Petőfi Népe, 1973. július (28. évfolyam, 152-177. szám)

1973-07-14 / 163. szám

Két esztendővel ezelőtt új fejezet kezdődött Bácsbokod mezőgazdálkodásában. 1971 január elsején a három köz­ségbeli téesz tagsága elhatá­rozta, hogy közösen dolgoz­nak és felvéve az Aranyka­lász nevet létrehozták a 4327 hektár földterülettel bíró ter­melőszövetkezetet. Már az el­ső esztendőben sem kellett szégyenkezniük az eredmé­nyekkel, tavaly pedig a mos­toha időjárás ellenére is olyan munkát végeztek a bácsboko- di gazdák, hogy elnyerték a Kiváló Szövetkezet kitünte­tést. A nagyüzemi feltétele­ket kihasználó kiváló gazdák közös gazdasága. A BÁCSBOKODI ARANYKALÁSZ TERMELŐSZÖVETKEZET A népgazdaság és a község szolgálatában .................... • > •• . ... I : . * Másfélezer hektáron vetettek kalászosokat a szövetkezetben. Az aratást 11 kombájnnal végzik • Tavaly készült cl — mintegy 37 millió forintos költséggel — a szakosított sertéstelep. • Rövidesen befejezik a szarvasmarhatelep építését. A a községbeli feldolgozó üzemnek adják át. tbc- és bruccllózismentes állomány tejét Három to növény A bácskai körzet hagyományai­nak megfelelően a három tsz ter­melési szerkezete hasonló volt, legnagyobb területen a gabona­félékkel foglalkoztak. Kisebb-na- gyobb parcellákon azonban még sokféle növényt termesztettek. Ál­lattartásukban a szarvasmárha- és a sertéstenyésztés dominált. Első lépésként — ismerve a to­vábblépés feltételeit — megkezd­ték a szántókon a szakosítást, el­hagyták az apró-cseprő növénye­ket. Megmaradt a búza, a kukori­ca. az évelő pillangós fő növény­ként. Tavaly egészen az aratás meg­kezdésiig rekordtermést ígértek a búzatáblák. A csapadékos időjá­rás. a szélviharok azonban le­fektették a gabonát, lelassult a betakarítás üteme. Ennek ellenére is 32.4 mázsát adott a búza hek­táronként. Okulva a tavalyi ba­jokból ez évben több búzafajta van a csaknem másfél ezer hek­táron : legnagyobb területű a, £e- zosztáia 1-es, ezután a Libéíulla és a Kiszombori következik, de van Kafkáz. Ljubilennaja és Auróra is. A kukorica 1972-ben 41 mázsa májusi morzsolttal fizetett hektá­ronként annak ellenére, hogy ugyancsak megviselte az időjárás. A vártnál gyengébb termés a ke­lés ideién beköszöntött hideg, csa­padékos napoknak köszönhető, de sok kárt okozott a kukoricabarkó és a fuzárium is. Az idén MVSC 380-as és 530-as. BCSK 5 A fajta van a szántón, összesen 1070 hek­táron és kísérleti jelleggel kisebb parcellákon egyéb új fajtával is próbálkoznak. Az idén csatlakoz­tak a nádudvari Vörös Csillag Termelőszövetkezet kukorica­programjához és 1200 hektáron termesztik maid a takarmánynö­vényt. Az évelő pillangóst 50 hektáron vágják, hozamai magasak. A nép­gazdasági elvárásoknak megfele­lően azonban nagyobb mennyisé­gű lucernalisztet kívánnak előál­lítani. A program megvalósításá­hoz a meglevők mellé még 600 hektár pillangóst telepítenek, 12 millió forintot fordítanak épület- és gépberuházásra: az üzem elké­szülte után évente 350 vagon ma­gas tápértékű, fehérjedús lucer­nalisztet tudnak előállítani, A szemesterménvt és a lucernát a TGSZ 06-os berendezéssel szá­rítják. Tavaly helyezték üzembe a keverőt is. és az GFV-től vásá­rolt koncentrátumok felhasználá­sával 422 vagon takarmányt ké­szítettek. a teljes állomány szá­mára elegendőt. A fejlesztési ter­veknek megfelelően beszerezték a bábolnai típusú szemestermény­szárítót. amelynek óránként 15 tonna a teljesítménye. Az 1,6 mil­lió forintos beruházás a betaka­rítás időpontjára elkészül. Az élelmiszer- és a textilipar­nak szállítanak nyersanyagot a bácsbokodi tsz-ből: 144 hektáron termesztik a cukorrépát — tavaly 489 mázsát szedtek fel belőle hek­táronként. száz mázsával többet a tervezettnél. Szegedre viszik a rostkendert. amelynek hozama 101.2 mázsa volt. A nagy megter­helést jelentő őszi munkacsúcs miatt foglalkoztak azzal a gondo­lattal. hogy elhagyják ezt az ipa­ri növényt, de gazdaságossága miatt mégiscsak megmaradt; 123 hektárról kell majd levágniuk. A már felsorolt növények ter­mesztése gépesített, kevés élő­munkát igénylő. A tagság fog­lalkoztatását szolgálja a kisebb területeken található hagyma. paprika és a dinnye — ezek egyé­ni müvelésűek A gyakorlat általában az, hogy ahol elkészültek a szakosított te­lepek.-a kombinátok, ott a régi épületeket elhagyják, legalábbis állattartással tovább nem haszno­sítják. Bácsbokodon. amikor el­készült az évi 6800 mázsa húst kibocsátó sertéskombinát, össze­ültek a szövetkezet vezetői és ki­számították. hogy vajmi kevés a fejlődés, a termelés nem nő szá­mottevően. ha a régi istállókat nem használják., így született meg az elhatározás, hogy a három ha­gyományos telepen is folytatják a munkát. Modern ég hagyományos istállók A tavaly elkészült sertéskom­binát gazdálkodási mutatói nem a legkedvezőbbek. A bokodi telep sem kivétel az országban épített hasonlók között, nem mentes a tervezési hibáktól. Az első, nem teljes évben jók voltak a hizlalás eredményei, a súlygyarapodás és a takarmánvfelhasználás kedve­zőbb. mint a hagyományos tele­peken, ugyanakkor az elhullás magas. A meglehetősen rideg tar­tási körülményeket megváltoztat­ják az idén. így várhatóan javul­nak a tenyésztési eredmények is. Az év eleién a sertésállomány 7780 darabos volt. ebből 699 a ko­ca. A létszámot tovább növelik és úgy tervezik, hogy az idén 9 ezer, jövőre pedig már 11—12 ezer — száz kilogramm körüli — fehér hússertést adnak át a fel­vásárlóknak. A keresztezésről az állomány utánpótlásáról maguk gondoskodnak Még mielőtt a szarvasmarha­tartás fejlesztését elhatározó és támogató kormányprogram meg­született volna. megkezdték Bácsbokodon a szakosított telep építését, amit az idén fejeznek be. A 15 millió forintos beruhá­zással 520 férőhelyes tehenészetet, 288 férőhelyes boriúnevelőt ala­kítottak ki. most építik az ellető- elkülönitőt. A régi istállókból jú­nius második felében kezdték meg a 6 éve tbc- és brucellózis­mentes állomány átszállítását az ú.i telepre. A te.iház összesen 4 ezer literes hűtőtartályaiból na­ponta kétszer — reggel és este — szállítják el a tejet a bácsbokodi feldolgozóba. A fejest Elfa-Im- pulsa berendezéssel végzik, föld alatti vezetéken juttatják a tej­házba — tehát a fertőzés lehető­sége minimális. Az istállókban trágyakihúzókkal dolgoznak, a ta­karmány behordása gépi erővel történik. Az adagolást egyelőre még ember végzi, de szándékuk­ban áll ennek, a gépnek a beszer­zése is. A szakosított telephez tartoznak a silók is: lucernából snenázst. készítettek, fóliával és földdel takarva tárolják. A szakosított és a hagyomá­nyos telepeken összesen 1300 szarvasmarhát tartanak — ebből 530 a tehén. A fejlesztési elképzelé­sek szerint december végén a te­hénlétszám 510 lesz. Gondos, szakszerű szelektálással töreked­nek a minőségi állomány kialakí­tására. hiszen a 3000 literes átlag ma már nem elegendő. Hogy a termelési színvonal nö­velésének a szaktudás hiánya ne lehessen akadálya, megállapodtak a kiskunfélegyházi szakmunkás­képző intézettel egy kihelyezett osztály létrehozásában. A betaní­tott munkásképző tanfolyamnak 35 hallgatója volt. a foglalkozá­sokat az állatorvos vezette. Az Aranykalász Termelőszövetkezet­ben egyébként két állatorvos is dolgozik, megosztva a szarvas- marha- és a sertéstenvésztési ága­zatot. Az ipari üzem színvonalán A községben levő gépállomást a három termelőszövetkezet még 1967-ben megvásárolta és közö­sen üzemeltette. Nemcsak azért, mert így nem vesztek kárba az épületek és a gépek, hanem, mert az ott dolgozóknak sem kellett új munkahelyet keresni. Sőt: jó né­hány községbeli fiatalnak terem­tettek ezzel elhelyezkedési lehető­séget Természetesen az itt kiala­kított ipari tevékenységgel nőtt a termelési érték isj de egyszer s mindenkorra megoldották a gép­javítás és karbantartás problé­máját is. A Bácsbokod határában levő üzemben kétféle munka fo­lyik: az ipari-termelő és a javító­karbantartó. A kettő nem válik el élesen egymástól, mert a szövet­kezet igényeinek mindig „zöld utat” adnak. Ezért vásárolták a nagy univerzális esztergapadot is, hogy a javítóműhely szükségle­teit ki tudják elégíteni. A szerelőcsarnokok kívülről nem a legmutatósabbak. belülről viszont korszerűek. Modern gé­pekkel dolgoznak a fiatalok, az átlagéletkor itt nem több 22 év­nél. Kezdetben Zsiguli-alkatré- szeket gyártottak, három évvel ezelőtt kötöttek először szerződést az IKARUSZ-szal. Azóta készítik a panoráma buszokhoz a lengő­karokat. Munkájukkal kapcsola­tosan alig akad minőségi kifogás. A fiatalok hetven százaléka bács­bokodi. a többiek a környező községekből járnak ide. Egy kivé­telével valamennyien szakmunká­sok. Mégpedig nem ipari üzem­ből, vagy más termelőszövetke­zetből „ideszármazottak”, hanem saját nevelésűek. Itt lettek ipari tanulók, a baiai szakmunkáskép­ző intézetben tették le az elmé­leti vizsgákat. Itt nincs hiány az újításokban sem: tavaly többet bevezettek közülük és az idén is született három, a munka meg­gyorsítását. a teljesítményt növelő — ezeket rövidesen alkalmazzák. Az ipari tevékenységgel 31 mil­lió forint termelési értéket állíta­nak elő évente. Ennek 98 százalé­ka az IKARUSZ-alkatrészekből származik, a többi pedig a GFV- nek végzett munkából. Lemezmunkát vállalnak A lakatosmunkának azt a ré­szét. ami eddig „gyilkos” kézi munka volt. a hagy teljesítményű modern géppel végzik. Darabo­lást, élhajlítást. mindenféle le­mezmunkát. vállalnak. A szövet­kezet ilyen igénye kicsi, ezért a környékbeli tsz-ek számára is dolgoznak, eleget tesznek a ME­ZŐGÉP. a Kismotor- és Gépgyár megrendeléseinek, de még így sem kötik le teljesen a kapaci­tást. A telep területén található még a gépkocsiszerviz is. Mindennemű javítást vállalhatnak már, a be­rendezés és a szakember- egy­aránt rendelkezésre áll. Egyedül a kocsimosót kell még felszerelni, hogy a szolgáltatás teljessé vál­jon. Mint szolgáltató részleget lehet még említeni az építőbrigádot is. Két évvel ezelőtt hozták létre — pillanatnyilag 40 fővel dolgoznak. Megalakítását elsősorban a szö­vetkezet beruházási igénye indo­kolta. emellett — amikor csak lehetőség nvílt rá — kielégítették a lakossági szükségleteket is. Ta­valy a szakosított tehenészeti te­lepen dolgoztak, belső utakat épí­tettek. Hozzáértésüket azonban már a községben magasodó házak is bizonyítják: az építőbrigád volt a kivitelezője az orvosi ren­delőnek a hozzá tartozó lakások­kal együtt, és megkezdték egv kétszintes társasház építését is. fi. volt gépállomáson végzik a javítórríunkát is. A közös gazda­ság gépparkja meglehetősen idős. a karbantartás, a műszaki vizs­gára való felkészítés nagy fela­datot jelent. Megteremtették a javítás és az üzemeltetés közötti összhangot, így most már nagyon ritkán vannak zökkenők a mun­kában. Az idén az aratás meg­kezdése előtt két héttel már ké­szenlétben álltak a kombájnok. A tavalyi nehéz aratásban meg­rongálódottakat kiselejtezték, a használható alkatrészek leszere­lése után kerülnek csak a roncs- telepre. Ami még ép, azt a raktár­ba viszik. Az ugyancsak a tele­pen található anyagraktár olyan mint egy fiók — AGROKER — polcain minden megtalálható, ami á szövetkezetben kell. Az. üzemegységben dolgozók számára nemrégiben készültek el a szociális épületek: gázolaj- fűtésű kazánok adják a meleget, modernek a zuhanvozófülkék, tá­gasak az öltözők. Szaktudás és továbblépés Az Aranykalász Termelőszö­vetkezetben félezer a nyugdíja­sok és járadékosok, ötszázhét a dolgozó tagok, és csaknem két­száz az alkalmazottak száma. Az átlagéletkor most 41 év. Érdemes megemlíteni, hogy a tagok- so­rában levők között száznegyve­nen. az alkalmazottak között pe­dig száznyolcvanhárman nem töltötték be a 30. életévüket. Te­hát a foglalkoztatottak 40 szá­zaléka fiatal! Hasonlóképpen kedvező a kép, ha a szakemberek számát vizs­gálják : egyetemét, főiskolát 5, felsőfokú technikumot 13, közép­iskolát 14, szakmunkásképzőt 99 dolgozójuk végzett. Van 30 beta­nított munkásuk és most járnak harmincötén tanfolyamra, ös­szességében tehát az itt dolgozók 24 százaléka bír valamilyen végzettséggel. Különböző intéz­ményekben pedig jelenleg kilen­cen tanulnak a téesz-ösztöndíjá- val. Kevés termelőszövetkezetben mondhatják el azt is, hogy a pártszervezetnek százhúsz tagja van. Az Aranykalász Termelőszövet­kezet összes árbevétele tavaly 107 millió 700 ezer forint volt, mérleg szerinti nyeresége pedig csaknem 9 millió. A fejlesztésre csaknem 8 millió forintot köl­töttek. A vezetőség és a tagság egyaránt tudatában vám annak, hogy a Kiváló szövetkezet ki­tüntetés kötelez is. (x) • Az istálló mögötti karámban delelnek a szarvasmarhák. Tehénállományuk létszáma jelenleg 530. rí iírrrwwr-r -• • A nevelőben a legkorszerűbb körülmények között ápolhatják a borjakat. • Berendezéseikkel tavaly 422 vagon keveréktakarmányt készítettek a teljes állatállománynak elegendőt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom