Petőfi Népe, 1974. szeptember (29. évfolyam, 204-228. szám)

1974-09-25 / 224. szám

Fiatal történészek konferenciája Kalocsán KECSKEMÉTI anyakönyvi hírek A hazai fiatal történészek V. országos konferenciája kezdődött el kedden délelőtt Kalocsán. Ezt megelőzően Debrecenben, Nyír­egyházán, Egerben és Sopronban szerveztek hasonló tanácskozást. A mostani találkozón tizennyolc muzeológus, egyetemi tanársegéd és intézeti kutató vesz részt há­rom napon át. A házigazdák ne­vében Birth János, a kalocsai múzeum igazgatója üdvözölte a megjelenteket, akik zömében 23 —30 év közötti szakemberek, majd megkezdődött az első mun­kaülés. A program a XVI. század első negyedétől a múlt évszázad vé­géig öleli fel az előadásokat. A tájjellegnek megfelelően több tu­dományos dolgozat kapcsolódik a Duna—Tisza közéhez. Ilyen például Selmeczi K. Attila mun­kája, amelyik az olajnövények termesztésének kialakulását vizs­gálja az Alföldpn. Pintér János a Kecskemét környéki homoki szőlőkultúra felvirágzását elemzi. Filep' Antal a reformáció egyes, dél-magyarországi problémáira összpontosítja a figyelmet. A tudományos üléseket egybe­kapcsolják a-helyi forrásoK és a mai élet megismerésével. Tegnap délután meglátogatták a ritkasá­gokban gazdag, több mint száz­ezer kötetes kalocsai f ’érseki könyvtárat. Szerdán ‘ a modern porcelánfestő üzemet tekintik meg kikapcsolódásként. Csütörtö­kön pedig a városon túlra — Ba­jára, Hosszúhegyre, Hajósra, Csá­szártöltésre és Kecelre — vezet­nek a tanulmányi kirándulások, míg végezetül Kiskőrösön, Petőfi szülőházában róják le tiszteletü­ket ár fiatal történészek. H. F. SZÜLETTEK: Beliczai Kinga (anyja neve: Trepák Margit), Piti Sándor (Varga Mária), Slffer Edit (Oroszl Ilo­na)-, Czlngel Edit (Boda Magdolna), Kulman Sándor (Majzik Veronika), Kovács Ildikó (Szabó Ilona), Varga József (Nyakó Piroska), Eszik Móni­ka (Keserű Irén), Aranyi Ilona (Ba­logh Ilona), Víg, János (Róza Erzsé­bet), Gzinege Éva (Szrnpkó Éva), Osősz Ferenc (Festő-Hegedűs Katalin), Fehér Edit (Zubek Mária), Komáromy Éva (Nagy Éva), Ladányi Zoltán (Ágoston Ida), Kalmár Pál (Jakubek Márta), Balogh Mónika (Brozsovlts Irén), Szigeti Judit (Szigeti Rozália), Dobos Marianna (Búzás Anna), Szei- bert János (Fonal Máriái, Lévai Krisz- . tlán (Makai Judit), Méhész Loránd (Kopocs Klára), Podhradszky Roland (Doszpot Margit), Virág Zsolt (Tóth Márta), Tóth István (Orgoványl Má­ria), Szénást Tibor (Kajó Etelka), Csa­tári Éva (László Gizella), Loy'ász Tün­de (Medgyest Ilona), Zabilia Natasa (Glorgejevna Natasa), Szabó Gyula (Csontos Erzsébet). Fejes Zoltán (Bok­sa Ilona), Zala Zoltán (Turcsán An­na), Katona János (Tóth Mária), Kó- csó István (Kovács Mária), Vörös Ma­rianna (Bagl Marianna), Bemáth Zol­tán (pörge Veronika), Gombos Péter (Sághy Mária), Bodor Balázs (Hor­váth Katalin), Biró Béla (Almást Má­rta), Olajos István (Nemes Erzsébet), Kovács Zoltán (Bállá Julianna), Válik György (Bozslk Ilona), Galgóczy Fe­renc (Köbbl Margit), Király Sándor (Vlndeker Kaitalin), Schmall Roland (Aranyosmaróti Mária), Lestár Lívia (Dobos Katalin), Száraz Csilla (Kara Lídia), Tormási Erika (Németh Erzsé­bet), Szakter Attila (Hegedűs Aran­ka), Szabó Renáta (Kerekes Rozália), Borzák Erika (Borzák Mária), Borbély Andrea (Bencze irma), Czeffer Márta (Böjtös Ilona), Havella Csilla ' (Balogh Jolán), Urbán József (Kökény Kriszti­na), Kovács Rita (Piros Katalin), Medvegy Eva (Medvegy Éva). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kovács Sándor és Schrobár Ida, Bíró Ferenc és Varga Rozália. Tót József és Szabó Jolán, Balogh Sándor és' Kolozsvári Julianna, Bárzony Balázs és Nagy Anikó, Kovács József és Antal Ilona, Rúzsa Mihály és Pataki Margit, Surá- nyl János és Takács Margit, Pankotal István és Sponga Julianna, Subucz Dénes és Krtzsán Máriái, Szöllősi Jó­zsef és Fritz Mária, Váradl András és Balogh Anna. Kazlnczl Károly és Bor­bély Ilona, Megyesl Mihály és Kurucz Veronika, Engl István és Német Er­zsébet, Asztalos János és Földházi Er­zsébet, Vincze Ferenc és Schenk Irén, Görbe Antal és Lukács Erzsébet, Papp Mihály és Tasi Erzsébet, Redenczkl József és Nagy Margit. Száz ijjúsági klub Bács-Kiskun megyében Két évvel- ezelőtt a MirflSztöt-j tanács határozati'alapján az Or­szágos Ifjúságpolitikai és Okta­tási Tanács irányelveket készí­tett az ifjúsági klubok működésé­vel kapcsolatban. Eszerint a klu- . bokát bizonyos szempontok alap­ján nyilvántartásba kellett ven-, ni. Az intézkedés ’elsősorban a klubok szervezeti rendjének ki­alakítását célozta. 1972. novem- bér,tői a klubok kialakításához, működéséhez ugyanis tanácsi en­gedély szükséges, ez pedig csak akkor adható, ha a klubot fenn­tartó szerv — egyben jogi kép­viselő — költségvetésében gon­doskodik az ifjúsági szórakozó­hely üzemeltetéséről. \ Ez a lényeges intézkedés ter­mészetesen új helyzetet teremtett a klubmozgalomban. Mint azt a megyei pártbizottság mellett mű­ködő ifjúsági bizottság legutóbbi ülésén megállapította, a nyilván­tartás szerint Bács-Kiskun me­gyében jelenleg száz' klub mű­ködik. Az országos irányelveknek megfelelően három típus alakult ki: általános jellegű, szakirányú és rétegklub. A Bács-Kiskun megyében mű­ködő ifjúsági klubok szervezeti életének fellendítésében sokat segített az 1973. novemberben megalakult megyei ifjúsági klub­tanács. Különböző folyóiratok megjelentetése, klubvezetői tan­folyamok szervezése, valamint az országos klubvezetői tanácskozás módszertanilag is segítséget nyúj­tott a programok helyes összeál­lításában. Tény ugyanis, hogy a klubok működtetésében legfon­tosabb a kötött és szabad prog­ramok arányának megválasztása. At iSHIfei’ettérjésztő előadások,' vi­taestek, vagy egyéb kötött ren­dezvények épp úgy egysíkúvá tehetik a klubéletet, mint a csu­pán táncestekből álló programok. Évek óta érdekes, változatos rendezvényeket tartanak a kalo­csai Fórum klubban,' a ladány- benei KISZ-klubban, a tiszakécs- keiben, a kecskeméti Ifjúmunkás klubban, a fajszi Kilián György klubban, vagy például a solti, bácsalmási, rémi klubokban. Ezek közül több ifjúsági szóra-1 kozóhely kétszer, háromszor is elnyerte már a Kiváló Ifjúsági Klub címet, a kalocsai Fórum, a ladánybenei KISZ-klub, s a tí- szakécskei művelődési ház ifjú­sági klubja pedig az idén az aranykoszorús jelvény birtokosa lett. A fent említett jól működő if­júsági klubok példája is bizonyí­ték arra, hogy. az anyagi kérdé­sek a klubok működésénél Ugyan döntő jelentőségűek, de nem csu­pán ezen múlik a fiatalokat ér-. deklő, jó program összállítása. A megfigyelések szerint néhány ki­válóan felszerelt, játékokkal el­látott klubban alig vannak fia­talok.- A tagság a klubvezető­ségtől, a klubvezetőség pedig a tagságtól várja az ötleteket, ja­vaslatokat, s ez a kölcsönös pasz- szivitás, érdektelenséghez, közöm­bösséghez vezet. A lajösmizsei , fiatalok lelkesedése például csak addig tartott amíg elkészült a szépen berendezett szórakozóhe­lyük,, de saját maguk szórakozá­sának kialakításáról már nem gondoskodtak. Néhány héttel ez­előtt meg is szűnt a klub. A hármas feltétel, vagyis a rá­termett klubvezetőség, az érde­kes prográm és a pénz még nem1 elegendő a jó klubélet kialakítá­sához. A gyakorlat bebizonyítot­ta, hogy a fiatalok aktivitása nél­kül nem lehet komoly eredmé­nyeket elérni. Ezen a téren .még sok a tennivaló. A klubmozga­lommal kapcsolatos egyik leg­fontosabb feladat, hogy a gyen­gén működő ifjúsági szórakozóhe­lyeken a KISZ-esek kezdeménye­zésével, .irányításával használják ki a lehetőségeket, s a klubtag­ság bevonásával közösen tartal­mas, színvonalas programókat ál­lítsanak össze. MMIMwfi ■ T. L. Gyógyszerészkongresszus Kedden a Magyar Tudományos Akadémián megkezdte munkáját a Magyar Gyógyszerészeti Társa­ság alapításának 50 éves . évfor­dulója alkalmából megrendezett VI. magyar gyógyfzerészkong- resszus. Az Akadémia dísztermé­ben megtartott ünnepélyes meg­nyitón többek között jelen volt dr. Schultheisz Emil egészség- ügyi miniszter, és dr. Erdey-Grúz Tibor, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A négynapos tudományos tanácskozáson csak­nem 20 ország képviselői vesz­nek részt. (MTI) Elől megy az első osztály... Az utolsó mézédes nyár végi napokban készült ez a felvétel, majdnem a világ végén, pontosabban Kerekegyházától 3 kilométerre. Mostanában már használható bekötőút rövidíti a távolságot, köny- nyebben jutnak el a községbe a határrész lakói. A Dózsa Termelőszövetkezet irodái mellett levő teremben tanuló 13 gyerek is élvezi ma még a jó időt. Észre sem veszik, s máris otthon vannak, noha egyikük-másikuk két-három kilométerre la­kik az alsótagozatú iskolától. Heffler Imréné tanító néni féltő gondoskodással indítja útnak tanítványait. Elöl megy a^* első osz­tály, a viszonyaik között nagy létszámú első osz­tály. Évek óta fnem fordult elő, hogy egyszerre öten kezdjék meg tanulmányaikat a tanyai isko­lában. A másodikosok négyen vannak, a két „felső” osztályban összesen négyen ismerkednek az elemi tudományokkal. A képről is látható, hogy jól öltözöttek a gyere­kek és mire beköszönt az esős ősz — talán már e kép megjelenésekor — nem lesz gond a mele­gebb ruha. Jó dolog az, hogy rossz cipő, vékony ruha miatt senkinek sem kell otthon maradnia, de azért nem bántuk volna, ha a kézitáskák din vatja elkerüli a tanyai iskolákat. A nehéz pakk alaposan lehúzza egyik-másik gyerek vállát, tartós károsodást okozhat. Sajnos, a hátitáska nem sikk a legkisebbek körében sem. Érdemes lenne újra divatba hozni. (Kép: Tóth Sándor, szöveg: Heltai Nándor.) Jugoszláv időjárási előrejelzés... Milyen időjárásra számíthatunk szeptembertől decemberig • ? eső, zivatar ‘ v * \ - köd TÁJÉKOZTATÓ lOŐPROGNOZIS 1974 XX - XXX. IDŐSZAKÁRA 0 havaseső W,v zúzmara,dér-----1-------OCTOBER---------------T j SZEPTEMBER "NOVEMBER-'1 DECEMBER *30' . *20' • 10' a nyár utó Kellemes őszies 100 meqszaklív lehűlésekkel1 A jugoszláv tájékoztató .előre­jelzés adatai ezúttal is csak ki- »zárólag tájékoztató jellegűek. Bár nem tartalmaznak pontosan. be­következő időjárási adatokat, mégis érdemes a táblázatot elten, ni s olykor ellenőrzésképpen rá­pillantani. talán egy-egy alka­lommal segítséget nyújthat a tá­jékoztató időprognózis. Szeptember: a hó közepéig tart az elkövetkező őszi periódusban a nyárias idő. majd hirtelen csök­ken a hőmérséklet és csapadékos­sá válik az időjárás. Szeptember hónap utolsó hetétől kezdődően, egész október és november hónap utolsó napjáig tart a kellemes őszies idő. megszakítva rövid le­hűlésekkel. November végén beáll az elő- tél s egyre gyakoribbá válik a csapadékos, ködös, barátságtalán időjárás. December hónap utolsó hetében gyenge havazás, havaseső, dér, zúzmara megjelenése jelzik vol­taképpen az idei tél kezdetét. Uj egészségház Hamarosan megkezdik Izsá­kon az egészségház 350 ezer fo­rintos felújítását. A Dózsa téri játszótér viszont még az ősz fo­lyamán elkészül. Már eddig több, mint 300 ezer .forint értékű tár­sadalmi munkát végeztek itt a nagyközség lakói. Szabálytalan kanyarodásból halálos baleset Hétfőn tragikus szerencsétlen­ség történt Jánoshalma belterü­letén, a Dózsa Györgyeit, 17. szá­mú ház előtt. Búzás Pál 78 éves nyugdíjas, Kéleshalom, IV. ke­rület 2. szám alatti lakos kerék­párjával szabálytalanul balra ka­nyarodott. Az idős férfit személy- gépkocsijával elütötte a már fék­távolságon belül érkező Kovács Gábor 39 éves, Jánoshalma, Bíró utca 1. szám alatti lakos. A bal­eset következtében Búzás Pál olyan súlyos sérüléseket' szenve­dett, hogy a helyszínen meghalt. Mint kiderült, Búzás Pál ittas állapotban kerékpározott. Kiskőrös belterületén, a Dam­janich utca 56. számú ház irá­nyában súlyos baleset történt. Pivarcsi István, Kiskőrös, Corvin utca 22/1. szám alatti lakos a rábízott tehergépkocsival össze­ütközött ä vele azonos irányban . közlekedő, de kivilágítatlan lo­vas kocsival. A kocsi hajtója, Pohankovics Pál 24" éves, Kiskő- •rös, Munkácsy Utca 20. szám alatti lakos járművéről lezuhant és-súlyosan megsérült. A mentők •a kiskunhalasi kórházba szállí­tották. Kecskemét belterületén, a Kan­dó Kálmán úton a Czollner köz: kereszteződésében. Bán István, Hetényegyháza, Ürihegy 136. szám alatti lakos a 9-es számú Volán tehergépkocsijávál egy. beton villanyoszlopnak ütközött. Azt kidöntötte, majd nekiment Baranyi Mihály, Kecskemét, Szé- chenyiváros, Hitel utca 3. szám ' alatti lakos személygépkocsijá­nak, arról visszavágódva Mák Balázs, Izsák, vKisizsák 11. szám alatti lakos személygépkocsijának. A hármas ütközés során személyi sérülés nem történt, de tetemes anyagi kár keletkezett. A baleset ügyében a vizsgálat még tárt. G..G. • A Szolidaritás aktívák Pablo Neruda chilei költő halálának első évfordulóján „a szolidaritás aktívái” emlékéremmel tüntettek ki NDK-beli állampolgárokat. Képünkön: Carlos Contreras Labarca (középütt), a chilei antifasiszták' berlini . tájékoztatási irodájának vezetője a .kitüntetettek egy csoportjával. • Kalevl Sorsa Bécsben. Magyarországi hivatalos látogatását be­fejezve Bécsbe érkezett Kalevi Sorsa, a Finn Köztársaság miniszter- elnöke. Képünkön: Bruno Kreisky osztrák kancellár (jobb oldalt) villásreggelit adott a finn politikus tiszteletére, s baráti beszélgetést folytatott vele. (Tclefoto — AP—MTI—KS.) • Magyar újságírók fogadása Moszkvábán. Vszevolod Szofinszkij, a szovjet külügyminisztérium sajtóosztályának vezetője kedden délután baráti találkozót rendezett a külügyminisztérium vendégházában a Kádár János vezetésével Moszkvába érkező magyar párt. és kor­mányküldöttség útjáról tudósító magyar újságírók tiszteletére. A ta­lálkozón az SZKP Központi Bizottságának, a szovjet újságíró szö­vetségnek, a vezető szovjet lapoknak, a rádiónak és a televíziónak a munkatársai mellett jelen volt Vitalij Szevasztyjanov szovjet űrhajós­pilóta és a szovjet közélet több más ismert személyisége is. (MTI) • Szovjet—portugál baráti társaság. A Szovjetunióban rövidesen megalakul a szovjet—portugál baráti társaság. Mint a szovjet baráti társaságok szövetségében a TASZSZ munkatársával közölték, a kez­deményező csoport .már megkezdte az előkészítő, munkát, és a tár­saság alapszabályéinak kidolgozását. A szovjet—portugál baráti tár­saság feladata az lesz, hogy ápolja a barátságot a fasiszta diktatúrán győzelmet aratott néppel és a portugál haladó értelmiséggel, és meg­ismertesse a portugál népet a szovjet népek kultúrájával és élet­formájával. (TASZSZ) • Az érsek és a gerillák. „Vétlen vagyok az arab gerillák támo­gatásában !”' — Vallotta Hilarion Capudji görögkeleti érsek a jeru- zsálemi törvényszék előtt. Képünkön: géppisztolyokkal felfegyverzett katonák „védelme” mellett kihajt a bíróság udvaráról az érseki gépkocsi. , / (Telefoto — AP—MTI—KS.), PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Prelszlnger András Igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 8001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 12-619, 12-516 (központi): U-709, 11-132. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással a KHT 215—95162 jelzőszámlára. Készalt a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással 6001 Kecskemét, KUlső-Szegedl út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 I »Lapzártakor érkezett

Next

/
Oldalképek
Tartalom