Petőfi Népe, 1974. szeptember (29. évfolyam, 204-228. szám)

1974-09-26 / 225. szám

VII-ÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MINISZTERTANÁCSI HATÁROZAT Havonta 5 napra igénybe vehetők a közületi tehergépkocsik A rendkívüli- áruszállítási hely­zetre tekintettel a Minisztertanács határozatot hozott, amelyben fel­hatalmazta. a közlekedés- és pos- taügyi minisztert, hogy szeptem­bertől decemberig a közületi te­hergépkocsikat havopta legfeljebb öt napra igénybe vegye. A kor­mány tudomásul vette azt is, hogy az egyes áruszállítási feladatokat a vasútról közútra terelik, s' az ezzel járó magasabb fuvarozási költségek a szállíttatókat’ terhelik! A Közlekedés- és Postaügyi Mi­nisztériumban elmondották, hogy a közlekedés meglevő fuvaresz­köz-állományával á legnagyobb erőfeszítések ellenére sem tudja kielégíteni a megnövekedett, s az - év végéig várhatóan tovább' foko­zódó szállítási igényeket. .Ezért került sork a rendkívüli intézke­désre, amelyhez hasonló egyéb­ként. három évvel ázelőtt már ér­vényben volt. Egyés megyékben — főleg Bács- és Szolnok megyé­ben — a mezőgazdasági szállítási feladatok annyira összetorlódtak, hogy a vasúi és a Volán képtelen zavartalan lebonyolításukra. Ezért a miniszter megbízásából a me­gyei Szállítási bizottságok rende­lik el szükség szerint a közületi teherautók igénybevételét. Intéz­kedtek arról is, hogy a mezőgaz­dasági üzemek, más közületek — amelyek rendszeresen bérfuvaro­zást végeznek — ebben az idő­szakban elsősorban mezőgazdasá­gi termékeket szállítsanak. Mi­után a vasút nem tud eleget ten­ni a megnövekedett fuvarozási követelményeknek, Központi Szál­lítási Tanács határozatára rövi- debb távú fuvarokat — ilyenre volt már példa a cukorrépa-be­gyűjtésnél és -szállításnál — a köz­útra terelik. Ezekről a tárcaközi operatív bizottság rendszeres heti ülésein döntenek. A Miniszterta­nács határozata most jóváhagyta azt, hogy az ezzel járó nagyobb költségeket a fuvaroztatókftak kell megfizetniük. (MTI) W Vb ■■ Szívélyes fogadtatás Moszkvában Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség utazott a Szovjetunióba A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége és a Minisztertanács meghí­vására szerdán magyar párt- és kormányküldöttség utazott hivatalos, baráti látogatásra a Szovjetunióba. A küldöttsé­get Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottságának első fítkára vezeti, tagjai: Fock Jenő, a Mi­nisztertanács elnöke, Németh Károly, á Központi Bizottság titkára, Benke Valéria, a Társadalmi Szemle szerkesztő bi­zottságának elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­jai, Huszár István, a Központi Bizottság* tagja, a Miniszter- tanács elnökhelyettese, Púja Frigyes, á Központi Bizottság tagja, külügyminiszter és Rapai Gyula, a Központi Bizott­ság tagja, a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövete, aki a szovjet fővárosban csatlakozott a küldöttséghez. A küldöttséget élkísérte Katona István, a Központi Bi­zottság tagja, a Népszabadság főszerkesztője, Beíecz János, a KB külügyi osztályának vezetője, Szűrös. Mátyás és Fodor László, a KB osztályvezető-helyettesei, valamint Tóth Jó­zsef, a Külügyminisztérium főosztályvezetője. Kádár János­sal utazott feleségé. A párt- és kormányküldöttsé­get á Ferihegyi repülőtéren bú­csúztatták: Losonczi Pál, a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsának elnöke.- Aczél György, Apró An­tal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Gáspár Sándor, 'Kállai Gyula, Nemes Dezső, az . MSZMP Poli- tiícai Bizottságának tagjai, Győri Imre, Övári Miklós. Pullai Ár­pád, a Központi Bizottság tit-, kárai, Borbánéi Janos, .Lázár György, a Központi Bizottság tagjai, a Minisztertanács elnök­helyettesei, továbbá az Elnöki Ta­nács, a Minisztertanács több tag­ja, valamint a - Külügyminiszté­rium vezető beosztású képviselői. Jelen volt B. D. Sevikin követ­tanácsos, a Szovjetunió budapes­ti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Moszkvaiak százai gyülekeztek szerda délelőtt a Vnukovói repü­lőtéren, a szovjet. főváros hiva­talos vendégeit fogadó légikikötő betonján. Őszies, de kellemesen | enyhe időjárás köszöntött Moszkí ~ vára, szél lobogtatta a magyár ■ és a szovjet zászlókat, amelyek­kel ünnepi köntösbe öltöztették a repülőteret. A főépület homlok­zatán kétnyelvű üdvözlő felírat köszöntötte a magvar párt- és kormányküldöttséget. Helyi idő szerint déli 12 óra előtt néhány perccel tűnt fel Vnukovo légterében delegációnk különgépe. majd leszállás után a főépület elé gördült. Itt sorakoz­tak?' fel a fogadtatásra megjelent szovjet vezetők: Leonyid Brezs- m/ev, az SZKP Központi Bizott­ságának főtitkára, Alekszej. Ko­szigin, a miniszertanács elnöke, Fjodor Szurganov, a Legfelsőbb Tapács Elnökségének elnökhe­lyettese. Nyikolaj Bajba kov ■ és Mihail Leszecsko, a miniszterta­nács elnökhelyettesei, Nyikolaj Scsalokov . belügyminiszter, Nyi­kolaj Patolicsev külkereskedel­mi miniszter, Vászilij Kúznyecov, a külügyminiszter első helyette! iSe, Szergej Lapin, az • állami te­levízió- és .rádióbizottság elnöke, Szemjon Szkacskoc. a külgazda­sági kapcsolatok állami bizott­ságának elnöke. Konsztantyin Ruszakpv, az SZKP: KB tagja, az SZKP főtitkárának munkatár-, sa, Vászilij Konotop, az SZKP moszkvai; területi bizottságának első titkára, Vlagyimir Promisz­0 Kádár János és Fock Jenő a Ferihegyi repülőtéren. (MTI foto — Pálfay Gábor felv. — KS.) lov, a Moszkvai Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke, Nyikolaj R ogyionov külügymi­niszter-helyettes, Vlagyimir Pav­lov, a Szovjetunió budapesti nagyköveté és Gennagyij Kiszel­jov, a központi bizottság osztály- vezetője és a szovjet politikai, társadalmi élet sok más vezető személyisége. Ugyancsak megje­lent a szovjet hadsereg sok egy- (Folytatás a 2. oldalon.) ♦ Ezerháromszázán szedik a termést Fűszerpaprika-betakarítási, -tárolási bemutató Dusnokon Harmadéve jelent megta kormányhatározat a zöldségtermesztés fejlesztésére, s a megyei tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osz­tályának értékelése szerint az idén a múlt évinél tizenkét százalékkal nagyobb vetés- területről, összesen 18 226 hektárról takarít­ják be a zöldségtermést. Az ipari feldolgo­zásra termesztett növények területe növeke­dett a leggyorsabban, mivel a gépesítés ezek­nél a legelőrehaladottabb. A kalocsai fűszerpaprika-ter­mesztő tájkörzetben a dusnoki Egyésült Munkás-Paraszt Tsz hosszú évek óta kezdeményezője a különböző zöldségfajok korsze­rű termesztésének, betakarításá­nak és feldolgozásának. Az idén 670 hektáron termesztett fűszer- paprika -megfelelő utóérlelésére a szakmában egészen új tárolási el­járást vezetett be. Az 1960-as években még, széles körben al­kalmazott /felfűzés, majd a hálós tárolás helyett külön erre a cél­ra házilag gyártott rekeszekben helyezik el a szedésre érett, de a feldolgozás előtt még utóérle­lésre szoruló ' fűszerpaprikácsö- 1 veket. A termést félkész állapot­ban őrlésre adják tovább a Ka­locsa vidéki Fűszerpaprika és Konzervipari Vállalatnak. Ugyancsak az Egyesült. Mun­zási mód tanulmányozására el­jöttek a környékbeli gazdaságo­kon kívül. Csehszlovákiából az érsékújvári konzervgyár és a dusnoki tsz-szel testvéri, szövet­kezeti kapcsolatbari állói sopor- nvai Győzelmes Február Terme­lőszövetkezet vezetői, szakembe­rei is., akik Ugyancsak fűszer­paprika-termesztők és feldolgo­zók. k. A. • Naponta ezer­háromszázán szedik a fűszerpaprikát a dusnoki Egyesült Munkás- Paraszt Tsz-ben. kas-Paraszt Termelőszövetkezet kezdeményezte a fűszerpaprika­betakarítógép egyik ígéretes tí­pusának hazai előállítását, anya­gilag is támogatva a feltalálók és gépszerelők tevékenységét. Az új betakarítógép üzemi próbáját szerdán délután tartották meg Dusnokon. A bemutatóra és az Egyesült Munkás-Paraszt Terme­lőszövetkezetben alkalmazott fű-' szerpaprika-termesztési, feldolgo­9 Évtizedeken át felfűzve érlelték a paprikát Kalocsa környékén, A háztájiban még ma is gyakori ez a módszer. 0 Tizenkétezer nagy méretű rekeszt készítettek a termelőszövetkezet fafeldolgozó üzemében a fűszerpaprikacsövek tárolására.­---- .----’i------ - ' - »I O rszágos közművelődés-politikai értekezlet Tegnap délelőtt az Oiszágház kongresszusi termében országos közművelődés-politikai aktívaér­tekezlet kezdődött. A több mint 700 meghívott között jelen, vannak politikai és kulturális, életünk ve­zető személyiségei, az országos és megyei állami és társadalmi szer­vek, a közművelődési intézmé­nyek képviselői. Az aktívaértekezlet résztvevőit Övári Miklós, a Központi Bizott­ság titkára üdvözölte. Bevezetőjé­ben hangsúlyozta, hogy. politikai, gazdasági, társadalmi feladataink megvalósítása szorosan összefügg a széles tömegek általános szak­mai, ideológiai, politikai művelt­ségének folyamatos emelésével. A közművelődésnek egyre nagyobb szerepet kell vállalnia a szocia­lista tudatformálásból, az új szo­cialista életforma kialákításábóL Az aktíva célja az ezekkel kap­csolatos feladatok egységes értel­mezése, a KB-határozat végrehaj­tása különböző módozatainak megvitatása. Övári Miklós bevezetője után a vitaindító referátumot Aczél György, a Politikai Bizottság tág­jává Minisztertanács elnökhelyet­tese tartotta: (MTI) VÁLLALTÁK - TELJESÍTIK a SZIM kecskeméti gyárának dolgozói ’ > A vállalati, gyári közössegek most összesítik a kbngresszusi és felszabadulási munkaversény eddigi eredményeit, számot adnak arról, amit elvégeztek, s terveket készítenek a még hátralevő feladatok megoldására. A Szerszámgépipari Művek kecskeméti gyárban is mérlegre tették, ami a vállalásokból eddig meg­valósult. A mérleg nyelye azt mutatja, hogy a kollektíva’' a versenybe való bekapcsolódása óta derekasan dolgozott. 1974 első félévében 'a terv túl­teljesítésére vonatkozó felajánlásainak maradék­talanul eleget tett. Az eredeti előirányzatban 1100 vasúti fék szerepel, helyette 1200 elkészítésére vál­lalkoztak, de még ezt is túlteljesítették 113 darab­bal. Előbbre léptek az eltelt időszakban a- gyári gazdálkodás hatékonyságának fokozásában is. Elő­segítették többek között, hogy a termékeikhez szük­séges műanyag alkatrészek közül 1974—75-ben minél több hazai gyártásból, s ne importból ke­rüljön ki. A többorsós, fúrás .bevezetésével a mun­kaerő hatékonyabb felhasználását tették lehetővé, s megtakarítottak 1228 ^normaórát. A menetfúrás meghonosításával szintén nyertek 897 normaórát. Értek el eredményeket a gépi kapacitás jobb ki­használásában,' /: s y megvalósítottak néhányat az üzem- és .munkaszervezési feladatok közül is. Az energiával való takarékoskodásra tett ígéretük beváltásán 24 főből álló „energiatakarékossági őr­járat” munkálkodik, amely j szocialistabrígád-veze- tőkből alakult. Az őrjárat feladata ellenőrzés és felvilágosítás. A gyár termelését serkentő számos felajánlás időarányos teljesítése mellett a vállalt társadalmi munka jelentős hányadát szintén plvégezték már. összesen 13 ezer 720 munkaórát ajánlottak fel a „30 év — 30 óra Kecskemétért” mozgalom kere­9 Szerelik a relészelepeket. tében. Ennek 33,7 százalékát dolgozták le augusz­tus végéig. 1975. április 4-ig, az akció zárásáig e kötelezettségének is hiánytalanul eleget tesz a SZIM kecskeméti gyárának kollektívája. A. T. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom