Petőfi Népe, 1974. április (29. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-02 / 77. szám

1974. április 2. • PETŐFI NÉPE • 3 Kiváló és érdemes művészek Irodalmi és művészeti díjak A Minisztertanács elismeréséül a szocialista kultúra terén elért eredményeik JÓZSEF ATTILA-DÍJ „magyar népköztársaság kiváló m€ vésze” címmel tűnteti ki Egri Istvánt, a Nemzeti Színház színész-rendezgjét, a Magyar Népköztársaság Érdemes mű­vészét rendezéseiért és ki­emelkedő színvonalú művészi alakításaiért; Faragó Andrást, a Magyar Álla­mi Operaház Liszt-díjas ma­gánénekesét. a Magyar Nép- köztársaság Érdemes művé­szét a klasszikus operák fő­szerepeiben nyújtott kiemel­kedő művészi teljesítményei­ért; ...1 ® I Mag i Ilosvay Varga István festőmű­vészt, a Magyar Népköztár­saság Érdemes művészét több évtizedes alkotói munkássá­gáért : Lukács Margitot. a Nemzeti Színház Kossuth-díjas t és Já- szai-dí jas színművészét, a Magyar Népköztársaság Érde­mes művészét kiváló művészi alakításaiért: Márk Tivadart, az Állami Ope­raház Kossuth-díjas vezető jelmeztervezőjét, a Magyar Népköztársaság Érdemes mű­vészét több évtizedes magas színvonalú jelmeztervezői munkásságáért; Mihály András Erkel-díjas zene­szerzőt, Liszt-díjas karnagyot, a Zeneművészeti Főiskola Kos- sutli-díjas tanárát, a Magyar Népköztársaság Érdemes mű­vészét zeneszerzői tevékeny­ségéért és az új magyar zene­művek nagysikerű hazai és külföldi bemutatásáért; Sinkovits Imrét, a Nemzeti Szín­ház Kossuth-díjas. és Jászai- díjas színművészét, a Magyar Népköztársaság Érdemes mű­vészét kiemelkedő alakítá­saiért, sokoldalú színművészi tevékenységéért. I. fokozat Karinthy Ferenc író: Képes Géza költő, műfordító: Szobotka Tibor író: Török Sándor író; Zelk Zoltán költő. II. fokozat Elbert János kritikus, műfor­dító; Jovanovics Miklós kritikus, szerkesztő; Rákosy Gergely író; Simonyí Imre .költő; Tóth Eszter költő, műfordító. III. fokozat Lázár Ervin író; Simonffy András író; Ördögh Szilveszter író. „A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG- ÉRDEMES MŰVÉSZE’ c mmei tűnteti ki Bokor Péter Balázs Béla-díjas filmrendezői történelmi doku­mentumfilmjeiért : Chiovini Ferenc Munkácsy-díjas festőművészt eredményes mű­vészi alkotómunkásságáért; Dr. Cserés Miklóst, a Magyar Rádió Jászai-díjas rendezőjét három évtizedes „ rádiórende­zői tevékenységéért; Csohány Kálmán Munkácsy-díjas grafikusművészt magas szín­vonalú grafikusművészi al­kotótevékenységéért ; Dózsa Imrét, a Magyar Állami Operaház Liszt-díjas szólótán­cosát a balettművészetben nyújtott kiváló teljesítmé­nyéért . Forray Gábort, a Magyar Állami Operaház Erkel-díjas vezető díszlettervezőjét magas szín­vonalú díszlettervezői tevé­kenységéért ; Galsay Ervint, a Magyar Állami Operaház ^nyugdíjas magán­énekesét több évtizedes ki­emelkedő cperaénekesi mun­kásságáért ; Z. Gács György Munkácsy-díjas festőművészt, az Iparművésze­ti Főiskola tanárát kiemelke­dő művészi alkotótevékeny­ségéért és művészetpedagógiai tevékenységéért: Gink Károly Balázs Béla-díjas íotóművészl kiemelkedő mű­vészeti tevékenységéért és nagysikerű fotóalbumaiért; Giricz Mátyást, a Szegedi Nem­zeti Színház Jászai-díjas igaz­gatóját magas, színvonalú ren­dezői tevékenységéért: Görgei Györgyöt, a Magyar Nép­hadsereg Művészegyüttese Liszt-díjas művészeti vezető­jét eredményes zenekarveze­tői tevékenységéért; Gráber Margit festőművészt több évtizedes kiemelkedő színvo­nalú alkotómunkásságáért; Keres Emil Kossuth-díjas és Já- szai-dijas színművészt, az Iro­dalmi Színpad igazgatóját ki­emelkedő előadóművészi és színészi, valamint színházve­zetői tevékenységéért; Kézdy Lórántot, a Magyar Tele­vízió Balázs Béla-díjas fődísz­lettervezőjét magas színvona­lú díszlettervezői tevékeny­ségéért; Kishegyi Árpádot, a Magyar Ál­lami Operaház Liszt-díjas ma­gánénekesét több évtizedes magas színvonalú operaéne­kesi munkásságáért; Kohut Magdát, a Nemzeti Szín­ház Jászai-díjas színművészét klasszikus és modern drámák­ban nyújtott alakításaiért; Lukács Ervint, a Magyar Állaipi Operaház Liszt-díjas karmes­terét magas színvonalú kar­mesteri tevékenységéért; Marczis Demetert, a Pécsi Nem­zeti Színház Liszt-díjas^ ma­gánénekesét az opera és az oratórium műfajban kifejtett eredményes művészi tevé­kenységéért ; Márkus Lászlót, a Madách Szín­ház Jászai-díjas színművészét magas színvonalú és sokolda­lú színészi alakításaiért; Moldován Stefániát, a Magyar Állami Operaház Liszt-díjas magánénekesét a klasszikus operák főszerepeiben elért művészi sikereiért; • Nepp Józsefet, a Pannónia Film­stúdió Balázs Béla-díjas rajz­filmrendezőjét kiemelkedő rendezői tevékenységéért; Palcsó Sándort, a Magyar Álla­mi Operaház Liszt-díjas ma­gánénekesét magas színvona­lú operaénekesi tevékenysé­géért: Petress Zsuzsát, a Fővárosi Ope­rettszínház Jászai-díjas szín­művészét az operett és zenés műfajban nyújtott kiváló alakításaiért; Pécsi Sebestyén Liszt-díjas or- gonaművészl, a Zeneművésze­ti Főiskola tanárát magas színvonalú orgonaművészi te­vékenységéért ; Pongrácz Péter L'iszt-díjas oboa­művészt, a Magyar Állami Operaház zenekari művészét kiváló előadóművészi tevé­kenységéért; Rajkai Györgyöt, a Thália Szín­ház díszlettervezőjét kiemel­kedő díszlettervezői tevékeny­ségéért: Sára Sándor Balázs Béla-díjas fílmoperatőrt nagy hatású, ki­emelkedő filmoperatőri és mű­vészi tevékenységéért: Szabó Vladimir Munkácsy-díjas festő- és grafikusművészt ki­emelkedő művészi alkotótevé­kenységéért; Szőllósy András Erkel-díjas ze­neszerzőt, a Zeneművészeti Főiskola tanárát kiemelkedő zeneszerzői tevékenységéért; Tarjáni Ferenc Liszt-díjas kürt­művészt, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zene­kara tagját kimagasló előadó- művészi tevékenységéért; Vancsa Lajos Balázs Béla-díjas filmoperatőrt több évtizedes kiemelkedő filmoperatőri te­vékenységéért ; Varga Magdát, a Debreceni Cso­konai Színház magánénekesét magas színvonalú operaéneke­si tevékenységéért. (MTI) JÁSZAI MARI-DÍJ I. fokozat B. Kiss István, az Állami Báb­színház művésze; Lehoczky Zsuzsa, a Fővárosi Operettszinház színművésze; Marton Frigyes, a Magyar Rá­dió rendezője; Sztankay István, a Nemzeti Színház színművésze: Tahi Tóth László, a Vígszínház színművésze; Zolnai Zsuzsa, a Nemzeti Szín­ház színművésze: II. fokozat Göndör Klára, a Veszprémi Pe­tőfi Színház színművésze: Győri Emil, a Pécsi “emzeti Színház színművésze; Káló Flórián, a József Attila Színház színművésze; Székely Gábor, a Szolnoki Szig­ligeti Színház igazgatója; Zsámbéki Gábor, a Kaposvári Csiky Gergely Színház főrende­zője. III. fokozat Csgla Zsuzsa, a Vidám Szín­pad színművésze: Esztergályos Cecília, a Thália Színház színművésze Solymosi Ottó, a Magyar Rá­dió rendezője: Schütz Ila. a Madách Színház színművésze: Szabó Kálmán, a Kaposvári Csiky Gergely Színhez színmű­vésze: Várnagy Katalin, az_ Állami ■ Déryné Színház színművésze: Faludy-ugrócsoport. BALÁZS BÉLA-DlJ Mátray Mihály operatőr, MRT; Széplaki Gyula filmoperatőr; Vayer Tamás díszlettervező. LISZT FERENC-DlJ I. fokozat Gregor József, a Szegedi Nem­zeti Színház magánénekese; Kasza Katalin, az Állami Ope­raház magánénekese; Sudlik Mária, az Állami Ope­raház magánénekese: Szendrei Karper László gitár- ■ művész, az Országos Filharmó­nia szólistája. II. fokozat Gaál Éva, az Állami Operaház magántáncosa; Lehotka Gábor orgonaművész, az Országos Filharmónia szólis­tája; Lubik Hedvig hárfaművész; Pál Tamás, az Állami Opera- ház karmestere; Sebestyén János csembalómű­vész, az MRT zenei főosztályáé­nak munkatársa. III. fokozat Csapó Károly énekművész, az Állami Népi Együttes tagja; Réti Csaba, a Szegedi Nemzeti Színház magánénekese; Metzger Márta, az Állami Ope­raház magántáncosa. ERKEL FERENC-DÍJ I. fokozat Dr. Demény János zenetudós; Székely Endre zeneszerző. II. fokozat Novák Ferenc, a Magyar Néphad­sereg Művészegyüttesének és a HVDSZ Bihari János Táncegyüt­tesének koreográfusa; Soproni József zeneszerző, ta­nár. . III. fokozat Daróczi Bárdos Tamás zene­szerző, az Állami Népi Együttes zenekari vezetője: Gonda János zenetudós, elő­adóművész. Komédia egy postarablásról A Szép maszkok befejező, ötö­dik része szatirikus groteszknek minősíthető, vagy bohózatnak? Eredeti ötletekből; formálódott vagy régi vígjátéki sablonokból tákoltatott össze? Mit lis akart mondani a Z utcai postarablás hiteles története? A gyorsan so­rakozó kérdések is sejtetik, hogy Müller Péter sorozatának hang­vétele, stílusa, szándéka eltér a szokottól. Jól kezdődött a szombaton este bemutatott história. Az író, a rendező pillanatok alatt felvázol­ta a tényállást, behozta a talá­lóan, a szatírához szükséges túl­zásokkal jellemzett szereplőket. Kíváncsian llestük, hogy „a szép maszk” miként találja föl ma­gát a sajátos fimgyári környe­zetben. A minden hájjal meg­kent Dancsó József azonnal vette a lapot, felismerte a játéksza­bályokat, a boldogulás kiskapu­it. Rájött, hogy az álmaiba szé­dült Barabás Gusztáv rendező a „hájjá kend”, és azt mondta, amit az ifjú művész valóság ürügyén hallani akart. A két szemlélet különleges fe­szültséget adott párbeszédeik­nek. Jól aknázta ki a rendező a betörő, a nagystílű szélhámos helyzetének kettősségét is. Az egyik pillanatban mindenkinek alázatosan engedelmeskedő rab, a másikban dédelgetett sikerem­ber: főszereplő. Mind a két vi­lágban Jani akar lenni! Szigorú logikával, körültekintően építi föl a meggazdagodás, az ismételt postarablás terveit. Csak azzal nem számolt, hogy a stúdiókban szinte semmit se lehet előre ki­találni: annyiféle érdek jelent­kezik, hat. Sajnos, a stáb munkájának fo­nákságait már olcsó eszközök­kel figurázták ki A Z utcai pos­tarablás története című tévéko­média alkotói. Avítt skatulyák­ból vették elő a „jellegzetes” fdlmgyári figurákat. Megint az volt a baj, mint a Szép maszkok korábbi részeiben. Kevés volt az író. a rendező szuflája a szellemes ötlet kibon­tásához, a műsoridő kitöltéséhez. Az elvont, finoman ironikus stí­lus következetes érvényesítéséhez. Az eredeti leleményt töltelék­anyaggal pótolták. Egyre több „kellókpénz” került a valódiak közé, pedig a filmből is kiderült, hogy az „átéléshez” ez nem elég. így szelídült végül is — helyen­kénti vontatottságai ellenére — jóízű, vidám játékká a szatírá­nak indult vállalkozás. A kitűnő színészeknek is kö­szönhető hogy ritkán vettük ész­re a jó ötleteket összetartó fér­celést. Külön is kiemeljük Ga­ras Dezsőt, a rendezőt alakító Dégi Istvánt és a villanásnyi je­lenetében is remeklő Dencze Fe­rencet. H. N. T öbb Ikarus-busz I. fokozat rendező. Esztergályos Károly MRT; Jankovich Marcell rajzfilm­rendező; Szinetár MRT. II. fokozat Miklós főrendező. Fejér Tamás filmrendező; Kocsis Sándor operatőr, MRT; Kónya Kálmán fotóművész; Ragályi Elemér filmoperatőr. III. fokozat Glosz Róbert filmrendező; Halász Mihály operatőr, MRT; MUNKÁCSY MIHÁLY-DtJ I. fokozat Kiss Sándor szobrászművész; Mikó Sándor iparművész, bel­sőépítész; Szandai Sándor szobrászmű­vész. II. fokozat Bér Rudolf íestőművész; Miskolczy László festőművész; Solti Gizella textiltervező ipar­művész; Vasvári Anna grafikusművész. III. fokozat Asszonyi Tamás szobrászmű­vész, Bognár Árpád grafikusművész; Csikszentmihályi Róbert szob- rászművész; Gácsi Mihály grafikusművész; Szenes Zsuzsa textiltervező iparművész. (MTI) • Az IKARUS Járműgyár Karosszéria es székesfehérvári gyáregysége az idén tovább növeli a korszerű panorámás autóbuszok gyártását. A 255-ös és 266-os típusokból 3700-at szerelnek össze, s szállítanak a Szovjetunióba, az NDK-ba, Irakba és a hazai megrende­lőknek. (MTI-foto. Jászai Csaba — KS> „ÉS SZÍNÉSZ BENNE MINDEN FÉRFI ÉS NŐ” Kalandozás kétezer év színpadán Zenei elemzések pályázata Felszabadulásunk 30. évfordu­lójának tiszteletére a Zenemű­kiadó Vállalat pályázatot hir­det az utolsó három évtized ma­gyar zenei termését feldolgozó, is(mei'te tő, alemző, összefoglaló monograf jkus munka, illetve részlettanulmány írására. A pá­lyamunka terjedelmét, műfaját csak a választott téma szabja meg, amely egy-egy mű elemzé­sétől, egy műfaj, vagy stílus- irányzat monografikus feldolgo­zásán keresztül a magyar zenei fejlődés egészének felméréséiig terjedhet. A pályamunkák olya­nok legyenek, hogy azok a zene­kedvelő közönség érdeklődésére is számíthassanak. A téma adta terjedelemtől füg­gően összefoglaló monografikus mű esetén az első díj 25 000 'fo­rint, a második 15 000, és a har­madik 10 000 forint, részlettanuil- mány esetében 10 000, 8000, il­letve 5000 forint a díjak nagy­sága, a kiadásra érdemes kéz­iratokat a zeneműkiadó szerző­déssel leköti, megjelenteti és a pályadíjon kívül a szokásos ho­noráriummal díjazza. A pályázatra való jelentkezés­nek — vagyis e pályázó nevének és a pályázat témakörének, eset­leg címének — beküldési határ­ideje 1974. május 31, helye a Ze­neműkiadó Vállalat irodalmi szerkesztősége: 1320, Budapest, postafiók 322. A kézirat benyúj­tásának határideje 1975. VI. 30. Kezdődik a balatoni előszezon A szinte nyárias időjárás és a közedgő ünnepek arra késztette a, Balaton déli partja vendéglő^ tóit, hogy lehetőséget adjanak az előszezon kezdetére. A balaton- földvári Express ezer személyes tábor április elsején, hétfőn már fogadta első vendégeit, munkás- fiatalokat. A Pannónia Szálloda és Ven­déglátó Vállalat a hármas ün­nepekre megnyitja a siófoki Vé­nusz szállót- és eszpresszót, va­lamint a motelt. Húsvétra meg­nyitják a balatonszéplaki Piros- ka-csárdát, s a zamárdi Touring hotelt is. A mai este Csehové, a tv drá­maműfaj-történeti so-ozatában. Ismerkedjünk meg vele,_ mielőtt a műveit tolmácsoló kitűnő színé­szekre felfigyelnénk. A nagy orosz novellista és drámaíró Taganrog- ban. az Azovi-tenger partján fek­vő kikötővároskában született. Nagyapja felszabadított jobbágy, apja mű vészhaj lamokkal meg­vert vidéki szatócs, aki anyagi gondok és álmodozás közt ten­gette életét. Gyermekeit kemény kézzel nevelte* vallásosan,^ taka­rékosan, ő viszont hitelezői elől 1876-ban Moszkvába szökött. Cse­hov Taganrogban maradt, saját erejéből elvégezte a gimnáziu­mot, majd szüleit követve Moszk­vába ment és elvégezte az egye­tem orvosi karát. 1884-től orvos­ként dolgozott és ekkor kezdett írni, először élclapokba. álnéven, humoreszkeket. Később felhagyott az orvosi praxissal, egy konzervatív lap belső munkatársa lett. Korán el­érte a tüdőbaj, s ez fokozta ér­zékenységét. Művei atmoszférája egyre nyomasztóbb, bennük van az ember kiszolgáltatottsága, a század végi orosz mozdulatlan­ság, a fásult, nyárspolgárias élet, ferdeséjek és bűnök, a középosz­tály kicsinyessége, pénz- és rang­kórsága, szolgalelkűsége — a kor­mány despotizmusa és terrorja. Hite a jövőben menti meg a két­ségbeeséstől, de rájött, Öiogy nem a jövőben, hanem a jelenben kell boldognak lenni. 1892-ben kis birtokot vett Moszkva közelében, itt élt szü­leivel és testvéreivel, itt fogott hozzá nagy drámáinak megírá­sához. Színrehozta a szürke és aggasztó valóságot, a finom bá­natot és el vágyakozást, megte­remtette a cselekmény nélküli drámát, a lírával kevert tragé­diát. A Sirályképp mert új volt, a pétervári bemutatón megbu­kott, de Sztanyiszlavazkij színre hozta a moszkvai Művész Szín­házban, s itt 1896-ban akkora si­kert arat, hogy a színház címeré­ben ma is egy sirály szerepel. Többi darabja is itt került szín­re és 44. születésnapján részt vett még a Cseresznyéskert be­mutatóján, mely egyben 25 éves írói jubileuma is volt De 1904 elején már meghalni utazott Ba­denweiler német fürdővároskába. Moszkvában temették el. A felvétel Gyenge Árpádot és Bessenyei Ferencet ábrázolja a Hattyúdalban. (Foto: Nádaski Her min.) Fokozódó érdeklődés a Szovjetunióban a magyar kukoricahibridek iránt A hazánkban nemesített hib­ridkukoricák iránt fokozódó ér­deklődés mutatkozik a Szovjet­unióban. Huszonegy magyar ne- mesítésü hibridet próbáltak ki tavaly tizenegy szovjet gazda­ságban és kutató intézetben. Ezek közül tizennégy volt mar- tonvásári nemesítésű. A magyar kukoricahibridek jól vizsgáztak a szovjet kísérletekben. Az idén folytatják a kísérleteket, sőt szá­mottevő területen üzemileg is ter­mesztik a magyar hibrideket! Ez évben ezerötszáz tonna hibrid­kukorica-vetőmagot exportált Magyarország a Szovjetunióba, jövő évi szállításra pedig ötezer tonna kukoricahibrid-vetőmagot vásárol a Szovjetunió. Az ötezer tonna túlnyomó része martonvá- sári nemesítésű kukoricahibrid. (MTI) Táncra, muzsikára Két év után vasárnap tartotta első bemutatóját Táncra, muzsi­kára címmel az Erkel Színházban az Állami Népi Együttes, amely ezúttal 12. alkalommal állt új műsorral a közönség elé. A 14 számból álló előadást április 14-én és 28-án délután 3 órakor mgeismétlik Budapesten, az Er­kel Színházban, majd előrelátha­tólag augusztus második felében Szegeden vendégszerepeinek vele. vele.

Next

/
Oldalképek
Tartalom