Petőfi Népe, 1973. november (28. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-29 / 279. szám

vETÖFI NÉPE 0 1973. november 29. JUGOSZLÁVIA ÜNNEPÉN Magyar vezetők üdvözlő távirata Nyáradi Róbert, az MTI tudó­sítója jelenti: Szerdán Jugoszláviában meg­kezdődtek az ország legnagyobb ünnepének, a köztársaság napjá­nak idei rendezvényei. A fő ün­nepséget a 30 évvel ezelőtti ese­mények színhelyén, a Bosznia— Hercegovinában levő Jajce váro­sában tartják. Szerdán este itt nyílt meg a „30 éves a szocialista Jugoszlávia” című kiállítás, ma délelőtt pedig a város történelmi emlékű művelődési házában is­mét összeülnek az AVNOJ (Jugo­szlávia Népfelszabadító Antifa­siszta Tanácsa) 1943. november 29—30-án megtartott II. üléssza­kának még életben levő tagjai, hogy meghallgassák akkori veze­tőjüknek, Jugoszlávia és a ^KSZ jelenlegi elnökének ünnepi be­szédét. Harminc esztendővel ezelőtt Kádár Jángs, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Fock Jenő, a Minisz­tertanács elnöke a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársa­ság nemzeti ünnepe alkalmából Jajceban, a partizánok által fel­szabadított kis városban ült ösz- sze a jugoszláv ellenállás vezér­kara, hogy meghatározza a fa­sizmus elleni harc további fel­adatait, egyidejűleg megteremtse az alapokat az új föderatív jugo­szláv köztársaság megteremtésé­hez. A Jajceban meghatározott cél­kitűzéseket két esztendővel ké­sőbb, 1945-ben, ugyanezen a na­pon, november 29-én szentesítet­ték: a felszabadult ország fővá­rosában, Belgrádban ekkor hagy­ta jóvá az alkotmányozó nemzet- gyűlés a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság' megalakulását. A köztársaság napját Belgrád­ban, valamint a tagköztársaságok fővárosaiban és a történelmi em­lékű Jajceban a Jugoszláv Nép­hadsereg tüzérségének díszsortü- ze köszönti. * az alábbi táviratot intézte Joszip Broz Titóhoz, a Jugoszláv Szo­cialista Szövetségi Köztársaság elnökéhez, a Jugoszláv Kommu­nisták Szövetsége elnökéhez és Dzsemal Bijedicshez, a JSZSZK Szövetségi Végrehajtó Tanácsa elnökéhez: A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság nemzeti ünnepe al­kalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa nevében, szívből jövő jókívánságainkat fejezzük ki önöknek, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége elnökségének és vá­lasztmányának, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság el­nökségének, a Szövetségi Végrehajtó Tanácsnak és a baráti Jugosz­lávia szocializmust építő népeinek. Nagyra értékeljük Jugoszlávia népeinek, pártjuk és kormányuk vezetésével országuk felvirágoztatásában, a szocialista társadalom építésében, a világ haladó erőinek együttműködése és a nemzetközi biztonság érdekében kifejtett erőfeszítéseit, őszintén kívánjuk, hogy a béke és haladás ügyét szolgáló törekvéseikben további sikereket érjenek el. Mély meggyőződésünk, hogy a pártjaink, kormányaink és népeink közötti sokoldalú eredményes együttműködés a jövőben is sikeresen szolgálja a béke és a szocializmus ügyét, az országaink közötti sokol­dalú baráti kapcsolatok fejlesztését. * * * Apró Antal, az országgyűlés elnöke Mijalko Todorovicsnak, a JSZSZK Szövetségi Szkupstinája elnökének, Péter János külügy­miniszter Milos Minicsnek, a JSZSZK Szövetségi Végrehajtó Tanácsa alelnökének, szövetségi külügyi titkárnak, Czinege Lajos honvédelmi miniszter, Nikola Ljubicsicsnek, a szövetségi hon­védelmi titkárnak küldött üdvöz­lő táviratot. Táviratban üdvözöl­te jugoszláv partnerszervezetét a SZOT, a Hazafias Népfront, a KISZ, a Magyar Partizán Szövet­ség, az Országos Béketanács és a Magyar Nők Országos Tanácsa. (MTI) ESEMÉNYEK SOROKBAN NDK—NSZK-megbeszélések Kurt Nier, az NDK külügymi- nisztériumi államtitkára és Gün­ter Gaus, az NSZK kancellári hivatalának államtitkára e hé­ten kedden és szerdán tartotta első megbeszélését a két állam kulturális egyezményének meg­kötéséről és külképviseletének kölcsönös felállításáról. A két tárgyaló partner megegyezett ab­ban, hogy a külképviseletek fel­állításáról legközelebb december 13-án az NDK fővárosában foly­tatja megbeszélését, míg a kultu­rális egyezményről legközelebb 1974. január 10-én Bonnban tár­gyal. (MTI) Skylab Pogue, Gibson és Carr a keddi nap folyamán fényképfelvételek egész sorát készítette az Egye­sült Államok természeti kincsei­nek földrajzi elhelyezkedéséről, valamint Ausztrália egyes részei­ről és tovább fényképezte a Kohoutek üstököst is. (AFP) Magyar—román konzuli egyezmény November 28-án magyar rész­ről dr. Németh József, a Kül­ügyminisztérium konzuli főosz­tályának vezetője, román részről pedig Gheorghe Badescu, a ro­mán külügyminisztérium konzuli igazgatója új magyar—roipán konzuli egyezményt írt alá Bu­karestben. Az aláírásnál jelen volt Martin Ferenc, a Magyar Népköztársaság bukaresti nagy­követe és Cornel Pacoste román külügyminiszter-helyettes. (MTI) Bulgária mezőgazdasága 1. Három évtized • A „rózsaolaj országaiként, egykor még csak dohányáról és zöldségkertészetéről ismert Bul­gária ma már olyan mezőgazda­ságot mondhat magáénak, mely jelenlegi helyzetét és gyors fej­lődését tekintve szinte páratlan a világon. A gyors fejlődést mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy néhány évtizede Bulgáriát — jóllehet, az ország gazdasági életében a mezőgazdaság játszot­ta mindig is a főszerepet — a legelmaradottabb mezőgazdaság­gal rendelkező európai országok egyikeként tartották nyilván. A mintegy 1,1 millió paraszt­ság földtulajdona 12 millió par­cellába volt szétszórva, ez egy­ben azt is jelentette, hogy ha európai viszonylatban kisparasz­ti, még inkább törpegazdaságok­ról volt szó, megint csak Bulgá­riát említették az első helyen. Ilyen körülmények mellett kor­szerű agrotechnikáról, okszerű gazdálkodásról még csak beszél­ni sem lehet. A legfontosabb földművelőeszköz a faeke volt. a parasztgazdaságok nagy része még igaerővel sem rendelkezett. Az állattenyésztés még a nö­vénytermesztésnél is elmaradot­tabb volt. 0 A gyökeres változás akkor vette kezdetét, amikor a Bolgár Kommunista Párt Központi Bi­zottsága Georgi Dimitrov veze­tésével a népgazdaság egyik leg­bonyolultabb problémájának, az agrárkérdésnek a megoldását tűzte ki feladatul. A feladat meg­oldásának sikerességét bizonyít­ja, hogy a mezőgazdaság nagy­üzemi átszervezését a népi de­mokratikus országok közül Bul­gária elsőként fejezte be. Az egykori kis- és törpebirtokos pa­rasztok országából alig három évtized alatt fejlett nagyüzemi mezőgazdasággal és iparral ren­delkező ipari-agrárország lett. A bolgár szocialista mezőgaz­daság sajátos fejlődése során a koncentráció két fokozaton ment át és jelenleg egy harmadik, fel­sőbb szakasz végleges formájá­nak kialakításán dolgoznak. 0 A első koncentrációra köz­vetlenül a szocialista forradalom győzelme után került sor, ami­kor a magántulajdonban levő törpegazdaságokból 2500 terme­lőszövetkezet alakult. Ezekkel egyidőben jöttek létre az állami gazdaságok is. Később, amikor a Befejeződött Algírban az arab csúcsértekezlet Meghívók a közel-keleti békekonferenciára (Folytatás az 1. oldalról) A konferencia befejeztével köz­zétett zárónyilatkozat szerint a részvevők egyetértettek abban, hogy mindaddig „bizonytalan és robbanékony, a harcok kiújülá- sával fenyegető helyzet lesz a Közel Keleten,” amíg Izrael ki nem üríti az összes megszállt te­rületeket és nem állítják helyre a palesztin nép jogait. A konfe­rencia megerősítette azt a koráb­bi álláspontot, amely szerint a részvevők Jasszer Arafatot te­kintik a palesztin nép szószólójá­nak. A hírügynökségi tudósítások ugyanakkor megjegyzik, hogy nem tettek lépéseket egy szám­űzetésben levő palesztin kormány megteremtése érdekében. A nyilatkozat bírálja az im­perialista államokat és különös­képpen az Egyesült Államokat azért, mert továbbra is tényleges gazdasági, műszaki és katonai támogatásban részesíti a terjesz­kedni vágyó Izraelt. Egyidejűleg leszögezi a nyilatkozat: e vonat­kozásban figyelemre méltó, hogy bizonyos európai kormányokban, amelyek hagyományosan Izrael pártján álltak, kételyek merültek fel a nemzetközi együttműködést és békét súlyosan veszélyeztető kalandorpolitika jogosultságával kapcsolatosan. „Európának vilá­gosan körvonalazott álláspontot kell elfoglalnia jogos ügyünk mellett” — szögezi le a nyilat­kozat. A konferencia zárt ajtók mö­gött megtartott ülésein a részve­vők számos „arab belügyként” kezelendő határozatot hoztak ka­tonai és gazdasági kérdésekről egyaránt, ezeket azonban nem hozták nyilvánosságra. * * * Az amerikai külügyminisztéri­um szóvivője Washingtonban be­jelentette, hogy kedden megkez­dődött a december 18-ra kitűzött közel-keleti békekonferencia meghívóinak szétküldése. Az ame­rikai fővárosban úgy tudják, hogy a meghívottak: Egyiptom, Szíria, Jordánia és Izrael. Mint ismere­tes, az arab államfők algíri csúcs- értekezletének állásfoglalása sze­rint a békekonferencián részt kellene vennie a Palesztinái Fel- szabadítási Szervezetnek is, mint a Palesztinái nép egyetlen törvé­nyes képviselőjének. Jordánia ugyan nem ellenzi a PFSZ részt- vételét a békekonferencián, de maga is igényt tart a palesztinok képviseletére és azzal fenyegető­zik, hogy ha a PFSZ-t a palesz­tinok kizárólagos képviselőjeként hívják meg a békekonferenciára, akkor Jordánia küldötte nem vesz azon részt. Izrael még a PFSZ részvételével is mereven szembehelyezkedik, s egy magas rangú izraeli tisztségviselő — írja a Reuter — egy magánbeszélge­tésben azt mondta, hogy a PFSZ meghívására tett bármiféle kí­sérlet oda vezet, hogy Izrael visz- szavonja az értekeziet megtartá­sához adott hozzájárulását. Meg kell menteni Corvalán életét „Meg kell menteni Corvalán életét és mindent el kell követni annak érdekében, hogy véget ér­jenek a chilei véres kegyetlenke­dések” — ezzel a felhívással je­lent meg az Adelatne. a para­guayi kommunisták lapja. A katonai junta — mutat rá a lap — jelenleg nyilvánvalóan ha­misított „bizonyítékok” összetá- kolásán fáradozik a Chilei Kom­munista Párt főtitkára ellen, azért hogy a Georgi Dimitrov elleni bí­rósági komédiához hasonló pert hozzon össze. A Nuestra Palabra, az argentin kommunisták lápja azokról a megalázó módszerekről. ír, ame­lyekkel a junta parancsát telje­sítő börtönőrök megpróbálják alá­ásni Corvalán egészségét. * A chilei Valparaisóban újabb hat terrorpert készítenek elő. Mint a La Pazba érkezett érte­sülésekből kitűnik, a kikötő­városban csütörtökön kezdik meg a pereket a haditörvényszékek — a vádlottak letartóztatott haza­fiak. Hétfőn a chilei lapok arról számoltak be, hogy Concepción- ban is 49 per kezdődik a hadi- törvényszéken. Mint a bolíviai fővárosban is­meretessé vált, az egész Chilé­ben tovább folytatódik a mun­kások, tanárok, diákok és más — a junta számára nem kívánatos — személyek letartóztatása. * Helsinkiben Romes Chandra, a Béke-világtanács főtitkára szólí­totta fel a nemzeti béketanácso­kat a chilei törvénytelenségek miatti tiltakozás fokozására. Londonban a Tudományos Dol­gozók Világszövetsége adott ki nyilatkozatot, s ebben a chilei ka­tonai junta gaztetteinek azonnali • beszüntetését követeli. (TASZSZ) Elfogadták Nixon alelnökjelőlijét 0 Az Egyesült Államok szenátu­sa nagy többséggel jóváhagyta Nixon elnök döntését, hogy a botrányos körülmények között lemondott Agnew volt alelnök tisztségére Jerald R. Fordot jelöli. A képviselőház a jövő héten szavaz és várhatóan ugyancsak jóváhagyja az elnök elhatározását és Ford beülhet az alelnöki székbe. (Telefoto — AP—MTI—KS) közös gazdaságok megerősödtek és kifejlesztették anyagi-műszaki bázisukat, létrejöttek a feltéte­lek a koncentráció második sza­kaszának megvalósítására, a ter­melőszövetkezetek, az állami gazdaságok egyesítéssel történő növelésére, erősítésére. Ennek méreteire jellemző, hogy az öt­venes évek végére már csak 800 termelőszövetkezet gazdálkodott a mezőgazdasági művelésre al­kalmas területeken. Az ezt követő gazdasági célki­tűzés az ipari termelési techno­lógia és az ennek megfelelő ve­zetési módszerek mezőgazdaság­ban való alkalmazása volt. A vezetők az ehhez szükséges gaz­dálkodási formát, az úgynevezett agrár-ipari komplexumban lát­ták és a Bolgár Kommunista Párt 1970. áprilisi plénuma ha­tározatot fogadott el a komple­xumok kiépítéséről. Agrár-ipari komplexum. Hogy a fogalom mit is jelent, arra a Sztojan Nikolovval, az agrár­ipari komplexumok főigazgató­jával folytatott beszélgetés adott határozott választ. — Az agrár-ipari komplexu­mok kialakítása a népgazdaság intenzív fejlődési szakaszba tör­ténő zökkenőmentes áttérését kí­vánta biztosítani. Ez a nagyüze­mi forma nagyfokú termelési koncentrációval és elmélyítet ágazati specializációval rendel kező, gazdaságilag erős mező gazdasági vállalkozás. Több gaz daságot egyesít magában, függet­lenül azok tulajdonjogi hovátar- tozásától. A komplexumba adót talaj- és klímaviszonyokkal ren delkező gazdasági körzetből, ha sonló termelési és speciális fel tételekkel rendelkező gazdaságot kerülhettek. A tervek szerint a; agrár-ipari komplexum állandóai fejlődni és tökéletesedni fog, bő­vülnek majd a gazdasági és ter­melési kapcsolatok az egyes gaz­daságok között. Ez a jövőben tel­jes összeforrásukhoz vezet és i komplexumot olyan gazdaság egységgé változtatja, mélynél belső, önelszámolási alapon mű­ködő alegységei lesznek. 0 Az agrár-ipari komplexumok egészen fiatal, mindössze három­éves múltra visszatekintő új in­tézmények. A mezőgazdasági ter­melés alakulását azonban ma már ezek határozzák meg. Bul­gáriában jelenleg 172 agrár-ipari komplexum van, ezek a meg­művelt szántóföldi terület 92,5 százalékával rendelkeznek és a háztáji termelést is figyelembe véve a mezőgazdasági termékek­nek 95,2 százalékát állítják elő. Urbán Péter Következik: Kombájn mellett számítógép. HÍREK • HÍREK NAPTAR 1973. november 29., csütörtök Névnap: Taksony Napkelte: 7 óra 08 perc Napnyugta: 15 óra 57 perc Holdkelte: 10 óra 30 perc Holdnyugta: 20 óra 03 perc IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: fel­hőátvonulások. elszórtan hózá­porral, Mérsékelt, napközben megélénkülő északnyugati szél. Hideg idő. Hajnalban egy-két he­lyen ködképződés. Várható leg­alacsonyabb éjszakai hőmérsék­let mínusz 6—mínusz 11, legma­gasabb nappali hőmérséklet mí­nusz 2—plusz 2 fok között. (MTI) A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: november 27- én a középhömérséklet mínusz 0,1 (az ötvenéves átlag 2,3), a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2,4 Celsius fok volt. November 28-án a reggel 7 óra­kor mért hőmérséklet mínusz 4,4 a délben 1 órakor mért 1,1 a legalacso­nyabb mínusz 4,4 Celsius fok volt. — Bor exportra. A Kiskunha­lasi Állami Gazdaságból ebben az esztendőben mintegy 100 ezer hektoliter bort exportálnak. A Szovjetunióba és Lengyelországba veltelinit és csemegebort, az NDK-ba veltelinit küldenek. Az idén először angol megrendelők részére 10 ezer hektoliternyi ezer­jót és kadarkát szállítottak. Svájcba néhány ezer palack bort küldtek, mintakollekcióként. — A szegedi határ néprajza — címmel a kalocsai Petőfi Sándor Művelődési Központ Fórum ifjú­sági klubjában dr. Juhász Antal néprajzkutató tart érdekesnek ígérkező előadást november 30-án este 7 órakor. — 5,8 millió forint térítést fi­zetett ki. az Állami Biztosító Bács-Kiskun megye területén az utóbbi tíz hónap során a biztosí­tási és önsegélyező csoportok tag­jainak. A CSÉB-tagok száma ok­tóber végére elérte a 137 ezret. MOZIMŰSOR November 29.: KECSKEMÉT VÁROSI fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor! FELÜGYELŐ ÉLETVESZÉLYBEN 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Az ifjúsági bérletek nem érvényesek! KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4, háromnegyed 6 órakor! RÉGI IDŐK FOCIJA 8 órakor! ÉRINTÉS Csak 18 éven felülieknek! — Szakmai tanácskozást tarta­nak ma a Kunbajai Állami Gaz­daságban. Dr. Csepregi Pál egye­temi tanár tart beszámolót a szőlő nagyüzemi metszéséről. A tanácskozást szakmai bemutató követi. — Bérleti előadások Baján. A bajai József Attila Művelődési Központ bérletet kínál a színház­kedvelő közönségnek. A Kecske­méti Katona József Színház mű­vészeinek előadásában januártól májusig hat alkalommal tartanak bemutatót a Duna-parti város­ban. A minden esetben este fél 8 órakor kezdődő előadások előtt ifjúsági bemutatókra is sor kerüL 4 Kecskeméti Katona József Színház műsora November 29.. csütörtök este 7 óra: NÉVNAP Dérvné-bérlet Csongrádon este 7 óra: A SZABIN NŐK ELRABLÁSA — Felére csökkent a balesetek száma a Kecskeméti Konzervgyár I-es telepén az elmúlt évihez vi­szonyítva. Tavaly csaknem 1200 napot töltöttek táppénzes állo­mányban a gyár dolgozói, az idén viszont csupán 585-öt. Az örven­detes javulás a balesetelhárítási munkát végzőknek és a baleset- veszélyről tartott előadásoknak köszönhető. MEGKEZDŐDÖTT AZ EXPORT ELŐNYÜL BEFOGÁSA 0 A Kecske­méti Városi Vadásztársaság megkezdte Lászlőfalva ha­tárában az ex­portra szánt élő nyúl befo­gását. A fogás 25 darabból összeállított, 1 méter magas és fél kilométer hosszú befogó­háló segítségé­vel történik. Az első napon 94 nyúl futott a hálókba. A ter­vek szerint a MAVAD-on ke­resztül 400, egészséges nyu- lat továbbíta­nak a nyugati megrendelők­nek. — Üt a sportpályához. Befeje­ződött Harkakötönyön a bem és Kötönyi út utolsó szakaszának építése. A mintegy fél kilométe­res útszakasz a sportpályához ve­zet. A pormentesített szakasz el­készítésével befejeződött a köz­ség belterületi útjainak korszerű­sítése. — Őtven traktoros végzi a faj- szi Kék Duna Termelőszövetke­zetben a mélyszántás és műtrá- gyaszórás nehéz munkáját. A nyújtott műszakban dolgozók kö­zül teljesítményével kiemelkedik a szántásban Máté Vince, a mű­trágyaszórásban Bolvári János és Schumacher József. Rajtuk, és társaikon múlik, hogy a gazdaság 2670 hektáros területének mély­szántása időben elkészüljön. — Évente 25—30 millió forint értékű, bútor- és faiparban hasz­nálatos gépet gyártanak a Kis­kőrösi Vegyes Szövetkezet gép-, műhelyének dolgozói. Szalagfűré­szeik. körfűrészeik, gyalugépeik és faesztergáik minőségével a kül­földi vevők is elégedettek. Jö­vőre — ez ideig — már 5,5 mil­lió forint értékű termékükre ér­kezett külföldről megrendelés. — Névváltozás. A MÉH Válla­lat tevékenységében minőségi vál­tozás következett be: az általuk begyűjtött anyagokat feldolgoz­zák, növelik a nyersanyagbázist, környézetvédelmi szempontból is hasznos munkát végeznek. Ezt a változást névhasználatukban is megjelenítették: Nyersanyaghasz­nosító MÉH Vállalat lett a meg­jelölésük. — Monográfia. A madarasi ta­nács megbízásából készítik a köz­ség monográfiáját a bajai mú­zeum munkatársai. Sólymos Már­ta. és Kőhegyi Mihály. A kuta­tómunka során érdekes levélre bukkantak a Kalocsai Érseki Könyvtárban. Az 1803-ban kelte­zett írásban a madarasi plébános tesz jelentést arról, hogy katoli­kus hívei közül a németajkúak Nemesnádudvarról és Hajósról, a szlávok Nyitra megyéből kerültek Madarasra. Az 1793-ban újrate­lepített község monográfiájának elkészítése hónapokat vesz igénybe. — Paradicsom. Minden idők legeredményesebb paradicsomsze- zonját zárta az idén a Kecske­méti Konzervgyár II. üzeme. Ke­véssel több mint 1500 vagon egészben hagyott paradicsomot tartósítottak — ebből a fajtából nagyobb mennyiség kerül ex­portra —, és 67 vagonnyi ivóle­vet készítettek. A gyár műszaki gárdájának felkészültségét dicsé­ri, hogy a gépek karbantartási munkáját a szezon előtt sikerült úgy elvégezni, hogy fennakadás nélkül dolgozhattak. — A RENDŐRSÉG FELHÍ­VÁSA. A városi és járási rendőr- kapitányság kéri annak az isme­retlen személynek a jelentkezését, akinek fekete színű. TE 170 522 számú női kerékpárját 1973. augusztusban, vagy szeptember elején, Kecskeméten, az Árpád Mozi elől ellopták. A jelentkezést hivatalos időben a rendőrkapi­tányság , Kecskemét. Kossuth tér 3.. II. emelet" 210. számú helyisé­gében várják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom