Petőfi Népe, 1974. április (29. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-02 / 77. szám

*> PETŐFI NÉPI},, • 1914. április 2 S «í ÖÍ9V (Tóth Sándor felvétele.) Szív küldi szívnek... Meglepő kép fogad a Hazafias Népfront Kecskeméti Járási Bi­zottságának egyik helyiségében. Régen vállaltak ilyen szerepet a tanácskozó asztalok. Talán vala­mi népművészeti kiállítás „felvo­nulását" kezdi Máté Ignác járási népfronttitkár. Ott József né, a nő- bizottság elnöke és „férfiágon" Molitórisz Emil a népfrontbizotl- ság munkatársa? Máté Ignácné kiszól a rendez­getés ihleti mozzanataiból. — Április másodikén adják át a lajosmizsei új, százszemélyes járási szociális otthont. Ahogy a létesítmény összefogással épült, ugyanúgy közösen gondoskodnak a járás községi nőbizottságai, nép­frontos és vöröskeresztes aktivis­tái, háziipari szövetkezetei az ott­hon lakályosabbá tételéről, szépí­téséről ... Külön említem, hogy kiemeljem az izsáki, kerekegyhá­zi, tiszakécskei öregek napközi­jét, ahol a kisöregek — mint másutt — már a múlt év novem­bere óta lázasan kézimunkáztak, mesterkedtek. Az ő ajándékai is itt vannak... Egy kis számbavétel követke­zik. — Jaj, de hol és kikkel is kezd­jük? Boldog tanácstalanság kíséri az .első. *mozdulatot . a ri/gis'boltra való a járadékok fölött..Azért pillanatok alatt érvényesül a nagy szervezői rutin. írjuk a helységneveket. Aztán a kézimunkák, dísztárgyak, művészi faragások szemrevétele­zésekor mindensűrűn elhangzik ilyesmi. — A kisközségek közt okvetlen dicséret illeti a kerekegyháziakat, kunbaracsiakat. Kitettek magu­kért ... — Feltétlenül meg kell említe­ni a tiszaalpári két háziipari szö­vetkezetét. Alaposan kirukkoltak. — Név szerint a kerekegyházi Véges Béla fafaragót. — Meg a kunszentmiklósi nép­front és nőbizottság elnökét, a háziipari szövetkezetei. — Akkor a tiszakécskei Fekecs Gézánét is, aki saját ajándékait küldte el... De a kunpeszéri Pa­rasztbecsület és a népfront nő- bizottságát, meg a községi Vörös- keresztet is... Csak győzzem jegyezni. Bizto­san nem is jutott el minden kí­vánság a toliam hegyéig, mert már a következő kiszorította. Hát még amikor „lajstromoz­zuk" az ajándékokat! Már a kész jegyzet alapján „megsaccoltam", hogy ha közsé­genként részletezném őket, egy óriási készletjelentés lenne belő­le. Mert hát tessék elképzelni: sorra vennénk aszerint, hogy mit is adott Ágasegyháza, Bugac, Izsák, Jakabszállás, Kerekegyhá­za, Kunszentmiklós. Kunpeszéf, Ladánybene,r Lqkitelek, Lászlófal­va, Orgovány, Tiszaalpár, Kunba- racs, s a többi község, amely azóta juttatta el ajándékait. Mi­csoda kimutatás lenne az élénk szinfi. kecses, ötletes, bájos, meg­hatóan gyöngéd kis alkotások he­lyett, amelyekről így sokkal töb­bet megláttat, -sejtet a kép. De hogy elképzelésünk legyen, fajtánként próbáljuk felsorolni, milyen ajándékokat is vittek nem­sokkal a felvétel elkészülte után Lajosmizsére. Háziszőttesek, fali­szőnyegek, (suba és szőttes is többféle), legalább 50 kis és nagy terítő, falikép, falvédők, alátétek, tucatnyi díszpárna. S tessék most mindezeket technikájuk szerint venni: karádi és szűrmintás, írá­sos, keresztszemes, fűzött, szálöl- téses, horgolt, s természetesen ka­locsai hímzéses. Akkor a vas vi­rágállvány, virágváza féltucal,, cserépedények, korsók, dísztányé­rok, fonott kosarak változatai, díszdobozok, csónak, férfi-, s női fej, fafaragás ... Az a szerencse, hogy az össze­tétel azóta is változott, így előre is elnézést kérünk, ha valakik ki­maradtak azoknak a piros, kék, fehér, fekete, zöld, s a mezei vi­rágok színeiben tündöklő ajándé­koknak a készítéséből. A fontos az, hogy minden egyes darabban benne van az a sok-sok szeretet, kedves szó,' amit munka közben, csendes beszélgetéseken összead­tak az egész. járásban. Hogy rhe-: legítse a- járási szociális ottkon kisöregeinek most már nyugod- tabb alkonyatát. Tdth István Használja ki a lehetőséget! ÁPRILIS en indul a SZÓT hitelakciója Nagy árengedmény! Egyes szénfajtákat q-ként 10 forinttal, a hazai brikettet q-ként 15 forinttal olcsébban megvásárolhatja TüzelSutalványá val keresse fel telepünket! Alföldi Vállalat 1409 OLVASÓINKÉ A SZÓ Bárányvásár Az előző évhez viszonyítva csökkent a tavaszi bárányl'elho- zatal a Kiskunság vidékén. Ez részben az elletési idény széthú­zásából. de tőként a ten.yészállo- mány csappanásából adódik. Az utóbbi három évben majdnem 80 000-reI csökkent az anyajuh­állomány a hagyományos te­nyésztőkörzetekben. Más években a tavaszra időzí­tett elletéssel 100 000 bárányt kí­náltak eladásra a juhászalak. Az idén egész évben sem kerül eny- nyi | piacra. A húsvéti bárány­vásár forgalma is messze elma­rad a szokásosnál: a kínálatnál nagyobb a kereslet. A jó árat fi­zető külföldi »vevőket, sem tud­ják kielégíteni a juhászatok. A Kiskunság vidékéről, a Gyapjú és Textilforgalmi Vállalat köz­vetítésével. eddig hatezer húsvéti kisbárán.yt exportáltak Olaszor­szágba. A felhozatalra hatással van az is. hogy a juhtenyésztés fejlesz­tésével kapcsolatos kedvezmé­nyek után több gazdaság növeli az állományt, a becslések szerint mintegy 50 000 tenyészállatot akarnak nevelni, illetve beszerez­ni. Tanulnak a vietnami fiatalok ORVOSOK LESZNEK Észak-Vietnamban, a Viet Bac autonóm tartomány egyetemén az elmúlt öt évben 223 — nemzeti­ségi eredetű — hallgató szerzett orvosi diplomát. A. képen: Dr. ‘ Nona QuocryTgtjf Wértízeiiségi pro­fesszor <Haím&deiférs 'hallgatókat oktat. ZENEÓRÁN Ezerkétszáz diák látogatja a Trong Vjongról elnevezett általá­nos iskolát Hanoiban. Egyik kedvenc tantárgyuk: a zene. A képen: 5-ik osztályosok zene­órája. Levelekből röviden ... Bugyi Bálint, Tiszaalpár, Mun­kácsy u. 11. szám alatt lakó ol­vasónk a nagyközség házi nyúl te­nyésztői nevében panaszolja, hogy a tapsifülesek felvásárlási árairól régóta nem áll rendelkezésükre megfelelő tájékoztatás, így e vo­natkozásban találgatásokra van­nak kényszerülve. Néhányan pe­dig talán becsapva érzik magu­kat, mivel a reméltnél kevesebb pénzt kaptak az átadott állataik ellenértékéként. Vannak aztán, akik a szémszédos helységekben érvényes átvételi árak alapján — melyekről személyesen győződtek meg — kalkulálják a nyulak ér­tékesítéséből származó jövedel­müket, s e számításuk gyakorta okoz csalódást. Dehát tulajdon­képpen miért titkolózik a felvá­sárló szerv? Summa summárum: ideje lenne már egy hivatalos — és helyileg kellően publikált — ártáblázattal tisztázni a dolgokat és megnyugtatni a felzaklatott kedélyeket! * A biztonságosabb közúti közle­kedés érdekében indított Arany tigris pályázatunkat dicséretet érdemlő kezdeményezésnek tartja az Orgoványon lakó Horváth Emilné. Szerkesztőségünkhöz kül­dött levelében azonban figyel­meztet, hogy a magángépkocsi-ve- zetők udvariasságára való törek­vés mellett nem szabad elfeled­kezni a buszok sofőrjeiről sem, mert némelyikük gorombáskodás­sá. tiszteletlensége enyhén szólva kívánnivalót hagy maga után. Példaként említi a nemrég tör­tént saját esetét, amikor a kecs­keméti 1-es számú helyi járatra való felszállás közben becsukták az ajtót, amely odaszorította a ke­zét. Emiatt — bár nem sérült meg — hangosan .méltatlankodott, mire a buszvezető a várt bocsá­natkérés helyett minősíthetetlenül durva szitkozódásba és sértően ható kioktatásba kezdett. Az ilyen és hasonló kínos jelenetek mege­lőzése végett a Volán 9-es számú Vállalat is meghirdethetné az ud­variassági versenyt az autóbuszo­kon dolgozó gépkocsivezetők és kalauzok részére. A győztesek nemcsak erkölcsi, de anyagi elis­merést is megérdemelnének-. Per­sze az is lehet — írja végezetül olvasónk —. hogy valamennyiü'k- nek alapvető munkaköri köteles­ségük, az utasokkal szembeni elő­zékenység. a korrekt magatartás, a jó modor... Válaszol a? illetékes,. Se pénz, se fűrészgép címmel február 22-i lapszámunk Olva­sóinké a szó rovatában közöltük Szabó Gábor apostagi olvasónk levelét. Ebben szóvá tette, hogy a KIOSZ megyei titkárságának ajánlatát elfogadva, egy megje­lölt csekkszámlára még a múlt év őszén 12 ezer forintot fizetett be a célból, hogy mielőbb hozzá­jusson a tűzifa fűrészelési mun­kájánál oly nélkülözhetetlen lánc- fűrészgéphez. Annak 1973 végéig történő leszállításához határozott Ígéretet kapott, amit sajnos sem a határidő lejártáig, sem a ké­sőbbi hetekben nem váltottak va­lóra az illetékesek. E sorokra a Kisiparosok Orszá­gos Szervezete Bács-Kiskun me­gyei Titkárságának helyettes ve­zetője, Rehák László írásban rea­gált. Tájékoztatása szerint, a szer­vezet a lehetőségétől függően igyekszik maximális segítséget nyújtani ahhoz, hogy tagjaik rö­vid idő alatt beszerezhessék a késztermékek gyártásához, vala­mint a szolgáltatóipari tevékeny­ségükhöz szükséges gépeket. A szóban forgó Homolite típusú láncfűrészgépet illetően is ezért vállalta az igények felmérését, az ellenérték bevételezését, illetve a megrendeléssel kapcsolatos admi­nisztratív teendők elvégzését. Te­kintettel arra, hogy importcikk­ről van szó, így a gépszállítmány megérkezése hónapok elmúltával — talán az első félévben — vár­ható. Ez utóbbival kapcsolatban sohasem jelölt meg konkrét idő­pontot a titkárság, amely olva­sónkat már korábban is hasonló tartalmú levélben informálta. Szerkesztői üzenetek „Bácsalmási méltatlankodók” jel­ige: A dohányáruié, valamint a sajtó­termékek pavilonszert! helyi forgal­mazását hiányoló .'bejelentésüket Jo­gosnak találta a Bácsalmási Nagy­községi Tanács szakigazgatási szerve, amelynek vonatkozó intézkedéséről Kollár József vb-titkár tájékoztatta szerkesztőségünket. Mint a leveléből kiderült, a hatóság hirdetést tett köz­zé trafikosi állás betöltésére. Az eh­hez szükséges iparigazolványt az a jelentkező kapja meg. aki szakmailag legalkalmasabb e kereskedelmi feladat ellátására, s az abból származó jöve­delme szociális szempontból is indo­kolt. Az ilyen.értelmű döntésre, vagy­is az említett probléma orvoslására a közeli napokban kerül sor. Ezzel egy időiben gondoskodnak az újságoké fo­lyóiratok és hasonló kiadványok pa- vilqnbani történő árusításáról is. DB. BÄNO GYÖRGY, KECSKEMÉT: Sorainak másolatát illetékességből juttattak el a Bács-Kiskun megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi vállalat" hoz, s annak osztályvezetője, Terecs- kei János írásos válasszal keresett fel bennünket. Mint közölte, a zsúrke- rjyér a darabáruk közé tartozó — vagyis meghatározott súlyú és értékű — sütőipari termék, így a kettévágá- sa nem engedélyezhető. Az ön ebbéli kérésének teljesítését tehát a szabály­hoz igazodva utasították vissza a vál­lalathoz tartozó 1168-as számú kecs­keméti üzletben. Ami a sajnálatos vi­tát illeti, felelősségre vonták mind­azon bolti dolgozókat, akik a hivata­los és magánvéleményük hangoztatá­sa közben nem tanúsítottak udvarias magatartást. „Egy nyugdíjas” jelige, Kecskemét: A hozzánk érkezett közérdekű témájú levelében foglaltakat» — felkérésünkre — kivizsgálta a Bács-Kiskun megyei Szakorvosi Rendelőintézet igazgató- főorvosa, dr. zonda László, aki a kö­vetkezőkről - informálta lapunkat, ön valós dolgokat vetett papírra, ugyanis a tárgyban történt vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a gondnok­ság az intézet épületének bővítési munká'ra való hivatkozással nem for­dítóit jkeilő figyelmet az udvaron ösz- szegyűj'ött kiilönfé'e hulladékanyag — így a betegektől szármázd gipsz- köité-sdarab — zárt edényekben való tárolására, s rendszeres elszállíttatá­sára. E mulasztását azóta már pótol­ta. De szükséges itt megjegyezni, hogy alaptalan volt e gipszkötések nagyfokú fertőzöttségi -veszélyéről szóld feltételezés. Tudni kell ugyanis, hogy a kdrokozók által megtámadott seb sohasem hinthető be gipszporral. Legfeljebb akkor lehet kissé fertőzött az ilyen gipszkötés, ha azt túlságosan összepiszkolta a beteg a hosszú ideig tartó viselése során. Erre azonban a legritkábban van precedens. Befejezé­sül arról számolt be a hivatalos levél, hogy a rendelőintézet úl szárnyépüle­tében rövidesen átadják rendeltetésé­nek azt a szemétégető kemencét, amely véglegesen kizárja majd ha­sonló esetek bekövetkezését. Kanyó József, Madaras: Az illetéke­sektől szerzett értesülésünk alapján közöljük, hogy az óceánon túlról ön részére küldött ajándékcsekk tévesen tartalmazta lakóhelyének címét, így csak ezen adatok korrigálását, vala­mint a kibocsátói bankkal történő egyeztetését követően — ami több he­tet vett igénybe — bonyolódhatott le a beváltási ügylet, s kaphatta meg pénzét az OTP bajai fiókjánál. összeállította: Veiket Árpád ÁTSZERVEZÉS KÖZÉRDEKBŐL Bemutatkozik az új osztályvezető Az év elején új, fiatal munka­erő, dr. Madarász Gyula vette át — jól felkészült, gyakorlott, de nyugdíjaztatása miatt távozó elődie kezéből — a Kecskeméti Városi Tanács V. B. Igazgatási Osztályának vezetését. Most ar­ról kértünk tőle tájékoztatást, hogy az osztály szervezetében, a munkamegosztásban milyen jel­legű változásokat jelent az új ve­zetés. — A kérdés jogos, valóban életbe kellett léptetnünk bizo­nyos szervezeti intézkedéseket. Korábban az osztály nem tagozó­dott csoportokra, és lényegében az osztályvezető, a nagy tudású és igen tevékeny dr. Kákonyi Jó­zsef egymaga irányított huszon­két dolgozót. Ez azért is nehéz feladat, mivel a tevékenységük igen szerteágazó. Lényegében minden olyan hatósági terület­nek a gazdái vagyunk, amely nem tartozik más osztályokra. Elég annyit mondanom, hogy csupán a „főprofil’' 37 féle igaz­gatási tevékenységet ölel fel. .— Február 1-e óta az igazga­tási osztályon három, külön féla- adatkörű csoport működik. Me­lyek ezek és milyen tennivalók­kal foglalkoznak? — Az ingatlanügyi csoporthoz tartoznak a lakásügyek, a kisa­játítás, a közületi elhelyezés, va­lamint az ingatlantulájdon-szer- zési korlátozás alól történő men­tesítési ügyek. Az anyakönyvi és gyámügyi csoport / végzi a házas­ságkötések, születések és halál­esetek nyilvántartását, a szüksé­ges másolatok kiadását; intézi az állampolgársági és névváltozási ügyeket, továbbá a kiskorúak személyi és némely vagyoni ügyeit. Az általános igazgatási csoport hatáskörébe a szabály­sértési, birtokháborltási ügyek tartoznak, egyebek közt. Ók hagyják jóvá az eltartási szerző­déseket is. — Hogyan alakulnak a hivata­los órák? — A korábbiakhoz képest a félfogadási idő is megváltozott. Általában kedden és pénteken 8—12 óra között állunk a lakos­ság rendelkezésére. Anyakönyvi ügyekben azonban szombat ki­vételével a hét minden napján fogadj.uk ugyanezen időben az ügyfeleket. Bízunk abban, hogy a félfogadási időnek ez a korlá­tozása megértésre talál. A délu­tán ugyanis feltétlenül szüksé­ges ahhoz, hogy a — szintén la­kossági érdekeket szolgáló —ha­tározatokat megszövegezhessük, formába önthessük, esetenként pedig — főleg lakásügyekben — helyszíni eljárást tarthassunk. Van-e még valamilyen sajátos szerepe az új keretek közt mű­ködő igazgatási ostzálynak? — Szó szerint „új keretek” közt működünk, hiszen szebb, korsze­rűbb helyiségekben dolgozunk, s a tanácsi vezetőktől minden szük­séges támogatást megkapunk a jobb munkakörülmények megte­remtéséhez. Ami a „sajátos szere­pet” iUeti, az eddig elmondotta­kon kívül az osztály jogászainak a feladata — a végrehajtó bizott­ság titkára, dr. Sánta László kez­deményezésére — az egész taná­csi apparátus hatósági munkájá­nak vizsgálata, ellenőrzése, előse­gítése. Remélhetőleg ebben a te­kintetben is megfelelünk majd a várakozásnak, a kívánalmaknak. — Személy szerint hogyan érzi magát ebben a felelősségteljes munkakörben? — Bár a tennivalók intézését február 1-én vettem át, ezt mege­lőzően egy hónapon keresztül volt alkalmam behatóan ismerkedni a munkával. Az induláshoz hasznos segítséget nyújtott dr. Kákonyi József; sok-sok támogatást, útba­igazítást kaptam tőle, s meríthet­tem gazdag tapasztalataiból is. A tanácsi munkának ez az ága ko­rántsem „látványos”; tevékenysé­günk forintösszegben ki sem fe­jezhető. Hogy azonban mennyire bonyolult és sokrétű, az az eddi­giekből bizonyára kitűnik, s az sem lehet kétséges senki előtt, hogy számos vonatkozásban érinti a lakosság széles rétegeit. „Ter­vezni ebben az ágazatban, a mun­ka természeténél fogva, nem igen lehet, de célokat tűzni annál in­kább. S ezek közül a legfonto­sabb: a munka ésszerű szervezé­se, további jobbítása. J. T. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom