Petőfi Népe, 1973. július (28. évfolyam, 152-177. szám)

1973-07-01 / 152. szám

t * PETŐFI NÉPÉ • ISIS. július I. C élok és intézkedések (Folytatás az 1. oldalról)' fejlesztő osztályt, amely a gazdaságpolitikai osztállyal összhangban és karöltve végzi munkáját. Az említett intézkedések egyébként olyan időpontban születtek, amikor a népgazdaság általános fejlődése örvendetesen kedvezd. És m, bizonyos szempontból, külön is figyelemre méltó körülmény. Bi­zonyítéka ugyanis, hegy nemcsak súlyosabb gondok közepette Céhet és kell fontos intézkedéseket tenni, hanem viszonylag nyugalmas na­pokban is, amikor a munka tervszerűen folyik, és az eredmények sem maradnak el. A kedvező jelenségek sorában lényeges, hogy az ipar szerkezetének átalakítása valamelyest felgyorsult, hiszen a termelés és a fogyasztás korszerűsítésének ez az átalakulás elsőrendű feltétele, hasonlóképpen a gazdaságosságnak is legfőbb követelménye — ezért is áll a tervező­munka előterében. Említésre méltó, hogy az építkezések befejezése is gyorsul, sikeresebb az erők összpontosítása, egyenletesebb ütemben adják át az épülő lakásokat — általában a beruházások, kiemelkedő fontosságú programok is, a tervnek megfelelően haladnak és való­sulnak meg Ha ehhez hozzávesszük, hogy a mezőgazdaságban — a sokáig kedvezőtlen időjárás és a lezajlott járvány ellenére — nem rosszak a kilátások, es a lakosság jövedelme, s fogyasztása gyorsab­ban növekszik a tavalyinál, akkor minden okunk megvan a bizako­dásra A chilei nép támogatásával Castro, Campora és Echeverria üdvözlő táviratot küldött (Folytatás az 1. oldalról) részének pénteki sikertelen fel­kelését követően egész Chilében helyreállt a rend, valamennyi tartományban érvényben van a rendkívüli állapot. Santiagóban a városközpontban több helyütt lö­vések nyomai látszanak a házak falán, sok száz ablak betört. A hivatalos jelentések szerint a dél­előtti összetűzésekben négy pol­gári személy és egy katona vesz­tette életét, húszán súlyosan meg­sebesültek. A városban éjszakai kijárási tilalom van. Az utcákon katonai járőrök cirkálnak, ame­lyeknek parancsuk van,- hogy a megállást megtagadó járművekre tüzet kell -nyitni. A lázadó páncélosezred egyéb­ként már hallatott magáról 1969- ben, amikor Roberto Viaux tá­bornok parancsnoksága alatt zen­dülést robbantott ki a zsold meg­emeléséért és a fegyverzet kor­szerűsítéséért. Az említett Viaux tábornok, aki a René Schneider egykori hadsereg-főparancsnok elleni gyilkos merénylet egyik résztvevője, 1970 óta börtönben van és péntek reggeltől megszi­gorított őrség vigyáz rá. Mario Sepulveda tábornok, a santiagói szükségállapot körzet­parancsnoka nyilatkozatban szö­gezte le, hogy a hadsereg támo­gatja az alkotmányt és a törvé­nyességet Chilében. Az ország törvényes kormánya mellett fog­lalt állást az ellenzéki keresztény- demokrata párt is. A lázadás sikeres elfojtása al­kalmából táviratban köszöntötte dr. Salvador Allende elnököt Fi­del Castro kubai miniszterelnök. Hector Campora argentin és Luis Echeverria mexikói elnök. A Chilei Kommunista Párt KB Politikai Bizottsága a pénteki katonai zendülést „a fegyveres erők, a törvényes kormány, a chilei nép és a függetlenség el­leni áruló támadásnak" minősí­tette. A párt szombati nyilatko­zata rámutat, hogy az ország el­lenségei polgárháborút akartak kirobbantani és bűnös szándé­kukról továbbra sem tettek le. A dokumentum leszögezi: a puccskísérlet nem elszigetelt je­lenség, hanem a Chile ellen irá­nyuló aknamunka szerves része. A Politikai Bizottság felhívja a munkásosztályt, az egész chilei né­pet, hogy legyen éber és össze­forrott és álljon készen a reak­ciós kísérletek bármely pillanat­ban történő meghiúsítására. Kompong ostromgyűrüben A kambodzsai népi felszabadító fegyveres erők szombaton ost­romgyűrűbe fogták Kompong Speu tartományi székhelyet, amely a fővárostól, Phnom Fenti­től 45 kilométerrel fekszik nyu­gatra. A szombaton hajnalban indított támadási következtében a kormánycsapatok meghátrálás­ra kényszerültek és a felszabadító erők másfél kilométerre megköt zelítették a várost. .,A felszabadító erők a főváros­tól ószak és északkelet Kié veze­tő 5-ös és 6-os számú ország­úton növelték az ellenőrzésük alatt álló szakaszok hosszát, míg a dél felé tartó 2-es és 3-as or­szágutak elfoglalása után most már a közöttük húzódó területe­ket veszik sorra ellenőrzésük alá. Amerikai repülőgépek, közöt­tük B—52-es nehézbombázók szombaton a Phnom Penh körüli felszabadított területeket bom­bázták. / Saigon halogatja a fogolycserét A dél-vietnami felek kétoldalú katonai vegyesbizottságának fo­golykérdésekkel foglalkozó albi­zottságában a június 16—27. kö­zött megtartott négy ülésen a saigoni fél hibájából egy tapodtat sem haladt előbbre a polgári és katonai foglyok átadásának kér­dése. s nem sikerült dűlőre jut­ni azzal kapcsolatban sem, hogy meghívják a lengyel és a kana­dai Vöröskereszt képviselőit, ke­ressék fel a különféle fogolytá­borokat — jelenti a dél-vietnami Felszabadulás hírügynökség. A saigoni kormányzat küldött­sége közölte, hogy olyan utasí­tást kapott, hogy csak 500 pol­gári és 33 katonai fogoly átadá­sához járuljon hozzá. A fogoly­csere elodázása érdekében a sai­goni küldöttség különféle vitákat kezdményezett a csere lebonyo­lításával és színhelyeivel kapcso­latban. V A francia külügyminiszter az Egyesült Á Hantokban Richard Nixon, az Egyesült Államok elnöke pénteken San Clemente-ben, a nyugati Fehér Házban fogadta Michel Jobert francia külügypünisztert. A mintegy negyven perces ta­lálkozón Jobert külügyminiszter Georges Pompidou francia köz- társasági elnök nevében biztosí­totta Nixon elnököt arról, hogy a Franciaország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok „a meleg barátság’’ jegyébén fejlőd­nek maid. A Nixon—Jobert megbeszélése­ken megvitatták annak a lehető­ségeit, hogyan alakulhatnak majd a kapcsolatok az Egyesült Álla­mok és Nyugat-Európa között, beleértve az amerikai—francia viszonyt. A francia külügymi­niszter a pénteki nap folyámán több óra hosszat tanácskozott Henry Kissingerrel, Főpróbát tartott a második űrhajós csoport Az amerikai országos űrhajózá­si hivatal (NASA) bejelentette, hogy sikeresen befejezték a Sky­lab ' második űrhajós csoportja visszaszámlálási kísérletét. A má­sodik háromtagú csoport pénte­ken tartotta meg a július 28-ra tervezett indulás főpróbáját. Beán, Garriott és Lousman űrha­jósok három és fél órát töltöttek az Apolló űrhajó kabinjában. A program szerint a második cso­port nyolc hetet tölt majd a vi­lágűrben. HETI VILÁGHÍR ADÓ AZ ESEMÉNYEK KRÓNIKÁJA: HÉTFŐ: Brezsnyev elutazott Washingtonból Párizsba. — Nyilvános­ságra hozták a szovjet—amerikai közös közleményt. KEI>0: Brezsnyev— Fompidou-tárgyalások Rambouillet-ben. — A kö­zös piaci külügyminiszterek vitája és megegyezése Luxemburg­ban. ­SZERDA: Általános sztrájk Uruguay bán. — Brezsnyev hazaérkezett Moszkvába. — Üjabb kínai nukleáris robbantás. CSÜTÖRTÖK: Pécsben befejeződött a haderőcsökkentési tárgyalásé kát előkészítő konzultáció. — A Dél-vietnami Ideiglenes Forra­dalmi Kormány új javaslata a párizsi tárgyalásokon. PÉNTEK: „Pingpong’-dinlomácia Peking és Tajvan között. - Meg­hiúsított katonai lázadás Chilében.— Felértékelték a márkái. SZOMBAT: A helsinki biztonsági értekezlet utolsó előkészítő aktusai. — Kormányalakítási tárgyalások Rómában. így látja a hetet hírmagyarázónk. Pálfy József $ l.eonyíd Brezsnyev, az SZKP főtitkára és Georges Poiupi- dou, francia köztársasági el­nök francia és a külföldi új­ságírók kérdéseire válaszol. (Telefotó—AP—MTI—KS) Azok a diplomaták, akik az európai haderők és fegyverzetük csökkentéséről Bécsben ez év elején, január utolsó napján kezdtek el vitatkozni, eszmét Cserélni, s tulajdonképpen egy Későbbi konferenciát előkészíte­ni, most már megérdemelten mehetnek rövid szabadságra. A hivatalosan csak konzultációnak nevezett tárgyalássorozatban 17 európai ország — köztük ha­zánk és két óceántúli ország, az USA és Kanada — képvise­lői vettek részt, hol a tárgyaló asztal mellett, hol csak egy po­hár itallal a kezükben egy kok­vannak! S minthogy az „atlan­tiak" kihagyták Olaszországot a konferencia teljes jogú és teljes elkötelezettségű tagjai közül. ’Sy a Magyar Népköztársaság sem vehet részt másként, csak megfigyelőként, különleges stá­tussal ... (Ne feledjük; Itália nem csupán az az ország, ahol, Goethe szavaival élve. a „citrom virágzik”, hanem a NATO déli szárnyának kulcsállama, tele N A TO-r e pül őterekkei. N ATO­l ámaszpontokkal. NATO-pa­rancsnokságokkal: Ka Olaszor­szágot nem vonják be egy maj­dani teljes elkötelezettségű megállapodásba, akkor a NATO indokolatlan és veszélyes előny­re tehetne szert. ..) Helsinkiben már az utolsó si­mításokat végzik a Finlandia- palotáhan, az összeürópai kon­ferencia színhelyén, minden ké­szen áll 35 ország vezető diplo­matáinak, külügyminisztereinek kedden kezdődő tanácskozásá­hoz. Leonyid Brezsnyev a .hét ele­jén fejezi e be amerikai hivata­los látogatását, kedden—szerdán a Párizs- közelében . levő Ram­bouillet-bán tárgyalt a francia' köztársasági elnökkel. A Szov­jetunió Kommunista Pártja fő­titkárának /Utazását a világon szinte minden hírmagyarázó- (a kínaiakat kivéve,, akik egyetlen sornyi hitadással senj szolgáitik az. utazás tartama alatt> tön--, riol.mi jelentőségűnek minősít*.: te. A szovjet véleményekből ki­emelhetjük a Pravda .megfoga; „ mazésát: a Szovjetunió és a* Egyesült Államok kapcsolatai gyakorlatilag új, minőségileg magasabb fokozatot értek el. O Bécsben plenáris- üléssel végei, ért a. haderócsökkejitési tárgyalásu­kat előkészítő, január 31-e óta tartó konzaJiáiüó. (T'eJftíato— AP— MTI—KS) félon álldogálva... Öt hónap eseményei. fordulatai -Ízelítőt adtak abból, hogy milyen het-z- szú alkudozásra lehet számíta­ni ez év október 30-tól kezd­ve a tulajdonképpeni haderő- és fegyverzetcsökkentési kon­ferencián is. De a lényeg az. hogy már kitűzték e konferen­cia kezdetének napját, megha­tározták a résztvevők kórét, megállapították, milyen ügyrend alapján tárgyalnak majd. Jogos derűlátással lehet tekinteni e konferencia elé is, és ugyancsak szükséges visszaemlékezni arra. hogy a szocialista országok már régen javasolták a külföldi ka­tonai támaszpontok felszámolá­sát. az idegen csapatok visz- szavonását, a fegyverzet csök­kentését. A kölcsönös haderő- és fegy­verzetcsökkentés természetesen csak az egyenlő biztonság^ elve alapján jöhet létre. Az olyan „atlanti” elképzelések eleve el­fogadhatatlanok, hogy egy maj­dani megállapodás minden olyan szocialista országra vonatkoz­zék, ahol szovjet egységek állo­másoznak, de ne írja alá a meg­állapodást minden olyan NATO- ország, ahol amerikai csapatok Egy lengyel lap -megjegyzését idézzük. Kína első reagálása a szovjet—amerikai ' tárgyalásokra- 02, volt-, ‘hegy újabb kísérleti robbantást; hajtott végre. Min­denesetre ez furcsa fényt vei a kínai ‘ politikára . ér, szembeállít­ja a pekingi vezetést Ázsia né­peivel. A kísérleti robbantás okozta rádióaktív szennyeződés aggodalommal töltötte él a ja­pánokat épp úgy, mint az ausztrálokat, új- zélandiakat, akik pedig eddig inkább a fran­cia kísérleti robbantások elleni tiltakozással voltak elfoglalva. A hét legfőbb nemzetközi ese­ményei háttérbe szorítottak szá­mos olyan fordulatot, amely pe­dig máskor a címoldalakra kí­vánkozott volna: az uruguayi katonai akciók, a chilei szélső- jobboldal újabb rohama, a Kö­zel-Keleten Szadat egyiptomi és Kadhafi líbiai elnök hosszú tár­gyalássorozata, aztán a dollár újabb válsága és a nyugatné­met márka felértékelése mind­mind érdekes, izgalmas jelenség. De a jelek szerint mindegyik­nek lesznek új következményei. Napjaink történetének króniká­sa így a végére odaírhatja: „Folytatása következik!” JHÍREK • HÍREK m*-*' —m- _______________________________ M IKÉNT ÍRJUNK- „LATINOSUL”? /% Hács Kiskun megyei Állattenyésztési Felügyelőség nemrég körlevelet jut* iiUott e* a megyei tanács járási hivatalaihoz és a városi, nagyközségi taná- csokhoz, A -évéi tárgya: intervenciós üszőborjú-felvásárlás. Gondolom, sok helyütt rtf-m kis fejtörést okozhatott e tárgymegjelölés. Nézzük csak, miről is lehet szó? A? egyik lehetőség igen bizarrnak tűnik, ugyanis elképzelhető, hogy tégy- vttw heevatkozás útján — esetleg valamelyik szomszédos állam üszőborjaí- uak megszerzése lenne a feladat? Vagy pedig az „üszőborjúperen” kívüli har­madik személy beavatkozásának esetével állunk szemben? Alíghan-i r, egy harmadik dologról van ssó, s ez a körlevél szövegéből világosan kiolvasható. Az állam a szarvasmarha program megvalósítását se­gítve sajátos módon kíván közbeavatkozni, közbelépni vagy közvetíteni a háznyi? gazdaságok üszőborjainak felvásárlása ügyében. Talán ezért fenyegeti tnterveocsós veszély a .több sorsra érdemes borjakat? v ’áí.’«vs, hegy a szóban forgó ..latinos” tárgymegjelölésnek nem sok haszna v*r- nn -k ;•». nem. hogy e sorok írójával együtt bizonyára sokan átbön* gvt&iék a? idegen szavak szótárát. Mindenesetre meglepő ösztönzése ez a hiányzó ismeretek pótlásának. Szabó Attila NAPTÁR l«n. július l., vasárnap Nuv/K.p. Tihamér ivar Hí;., v: ; 3 o 'a 5G perc. Napnyugta: íy óra 45 perc. Koiidkc.'Jtí:: 4 óra 49 perc. 'Holdnyugta: 20 óra 30 perc. Időjárás Várható időjárás ma estig: fel­szakadozó felhőzet, szórványosan főként, keleten futó záporokkal, zivatarokkal,.--Az élénk, helyen- kénl erős északi szél lassan mér­séklődik. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12—17, leg- ma; avabb nappali hőmérséklet 20—25 fok között. A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ MŰSORA Baján július 1-én fél 4 DISSZIDÁLNI PESTRE IS LEHET ■ Bérl^tszünet este fél 8‘ DISSZIDÁLNI PESTRE IS LEHET Bérletszünet MOZIMŰSOR Július 1.: KECSKEMÉT VÁROSI -cl 4. háromnegyed 6 és 8 órakor! MÁRIA, A SKÖTOK KIRÁLYNŐJE 14 éven aluliaknak nem ajánlott! KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4 és 7 Órakor! WEST SIDE STORY Dupla helyárú! Július 2.: KECSKEMÉT VÁROSI fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! MÁRIA. A SKÓTOK KIRÁLYNŐJE 14 éven aluliaknak nem ajánlott! KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4 és 7 órakor! WEST SIDE STORY Dupla helyárú! — Gabi lakószoba. A Bajai Bácska Bútoripari Vállalat egyik legkeresettebb terméke a 9 dara­bos Babi lakószoba. A modern, kis méretű bútor-családból eddig negyedévenként 500 garnitúrát küldtek kereskedelmi partnereik­nek Az idén kisebb módosítást, végeztek ezen a terméken, a ház­gyári ’ lakások méreteihez' alakí­tották a fekhelyeket "es, az ágy­neműimtől. Átszervezték a gyár­tási is ezért jövőre már 4 ezer Habi szoba kerül a boltokba. — Csaknem 18 millió forint kártérítést fizetett ki az. Állatni Biztosi.!.«» megyénk területén az elmúlt 5 hónap alatt, különféle «jgye ni biztosítások címén E? az, összeg mintegy 4 millió forint­tal több az. elmúlt év hasonló időszakában kifizetett térítésnél. Mélyfúrású kutak, termáikiítak fúrását és javitásáí, aknák építését vállalja a Vízkutató és Fúró Vállalat Ceglédi Üzem vezetősége, CEGLÉD, III. Rákóczi út 72. Telefon: 83-14. Telex: 22-4804. 956 — LAPUNK 1972. szeptember 28-1 számában a* őrizetbe vet­ték a, tolvajt című anyagunkban Fekete István. Rseskesnét, Csóka utca 25. szám aharil lakosról a rendőrség tájékoztatása alapján azt írtuk, bogy különböző érték­tárgyakat lopott el P. Istvánná- tói. Fekete Istvánná! szemben a rendőrségtől kapott tájékozta­tás szerint — a gyanú nem bi­zonyult alaposnak. — A Rács Kiskun megyei Építési és Szerelőipari Vállalat szerződést kötött a Budapesti Mű­egyetemmel. Az egyetemi hall­gatók a nyár folyamán különbö­ző építkezéseken dolgoznak, ta­nulják leendő szakmájuk gya­korlati fogásait. — Egy hónappal a kitűzött ha­táridő előtt, tegnap 20 hízómarhát adtak át a bugaci Béke Terme- lőszövetkézet állattenyésztői a Kiskunfélegyházi Állatfprgalmi és Húsipari Vállalatnak. Az egyen-' ként több mint 6 mázsás állatok kiváló minősítést kaptak. A vál­lalattal kötött szerződés alapján az idén még 110 hízott marhát szállítanak Félegyházára. — Díszdobozok. Negyvenfé­le borospalackokkal töltött dísz­dobozt kínáltak az élelmiszer- boltokban, A badacsonyi, egri és pécsi pincegazdaságok borait hollóházi porcelán poharakkal együtt árusítják. A mutatós, kö­szöntőnek szán.t áruból mintegy 7 ezer darabot vásároltak az el­múlt évben megyénkben. Lottó A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a 26 já­tékhéten 5 találatos szelvény nem érkezett. 4 találatot 39 fo­gadó ért el, nyereményük egyen­ként 111 318 forint, 3 találata 4715 fogadónak volt, nyeremé­nyük egyenként 460 forint, a 2 találatos szelvények száma 135 799 darab, ezekre egyenként 20 forintot fizetnek. A nyere­ményösszegek a nyeremény ille­ték levonása után értendők. A közölt adatok tájékoztató jellc gűek. A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság hétfőn a Népstadionban rendezi a lottó júniusi tárgy­nyeremény-sorsolását. A húzáson a 22. játékhét szelvényei vesznek részt, s közöttük összesen 1230 tárgynyereményt sorsolnak ki. Főm < remények: azonnal beköl­tözhető kétszobás öröklakás az 1. kerületi Hunyadi János úton, két Zsiguli személygépkocsi és 20 le- ringrádi üdülésre jogosító utal­vány. Az igazgatóság összeállította a következő havi sorsolási naptár* is Eszerint július 6-án Budapes­ten. a Szabadság strandon, 13-án M.iskolc-Tapclcás 20 án Győrött, 27-én pedig Hajdúszoboszlón húzzák a lottó esedékes heti nye­rőszámait. (MTI) Táncverseny > Baján A bajai József Attila Művelő­dési Központ Táncklubja me­gyénk határain túl is jól ismert, sokat tett eddig is a tánckultúra fejlesztéséért. Most újból hallat­nak magukról. Szombaton kez­dődött és ma folytatódik az or­szágos meghívásos moderntánc- verseny a Sportcsarnokban. A versenyen tíz klub; Budapest, Jászberény, Dunaújváros, Oros­háza, Pécs, Szarvas, Szentes, Szentmihálytelek, Szombathely és Baja D, 2, és D. 1, osztályú táncosai mérik össze tudásukat. Gondoskodott a rendezőség ar­ról is, hogy a közönség ízelítőt kapjon a magasabb szintű tánc­művészek tudásából is. Az orszá­gos bajnok szombathelyi pár, va­lamint C- és B-osztályú szegedi táncosok és a jászberényi klub BeatHáncok '73 című bemutató­jában is gyönyörködhetnek a nézők. A verseny védnöke a vá­rosi KISZ-bizottság. Kelemen Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom