Petőfi Népe, 1974. április (29. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-02 / 77. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 1974. április 2. Optimizmus Losonczi Pál fogadta Nguyen Duy Trinht CS Önbizalom ^ VDK külügyminiszterének iátogatása Fejér megyében HÍREK • HÍREK (Folytatás az 1. oldalról.) gos viszonylatban is előkelő he­lyen van az átlagkeresetek te­kintetében. Három és fél ezer a havi átlagjövedelem. Aki dolgo­zik, szépen halad. De a hiba nem is a fiatalokban van, hanem ab­ban, legalábbis szerintem, hogy egy kicsit elhanyagoltuk a poli­tizálást, illetve olykor nem poli­tizálunk elég hatékonyan. Ezért olyan természetesek az eredmé­nyeink. És ez nem jó. Mprt csak aki gondolkozik, az tudja igazán, hogy a természetes: milyen óriá­si dolog! Akik* viszont csak lo­csognak, azok vagy nem tudják, . vagy elfelejtették, hogy teszem azt az 1957-ben a vasiparban ki­váló minősítésű esztergályosnak napjainkig 50 százalékkal emel­kedett a bére, de a napi szűk-- ségleti cikkek, a kenyér, a hús, a ruha ára szinte változatlan. Ezt nem veszik észre ... T 7 issza térve a KlSZ-vitakör- y re: amikor szóba hoztam ’ például, hogy 1952-ben, amikor megházasodtam, 1500 fo­rintért vpttem magamnak öl­tönyt, s ezt ugyanennyiért ma is meg lehet . venni, elcsodálkoztak, szinte megdöbbentek a fiatalok. Egyetértettünk abban, hogy nem mérvadó azokra hallgatni, akik csak egy-kßt évre néznek vissza. Hasznos, es szükséges tízre, ti­zenötre, sőt az új életünk kezde­tére vissza-visszapillantani. Ar­ra a falusi helyzetképre például, amely a ma. igazán virágzó, óriá­si fejlődést megtett Kecskemétre volt jellemző akárcsak 15 . évvel ezelőtt. És az is elég, ha ki-ki csak a saját életéből meríti az összehasonlító példákat. Életszínvonal-növekedést szá­mon kérni és a munkahelyi nor­mát csak 40, vagy 60 százalék­ban teljesíteni — ez nem jár­ható út. Legalábbis nem ez a munkásosztály pártjának a poli­tikája. Elnézést a látszólagos kapko­dásért, de összefüggnek a gon­dolatok, amelyeket Kádár elv­társ beszéde ébresztett. Az az igazság, hogy a mi gyárunkban, de bizonyára másutt is így van, szinte nem győzünk eleget poli­tizálni. Tömérdek a dolgunk, a tudat csiszolásáért. O tt van az a magvas mon­dat például, amely az üze­mi demokráciáról elhang­zott: megfelelő helyen és módon beleszólni... Nagyon fontos mon- dat. ez! Hozzáértést és .munkás-, fegyelmet feltételez. Az. üzemé demokráciához1' í tartozó iérftálc“ nem az utcára vagy a poharazás mellé valók. Ezek helye az üzem különböző fórumain van. És megint a politizáláshoz, a ta­nulás, a nevelés szükségességé­hez kanyarodtam vissza ... A mi gyárunk nagy,' 110 mil­liós a tervé, s ezt. hogy úgy mondjam, már jegyzik a piacon. Dolgozóink korát tekintve pedig fiatal a gyár. Nem kevesen a pa­raszti osztályból sorolnak át, most formálódnak munkássá. Pártszervezetünk pedig mindösz- sze negyvenhárom fős. Van te­hát mit tennünk akár a gazda­ságpolitikában való eligazodá­sért. akár a mozgalmi jártas­ságért. S az is bizonyos, hogy egyre nehezebb bármilyen szintű vezetőnek lenni. Mert a munkás- osztály vezető szerepét érvényre juttatni minden területen, le­gyen az üzem vagy intézmény, csak osztálytudattal, a vezető osz­tály pártjának politikájában való alapos eligazodással lehet. t~ts még valami: Kádár elv- ■ rf társ beszéde nyomán éb- ■*—' redt gondolataimba visz- sza-visszatér, hogy számunkra a elszabadulás évfordulója ötven ;s száz év múlva is az egyik egnagyobb ünnep marad! P. I. Nguyen Duy Trinh, a Vietnami Demokratikus Köztársaság mi­niszterelnök-helyettese, külügy­miniszter — aki hivatalos,' baráti látogatáson tartózkodik hazánk­ban — Púja Frigyes külügymi­niszter társaságában vasárnap Fejér megyébe látogatott- _A VDK külügyminisztere és a kíséreté­ben, levő személyiségek megnéz­ték az 1848-as szabadságharcos honvédek pákozdi emlékművét, majd megtekintették a Velencei­tó környékét. JSzután Székesfe­hérvárra látogattak, s megtekin­tették a középkori romikertet, a tört'" íi belváros műemlékeit, hírei épületeit. Púja Frigyes külügyminiszter hétfőn ebédet adott Nguyen Duy Trinh, a Vietnami Demokratikus Köztársaság minisz,terelnökhe- lyettese és külügyminisztere tisz­teletére a Külügyminisztérium Dísz téri vendégházában. Az ebé­den részt vete dr. Bíró József külkereskedelmi miniszter, dr. Schultheisz Emil, egészségügyi miniszter, Gyenes András, az MSZMP KB külügyi osztályá­nak vezetője, s a Külügyminisz­térium több vezető munkatársa. Részt vett az ebéden Nguyen Manh Cam, a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság nagykövete és Nguyen Phü Soai, a Dél­vietnami Köztársaság nagyköve­te is. A szívélyes, baráti hangu­latú ebéden Púja Frigyes és >9 Dollár- injekciók” a chilei juntának Konsztantyin Gejvandov a hét­fői Pravdában kommentálja a „párizsi klubnak” azt a döntését, amelv a chilei katonai juntának 1977-ig haladékot ad adósságai nagy részének törlesztésére, és újabb sok milliós hitelt nyújt szá­mára.. a „párizsi klubhoz” 14 ve­zető. kaiütalista ország bankárai tarföznSk.1 spfl — Minél több idő telik el azóta a nap óta, hogy lezajlott a fasisz­ta áilamcsínv. annál világosabbá válik az a tény. hogy a chilei nép hóhérainak kezét a nemzetközi tőke irányította — írja a hírma­gyarázó. — Még frissen élnek az emlékezetemben azok az idők, amikor ugyanezek a bankárok, hogy megfojtsák a chilei népi egységkormányt, megtagadták tő­le a hitelt. Most magatartásuk — természetesen nem önzetlenül —■ gyökeresen megváltozott. Nagylel­kűségükért cserébe az imperialis­ta monopóliumok azt követelték a katonai juntától, hogy vagy ad­ja vissza az államosított társasá­gokat. vagy fizessen az ő szem­pontjukból „igazságos kompenzá­ciót”. A chilei néD hóhérai enge­delmesen teljesítették a nemzet­közi tőkének ezt és a többi kö­vetelését — mutat rá Gejvandov, majd így folytatja: A történelem ismer olyan eseteket.1 amikor a nemzetközi tőke nagy dózisú dol­lárinjekciókkal igyekezett hatal­mon tartani népellenes rezsi me- ket. Az elkerülhetetlen pusztulás­tól azonban nem tudta megmen­teni ezeket — hangsúlyozza vége­zetül a Pravda hírmagyarázója. Ellenségeskedés a hadgyakorlaton Súrlódásokkal ért véget a NATO legutóbbi, a Földközi-ten­geren és az Égei-tengeren tartott hadgyakorlata, amelyben az ame­rikai, a görög, a török és az olasz légierő, valamint haditengerészet egységei vettek részt. A török légierő, fittyet hányva a görög ellenvetésekre, március 28-án lövészetet rendezett két Gö­rögországhoz tartozó sziget térsé­0 Púja Frigyes külügyminiszter és . vendége, Nguyen Duy Trinh a székesfehérvári romfcertnél. (MTI foto — Tormai A. felv. — KS.) • Nguyen Duy Trinh pohárköszön­tőt mondott. Losonczi Pál. a Népköztársa­ság Elnöki- Tanácsának elnöke hétfőn az Országházban fogadta Nguyen Duy Trinh-t, a Vietna­mi Demokratikus Köztársaság miniszterelnök-helyettesét és kül­ügyminiszterét. A szívélyes, ba­ráti találkozón jelen volt Púja Frigyes külügyminiszter, illetve Hoang Van Lói, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság külügy­miniszter-helyettese és Nguyen Manh. Cam, a 1 VDK budapesti nagykövete. (MTI) GYO.RSLISTA az 1974. április 1-én megtartott lottó jutalomsorsolásról, amelyen a 10. heti lottószelvények vettek részt. gében, az Égei-tengeren. Mint a Cumhuriyet című török lap jelen tette. Athén tiltakozása után az amerikai és az olasz haditenge­részeti egységek parancsnoksága lemondta további részvételét a hadgyakorlatban, a görög légierő gépei viszont több ízben „rárepül­tek” a török hadihajókra. Az egyik Üyen rárepülés során lezu­hant a görög légierő egyik gépe. A pilóta életét vesztette. Szám: 000 169 000 960 G00 864 002 472 007 498 007 995 044 960 3 279 483 3 289 241 3 295 303 3 305 770 3 307 744 3 315 958 3 316 994 3 321 136 3 334 686 3 335 050 3 337 250 3 506 448 3 919 663 3 524 107 3 526 189 3 539 7Í6 3 $51.1Q.e > 3 935 687 3 557 '990: 5 279 220 5 280 7112 5 286 465 5 294 405 5 299 102 5 302 093 5 512 071 5 512 258 5 913 901 6 542 992 6 543 299 6 945 208 6 951 308 6 954 071 6 561 185 6 563 686 6 97*4 664 6 995 994 6 996 334 6 599 147 6 601 798 6 602 878 6 607 684 0 613 039 6 .027 494 6 042 102 0 6=10 .957 6 652 945 6 656 641 0 662 221 6 660 670 6 678 999 6 692 454 6 696 196 6 697. 494 6 702 209 6 716 011 8 719 005 6 719,439 6 723 499 6 733 767 6 756 103 0 758 810 • 6 766 004 6 777 17i6 6 777 367 6 779 520 6 78,0 193 6 789 100 6 783 498 6 800 9TI9 6 8121 925 6 923 620 0 870 699 0 928 311 6 940 056 6 942 875 6 852 355 6 893 797 0 901 024 6 920 092 6 903 455 0 937 627 6 938 950 6 940 776 6 943 059 6 9512 401 6 960 384 6 975 913 6 976 759 6 977 394 Nyeremény Tv Utalvány Utalvány Élésk. ut. Utalvány Utalvány Sztereó lemez. Ki. mit vál.' <Külf. társasut. Utalvány 1 Utalvány Élésk. ut. Utalvány Sztereó lemez. Bútor Lemez játszó Uutalvány Ki mit vál. Élésk.. ut. Utalvány Utalvány Utalvány Utalvány iHágtflttíti. g Külf. társasut. Utalvány • Ki mit vál. Ki mit vál. Utalvány Utalvány Élésk. ut. Utalvány Ki mit vál. Utalvány Élésk. ut. Élésk. ut. Ki mit vál. Utalvány. Utalvány ; Porszívó Élésk. ut. Utalvány Élésk. ut. Hűtőgép Ki mit vál. Utalvány Ki mit vál. Élésk. ut. Ki mit vál. Ki mit vál. Lemezjátszó Ki mit vál. Ki mit vál. Utalvány Porszívó Utalvány Tv Tv Lak-tex. Ki mit vál. Ki mit vál. T,v Lemezjátszó Élésk. ut. Ki mit vál. , Élésk. ut. Élésk. ut. Utalvány Külf. társasut. Élésk. ut. Ki mit vál. Tv Utalvány Hűtőgép Utalvány Utalvány Ki mit vál. Utalvány Ki mit vál. KI mit vál. Tv Ki mit vál. Külf. társasut. Bútor Utalvány Utalvány Hűtőgép Utalvány Utalvány Ki mit vál. Külf. társasut. Ki mit vál. Utalvány Utalvány Tv Utalvány :> 6 980 100 Motorker. 8 390 837 Sztereó lemez. 0 983 387 utalvány 8 411 126 Tv 6 989 380 Üdülőtelek 8 425 744 Ki mit vál. Balatonszabadi-Sós­4 448 187 Utalvány tón faházzál és 9 774 436 Ki mit vál. 10 000 forintos ga­9 797 121 Utalvány \ ranciamegváltással 9 798 256 Utalvány 6 990 863 Lemezjátszó ., 9 807 358 Élésk. ut. 6 999 796 Utalvány 9 827 723 Lák-tex. 7 000 981 Ki mit vál. 9 627 799 Ki mit vál. 7 002 577 Utalvány 9 847 865 Ki mit vál. 7 008 090 Tv 9 85'5 5?9 Utalvány 7 011 041 Ki mit vál. 9 871 983 Utalvány 7 016 440 Külf. társasut. 9 879 750 Zsiguli sze­7 016 538 Élésk. ut. mélygépkocsira 7 020 '307 Élésk. ut. utalvány 7 043 994 Sztereó lemezj. 15 276 961 Élesk. ut. 7 063 163 Ki mit vál.' . 50 075 784 Tv 7 078 099 Ki mit vál. 50 102 865 Uta lyány 7 073 498 Ki mit vál. 50 106 717 .Utalvány 7 078 680 Hűtőgép 00 106 754 Üdülőtelek 7 0819 641 Lemezjátszó Balatonszarbadi-Sós­7 090 680 Ki mit vál. ton faházzal és 7 107 075 Tv 10 000 Ft-os garancia* 7 109 891 Élésk. ut. megváltás ,7 110 488 Utalvány , 50 ,107 928 ü Elesk. ut. , 7 1Ü ÍÍO Utalvány SO‘120 ©717 1 Utalvány 1Í7 -1Í5Í 462 Ki mit vál. 50 1*25 159 Tv 7 126 621 Élésk. ut. 50 127 910 Mosógép 7 131 395 Hűtőgép 50 141 333 Utalvány 7 140 185 Ki mit vál. 50 215 960 Utalvány 7 140 190 Ki mit vál. 50 221 588 Háztart. g. 7 160 409 Ki mit vál. 50 222 178 Ki mit vál. 1 7 167 675 Élésk. ut. 50 247 727 KI mit vál. 7 184 372 Élésk. ut. 50 260 900 Tv 7 193 573 Élésk. ut. 50 290 342 Élésk. ut. 7 198 644 Háztart. g. 50 296 909 Ki mit vál. 7 299 344 Utalvány 50 316 232 Ki mit vál. 7 314 344 Utalvány 50 316 235 Ki mit vál. 7 333 211 Bútor 50 316 245 •Ki mit vál. 7 333 543 Tv 50 318 6>89 Utalvány , 7 337 261 Ki mit vál. 50 343 784 Ki mit vál. 7 364 006 Élésk. ut. 50 347 833 Élésk. ut. 7 379 200 Tv 50 347 889 Ki mit vál. 7 382 230 Utalvány 50 351 671 Lak-tex. 7 385 291 Kiüli, társasut. 50 385 197 v Utalvány 7 400 790 Lemezjátszó 50 37» 968 Utalvány 7 400 904 Élésk. ut. 90 415 788 Tv 7 404 273 Utalvány 50 418 1717 Utalvány 7 411 Í05 Ki mit vál. 50 445 397 Utalvány 7 411 241 Ki mit vál. 50 448 692 Ki mit vál. 7 419 724 Utalvány 50 450 580 Tv 7 423 284 Tv 50 450 580 Tv 7 430 199 Utalvány 90 495 629 Mosógép 7 433 954 Lemezjátszó 50 460 683 Lemezjátszó 7 434 541 Háztart. g. 50 466 764 Tv 7 438 670 Utalvány 50 4712 7131 Élésk ut' 7 439 201 Ki mit vál. 50 482 064 Tv 7 447 253 Utalvány 50 488 093 Ki mit vál. 7 458 290 Mosógép 50 495 607 Utalvány 7 465 094 Ki mit vál. 30 500 939 Utalvány 7 406 021 Élésk. ut. 50 512 722 Ki mit v,ál. 7 484 461 Külf. társasut. 50 512 84<9 porszívó 7495 1*82 Élésk. ut. 50 934 S58 Háztart. g. 7 503 211 Utalvány 50 945 599 Külf. társasu. 8 294 353 Lemezjátszó 50 571 696 Lemezjátszó 8 297 330 Ki mit vál. 50 574 201 Bútor 8 297 654 Ki mit vál. 50 588 959 Ki mit vál. 8 298 903 Hűtőgép 50 995 092 Utalvány 8 300 5514 Utalvány 50 603 3416 Utalvány 8 306 713 Utalvány 50 640 743 Ki mit vál. 8 308 429 Utalvány 90 654 275 Élésk. ut. 8 310 725 Élésk. ut. 50 672 440 Motorker.. 8 329 147 Ki mit vál. 50 ü«2 495 Utalvány 8 337 602 •Bútor 50 683 856 Ki mit vál. 8 340 207 Tv 50 704 239 Utalvány 8 344 694 Ki mit vál. 50 743 186 Utalvány 8 356 285 Élésk. ut. 50 796 719 Ki mi$ vál. 8 369 231 Hűtőgép 50 757 597 Utalvány 8 374 394 Utalvány 50 763 4132 Élésk. ut. 8 380 187 Utalvány 90 773 988 porszívó NAPTÁR 1974. április 2., kedd Névnap: Áron Napkelte: 9 őrá 22 perc. Napnyugta: 18 óra .14 perc,. Holdkelte: 13 óra 09 pérc. Holdnyugta: 2 óra 49 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: nyu­gaton és délen erősen felhps idő, szórványos esőkkel, egy-két he­lyen zivatarral, máshol kevesebb felhő, száraz idő. Mérsékelt, nap­közben megélénkülő délkeleti, déli szél. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet: 3—8. legma­gasabb nappali hőmérséklet: 13— ,18 fok között. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: március 31-én a középhőmérséklet 10,1 (az ötvenéves átlag 8,7), a legmagasabb hőmérsék­let 17,0 Celsius-fok' volt. A 'napsütéses órák száma 2,7. Április 1-én a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 7*2, a dél­ben 1 órakor mért hőmérséklet 12,8, a legalacsonyabb 6,6 Celsius-fok volt. — NÖVÉNYVÉDELMI PROGNÓZIS. A kelő borsó veszélyes kártevői a csipkézőbarkók, tavasszal, március végén jelennek meg. A fiatal borsó­levelek U-alakú rágásával károsíta­nak. A í borsó elhúzódó kelése esetén kártételük nagyobb mértékű lehet. A márciusi szárazság nehezíti a kelést, amit öntözéssel meggyorsíthatunk. Nagyüzemben Wofatox porozást 20—26 kg/ha dózisban és Wofatox Sp. 30 0,4— 0,5 százalékos töménységben ajánlunk. Felhasználható még Hungária L—2 porozószer egyszázalékos koncentrá­cióban. Felhívjuk a figyelmet az óvó rendszabályok betartására. 4 Kecskeméti Katona József Színház műsora Április 2. este 7 óra: LUXEMBURG GRÓFJA Somlav-bérlet. Hódmezővásárhelyen este 7 óra: SZAKADÉK MOZIMŰSOR Április 2.: KECSKEMÉT VÁROSI fél 4 és 7 órakor! GOYA Kétrészes, színes, magyarul beszélő szovjet—német—bolgár film. 'Másfél hélydíü!1 11 |TT^ec:sí£éísííÍ!:t‘j Árpád’’ fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor! BOLONDOK HAJÓJA Magyarul beszélő amerikai film. — PORTRÉFILM NAGY IST­VÁNRÓL. Nagy István születé­sének 100. évfordulóját tavaly októberben ünnepelte Baja váro­sa. Az akkor rendezett emlékki­állítás alapján színes portréfil­met készített a festőművészről a Magyar Televízió, Zsigmondi Bo­ris rendezésében. Az alkotást ma este, Él óra 50 perces kezdettel sugározza a televízió az 1. mű­sorban. — Rács-Kiskun és Csongrád megye gimnáziumi igazgatói táj- értekezleten vettek részt tegnap Kiskunfélegyházán. Dr. Welker Ottó, a Művelődésügyi Miniszté­rium osztályvezetője a gimnáziu­mokat érintő ú.i intézkedésekről és ezek hatásáról tartott előadást. Az értekezleten részt 'vett és fel­szólalt dr. Gosztonyi János műve­lődésügyi miniszterhelyettes is. — Négyszáz 14. életévét be­töltött fiatal vette kézhez sze­mélyi igazolványát hétfőn délelőtt Kecskeméten, a Városi moziban. A tegnapi rendezvény volt az első ilyen, nagyobb ünnepség, amejyet ebből az alkalomból rendeztek. A fiúk és lányok az állampolgári jogok és kötelességek díszes köté­sű gyűjteményét is ajándékul kapták a frissen kitöltött okmá­nyok mellé. | ! — Társadalmi munkával meg­keresett 2500 forintot ajándéko­zott a Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimnázium KISZ-szervezete az ágasegyházi tanyaközpont klub- könyvtárának, a könyvállomány bővítésére. A vasárnap megrende­zett ünnepségen a kecskeméti is­kola ifjú zenebarátai műsorral is kedveskedtek a megjelent helybe­lieknek. Nyereménybététkönyvek sorsolása Az Országos Takarékpénztár hétfőn Gyomron tartotta a nye­reménybetétkönyvek 1974. első negyedévi sorsolását. A húzáson az 1974. március 29-ig váltott és a sorsolás napján forgalomban, levő , nyeremépybetétköny vek vettek részt. Mindazok a betét­könyvek, amelyek sorszámának utolsó három számjegye (szám­végződése) megegyezik az alább i felsorolt számokkal, első negyed­évi átlagbetétjüknek a számok mellett feltüntetett százalékát nyerték: e végződés: Nyereméi százalék Szám­végződés: Nyereméi százalék 0 60 25” 366 100 103 25 524 25 13Ö 25 542 25 146 25 567 25 180 50 623 25 186 25 795 25 199 25 798 25 211 25 802 25 221 50 818­25 266 25 872 25 231 25 874 200 327 25 894 25 971 25 A nyereményösszeget a betét­könyvet kiállító OTP-flók vagy postahivatal április 16-tól fize­ti ki. (MTI) Tataszi nagytakarítás** beteljen AZ IPARCIKK-KÖLCSÖNZŐ ÉS SZOLQÁLTATÓ VÁLLALATTÓL csiszológépet, új korongecsetet, falhengert (2—3 adagolóval is) porszívót, mosógépet, centrifugát, padlókefélőt. Kecskemét Móricz Zsigmond u. 5. Telefon: 13-800 Listánk a Szegedi és a Pécsi Postaigazgató­ság területén vásárolt nyertes szelvényeket tartalmazza. A nyertes szelvényeket 1974. áprilisi 20-ig kell a totó-lottó kirendeltségek, az OTP-fió- kok, vagy a posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatósághoz (1875 Budapest V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A gyorslista, közvetlenül a sorsolás után után készült, az esetleges hibákért felelőssé­get nem vállalunk. (MTI) A KECSKEMÉTI EGÉSZSÉGÜGYI SZAKISKOLÁBAN EZ ÉV SZEPTEMBERÉBEN általános ápolónői képzés indul Az iskola kétéves Felvételre jelentkezhetnek: 17—32 év közötti lányok és asszonyok. Jelentkezési határidő: 1974. május 30-lg. Bővebb felvilágosítást az Iskola ad. Címe: Kecskémét, Nyíri út 11. sz. Fűtött nézőtér! Számozott ülőhelyek! APOLLO ’74 CIRKUSZ Európa legnagyobb, legmodernebb otazócirkusza. Teljesen új műsorával! KECSKEMÉTEN A SZÉKTÓI STADION LÖVÉRSENYPALYAN Jegyek elővételben válthatók az Üjkollégiumnál levő pénztárkocsinál. Telefon: 13-900 Premier: április 3-án, szerdán 19.30 órakor, utána április 4-én, csütörtökön, 15.30 és 19.30 órakor, ápnhs 5-én, pétiteken 15.30 és 19.30 órakor, április 6-án, szombaton 15.30 és 19.30 órakor, április 7-én, vasárnap 14 és 17.30 órakor. O esi jlg m

Next

/
Oldalképek
Tartalom