjedelmes cik­kének alapját az imperialista, propagandából vett koholmányok alkotják. Ezzel a Zsemnin Zsipao >ismét lemezteleníti, a pekingi kül­politika valóságos céljait, a Vi­szálykeltésre, az enyhülés akadá­lyozására, a szocialista országok érdekeinek 1 megkárosítására, együttműködésük és összefogásuk megakadályozására irányuló tö­rekvéseket. !H§K f ! HÍREK 1 HÍREK Ir.--\ ________V ^ '11 .a , '.va' I'1 .. V ARJUK ÖNT! t.Ke^fke*yh4zl zsákm4“y. Kezdetben ügyet sem vétettem rá. Szolid, alig hivalkodó kl« reklámtábla — gondoltam. Sárga alap, piros betűs felszólítás: Várjuk ont! Hiába no, ennyire futotta..'. Aztán itt Is, ott is, egyre több helyen bukkantam rá. Üzletek, kereskedések, szolgáltató egységek, hivatalok, kulturális intézmények bejáratánál: Várjuk Önti Alatta zöld szabványszámok: ettől-eddlg. Délelőtt, délután, piaci napon, szombaton ■ •. Végül már vadászni kezdtem. Mert tetszett, „feldobott’. A rideg, személy- télén, rendreutasitó „nyitva”, „nyitvatartás”, „ügyfélfogadás” helyett fllant- rop közvetlenséggel, szívélyesen: Várjuk önti Benne van: tálán soha nem találkozunk, de ha egyszer mégis betéved, bízvást számíthat ránk, készsé­gesen, megértéssel fogadjuk. Egyszerűségéből kisugárzó bürokrácia-tagadása, emberközpontúsága miatt kürtölöm most világgá e követésre méltó kerekegyház! stílust. , K. F. naftAr 1974. november 1., péntek Névnap: Marianna Napkelte: 6 óra 27 perc. Napnyugta: 16 óra 27 perc. Holdkelte: 17 óra 10 perc. Holdnyugta: 8.00 óra. Az időjárásról A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium Jelenti: október 30-ári a középhőmérséklet 2,8 (az 50 éves átlag 8,2), a legmagasabb hőmérséklet 7 CeHsius-fok volt. A napsütéses órák száma 1. október 31-én a reggel 7 óra­kor mért hőmérséklet mínusz 0,4, a délben egy órakor mért hőmérséklet 7,8, a. legalacsonyabb hőmérséklet mí­nusz 0,6 Celslus-fok volt. — Kártérítések a kiskőrösi já­rásban. Megközelítőleg 9 millió 800 ezer forint kártérítést fizetett ki az Állami Biztosító kiskőrösi járási fiókja az elmúlt háromne­gyed év alatt. Az állami gazda­ságoknak 1,9. a mezőgazdasági termelőszövetkezeteknek több mint 3. egyéb szövetkezeteknek 1,8, a iriáfeánosoknak különböző biztosításaik alapján 3 millió fo­rintot folyósítottak. — ’ Galambexpórt. Eddig több, mint négy vagon pecsenyegalam­bot dolgoztak fel a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalatnál. A külföldön jól értékesíthető áru nyersanyagából az előző évinél nagyobb mennyiség érkezik, első­sorban a háztáii kisállattenyész­tőktől. Év végéig még két vagon­nyit várnak. — Lakásépítés. Szalagházsze- rflen. hét tömbben 128 lakást épít fel^ a negyedik ötéves terv lakás-1 építési programja keretében a Kiskőrösi Vegyes és Építőipari Szövetkezet. Ezenkívül még az idén két ABC-áruházat is átad­nak a' városban. — Csökkent áz í hektárra' jutó permetezési költség a helikopte­res növényvédelemmel. A légie- sített kemizálás biztonságosabbá teszi a termelést, hatásosabb a vegyszerfelhasználás, s megold­ható a permetezési fordulók be­tartása. A Kunbajai Állami Gaz­daságban mért adatok szerint az egy hektárra jutó repülési idő mindössze 40 másodperc. ' A Kecskeméti Katona József Színház műsora November 1. este 7 óra: TÜVÉ-TEVÖK Blaha-bérlet MOZIMŰSOR 1974. november 1.: KECSKEMÉT VÁROSI fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! A SZARVASSÁ VÁLT FIŰK Színes magyar film. KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! A FEKETE FARMER Színes, magyarul beszélő, angol kalandfilm. 14 évén aluliaknak nem ajánlott! — KIÁLLÍTÁS B'AJÁN. Hol­nap 17 órakor a József Attila Művelődési Központ kisgalériájá- ban (Vörösmarty u. 5.) a Rudnay Gyula Képzőművészeti Kör tag­jainak alkotásaiból nyílik kiállí­tás. A .tárlatot — mely novem­ber 14-ig, naponta 15 és 19 óra között tekinthető meg — Molnár János, a városi tanács művelő­désügyi osztályának vezetője kö­szönti. — Megváltozott a kiegészítő elnevezése. Október 1-től a Bács- Kiskun . megyei .Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnokság látja el azokat a honvédélmi kö­telezettségek teljesítésével össze­függő feladatokat, amelyeket ed­dig a megyei kiegészítő parancs­nokság végzett. A hadkötelesek ügyeinek intézése. személyes megjelenés esetén: hétfőn 08.00— I4.0Q-ig kedden, szerdán, csütör­tökön 08.00—16.00-ig, pénteken 08.00— 13.00-ig. szombaton 08.00— 12.00- ig. — Véradás. Minden 10—12. la­kos. összesen 223-an jelentkeztek szerdán Szánkon önkéntes vér­adásra. Legtöbben a Nagyalföjdi Kőolaj- és Földgáztermelő Vál­lalattól jöttek, de — a temérdek munka ellenére — a tsz-tagok is megtalálták a módot a részvétel­re. Az egészségügyi dolgozók, a gazdasági és társadalmi vezetők példamutató magatartása is nagy­mértékben hozzájárult a véradó­nap sikeréhez. — Rózsa Sándor nyomában. A kiskunhalasi Gózon István Mű­velődési Központ honismereti és filmklubjának tagjai Rózsa Sán­dor nyomában címmel színes diákkal illusztrált előadást hall­gattak tegnap este. Később a mű­velődési ház másik termében a hagyományos és beat-táncokról tartottak ismertetést» á társasági tánctanfolyam résztvevőinek. — PÁRTÖKTATÁS. Október­ben megkezdődött a szervezett pártoktatás a szabadszállási Egye­sült Lenin Tsz-ben. A Kúszhetes tanfolyamon — melyre huszon­heten jelentkeztek — először a közművelődés időszerű kérdései­ről lesz szó. * — Két kecskeméti klub. Az egészségügyi dolgozók klubjában tegnap este dr. Telepy Katalin művészettörténész diavetítéssel egybekötött előadást tartott Séta a Szépművészei Múzeumban cím­mel. A Kodály Zoltán Ének-Ze­nei Gimnázium Radnóti klubjá­ban holnap este Kodály Zoltán életéről és munkásságáról lesz szó. — Sükösdi vállalások. A felsza­badulási évforduló tiszteletére az általános iskola vezetősége és há­rom sükösdi nagyüzem pártalap- szervezete szocialista szerződés­ben rögzítette, hogy összesen 73, 8 osztállyal még nem rendelkező dolgozójuk’ részére megszervezik az oktatást. Ugyanakkor mozga­lom indult egy új általános isko­lai tornaterem létesítése érdeké­ben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom