Petőfi Népe, 1974. április (29. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-02 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI WBKRmmffim NÉPE Hazánk ti* előkészületek megyeszerte AZ MSZMP BACS-KISKÜN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXIX. évi. 77. szám Ára: 90 fillér 1971. április %. kedd felszabadulásának 29. évfordulójának megünneplésére megyénkben is mindenütt az al­kalomhoz méltó eseményekkel, rendezvényekkel készülődnek. Már az ünnepnapot megelőzően is számos létesítmény avatására, megnyitására, átadására került és kerül sor. Így Lajosmizsgn száz idős em­ber veszi április 2-án birtokába a kecskeméti járás 22 községé nek összefogásából, mintegy^ 10 millió forint költséggel létesített. járási szociális otthont. Baján április 3-án‘ adják át a körzeti pártszélcházat, este pedig fény- özönbe borul majd az ú.i, korsze. rű közvilágítás bekapcsolásával a Sugovica-korzó. Igen sok intézménynél, válla­latnál, közületnél az ünnepi meg­emlékezés keretében kitünteté­sekkel jutalmazzák az élenjáró dolgozókat. Kecskeméten április 3-án a Szabadság téri szovjet hősi em­lékműnél rendeznek koszorúzási ünnepséget a párt és tanács ve­zetőinek. a fegyveres erők, va­lamint ‘ a tömegszervezetek és -mozgalmak képviselőinek rész­vételével. A megye helységeiben. városokban és falvakban ugyan­csak hasonló ünnepségek lesznek a szovjet, s a több helyütt levő román hősi emlékműveknél.^ Baján április 4-én ifjúsági nagygyűlés zárja a forradalmi ifjúsági napokat, s ez alkalommal tesznek fogadalmat az újonnan felvett KISZ-tagok is. A KISZ Árpád téri székházában megnyí­lik a zombori festők kiállítása. Kiskunfélegyháza hálás népe április 3-án délután rója le ke­gyeletét a szovjet hősi emlékmű­nél, majd ugyanott kerül sor az új KISZ-esek fogadalomtételére. Kiskőrösön a városi műve­lődési házban ünnepi nagygyű­lést tartanak április 3-ári, majd megkoszorúzzák a szovjet hősi emlékművet, s a temetőben a felszabadító katonahősök sírjait. Külön is emlékezetessé teszi majd itt az évfordulót, hogy a városi párt-végrehajtóbizottság tagjai az ünnepnapon több mun. káscsalád otthonát keresik fel, s a látogatás során baráti ■ beszél­getésen ismerkednek meg életük­kel. gondjaikkal. Ä nagy szabású központi ün­nepségek mellett természetesen egy-egy üzem, munkahelyi kol­lektíva dolgozói is megemlékez­nek a felszabadulás évforduló­járól, méltatva az egy év híján három szabad évtized jelentősé­gét. Biszku Béla ünnepi köszöntője a rádióban és a televízióban Felszabadulásunk ünnepének előestéjén hangzik el a rádióban és a televízióban Biszku Bélának, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizottság titkárának ünnepi beszéde. A köszöntőt április 3-án 18.20-kor sugározza a Kossuth-adó, a televízió pedig 19.15-kor közvetíti. (MTI) Zöldségtermesztés KISZ-védnökséggel Kevés olyan mezőgazdasági' termelőszövetkezet van a megyé­ben és az országban is. mint a tompái Kossuth. Nemcsak azért,; mert termelési eredényeik gya­korta' jobbak az országos átlag­nál, hanem azért is, mert Tom­páról a fiatalok nem mennek el. A szövetkezetben a tagság át­lagéletkora 37,4 év, kétszáznál többen vannak a harmincon alu­liak. Különösen a kertészetek­ben látni sok fiatalt, az ott dol­gozó brigádok tagjai közül na­gyon sokan még a húsz évet sem érték el. A tompái Kossuth Termelőszö­vetkezetben az idén 300 hektá­ros lesz a szántóföldi kertészet, 30 hektárral több. mint az el­múlt évben. Mind nagyobb terü­letet foglalnak el a fóliaházak: eddig 34 ezer négyzetméteren állították fel ezeket a hatalmas, fűtött, palántanevelő alagutakat. Emellett 10 ezer négyzetmétert tesz ki a régi hollandi ágyak te­rülete. Nagy tömegű paprika- és paradicsompalántát nevelnek, a szabadföldi kertészet számára szükséges szaporítóanyagot tel­jes egészében a szövetkezetben állítják elő. A már említettekkel együtt összesen tizenkét féle zöldség magvait vetették el feb­ruárban és március elején. A gazdaság KISZ-szervezete védnökséget vállalt a zöldségter­mesztési ágazat fölött. A fiata­lok nagy része a kertészeti, szo­cialista címért küzdő brigádok­ban dolgozik, de ezt az ágazatot • Hat ifjúsági brigád van a tompái Kossuth Termelőszövetkezetben. A kertészeti ágazatban dolgozók a melegház ágyásait készítik elő. segítik az eddigieknél jobban a másutt tevékenykedők is. Tompáról az idén ismét nagy mennyiségű zöldségféle kerül a feldolgozókhoz, a konzerv- és hűtőiparhoz. Nem feledkeznek meg arról sem, hogy friss, napi fogyasztásra jusson elegendő: 17 hektáron termesztenek 10 zöld­ségfélét a szövetkezet saját bolt­jainak ellátására. D. É. • Lengyel Györgyné üzemmér­nök, ifjúsági brigádvezető a fóliaház automata öntözőbe­rendezésének szórófejét vizs­gálja. (Pásztor Zoltán felvételei.) Kiosztották az 19J4. évi kiváló és érdemes művész kitüntető címeket és a művészeti díjakat Hétfőn az Országház Vadász­termében ünnepélyesen kiosztot­ták az 1974. évi kiváló, illetve érdemes művészi címeket. Az ünnepség elnökségében he­lyet foglalt Fock Jenő, a Minisz­tertanács elnöke, Aczél György, a Minisztertanács elnökhelyette­se, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára, dr. Kornidesz Mihály, a Központi Bizottság tudományos közoktatá­si és kulturális osztályának ve­zetője és dr. Orbán László műve­lődésügyi minisztériumi államtit­kár. Az ünnepségen Aczél György mondott beszédet, majd átadta a művészeti kitüntetése­ket. Az ünnepség után a Miniszter- tanács fogadást adott a kitünte­tettek tiszteletére. * Művészeti díjakat adtak át hétfőn a Fészek Klubban, hazánk felszabadulásának 29. évfordulója alkalmából. Az ünnepségen meg­jelent és az elnökségben foglalt helyet Aczél György, a Politikai Bizottság tagja, a Miniszterta­nács elnökhelyettese. Övári Miklós, a Központi Bizottság tit­kára, dr. Kornidesz Mihály, , a Központi Bizottság osztályveze­tője. Tömpe István, a Központi Bizottság tagja, a Magyar Rádió és Televízió elnöke, dr. Simó Je­nő művelődésügyi miniszterhe­lyettes és Vass Imre, a Művésze­ti Szakszervezetek Szövetségének főtitkára. Ott volt művészeti, politikai és társadalmi életünk számos más vezető személyisé­ge is. Az ez évi József Attila-, Jászai Mari-, Balázs Béla-, Erkel Fe­renc-. Liszt Ferenc- és Munkácsy Mihály-díjasokat dr. Orbán László művelődésügyi miniszté­riumi államtitkár üdvözölte, majd átadta a kitüntetéseket, ez­után pedig fogadást adott a ki­tüntetettek tiszteletére. A kiváló és az érdemes mű­vész címmel kitüntetettek, vala­mint a művészeti díjasok névso­rát a 3. oldalon közöljük. (MTI) Képernyő s. oldal Szív küldi szívnek... 4. oldal Tanuljak a vietnami fiatalok 4. oldal Tanya és szerelem 5. oldal Nyelvőr 5. oldal Sport €—7. oldal Optimizmus és 'önbizalom r\elpolitikai életűnk legie­rt lentősebb eseménye két- ■***■ ségtelenül Kádár János elvtársnak, a Központi Bizottság ßlsö titkárának Szabőlcs-Szatmár megyei látogatása, s ez alkalom­ból Nyíregyházán elhangzott be­széde. Tegyük hozzá nyomban: hatása optimizmust plántáló, ön­bizalmat erősítő. Szombaton reggel az első rá­kérdezésemre a tsz-párttitkár is­merősöm így jelelt: — Felfrissített és erőt adott! Olyan hatással volt rám. mint amilyen egy jó kiadós eső lenne a határra. A beszéd minden mon­data mögött ott éreztem gazda­ságunk valós életét, annak a kö­zegnek a munkáját, problémáit, amelyben dolgozunk. Fejezeten­ként külön-külön tanulmányozni kell az elhangzottakat, de a lé­nyeget abban látom, amit min­dennapi munkánkra vonatkozóan a X. kongresszus így jelölt meg: magasabb szinten. Erre töreked­ni a legfontosabb ... Szabó György, a SZIM kecs­keméti gyára szerszámműhelye- nek művezetője — szakmája sze­rint esztergályos — hétfőn dél­előtt már a műhely csaknem 40 dolgozójának véleményét érzékel­tette Mintegy hangosan gondol­kodva, lelkesedve és töprengőn. a saját gyárra vonatkoztatva az elhangzottakat és a tennivalókat. — Nagyon fontosnak tartom — s ez műhelyünk politizáló köz­véleménye is —, hogy igen meg­nyugtató volt Kádár elvtárs Sza- bolcs-Szatmár megyei útja. Ugyanis sokszor nem is tudato­sodik bennünk kellően az a nyu­godt légkör, amelyben dolgozha­tunk. Körülöttünk a világban, a tőkés világra gondolok, minde­nütt csak a feszültség, a kapko­dás. a reformok ígérgetése. A mi pártunk politikája nem kapkodó, nem ír le vargabetűket, hanem töretlen. Az a feladatunk, hogy céljainkért minden nap egy ki­csivel jobban dolgozzunk. És ez rendkívül megnyugtató. A mi tízmilliós népünk, szocializmust építő hazánk tényező! A miről beszélgetünk és nagy pozitívumnak tartja a szerszámműhely közössé­ge, hogy a fejlődésnek olyan fo­kára értünk, ahonnan megértjük, mi a szükségszerű, ügyünknek a legjobb szolgálatot tevő. A sze­mélyi változásokra gondolok. Vi­lágos. hogy rátermettsége szerint minden vezető ott dolgozzon, ahol ügyünkért a legtöbbet te-, heti. Ezt kell csinálni minden szinten. De máris átcsapok, mert ösz­szefüggnek a témák. Van nálunk olyan tünet, hogy jól élünk, és eközben hajlamosak vagyunk egyről-másröl megfeledkezni. Nemrégiben KISZ-vitakört ve­zettem. Az idősebb, tapasztal­tabb párttagokat — magamat is ide számolom — bízta meg ezzel a pártszervezetünk. Témánk a szocialista elosztás elve volt. Nos. eközben gyorsan kiderült, milyen óriásira nőttek az igé­nyek. A fiatalok itt-ott mintha egy kicsit el lennének kapatva. A mi gyárunk alighanem orszá- (Folytatás a 2. oldalon.) eii^í)évÍmí:nyks MlNKASLAKÁS"f;PÍTf;s Fiatalok zenei találkozói Bács-Kiskun megyében 2184 család új otthonban Egymást követték a zenei események a hét végén Bács- Kiskunban. Két városban, Kiskunfélegyházán és Kalocsán megyei találkozók zajlottak le, Izsákon pedig kórusok ad­tak hangversenyt. A résztvevők és a hallgatók száma több százat tett ki. Beszámolónkban a diákrendezvényekkel foglalkozunk. Elkészült az összesítés az ál­lami vállalatoknál dolgozó mun­kások lakásépítésének — lakás- vásárlásának — támogatásáról, tehát az első évi mérleg, hiszen ezek. az intézkedések az MSZMP KB 1972 novemberi határozata alapján a Minisztertanácsnak 1973 január végén kiadott hatá­rozatában jelentek meg. Az új intézkedés kedvezőbbé tette a munkáltatói támogatás és az OTP-kölcsön arányát. Ezenkívül a munkáslakáshoz nyújtott 40 000 —80 000 forint értékű állami tá­mogatás, s az ugyancsak jelentős szociálpolitikai kedvezmény csökkentette a vállalatoktól igé­nyelt hozzájárulást, s ezért lé­nyegesen több dolgozónak nyújt­hattak anyagi segítséget. A kedvezőbb új körülmények alapján 1973-ban országosan 980 millió forint értékű vállalati la­kásépítési alap képződött, ami lényegesen, 35 százalékkal na­gyobb az előző évinél. A ked­vezményes állami és vállalati tá­mogatással végeredményben 1973- ban 2184 munkáscsalád kapott új otthont. Az adatodból egyértel­műen kitűnik, hogy a munkás- lakás-építés az országban a leg­kedvezőbb lakásépítési forma. A tanácsi értékesítésű szövetkezeti lakásoknál ugyanis 1973-ban. át­lagosan 26 500 forintot kellett készpénz előtörlesztésként befi­zetni a leendő tulajdonosnak, a kedvezményes munkáslakás-épí- tésnél pedig mindössze 20 000 fo­rintot. A munkáscsaládok ugyan­is a szociálpolitikai kedvezmé­nyeken felül lakásonként átlago­san . 61000 forint értékű állami támogatást kaptak, s a vállalati lakásépítési alapból pedig átla­gosan 40 000 forint kamatmentes vállalati kölcsöntámogatásban ré­szesültek. A múlt évben átadott kedvez­ményes munkáslakások átlago­san kétszobásak. Ennek többsé­gét az OTP-től vásárolták, hj- szen az új intézkedés után vi­szonylag kevés idő állt rendel­kezésre ahhoz, hogy e kedvező feltételek alapján lakásépítő szö­vetkezeteket szervezzenek. Az év végén azonban már több lakás­építő szövetkezet kezdte meg a munkát, összesen 732 kedvezmé­nyes munkáslakás építését. Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztériumtól és az Országos Takarékpénztártól kapott tájé­koztatás szerint az idén tovább növekedett a vállalatok érdeklő­dése, aktivitása a kedvezményes munkáslakások építése, vásárlá­sa iránt. A kormány öt évvel ezelőtt, 1969-ben adott lehetőséget válla­lati lakásépítési alapok képzésé­hez, a bérből és fizetésből élők új otthonához nyújtható támoga­táshoz. Azóta csaknem 15 000 dol­gozó és családja lakásának meg­szerzéséhez nyújtottak kisebb- nagyobb támogatást. A múlt év­ben ilyen vállalati hozzájárulás­sal 8017 új lakás épült, majdnem kétszer annyi, mint 1972-ben. A negyedik ötéves terv előirányza­ta szerint a lakásépítési szövet­kezetek és egyéb társasházépíté­si formák alapján 65 000 új la­kást kell átadni, de a vállalati, főként a kedvezményes munkfis- lakás-építés gyors fejlődésének eredményeként számítani lehet arra, hogy ezeknek az új ottho­noknak száma eléri majd a 75 ezret. (MTI) Kiskunfélegyházán, a varos 200 éves jubileumi ünnepségei­nek keretében tartották meg szombaton a Bács-Kiskun megyei zeneiskolák kamarazene-találko­zóját a fegyveres erők klubjában. A rendezvényen részt vettek a bajai, madarasi, dunapataji, ka­locsai, kiskőrösi, kiskunfélegy­házi, kiskunhalasi, kiskunmajsai és a kecskeméti tanulókból ala­kult együttesek. Tövis Ferenc, a megyei tanács művelődésügyi osztályának helyet­tes vezetője köszöntötte a megje­lenteket. Megnyitójában méltatta a zeneiskolák oktató-nevelő mun­káját, a kamarazene tanításá­nak jelentőségét. A műsort ösz- szegező bíráló bizottság örömmel állapította meg, hogy a művek megválasztásában és előadásában számottevő fejlődés következett be az elmúlt évek bemutatóihoz képest. A barokk mesterek kom­pozíciói mellett az egyes csopor­tok helyes arányban választották a későbbi korok és a mai szer­zők műveit is. A zsűri külön ki­emelte a magyar művek számá­nak örvendetes emelkedését és stílusos bemutatását. Az szinte köztudomású, hogy Kalocsán és környékén milyen elevenen él a népdal, a néptánc hagyománya. A városban a gyer­mekek már kiskorukban megis­merkednek a népművészettel. Azt viszont kevesen tudják, hogy Ka­locsa négy év óta otthont ad a középfokú iskolák népdaléneke­seinek. A fiatalok idei találko- józa, amelyre vasárnap, az I. István Gimnázium dísztermében került sor. eltért az eddigiektől. Most először jelentkeztek a szakmunkásképző iskolák tanu­lói, s új színt jelentett az éneklő csoportok, valamint a néni hang­szereken játszó lányok és fiúk bekapcsolódása is. A találkozón ismét bebizonyo­sodott, hogy megyénkben igen sok fiatal ismeri és énekli a nép­dalokat. A rendezők — a KISZ megyei és kalocsai városi bi­zottsága, az I. István Gimná­zium, valamint a Kórusok Or­szágos Tanácsa megyei szerveze­te — alapos előkészítésének, il­letve az iskolák gondos, lelkiis­meretes munkájának eredmé­nye, hogy az idei rendezvény igen magas színvonalat ért el. Többen jöttek el mint bármikor, összesen harminchárom szerep­lő, és éneklő csoportot hallhatott a szépszámú közönség. Először vettek részt a találkozón Kun- szentmiklós, Kiskunmajsa, Kis­kőrös és Jánoshalma diákjai. Saj­nos, épp Kecskemétről. Kodály Zoltán szülővárosából hiányoz­tak az éneklő fiatalok. A bemutató végén Király Zol­tán, a KISZ Bács-Kiskun megyei bizottságának munkatársa | kö­szönte meg a színvonalas műsort, majd ismertette a helyezéseket, és átadta az értékes díjakat A szólóének-kategória első díját Marosi Terézia a kiskőrösi Pe­tőfi Gimnázium és Szakközépis­kola tanulója nyerte el. Az ének­lő csoportok között a Kalocsai I. István Gimnázium harmadik osztályos leányai vitték el a pál­mát. A szólóhangszer-kategóriá­jában Rádi Attila és Orcsik Fe­renc citerakettőse részesült ju­talomban. (Kiskőrösi Petőfi Gim­názium és Szakközépiskola.) A szülőföld legszebb dala előadá­sáért alapított különdíjat Szabad- szállási Ilona, a Kalocsai Egész­ségügyi Szakközépiskola tanulója vette át. Sipos Károly • Bemutatkozik Kiskunfélegyházán » dunavecseiek • A szólóénekesek legjobbjának, Marosi Teréziá­kig fúvósegyüttese. nak átadja a díjat Király Zoltán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom