Petőfi Népe, 1973. július (28. évfolyam, 152-177. szám)

1973-07-01 / 152. szám

AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXVIII. évf„ 152. szám Ára: 90 fillér 1973. július 1., vasárnap szérűre, ahol szárítják és rak­tározzák.. A Gabonafelvásárló Vállalattal 200 vagon gabona át­adására kötöttek szerződést, 130 vagonnal visznek a városföldi sertéskombinátba, a többit vető­magként tartalékolják, illetve a saját állatállomány számára tá­rolják a 150 vagon befogadóké­pességű magtárban, A szalma egy részét bálázzak, más részét a borsóbetakarítás­nál használatos felszedővel vi­szik el a szérűre, ahol kazlakba rakják. ^ . D. É. Célok és intézkedések VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! # Az Országgyűlési Könyvtár-r állományából törölve. r r Naponta nyolcszaz mazsa Olyan könnyedén mozog, for­dul a kiskunfélegyházi Vörös Csillag Termelőszövetkezet egyes üzemegységének ősziárpa- táblájában a Claas-kombájn, mintha nem cipelne mázsás ter­heket. Az idén vásárolták a gé­pet — amikor csatlakoztak a CPS-programhoz — amely ka­lászosok és kukorica betakarí­tására egyaránt alkalmas. Négy kombájnos vett részt a bábolnai tanfolyamon, hogy megtanulja a vezetést, kezelést. így hát ember és gép egy­aránt vizsgázik az idei aratás­ban. A termelőszövetkezetnek 1250 hektáron van kalászosa, 'fennek legnagyobb része búza, 133 hektár az őszi, 71 hektár a tavaszi árpa és 75 hektáron érik a triticale is. Elsőként az őszi árpa érett be, vágását a hét ele­jén kezdték meg. A rekkenő hő­ségben fürdőruhára vetkőzve dolgoznak a kombájnosok, az üvegfalú, légkondicionált veze­tőfülkébe nem jut be a pelyva, kellemes a hőmérséklet. A Claas-géppel 12 óra alatt 800 mázsa szemet tudnak csépelni, tisztítáni. A betakarítás harma­dik napján már elérték vele a 700 mázsát. Ügy látszik, bevált­ja a hozzá fűzött reményeket. Nem okoznak csalódást a ga­bonafélék sem. Az esőt meg­előző aszályos napokon kicsit ugyan megszorult a kalászban a szem, de még így is, 34 mázsá­val fizet az őszi árpa hektá­ronként. Ugyanennyire számíta­nak a búzánál is, amit előrelát­hatólag július első hetének vé­gén kezdhetnek aratni. Első­ként a Libelullát vágják majd. A szemet vontatóval hordják a 1\[emcsak róvidebb és hosszabb távra szóló céljainkat helyes — J’ egyre alaposabbá csiszolva elgondolásainkat — újra meg újra megfogalmaznunk, hanem a megvalósítás módszereit és eszközeit, alkalmasságukat is hasznos időről időre ellenőrizni és szükség szerint módosítani. Ez korántsem a hosszú időre érvényes, kipróbált politika megkérdőjelezése, éppen ellenkezőleg, e politika következetesebb 'megvalósításának feltétele. Országunk gazdasági célkitűzéseivel és a gazdaságpolitikai mun­kával kapcsolatban, ez a megfontolás vezette pártunk Központi Bi­zottságát, amikor múlt év novemberi ülésén intézkedéseket készített elő a gazdasági elet párt- és állami irányításának fejlesztése, a nép- gazdasági tervek jobb megalapozottsága, a tervező szervek közötti együttműködés és munkamegosztás javítása, továbbá a tervek végre­hajtásának következetesei;ó ellenőrzése érdekében. Közelebbről: szük­ségessé vált a központi fejlesztési programok és általában a beruhá­zások jobb műszaki-gaz casági előkészítése, a magunk elé tűzött, gya­korlatilag megoldandó feladatok és a megvalósításukra rendelkezésre álló anyagi fedezet pontosabb összehangolása, s mindezzel összefüg­gésben az ár- és értéktervezés fejlesztése. Akkor határozta el a Központi Bizottság, hogy törvény kidolgo- ** ; zását indítványozza a népgazdasági tervezésről, a tervezőin- téztnények, mindenekelőtt az Országos Tervhivatal nagyobb hatás­körének biztosítására. És ugyancsak akkor született a döntés az álla­mi tervbizottság létrehozásáról, mely bizottság — n Minisztertanács szerveként — jobban összehangolja a minisztériumok és más főható­ságok tervezőmunkáját, javaslatokat tesz a kormánynak a népgaz- áULmyi tervre és a gazdasági szabályozásra, egyben ellenőrzi a végre­hajtást. A népgazdasági tervezésiül szóló törvényt azóta mar elfogadta az ■xsttággy&léA. ét most, június 27-i ülésén a Központi Bizottság jáva- soltn a Minisztertanácsnak, hogy hozza létre az Állami Tervbizottsá­gai. A tervezés gUsposabb, korszerűbb alkalmazásával együtt jár az eddiginél és fokozottabb figyelem az ország különböző területeinek, töldrajzi-gazdasági egységeinek gazdasági szükségleteire. Ezért alakit ki a Központi Bizottság saját apparátusában is új, területi gazdaság- (Folytatás a 2. oldalon) • Ncmedi Mihály vontatóvezető az idei aratásnál már hat vagon szemet szállított be a szérűhöz. Naponta 800 mázsa szemet csépel, tisztít a Claas-kombájn. (Tóth Sándor felvétele) Képeslapok a Krímből Reggeltől estig a szabadban Kékfestők — Bácsalmáson Irodalom, művészet SPORT 3. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 7. oldal A tervből kiskonténer lesz A Kecskeméti Fémipari Szövet­kezet egyik, viszonylag újnak számító gyártmánya az áruszállí­tást jelentősen megkönnyítő és gyorsító kiskonténer. Élelmisze­reket, gyümölcsöt, zöldséget és még nagyon sok más árut lehet továbbítani ezzel a négy keréken gördülő alumínium „szekrénnyel”, önsúlya mindössze 53,5 kilo­gramm, térfogata 0,575 köbméter és átlag három mázsa súlyú ra­kományt bír el. A szövetkezet műszaki osztá­lyán az egyik rajztábla fölé haj­ló tervezőt zavartam meg mun­kája közben. Arról érdeklődtem, mi történik a tervek elkészülte után. . — El kell készíteni a gyártás­hoz szükséges szerszámokat — mondja Báli Endre tervező. — Bz éppen az én feladatom. A kis­konténer gyártásához ugyanis speciális szerszámok szükségesek, s ha ezeket a tervek alapján el­készítik a műhelyekben, megkez­dődhet az alkatrészek gyártása, majd összeszerelése. A most készülő konténerek már nem ugyanolyanok mint a legel­sők. A megrendelők, illetve a konténereket használók vélemé­nyét figyelembe véve igyekszünk mindig 'jobbat és tökéletesebbet gyártani. Most például az oldal­falak megerősítésén dolgozunk, új merevítő bordákat kell tervez­ni, hogy a konténerek jobban bírják az igénybevételt, uj vál­tozatnak számít a perforált — lyuggatott — ajtajú kiskonténer is. amely jó szellőzést biztosít a gyümölcs- és zöldségféléknek. E termékünk sikerére különben jelleinző, hogy a múlt évben a tervezés és piackutatás után azonnal 200-ra kaptunk megren­A chilei nép támogatásával leverték a katonai puccsot, helyreállt a rend Péntek ’ délután negyedmillió santiagói dolgozó hallgatta a La Moneda palota előtt dr.' Salva­dor Allende elnököt, aki a nap folyamán meghiúsított katonai puccskísérletről beszélt. Allende mindenekelőtt a chilei munkás­ság fegyelmezettségét méltatta. „Ezt a napot a történelem nem felejti el. A munkások az első hívó szóra megszállták az üze­meket és harcra készen várták a kormány utasításait. A hadse­reg és a rendőrség alkotmány- hűsége azonban néhány óra alatt felszámolta a zendülést. A kato­nai lázadásért felelős személyek nem kerülik el a felelősségre vo­nást.” Allende szenvedélyes sza­vakkal bélyegezte meg a lázadó­kat, s mint mondotta: a puccsban részt vett polgári személyek több­sége a Haza és Szabadság nevű fasiszta szervezet tagja. Ezek az urak most rémülten könyörögnek menedékért külföldi követségek kapui előtt. Salvadoré Allende kétórás be­szédében felszólította a chilei dol­gozókat, hogy folytassák a ter­Carlos Prats tábornok, a hadsereg vezérkari főnöke (balról) jelen­tést tesz Allende elnöknek. (Teleíoto—AP—MTI—KS) meló munkát és maradjanak ébe­rek a népi hatalom megvédése érdekében. Megerősítette, hogy kormánya továbbra is forradalmi és demokratikus célokat követ. A legnagyobb feladat most: töb­bet dolgozni és többet termelni! — hangsúlyozta. A második páncélosezred egy * (Folytatás a 2. oldalon) A BEVÁLTOTT ÍGÉRET NYOMÁN Az ősszel már itt tanulhatnak • Az udvaron sorakoznak szállításra készen a klskonténerek. Itt ta­lálkoztunk Sántha Péter főművezetővel, aki az ajtókat ellenőrizte. delést, az idén pedig már 4 ezer hagyja el műhelyeinket. Minden jel arra mutat, hogy még néhány évig keresett cikk lesz a kiskon­téner. I A tájékoztató után rövid sétát tettünk a műhelyekben, „elkí­sértük” a kiskonténert a rajzasz- . Iáitól a minőségi átvételig, amit > láttunk a fényképezőgép is meg­örökítette. — Egy év múlva állni fog az épület — fogadkoztak a Bács megyei Állami Építőipari Válla­latot képviselő szakemberek a kiskunmajsai általános iskolai diákotthon alapkövének elhelye­zésekor. — A jelenlevő megyei vezetők dr. Ortutay Gyulának, megyénk egyik országgyűlési képviselőjének, az ünnepség szónokának azt ígérték: — 14 hónap múltán 216 gyetek la­kik, tanul, szórakozik kényel­mes körülmények között itt, az új kollégiumban. Már akkor elhatároztuk, hogy 365 nap elteltével ismét felke­ressük az építkezést és beszá­molunk arról, hogy miként tel­jesültek az ígéretek. Lelkesítő, örvendetes tapasz­talatokat szereztünk. Hónapok­kal ezelőtt „felhúzták” a fala­kat és már a burkolási, szere­lési munkálatokat végzik. Ha valami váratlan esemény nem jön közbe, valóban itt kezdhe­tik az új tanévet a távoli ta­nyákon élő diákok. A gyors munka önmagában is minden elismerést megérdemel. Tiszteletünk csak növekszik, amikor megtudjuk, hogy a pom­pás új kulturális létesítmény nemes társadalmi összefogás „gyümölcse”, jelképe. Hosszan kellene sorolnunk, hogy milyen vállalatok, brigádok dolgozlak itt önkéntesen, szeretetből, az ügy iránti felelősségtől vezérel­tetve. A készkiadások nagy részét pedig a különféle ado­mányokból felhalmozódott kol­légiumi alapból fedezték. Ta­valy nyáron az ország minden részéből érkeztek ide leendő mérnökök, hogy kétkezi mun­kával segítsék a vállalt határ­idő betartását. Heltai—Pásztor V Báli Endre tervező a rajzasztal mellett. (Opauszky László felvételei) • A konténer alvázára Tormási Sándor és Bóna Károly lakatosok szerelik a gumikerekeket. • Nagy figyelmet követel < az ablakkeretek elhe­lyezése. • Az utcai gázfővezeték szerelése fárasztó munka.

Next

/
Oldalképek
Tartalom