Petőfi Népe, 1974. február (29. évfolyam, 26-49. szám)

1974-02-28 / 49. szám

♦ A szövetkezetnek két baromfiólja van. Az egyikben 7 ezer Hibro csibét nevelnek, ötvenhárom napos korban, amikor a másfél kilós súlyt elérik adják cl a halasi Baromfiipari Vállalatnak. Jó évet zárt a tompái Szabadság T ermelőszövetkezet a szorgalmas tagság és a vezetőség összefogásával Huszonnégy évvel ezelőtt ala­kult a tompái Szabadság Terme­lőszövetkezeti Csoport. A köz­ség első közös gazdaságát 1950. augusztus 20-án tizenöt szegény­paraszt alakította meg. A re­ménykedő emberek 86 hold föl­dön kezdték a gazdálkodást. Ál­latállományuk két tehén, egy ló, huszonöt sertés és hatvan ba­romfi volt. Az 1960-as átszerve­zés után a termelőszövetkezeti csoportból termelőszövetkezet alakult, 1961-ben kezdték el .a gyümölcstelepítést és azóta fog- j lalkoznak szántóföldi, kertészeti,, kultúrák termesztésével, öt év- . vei ezelőtt telepítettek mintegy 20 hektáron cellulóznyárt. A gaz­dálkodás alá vont területük ösz- szes aranykorona értéke 51683 egy hektár átlagos aranykorona- értélre 26,73. Az 1972-es év fejlesztési alap­hiánya miatt a szövetkezetei, ta­valy szanálták. A munkaszervezés hatására , A szövetkezet tavaly 1933 hek­táron gazdálkodott. A íöldterü- ' létük művelési ágak szerinti megoszlása a következő: Szántó 1738 ha Szőlő 19 „ Gyümölcsös ' 38 „ Rét 11 „ Legelő 41 „ Erdő 14 „ Művelés alól kivont terület 41 Kert 1 „ A gazdaságban csak tsz-tagok dolgoznak, alkalmazottaik, idő­szaki munkásaik nincsenek. A taglétszámuk 541, amelyből — 276-an nyugdíjasok és járadéko­sak. A tagság háztáji területe 217 hektár. A tavaly tavasszal újjáválasz­tott vezetőség korszerű termelési szerkezetet alakított ki. Négy fő­növény termesztését határozták el. Földterületük 80 százalékán búzát, kukoricát, lucernát és cu­korrépát termesztettek. A fenn­maradó részeken szántóföldi ker­tészettel foglalkoztak. A terme­lésszerkezet egyszerűsítése lehe­tővé tette a termesztés és ápolás gépesítését, s megteremtették a nagyüzemi intenzív gazdálkodás lehetőségét. A növénytermesztés átalakítását a teljes foglalkozta­tás megvalósításának figyelem- bevételével dolgozta ki a veze­tőség. A munkaszervezés után a szövetkezeti gazdák átlagosan 240, tízórás mukanapot tudtak teljesíteni. Az egy tagra jutó évi jövedelem 25 482 forint. , A növénytermesztés szerkeze­dének J egyszérusítesevei' ‘ á szak­emberekre nagyobb feladat há­rult. Ugyanis abban az esetben, ha egy növény termése kevesebb a tervezettnél, nagyobb veszte­ség érheti a gazdaságot. Nincs lehetőség a régi mondás érvé­nyesítésére: „ha az egyik nö­vény keveset terem, a másik majd pótolja”. Az egyszerűsített ter­melésszerkezetben mindegyik kul­túrának „hozni kell” a várt ered­ményt, amit csak tudatos, szak­szerű gazdálkodással lehetett megvalósítani. A munkaszervezésben az idén jelentős módosításra keiül sor. Speciális brigádokat alakítanak. A brigádok egy-egy termelési egység komplex munkáit végzik. Ezáltal megnő dolgozóik felelős­sége, s az új premizálási mód­szerrel jobban érdekeltté teszik tagjaikat a termelésben. A bri­gádtagoknak is hasznos ez a szervezeti forma, mivel évről év­re nagyobb tapasztalatot szerez­nek, s ennek birtokában egyre kitűnőbben tudják ellátni a rá­juk bízott feladatokat. Megszer­vezik a szocialistabrigád-mozgal- mat, valamint a munkaversenyt. Az idén hat brigád küzd majd a szocialista cím elnyeréséért. A versenymozgalomban legjobb eredményeket elérő brigádok pénzjutalomban részesülnek. Tíz százalékkal nőtt a termelési érték A tavaly előtt fejlesztési alap hiány miatt szanált tompái Sza­badság Termelőszövetkezet szor­galmas tagsága az új, felkészült szakemberekből álló vezetőség­gel összefogva, nagyszerű ered­ményeket • ért el az elmúlt év­ben. A halmozott termelési érték 39 millió 239 ezer forint volt, 10 százalékkal több, mint 1972-ben. Ez azért is jelentős, mert csu­pán 70 ezer munkanap alatt ál­lították elő az 1972. évi 84 000 munkanappal szemben. A szö­vetkezet árbevétele meghaladta a 33 millió forintot. Kiemelkedő termésátlagot ér­tek el a búza, kukorica, lucerna, konzervpaprika és paradicsom termesztésében. A tervezettnél 20 vagonnal több búzát takarítot­tak be. A hektáronkénti termés­átlag elérte a 40 mázsát. A 334 hektárnyi búzát három hét alatt takarítot­ták be. Az idén m'ég jobb munkaszervezéssel vala­mint új gépek segítségével 15 nap alatt szeretnék a búzater­mést betakarítani. A kukorica­termesztésben nagy változást je­lent, hogy csatlakoztak a bajai kukoricatermesztési rendszer­hez. A takarmánynövényt 600 hektáron termesztik. Üj gépeket vásárolnak, öt évi részletre. 4 millió 700 ezer forintért. JD— 4630-as traktorral, Rabawerk- ekével IHC-vetőgéppel, Class- Dominátor kombájnnal, vala­mint műtrágyaszórásra alkalmas terepjáró IFA gépkocsival bővül gépparkjuk. A 600 hektár kuko­rica termesztésén kívül 400 hek­tár kenyér- és takarmánybúza­termesztéséhez és betakarításá­hoz is az új gépsort használják. Tavaly átlagosan 51 mázsás hektáronkénti kukoricatermést takarítottak be. A. termesztés ön­költsége 136 forint volt. Ebben az évben ennél 5 mázsával több termést várnak hektáronként. E többlettermés árbevétele egyrészt fedezi a termesztés önköltségé­nek emelkedését, valamint a ku­koricatöbbletet exportálják, a gépvásárlás valutahitelének visz- szafizetésére. A szántóföldi kertészeti kultú­ra 100 hektáron díszük. Az el­múlt évben a fűszerpaprika ki­vételével a kertészeti növények termesztése nyereséget hozott a gazdaságnak. Cece'i paprikából 183, pritamin paprikából 142, pa­radicsomból 410 mázsa termett hektáronként. Az idén fűszer- paprikát nem termesztenek, ehe­lyett a cecei és pritamin papri­ka termőterületét növelik 64 r hektárra. A termést — hasonló­an, mint az elmúlt évben — a Szegedi Konzervgyárnak adják el. A szedés kivételével a ter­mesztést gépesítették. Tavaly, is nagy munkát jelentett a papri­kaszedés a szövetkezet tagságá­nak. A vezetőség kérésére min­den tsz-tag részt vett a paprika­szüretben, a nyugdíjasoktól az irodai dolgozókig. A tsz-gazdák összefogásának, dicséretes mun­kájának eredménye, hogy a 6914 mázsa paprikatermést maradék­talanul betakarították, s az ér­tékesítésből 2 millió 787 ezer fo­rint árbevétel származott. Paradicsomot, spárgát, diny- nyét és szamócát természtenek 36 hektáron, jövőre azonban a szamócatermesztést is abbahagy­ják. Termésátlaguk növelését a fo­kozottabb‘istálló- és műtrágyá­zással szeretnék biztosítani. Mű­trágya-felhasználásuk az idén az elmúlt évihez képest, 30 száza­lékkal növekszik. A szántóföld­jük 20 százalékán mintegy 600— 700 vagon szerves trágyát dol­goznak be ősszel a talajba. A múlt évben a növényter­mesztés árbevétele, — 1 hektár- . ra számolva — 19 830 forint volt. A húsprogram megvalósításáért A tompái Szabadság Termelő- szövetkezetben az * állattenyész­tési ágazat árbevétele tavaly meghaladta a 13 millió forintot. Elsősorban sertés-, szarvasmar­ha- és baromfitartással, hizla­lással foglalkoztak. Csaknem 140 hizómarhát értékesítettek 2,4 millió forintért. A. hízottsertés- eladásból 4 millió, a több mint 80 ezer húsbaromfiból 2 millió 589 ezer, valamint a 44 ezer pe­csenyekacsa értékesítéséből 2 millió 390 ezer forint árbevétel származott. A párt- és kormányhatároza­tok arra ösztönzik a gazdaságo­kat, hogy minél több tejet és húst adjanak az országnak. A tompái Szabadság Termelőszö­vetkezet a húsprogram megva­lósításához szeretne az elkövet­kező években hozzájárulni. A gazdaságnak van ugyan egy kis tehenészete, de a tehénállo­mány TBC-s. A gazdaságossági számítások igazolják, hogy nem volna célszerű a szövetkezetben a tehenészet feilesztése. Ezért az év végéig megszüntetik,'a;lebené- ,'S2etet.1'V helvette Száryásmarha- hizlalással foglalkoznak'. Nem kezdenek új építkezésbe, hanem a régi istállókat alakítják át. Az állatokat kötetlenül tartják, és ad libitum takarmánvozzák. Az idén 200 hízómarhát szeretnének exportálni. Hagyományos sertéstelepükön szintén jó eredményeket értek el. Ebben az évben is 2000 sertést nevelnek. A pecsenyekacsa helyett hús- csírkepeveléssel foglalkoznak. Mintegy 170 ezer Hibro fajta ér­tékesítését tervezik, s ötmillió forint árbevételre számítanak. A szövetkezet vezetősége három éven I belül húscsirkeprogramot szeretne rpegvalósítani. Ehhez azonban új épületek, berendezé­sek kellenének. Az 1972-es évi fejlesztési alaphiány miatt azon­ban úi beruházást állami támo­gatással nem végezhetnek. Az el­múlt év kitűnő gazdasági ered­ményei, az elért 4 millió 118 ezer forint nyereség azonban azt jelentheti, hogy felmentést kap- , hatnak ez alól, s megvalósíthat­ják 10 millió forintos beruházá­sukat. Terveik szerint 3 év múl­va már 1 millió húscsirkét érté­kesítenének, amelyből a szövet­kezetnek mintegy 35 millió forint árbevétele származna. A szövetkezet gyümölcsöse 39 hektár.1 Alma és őszibarack te­rem az ültetvényen. Tavaly hek­táronként 30 mázsa almát, 76 mázsa őszibarackot szüreteltek. A Hosszúhegyi Állami' Gazda­sággal szaktanácsadási szerző­dést kötöttek a gyümölcster­mesztés javítása érdekében, 1075-től pedig áz állami gaz­• Kötetlen hízómarha-tartást valósítottak meg a szövetkezetben. Az év végéig 200, öt és fél mázsas hízómarhát értékesítenek. dasággal közösen termesztik és értékesítik a termést. Az alaptevékenységen kívül a szövetkezetben még szállítási és építőipari munkával foglalkoz­nak. A melléktevékenységből ta­valy másfél millió forint árbevé­tele lett a szövetkezetnek. A tagság és a község érdekében A termelőszövetkezet vezetősé­ge a nők téli foglalkoztatása ér­cekében új üzemet hozott létre. A Szegedi Konzervgyárral kötött megállapodás alapján félkész ter­méket készítenek a gyárnak. Az üzemben csaknem 50 asszony paprikát és almát szeletel, me­lyet a gyár naponta elszállít... Az elmúlt évben szociális jut­tatásként 96 ezer forintot fizet­tek ki tagjaiknak. Az idén ennek háromszorosát tartalékolták. Et­től az évtől kezdve kedvezmé­nyes üdülésben részesítik a tsz- gazdákat. Harkányban üdülőt bé­relnek, ahol a nyugdíjasok és tsz-tagok családtagjaikkal együtt üdülhetnek. Tavaly már folyamatosan biz­tosítottak tagjaiknak kedvezmé­nyes étkezést, is. A tompái Szabadság Termelő- szövetkezet jelentős segítséget nyújt a község fejlesztéséhez. Részt vettek az óvoda bővítési munkájában; Térítés nélkül szál­lították az építkezéshez szüksé­ges anyagokat. A község belte­rületén társadalmi munkában vé­geztek útjavításokat. Az idén ad­ták a tompái művelődési házat, ahol a szövetkezet asszonyai, lá­nyai az'iúi épületi külső' és belső takarításában ' segédkeztek. A szö­vetkezet tagsága 1973—75 között minden évben 1 napi keresetét ajánlotta fel a községi óvoda tá­mogatására. Jól működik a nőbizottság A szövetkezetben 108 nő dolgo­zik — közülük 98 fizikai mun­kás. A szövetkezet párt- és gaz­dasági vezetése az elmúlt évben nagy segítséget nyújtott a nőbi­zottságnak, hogy feladataikat, vállalásaikat maradéktalanul el­végezhessék. A nőbizottság szá­mos társdalníi rendezvényt szer­vezett többek között gyermekna­pi ünnepséget, az öregek napját. A kisgyermeket nevelő édesanyák helyzetének Könnyítése érdeké ben a munkacsapatokon belül megszervezték, hogy a kisgyer­mekes anvák későbben kezdjék a munkát és korábban hagyják ab­ba. Segítik a szülőnőket is. Ta­valy 13 szülőanyának kedvesked­tek ajándékkal, közülük kettő­nek 600—600 forintos rendkívüli szociális segély juttatását java­solták. A nőbizottság szervezésé­ben egynapos üzemi látogatáson, tapasztalatcserén voltak a Szege­di Konzervgyárban, ahol megis­merkedtek a gyár életével, mun­kájával. A szövetkezet tagsága és ve­zetősége nagyra értékeli a női dolgozók munkáját- Két noteg- jukat tavaly jó munkája jutal­maként ingyenes külföldi kirán­dulásra küldtek. Az elmúlt, év­ben tizenegy nő kapta meg a törzsgáröajelvényt és a velejáró pénzjutalmat. Politikai és szakmai továbbképzés A szövetkezet KlSZ-szerveze- tében 31 fiatal tevékenykedik. Az elmúlt évben a tsz fiátaljai részére egy épületet adott a gaz­daság, amelyet KISZ-klubnak alakítottak át. A szépen beren­dezett helyiségekben van lemez­játszó, rádió. Az idén a szövet­kezettől, kapnak még magneto­font, valamint a KISZ halasi já­rási bizottságtól egy televízió- készüléket. A klubban tartják a fiatalok a KISZ-gyűléseket, valamint itt rendeznek politikai előadásokat és klubdélutánokat. Szeretnék az idén átalakítani az épület egyik helyiségét bar- káos-szobának, egy másikat pe­dig játékteremnek. A tompái Szabadság Termelőszövetkezet a kulturális alapból több mint tíz­ezer forintot juttat a KISZ- szervezetnek, a berendezés gya­rapításához, valamint a rendez­vények költségeihez, tot alakítottak ki a határőrssel, többször meghívják rendezvé­A KISZ-fiatalok jó kapcsola- nyeikre és közös műsoros este­ket tartanak. A klub épülete mellett a fia­talok az idén röplabdapályát építenek. Társadalmi munkában részt vállalnak a községi járda­építésben. A klub épülete előtt, valamint a község néhány utcá­jában segítenek a gyalogút ki­építésében. Tavaly ősszel a szövetkezet KISZ-esei kiválóan megrendez­ték a járási szántóversenyt, amelyért jutalmat és dicsérő ok­levelet kaptak a járási KISZ- bizottságtól. A fiatalok minden évben kirándulnak. Tavaly a Balaton mellett táboroztak, töl­tötték a nyári szabadságukat. Az idén hasonló közös kirándulást szerveznek. A szövetkezeti tagok különbö­ző politikai és szakmai oktatá­son vesznek részt. Többen veze­tőképző iskolába járnak. Az idő­szerű gazdaságpolitikai témák­kal foglalkozó téli tanfolyamon a tagság nagyobb része jelen volt. Nem feledkeznek meg a szö­vetkezetiek a tagság síakmai to­vábbképzéséről. A következő he­tekben nyolc szakmunkásuk a Bajai Állami Gazdaságban gép­kezelő és szerelő tanfolyamon vesz részt. Elsajátítják a kuko­ricatermesztésben használandó új nagyteljesítményű Johon Deer traktorok vezetését, szakszerű üzemeltetését. A kommunisták élenjárnak a munkában. A gazdaság pártalap- szervezete mindig segíti a vezé- tőséget. Közösen megbeszélik és végrehajtják feladataikat. A szö­vetkezet párt- és gazdaságveze­tés, valamint a szorgalmas tsz- gazdák kitűnő munkája ered­ményezte, hogy tavaly nemcsak pótolták, az 1972. év több mint 3 milliós fejlesztési alaphiányt, hanem 4 millió 118 ezer forint nyereséget v is elértek. A szövet­kezetiek eredményeiknek örül­nek, de ennél többet szeretné­nek tenni lehetőségeik mégjobb kihasználásával, az intenzív, iparszerű gazdálkodás megvaló­sításával. (x) • A jó időt kihasználva elkezdték a szervestrágyázást. • A szervestrágyázást teljesen gépesítették. Markoló-rakodó géppel a • A téli alma metszését végzik a tsz-gazdák. trágyaszóró kocsira rakják az istállótrágyát. v,

Next

/
Oldalképek
Tartalom