Petőfi Népe, 1974. november (29. évfolyam, 256-280. szám)

1974-11-01 / 256. szám

IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: Időnként megnövekvő felhőzet, néhány helyen kisebb eső, havas eső, futó havazás. Mérsékelt,, napközben megélénkülő, északnyugatira fortulő szél. Hl-, dez élszaka, hűvös nappal. Hajnalban helyenként ködképződés. Vár­ható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3, plusz 3, legma­gasabb nappali hőmérséklet 3—10 fok között. (Mxl) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Kádár János fogadta a Német Kommunista Párt küldöttségét Kádár János, a Magyar'Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának első titkára, tegnap a Központi Bizottság székházában fogad­ta a Német kommunista Párt küldöttségét. A delegációt Herbert Mies, a párt elnöke vezette. Tagjai: Hermann Gautier, a párt alel- nöke, Ellen Weber, a párt vezetőségének tagja és Heinz Mühlhaus, az elnökség irodájának vezetője. A szívélyes, elvtársi, légkörű találkozón jelen volt Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkára és Horn Gyula, a KB külügyi osztályának helyettes vezetője. (MTI) Ünnepi tanácsülés Kalocsán AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Wtv. évf. 256. szám Ára: 90 fillér 1974. november 1. péntek Felszabadulásának 30. évfor­dulója alkalmából tegnap dél­után ünnepi tanácsülést tartott a Kalocsai Városi Tanács és a Ha­zafias Népfront városi bizottsá­ga. A tanácstagokon kívül az ün­nepi eseményen részt vettek Kalocsa díszpolgárai, a városi népfrontbizottság tagjai, a KISZ-alapszervezetek és a válla­latok szocialista brigádjainak ve­zetői is. . A Himnusz hangjai után a Kalocsai Ének-Zenei Általános Minden termést biztonságba kell helyezni Iskola énekkara adott műsort, majd szavalat következett. Gerí István tanácselnök megnyitója után Pécsi 'Sándor, a Hazafias Népfront városi bizottságának titkára tartott Hjnnepi megemlé­kezést. A városi tanács dísztermében tartott ünnepi eseményt köve­tően a tanácsülés résztvevői megkoszorúzták a Szabadság té­ri szovjet hősi emlékművet. Este az I. István Gimnázium dísztermében folytatódott a program. Juhász Lászlónénak, a városi pártbizottság titkárának megnyitóbeszéde után a kecs­keméti Katona1 József Színház művészei Szólásért való ének címmel adtak ünnepi műsort.. Ülést tartott a betakarítási operatív bizottság Losonczi Pál hazaérkezett Lengyelországból Márkus Gyula, az MTI tudó­sítója jelenti: ' Losonczi Pál, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsának élnöke lengyelországi hivatalos baráti látogatásának utolsó nap­ján csütörtökön délelőtt Varsó­ban, a LEMP KB székházában találkozott a lengyel párt és ál­lam vezetőivel. A szívélyes és baráti légkörben lefolyt megbe­szélésen lengyel részről részt vett Henryk Jablonski, a LEMP PB tagja, az államtanács elnöke, Piotr Jaroszewicz, a LEMP PB tagja, miniszterelnök, Edward Babiuch, a LEMP PB tagja, a KB titkára, Micczyslaw Jagielski, a LEMP PB tagja, miniszterel­nök-helyettes, az állami tervbi­zottság elnöke, Stefan Olszowski, a LEMP PB tagja, külügymi­niszter és Tadeusz Hanuszek budapesti nagykövet, magyar részről pedig Roska István kül­ügyminiszter-helyettes és Néme­ti József varsói nagykövet. Losonczi Pál és felesége gaz­dag lengyelországi programjának befejező aktusaként hazánk var­sói nagykövetségén ebédet adott Henryk Jablonski és felesége tiszteletére. Losonczi Pál, felesége és kí­sérete délután repülőgépen ha­zautazott Varsóból. Búcsúztatá­sára a magyar és lengyel nem­zeti zászlókkal, díszített repülő­téren megjelent Jablonski, az államtanács elnöke, Gucwa, a szejm elnöke, Olszowski kül­ügyminiszter és más személyisé­gek. Ott volt Németi József, ha­zánk lengyelországi nagykövete. Losonczi Pál feleségével és kíséretével együtt tegnap haza­érkezett Budapestre. Kíséreté­ben volt dr. Polinszky Károly oktatási miniszter, Bodonyi Pál- né, az Elnöki Tanács tagja, a Hazafias Népfront Budapesti Bi­zottságának titkára, Roska István külügyminiszter-helyettes, Tor­dái Jenő külkereskedelmi mi­niszterhelyettes és Nagy Lajos, a Külügyminisztérium protokoll- osztályának vezetője. A fogadására a Ferihegyi re­pülőtéren megjelent Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyet­tes elnöke, Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára, dr. Di- mény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, Keserű Jánosné könnyűipari miniszter és Púja Frigyes külügyminisz­ter. Jelen volt Jerzi Zielinski, a Lengyel Népköztársaság buda­pesti nagykövetségének ideigle­nes ügyvivője. • A szőlő-, gyümölcs-, zöldség- és a ter- ménybetakarítást, valamint a gabonavetést értékelte, és a; munka meggyorsítására foga­natosított intézkedések eredményét vitatta meg tegnap Kecskeméten a megyei betaka­rítási operatív bizottság. A dr. Glied Károly megyei tanácselnök-helyettes elnökletével tartott ülésen részt vett Erdélyi Ignác, a , megyei pártbizottság titkára. Ott voltak a MEZÖTERMÉK, a pincegazdaság, az AGRO- KER, a gabonaipari, a fűszerpaprikaipari vállalat igazgatói, a tanácsok mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályvezetői, a szövetke­zetek területi szövetségeinek titkárai. Pfenning Gyula,, ,a megyei ta­nács mezőgazdasági és élelme­zésügyi osztályáúak termelésfel­ügyeleti csoportvezetője ismer­tette az őszi mezőgazdasági mun­kák helyzetét. Elmondta, hogy az időjárás változása miatt to­vábbra is a szőlőszüret az egyik • Rövidesen befejezik a szőlő szedését a Helvécia! ^llami Gazdaságban. legégetőbb teendő. Október 31-ig az 55 238 hektár szőlőnek 80 szá­zalékát . szüretelték le, 15 száza­lékkal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. Az állami gazdaságok két nagyüzem, a. kunbajai és a hosszúhegyi gazdaság kivételé­vel, rövidesen- biztonságba helye­zik a termést. A Kiskőrös kör­nyéki 21 szakszövetkezet néhány napon belül ugyancsak leszüre- tel. A Középmagyarországi Pin­cegazdaság a megyében termett 2,1 millió mázsa szőlőből a ter­vezett 600 ezer helyett eddig 400 ezer hektolitert tudott átvenni a termelőktől. , A korán beköszöntött fagy nehéz helyzet elé állította a zöldségtermesztőket. 2662 hektár paradicsomterület, valamint a paradicsomalakú paprika, a sár­garépa, a petrezselyemgyökér, a zeller, s az őszi káposzta termé­sének egy része még betakarí- tatlan. Burgonyából is kint van még mintegy 250 vagon a szán­tóföldön. Sürgős a cukorrépa, a napraforgó és a kukorica be­takarítása. Kukoricából a 134 356 hektáros vetésterület termésének 30. százalékát törték le vagy kombájnolták el. Még nem teljesítették az őszi árpa, a rozs, a triticale vetés­tervét, s 85 888 hektár búzának 65 százaléka még nem került a földbe. Tavaly október 31-én 23 százalék hiányzott az őszi búza vetésterv teljesítéséből. Az operatív bizottság ülésén felszólalt Erdélyi Ignác, a me­gyei pártbizottság titkára. Hang­súlyozta, hogy az eddigi erőfe­szítésekért elismerés illeti a me­zőgazdaság dolgozóit és mind­azokat, akik ebben a nehéz idő­szakban a betakarításban segí­tenek. Ilyen társadalmi megmoz­dulás mellett azonban nem ma­radhat kint termény, mind biz­tonságba kell helyezni. Arra is meg van a lehetőség, hogy az ag­rotechnikai követelmények meg­tartása mellett, a kenyérgabona­vetőmag a földbe kerüljön. Az ország lakosságának jövőre is szüksége lesz a búzára. A beta­karítás és a gabonavetés mielőb­bi befejezésére egyesítsék ere­jüket a gazdaságok és mindazok, akik ezért bármit is tehetnek — mondotta a megyei pártbizottság titkára. 4 Katonák segítenek a szőlőszüretben. K. A. Nemzetiségi iskola Garán tálytermekben jelenleg 97 nem­zetiségi' és 82 magyar szakos ta­nuló vegyes osztályokban tanul, C Nyolcadik osztályosok a német tagozatban • Gerencsér Rozália tanárnő és Ositrogonácz Zol­tán második osztályos tanuló a délszláv tago­zatban. (MTI foto — Benkö Imre felv. — KS) Hogy jól dolgozik a Fémmun­kás Vállalat kiskunhalasi gyárá­nak Dobó Katalin ezüstkoszo­rús, és a tmk-műhely Delta II. aranykoszorús szocialista brigád­ja, azt nem csupán eddig elért „rangjuk”, hanem az is bizo­nyítja, hogy eredményes mun­kájukért vezetőiket, Koncz Já- nosnét és Oláh Jánost a vállalat jutalmul Moszkvába küldte az ok­tóber 22-én indult békevonattal. Ä -két brigádvezető bizonyára élményekkel gazdagon tért ha­za és sokat mesél majd a brigád­tagoknak. Távollétükben viszont brigádjaik sem tétlenkedtek. A Dobó Katalin festőbrigád amíg csak teheti, az üzem udva­rán dolgozik. A hideg, esős idő­járás azonban beszorította őket egy szűkebb műhelybe, ahol természetesen lassabban megy a munka. Ezt a brigád egyálta­lán nem vette természetesnek és átszervezést hajtottak végre a munkafolyamatok meggyorsítá­sára. A brigád kongresszusi vál­lalásai közé tartozik még ötszáz óra társadalmi munka is. A töb­bi brigádok által ugyancsak társadalmi munkában készített játszótéri felszereléseket festik be. A Delta II. tmk-s brigád mun­kaköréhez illően azt ajánlotta fel a pártkongresszus és hazánk felszabadulásának évfordulója tiszteletére, hogy a gépek állás­idejét minimálisra csökkentik. Ügy ütemezték munkájukat, hogy a legváratlanabb időben meghibásodott gépek kijavítását is azonnal elkezdhessék. A bri­gád tagjai 700 óra társadalmi munkát vállaltak, s felajánlot­ták, hogy a szociális otthon pi­henő céljára épülő-—-létesítmé­nyének vasszerkezetét elkészí­tik. N. O. 0 A brigádvezető távollétében is jól szervezett munkát végez Benczés Margit, Molnár György- né, Gregus Vincéné és Simon Andrásné, a Dobó Katalin -brigád tagja. • Egy váratlanul elromlott excenterprést javít Ke­resztúri Károly és Váraljai János, a Delta IL brigádból. (Pásztor Zoltán felvételei) GYÁR ÉS FŐISKOLA ÖNZETLEN SEGÍTSÉGE Magnós oktatás száz tanyai kis iskolában Bács-Kiskun -megye hosszabb távon működd, villamosított ta­nyai iskoláit folyamatosan ellát­ják a programozott audiovizuális oktatás eszközeivel. A korszerű technikának a tanítás szolgála­tába váló állítása, a körzetesítés­sel. a diákotthonok építésével együtt az egyik legfontosabb ré­sze a tanyai ellátásfejlesztés me­gyei tervének. ' Az audiovizuális tanítás kísér­leteiről, a megvalósulás kezdeti szakaszáról annak idején rendsze­resen beszámolt a sajtó. Hol tart a programozott tanítás? Tavaly ötven. az idei tanév kezdetére újabb 50 tanyai kis is­kola kapta meg a szükséges tech­nikai berendezéseket. A száz is­kolában immár 1500 tanuló vár­ja naponta a magnós tanórát. lg-— galmas. komoly munkáról van szó: több szellemi táplálék nyúj­tásáról. azok számára, akikkel eddig mostohábban bántak a kö­rülmények Kecskeméten., a továbbképzési kabjnetnél létesült audiovizuális oktatási stúdióban készülnek az egységes tananyagok valamennyi iskola számára. Kollektív munka ez, sok kiváló pedagógus közre­működésével. Több mint" húsz külső munkatárs, köztük számos tanyai pedagógus állítja össze az egyes tantárgyak anyagait. Ezek programfüzetekbe — for­gatókönyvekbe — kerülnek, ame­lyek egy hónap magnós óráinak anyagát tartalmazzák. Ugyanezt rögzítik magnetofonszalagokra. Érzékeltetésül: jelenleg egy osz­tálynak napi egy magnós tanórá­ja van. A központi stúdióban ké­szítik, nyomtatják — saját nyom­dában — a feladatlapokat is. Mindezeket eljuttatják a száz is­kolába E - módszer az önálló foglalko­zásokat váltotta fel az összevont tagozatú iskolákban. Míg a pe­dagógus közvetlen órát tart, ad­dig egy másik tanulócsoport ugyanabban a teremben fejhall­gató készüléken magnó-,.tanító” magyarázatára figyel, és megold­ja a ..tőle”, kapott feladatokat. Az oktatástechnikai újdonság sokféle lehetőséget nyújt. Tavaly -például, a Nagy Októberi Forra­dalom évfordulóján, ötven ta­nyai intézmény tanulói hallgat­ták magnetofon-felvételről Lenin hangját. Az idei november 7-én már száz iskola diákjai részesül­nek ebben az élményben. Nagyon sok iskola ilyen kor­szerűsítésére Hiég ezután kerül sor. Bizonyára nem marad majd el az eddigiekhez hasonló társa­dalmi segítség, amelyről ezúttal is számot adhatunk. A megyei tanács KISZ-alaoszervezete pél­dául a technikai eszközök szere­lésében jeleskedett Nagy értékű a. BRG-től és a GAMF-tól kapott társadalmi se­gítség. A kecskeméti magnógyár vállalta; hogy az összes iskolai készüléket ellenőrzi, a hibákat kijavítja. Szeptemberre újabb 3000 magnókazettára volt szük­ség. Ezeket sehol nem kapták meg. A BRG ismét soron kívül, szinte napiok alatt legyártotta és átadta a kazettákat. E támogatás 5 nélkül még ma sem kezdődhetett volna meg a magnós oktatás az újabb iskolákban. Elismerés ille­ti a Gépipari Automatizálási Mű­szaki Főiskola műanyagtanszé­két. A főiskolások hulladékpa­pírból 3000 csomag logikai lapot készítettek, matematikai oktatás­hoz. üzleti áron számítva mint­egy 72 ezer forint értékben. Ugyanakkor hátráltató ténye­zők is akadnak. A legkirívóbb: a több mint egy éve kért nyolc, gyorsított eljárással működd, úgynevezett kazettasokszorositót még nem kapta meg a megye. A gyártó Philips-cég gyorsan kö­zölte. hogy bármikor szállítja a készülékeket. A valuta-, illetve külkereskedelmi ügyekben ille­tékes központi szervekné} azon­ban elakadt a megrendelés. Emiatt csorbát szenvedett a me­gyei tanács, határozata, mely sze­rint 1975 végéig minden tanyai iskolában meg kell kezdeni az audiovizuális oktatást. A bürok­rácia hátrányt okozott: az idén ugyanis nem az említett ötven, hanem további száz iskola kor­szerűsítése volt a cél. R. M. SS 1 ' ezenkívül külön tagozatokban, magas óraszámban tanulják a nemzetiségi tantárgyakat. Nyolc új tanteremmel bővült -az idén a garai nemzetiségi kör­zeti általános iskola. Az új ősz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom