Petőfi Népe, 1973. június (28. évfolyam, 126-151. szám)

1973-06-12 / 135. szám

< • PETŐFI NÉPE • 1973. június 12. ííüímíííiüwíww A modern közlekedés és a balesetveszély Beszélgetés dr. Szántó György professzorral az Országos Traumatológiai Intézet igazgatójával — Professzor úr, ön egyik, ta­nulmányában azt irta, hogy „korunk epidémiája a trauma”. Kérem, fejtse ki részletesebben, mit ért ezen? — Epidémián fertőző járvá­nyos betegségeket értünk. A trauma pedig baleseti sérülés. Nos,, a korábbi évszázadokban az emberek legnagyobb része valamilyen járványos fertőző betegségben (pestis, himlő, kole­ra stb.) halt meg. Ezek voltak az emberiség legpusztítóbb ré­mei. Ma már — legalábbis a fejlettebb országokban — a ha­lált hozó járványokat legyőz­ték. Viszont a civilizálódás, az urbanizáció, az iparosodás, a közlekedési eszközök fejlődése és egyre nagyobb száma az ijesztő mértékben szaparodó balesetekben is jelentkezik. — Tehát mintegy a járványok helyébe léptek a baleseti sérü­lések. Vajon ez korunknak, a civilizálódás nak szükségszerű velejárója lenne? — A velejárója, hogy a sé­rülési veszély meghőtt. De az, hogy a megnövekedett veszély mennyi tényleges sérülésben nyilvánul meg, annak jó része éppen rajtunk múlik! (Például a közlekedési fegyelem szigorú betartásán, meg azon a bizonyos kölcsönös udvariasságon is, ami­ről annyit beszélünk, csak ép­pen nem gyakoroljuk ...) Aztán a sérülések kezelésére, követ­kezményeinek elhárítására is van módunk. De a sérüléseket teljesen elhárítani nem tudjuk. Az utóbbi években a íeljettebb országokban a balesetek száma ugrásszerűen megnőtt — a ha­lálozási statisztikák élére került, —, és éppen a munkaképesség, a termelés szempontjából leg­fontosabb korosztályokban! (En­nek persze az is oka, hogy le­győztük azokat a fertőző beteg­ségeket, amelyek ezeket a kor­osztályokat a legjobban pusztí­tották.) — Hazánkban is ez o hely­zet? — Igen. A balesetek 45 éves korig, nálunk is az első helyen szerepelnek a halálozási sta­tisztikákban. Például a közleke­dési balesetek száma 1960-tól 1971-ig nem egészen 9000-ről több mint 31 ezerre nőtt! A ha­lálos balesetek száma pedig ez idő alatt megduplázódott. — A baleseti sérültek ellátása mennyire szervezett hazánkban? — Az egészségügyi kormány­zat már húsz évvel ezelőtt meg­kezdte az önálló baleseti sebé­szeti osztályok szervezését. Ma már az ország minden megyei kórházában, sőt sok városi és járási kórházban is működik ön­álló baleseti sebészeti osztály, az ott dolgozó orvosok szakosítot­tak: traumatológus szakorvosok. — A traumatológus szakorvos miben különbözik egy általános sebésztől? — A sebészet, ha a történe­tét nézzük: éppen a baleseti sebészettel -kezdődött. Seborvos­lás volt a sebészet őse. Amikor a múlt században fölfedezték a -sebfertőzés megelőzésének mód­szerét (az ún. aszeptikus operá­lást), és kifejlődött a szakágak­ra tagolódó modern sebészet, akkor szorult háttérbe a baleseti sebészet. De a baleseti sebész ma is sebész, és Magyarorszá­gon nem lehet valaki anélkül baleseti sebész, hogy előbb álta­lános sebészetből szakképesítést ne szerezzen. Ezután legalább két gyakorló évet kell egy bal­esti osztályon töltenie, és csak újabb szakvizsga letétele után lehet traumatológus szakorvos, vagyis beleseti sebész. Tehát a traumatológusnak a sebészet minden ágában jártasnak kell lennie. Ez azért is fontos, mert egyre több az ún politrauma- tizált sérült. Ez azt jelenti: ha valakit netán elüt egy autó, az nemcsak a karját vagy a lábát töri el, hanem több másfajta sérülést is szenved. — Vajon mennyibe kerülhet a népgazdaságnak a rengeteg baleseti sérülés? — Azt hiszem, senki sem gon­dolná, hogy több milliárdba! Nem számítva ebbe a sérültek gyógyítására fordított összeget — amiben benne van a kórház fenntartása, a rokkantsági járu­lék —, tehát a közvetlen egész­ségügyi kiadásokat. Ezen túl- meneön — nézzük a népgazda­sági kárt: aki rokkant lesz vagy meghal, annak a munkaereje kiesik a nemzeti jövedelem elő­állításából, a termelésből. Pél­dául 1967-ben a halálos balese­tek miatt elvesztett munkana­pok és a nemzeti jövedelem- kiesés több mint kétmilliárd fo­rint veszteséget jelentett a nép­gazdaságnak. Ezért úgy vélem, hogy a balesetek megelőzésére fordított milliók (például az út­építésre — itt megjegyzem:- a csak kétsávos utakon sokkal több baleset történik!) igen gaz­daságos befektetések-. Nem utol­sósorban pedig — ismétlem —, hogy emberéletekről és az em­berek testi épségéről van szó! Hasonlóképpen az a pénz, amit a traumatológiai osztályok fel­állítására és — még kell, hogy mondjam: nem olcsó — működ­tetésére fordítunk, az is bőven megtérül; ha ezáltal a munka­erő-kiesést csökkenteni tudjuk. Eöry Éva SZÁMOK A SZÉLVÉDŐN A nagy sebességgel száguldó gép­kocsi vezetője minden figyelmét az úttestre, a körülötte bonyolódó for­galomra összpontosítja, miközben alig van lehetősége rápillantani a műszer­falon ma még igen rossz helyen le­vő. látószögéből kieső sebességmérő­re. Pedig nagy szüksége lenne rá. hogy mindenkor tisztában legyen jár­művének pillanatnyi sebességével, ré­szint azért, mert a nagy sebességet egy idő után megszokja az ember és könnyelművé válik a kanyarokban, letéréseknél stb., részint pedig az esetleges sebességkorlátozási előírá­sokra való tekintettel. Angol szakemberek olyan sebesség- mérő műszert konstruáltak, amely a gépkocsivezető látómagasságában, a szélvédőüvegre jól látható számokkal kivetíti az autó haladási sebességének értékét. Ez a megoldás semmivel sem költségesebb, mint a ma használatos mutatós vagy kúszócsíkos, műszer, hi­szen csak egy kis optikai blokkot kell még beépíteni a számjegyes kijelzésű óra mellé. SAS AZ AUTO ELLEN Sasok támadtak meg egy te­herautót Kazahsztán hegyei kö­zött. A sasok több kilométeren át követték a kocsit a Dzsam- biü-Csu közötti úton. majd egyi­kük hirtelen lecsapott az ötton­nás teherkocsira. A vezető meg­őrizte lélekjelenlétét, fékezett, a sas mégis olyan erővel csapó­dott a szélvédőhöz, hogy az da­rabokra tört és halálra sebezte a nagy testű madarat. ORDAS, A LEBEGŐ KÖZSÉG Megyénkben az önálló tanáccsal rendelkező községek kö­zött a legkisebbekhez tartozik Ordas. Lakóinak száma 1971- ben 717 volt. Ez a tény önmagában egy csomó gondot jelent, olyan problémák előidézője, amelyek egy nagyvárosi ember számára képtelenségnek hangzanak, vagy legalábbis alig hi- hetőek. A községben tett látogatásunkat elsősorban ezek a gon­dok motiválták, s nem a kisközségre való öncélú és naív rácso- dálkozás szándéka vezetett bennünket. Mert azt —talán nem alaptalan a feltételezés — sokan tudják, hogy Ordas kisköz­ség. De azzal már jóval kevesebben vannak tisztában, hogy miért lesz egyre kisebb? A lakosság száma ugyanis évről évre fogy, a demográfiai mutató tartósan a negatív oldalon áll. Bures Tiborral, a községi ta­nács vb-titkárával beszélgetünk ezekről a jelenségekről, s mind­arról, ami velük összefüggésbe hozható. Miért és milyen arány­ban csökken az ordasiak szá­ma? A kérdés első felére vi­szonylag egyszerű a válasz: a fiatalok nem találják meg a korszerű életforma feltételeit, s elindulnak azt megkeresni. Leg­többen és leghamarabb Kalo­csán találják ezt meg. Például a községi KISZ-szervezetnek papíron 23 tagja van, de közü­lük csak négy dolgozik a falu­ban, a többi 19 a járási szék­helyre jár, mint ipari tanuló, c ha megszerzi a szakmát, vagy „leragad” Kalocsán, vagy annál is messzebb megy. Csökken a lélekszám azért is, mert a ma­gukra maradt öregek követik fiukat, lányukat valamelyik vá­rosba, s ennek következménye, hogy Ordason ma már olyan házakat is számon tartanak, ahol senki sem lakik. De a csökkenés tendenciáját erősíti az a tény is, hogy Ordason száz családra mindössze 96 gyerek jut, ami még a nagyon rossz or­szágosnak (száz családra 180 gyerek) is mélyen alatta van, alig több, mint a fele. Bontsuk fel ezt a mutatót, s kiderül, hogy az ordasi 216 család közül 210-ben mindössze egy gyerek van, két gyerek csupán három családban található. Három gye­rekes család Ordason nincs! akinek tehát két gyereke van, az helyi értelemben már nagy­családos. A kérdés második felére sem különösebben nehéz válaszolni — arra ugyanis, hogy milyen arányban csökken az ordasi la­kosság. Tíz év alatt — 1960— 1971 között — 811-ről 717-re csökkent a lélekszám. Évenként általában tíz emberrel kevesebb marad a faluban. 1970-ben pél­dául negyvenhatan voltak a be­vándorlók, viszont ötvenhatan költöztek el a községből. Mind­két jelenségnek többé-kevésbé azonos okai vannak: munkahely, házasság, lakás és a „kivándor­lóknál” a halálozás is. A leg­több bevándorló azonban csak elvileg, statisztikailag növeli a lakosság számát, mert zömük aludni jár Ordasra. Kalocsához köti őket a munka, vagy egyéb érdek, de mert ott jóval drá­gább a lakás és hozzájutni is nehezebb, Ordason vásárolnak házat, s innen járnak be a fél­óránként közlekedő autóbuszok­kal. Az már szociológiai közhely, hogy egy település adottságai és az ott lakók elvándorlása kö­zött mélységes okozati összefüg­gés van, sőt a kettő kölcsönha­tása is kétségtelen. Ordason például olyan alapvető szükség­letek kielégítése jelent óriási gondot, mint az orvos, a gyógy­szer, a mentő. Ezek mindegyi­két máshol — Géderlakon (4,5 kilométer). Kalocsán (18 kilo­méter), Dunap.atajon (4,2 kilo­méter) — találják meg. Elmond­ja a tanácstitkár, hogy ha pél­dául orvost alkarnak hívni, akkor előbb Kalocsára kelP telefonálni, onnan Kapcsolják Géderlakot, az orvost. De az utóbbi húsz eset közül egyetlen egyszer sem si­került kapcsolatot teremteni az orvossal. Ennek technikai oka van: ha Kalocsáról a géderlaki orvos lakását csengetik, akkor Úszódon, Dunapatajon és Gé­derlakon is csörög minden Ké­szülék. Ha tehát nem a hívott fél veszi fel a kagylót, kezdőd­het élőiről az egész. Érthető ilyen körülmények között, ha egyszer sem tudtak beszélni az orvossal. Korábban sajátos gondokról beszéltünk. Ide tartozik ez a te­lefonügy is, de ide például a mozi, a művelődési ház. A köz­ségi moziban hetenként három­szor tartanak vetítést. Ha azon­ban nincs meg a minimális né­zőszám, nem vetíthetik le a fil­met. Ordason ezt úgy oldják meg, hogy ilyenkor annak, aki hatforintos jieigyet vásárol, (kéit darab háromforintos jegyet ad­nak, ami javítja a statisztikát. A művelődési ház igen régi épület. Milliószor átalakították, tatarozni nem érdemes, újra pedig nincs pénze a községnek. Itt is marad a vegetálás. Mi­lyen a művelődési igény Orda­son? Erre következtetni lehet abból hogy mindössze 184 em­ber végezte el az általános is­kola nyolc osztályát, érettségivel pedig húszán rendelkeznek A községi törzskönyv szerint há­rom olyan ember él Ordason, akinek egyetemi, főiskolai vég­zettsége van. A tanácstitkár er­re kijelenti: nem létezik, ö ' egyetlen ilyen embert sem is­mer az ordasiak között. Viszont tizenhárom az analfabéták szá­ma, a többi pedig vágy még nem érte el a tanköteles kort, vagy mindössze néhány osztályt végzett. A faluban két pedagó­gus él. Az egyik képesítés nél­kül oktatja a gyerekeket. Csak alsó tagozatos osztályok működ­nek a községben. A negyedik osztályba például négy gyerek jár. A felső tagozatosok Géder­lakon végzik tanulmányaikat. I Ordason — Bures Tibor sze­rint — hagyománya van az egykének. A község valamikor zöldségtermeléséről volt híres, főleg a burgonyával. Az újkrump­li például egy héttel hamarabb beérik az úgynevezett ordasi csücsökben, mint a falutól 7—8 kilométerre bárhol. Ez azt je­lentette, hogy az emberek pia­cozásra rendezkedtek be. A du­nai hajósok szerint ezen a vízi úton a két legnagyobb berakó­hely mindig Mohács és Ordas volt. Most is intenzív burgonya- termesztés folyik, de az értéke­sítést már közösen, az Úttörő Termelőszövetkezet szervezésé­ben bonyolítják. Nyáron olyan ez a falu, mint egy kis liget. A Duna mindosz- sze ötven, hatvan méterre van a szélső házak1 kertjeitől; s jú­nius, július, augusztusban a Bu­dapestről ide ránduló vendégek, akik maguk is valamikor orda­siak voltak, fürdőruhában sé­tálnak, fagylaltoznak. Ezen sen­ki nem botránkozik meg, régen megszokottá vált a jelenség. Té­len viszont eltűnik a zsibongás, a sürgés-forgás. Bezárkózik Or­das és a tömény csendet,, csak a folyó felett csapongó sirályok vijjogása töri meg időnként... Ordas lebegő község. Lebeg a nagy társadalmi áramlatokban. S hogy ebből a lebegésből fel­szállás, vagy süllyedés lesz, az talán elsősorban nem is a köz­ség lakóin, vezetőin múlik. De rajtuk is ,.. Gál Sándor VÁLJANAK KÖZKINCCSÉ A LEGJOBB VEZETÉSI TAPASZTALATOK Az üzem- és munkaszervezés állandó feladat Termelőszövetkezetünkben megalakulásától kezdve nagy gondot fordítottunk az üzem- és munkaszervezésre. 15—18 év­vel ezelőtt a gépi erőt — né­hány villanymotor kivételével — a gépállomás gépei jelentet­ték. S ezek csak az alapvető ta­lajmunkákat és a gabonakom­bájnolás egy részét végezték el. A gazdaság növénytermesztési és állattenyésztési ágazatra ta­gozódott. A növénytermesztés­ben — területi rendszerben — a brigádok állandó területen ter­melték a különböző növényeket. A brigádvezetők rendelkezésére álltak a fogatok és a kétkezi munkát végző tagok. Ösztönző jövedelem 1954-től már mindenre kiter­jedő ügyrend és munkarend volt termelőszövetkezetünkben, amelyben minden vezető jogkö­rét, felelősségét meghatároztuk. Azóta többször átdolgozásra ke­rült már az ügyrend és a mun­karend, mégis az akkor lefek­tetett helyes elvek a ma ér­vényben levő szabályzataink­ban változatlanul tovább élnek. 1956-tól termelőszövetkezetünk tagsága úgy döntött, hogy a munkaegységrendszer helyett havonta fizetett munkadíj le­gyen a végzett munka díjazásá­nak alapja és meghatározott eredmény esetén ezt ki kell egé­szíteni év végi „nyereségrésze­sedéssel”. Az eredmény az lett, hogy változatlan árakon számít­va az egy főre jutó terme'ési érték csaknem megduplázódott. 1958-tól önelszámoló brigád­rendszert alakítottunk ki. Az önelszámolás alapegysége a bri­gád volt. de 20 százalék nyere­ségrészesedést meghaladó össze­get csak az üzemegységen (tsz* en) belül lehetett szétosztani. 1960. január 1-vel az egész község dolgozó parasztsága be­lépett termelőszövetkezetünkbe. A földterület 5000 kh lett. A gazdaság vezetését két üzemegy­ség szervezésével oldattuk meg. Ebben az időben váltottuk fel a gépállomási gépeket saját gé­pekkel. A gépekkel az üzemegy­ségvezető agronómus rendelke­zett, a fogatokkal a brigádveze­tők. Ugyancsak a brigádvezető ren­delkezett a szervezetileg brigád­jába tartozó tagokkal, azonban lényeges kárelhárító munka vég­zésére az üzemegységvezetőnek — az elnök egyetértésével —, joga volt a brigád tagjait átirá­nyítani. Önelszámolás és érdekeltség Az üzemegységeknek és bri­gádoknak tervük összeállításánál és kivitelezésnél a tagok foglal­koztatottságára tekintettel kel­lett lenniük. A brigádnak, illet­ve brigádoknak hozam- (mennyi­ség, ár) és költségterveket kel­lett készíteni. Minden növényről és állatcsoportról tudták a bri­gádtagok, hogy a tervezett ho­zam- és költségszinten mennyi jövedelmet, vagy ráfizetést fog hozni. Az önelszámoló brigád­rendszerben a közvetlen érde­keltséggel sikerült elérni a ter­melés szakadatlan fejlődését. Az önelszámoló brigádok kö­zött eleven és tartalmas munka­verseny alakult ki. A munka­verseny feltételeit 1967-ben mó­dosítottuk, miután a technikai fejlődés nem egyformán érintet­te a különböző ágakat. Termelőszövetkezetünkben min­den évben felülvizsgáljuk a munkadíjazással kapcsolatos normákat és óradíjakat. Évente sok munkanorma megváltozik, és új munkák belépése esetén időfelméréssel, valamint máshol szerzett tapasztalatokkal állapít­juk meg az adott munkára ad­ható munkadíjat. A normaren­dezésben képviselve vannak a különféle munkahelyeken dolgo­zók. Ugyancsak rendszeresen el­lenőrizzük, hogy az egy munka­órára jutó jövedelem, valamint az egész évben megszerezhető jövedelem a különböző foglal­kozásúak körében milyen mér­vű. Hosszú évek tapasztalatai alapján állíthatom, hogy a töb­bi szövetkezeti taghoz képest nagyon könnyen megszerzett munkadíj épp úgy nem ösztö­nöz a több és jobb munkára mint ennek az ellenkezője. 1 Ágazati rendszer 1968-tól az üzemegységrend­szerről ágazati rendszerre tér­tünk át és ezzel egyidejűleg az önelszámolást is módosítottuk. Az áttérés főbb indokai a kö­vetkezők voltak: — a növénytermesztés gépe­sítése és kemizálása miatt csök­kent az e területen foglalkoztat­hatók száma. Ugyanakkor az egész növénytermesztésből szer­veződött növényvédő szakmun­kások, műtrágyaszórók, takar- mánybetakarífók, rakodók és mások szakosodása miatt az üzemegység(’endszer már nem volt tartható. Egyes munkahe­lyeken nőtagok váltak felesle­gessé. Részükre a kertészet haj­tatóházas termelését bővítettük. Állattenyésztő és tejfeldolgozó szakmunkásokká képeztük át őket. Üzemi konyhát létesítet­tünk, hőrelágyuló műanyagfel dolgozót hoztunk létre a nők foglalkoztatása érdekében. A burgonyatermesztés fontos idény­munkáiban azonban a nők to­vábbra is részt vesznek; — a gabona-, kukorica-, bur­gonyakombájnok és egj’éb gé­pek hatékonyabb kihasználása megköveteli, hogy egy mun­kahelyen és szerelő felügyelete mellett üzemeltessük őket. Ez­által nőtt az egy gépre és az egységnyi időre jutó termelés. Kevesebb lett a műszaki hiba, s kevesebb kiszolgáló gép kellett; — az üzemegység-vezetők — a tél kivételével — nem foglal­koztak az állattenyésztéssel meg­felelően idő hiányában. Viszont a telepvezetőknek beosztásuknál fogva nem volt elég nagy a dön- lési hatáskörük és a képzettsé­gük sem volt erre megfelelő; — a techniKai fejlődés mai üteme mellett — bármilyen ta­nulékony szakember is valaki — nem várható, hogy minden te­rületen eredményesen bővítse szakmai ismereteit: — elősegítette az ágazati rend­szer a növénytermesztés és ál­lattenyésztés szakosodását. Az ágazati vezetés beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Nőtt a termelés, tovább javult az ön­költség szinte minden növény­nél. állatfajnál és csoportnáL Termelőszövetkezetünkben — miután megfelelő biztonsági tartalékkal rendelkezünk — az éves tervet az előző év szep­tember 15-ig közgyűlésünknek meg kell tárgyalnia. A közgyű-

Next

/
Oldalképek
Tartalom