Petőfi Népe, 1973. május (28. évfolyam, 101-125. szám)

1973-05-08 / 105. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1973. május *. Xvwwywuuuui Technika és szövetkezetpolitika • NAPJAINKBAN a mező- gazdasági termelés fejlődésére az iparszerűség a jellemző. Ez nem csupán azt jelenti, hogy a gépeket immár a termelés vala­mennyi területén alkalmazzák, hanem azt is, hogy a gépek sora kapcsolódik egybe, szigorúan meghatározott technológia alap­ján. Egyre több termelőszövet­kezet csatlakozik ezeket az úgy­nevezett zárt termelési rendsze­reket megvalósító társulásokhoz. A cél világos: többet, jobbat, ol­csóbban termelni, vagyis növelni a szövetkezetek jövedelmét. A mezőgazdasági termelés for­radalmasítása egyrészt nagy anyagi beruházást igényel, más­részt politikai, szakmai, bére­zési, szociális és egyéb problé­mákat vet fel. Számos megfogalmazásban ta­lálkozhatunk például azzal a nézettel, hogy a technika gyors fejlődése a mezőgazdaságban „nem tűri meg” vagy „szétsza­kítja” a szövetkezeti kereteket. Ezek mögött kimondva vagy ki­mondatlanul az az elgondolás húzódik meg, hogy a szövetke­zetek a fejlődés során előbb- utóbb szükségszerűen átalakulnak állami vállalatokká. E nézet vallói azzal érvelnek, hogy egy- egy zárt termelési rendszerben vagy társulásban olyan nagy ér­tékű termelőeszköz, termék kon­centrálódik, hogy működtetése, értékesítése szövetkezeti alapon már lehetetlen. Gyakran han­goztatják, hogy e társulásokban a munka szervezése, a dolgozók bérezése szinte az állami gazda­ságokéval azonos módon törté • nik, tehát a fejlődés abba az 1 irányba halad, hogy a szövetke­zeti tag megszűnik gazdasága tulajdonosává lenni, s fizetett dolgozóvá, alkalmazottá válik. A párt szövetkezetpolitikája szocialista tulajdonformának te­kinti a tagok önkéntes társulása és tevékenysége alapján létrejött szövetkezeti tulajdont. És ez a lényeg! Téves tehát az olyan fel­fogás, hogy az egyszerűbb vagy a kevésbé fejlett termelés mel­lett létrejövő gazdaság a tagok kollektív tulajdona marad, de mihelyt az megközelíti vagy el­éri a fejlett szintet, átalakul össztársadalmi tulajdonná. • ABBÓL AZ EGYSZERŰ TÉNYBŐL, hogy a tehcnológiai rendszerek gazdálkodási mód­szerek „átlépik” egy-egy szövet­kezet határát, tevékenységének kereteit, nagyon hibás lenne a tulajdonformák változására kö­vetkeztetni. A párt agrárpoliti­kája a jövőt illetően kimondja: a két tulajdonforma közeledik egymáshoz, de ez nem vezethet és nem is vezet az azonosulás­hoz Hogyan lehet és kell értékelni a mindennapi életben lezajló fej­lődést?- A technika fejlesztése a szö­vetkezetekben valóban nem kü­lönbözik, de nem is különbözhet az állami vállalatok hasonló jel­legű tevékenységétől. Napjaink­ban már elég gyakori, hogy egyes szövetkezetekben vagy szövetke­zeti társulásokbah a termelés korszerűsége, szintje elérte vagy meghaladta a környező állami gazdaságokét. Az is kétségtelen, hogy a munka szervezésében, a dolgozók bérezésében hasonlóság is fellelhető. A munkászervezés, a bérezés hasonlóságából azonban nem le­het a tulajdonformákra vonatko­zóan messzemenő következteté­seket levonni. Annál kevésbé, mert a termelőszövetkezetek gaz­dálkodásának, termelésük tech­nikai szintjének fejlődésével együtt alakult a párt szövetke­zeti politikája is, amely törvé­nyekben, kormányhatározatok­ban, az ágazati minisztériumok rendelkezéseiben is kifejezést nyert. Az egységes szövetkezeti törvény, amely a párt politikája szellemében rendezi a mezőgaz­dasági szövetkezetek és az állam, a mezőgazdasági szövetkezetekés tagjaik, valamint a mezőgazda- sági szövetkezetek és a társadal­mi szervezetek kapcsolatait, hí­ven tükrözi ezt a politikát. • A PART ARRA TÖREK­SZIK, ,hogy fejlessze, erősítse a szövetkezeti tagokban a szövet­kezeti tulajdonhoz való kapcso­latukat, annak megbecsülését. Ez is elősegítette, hogy az utóbbi időben jelentősen formálódott, alakult a szövetkezeteken belül az emberi kapcsolatok tartalma, formája. A szövetkezetek tevé­kenységi körének bővülésével, a technikának a szövetkezetekben való gyors elterjedésével például széles körben támadt igény az ipari szakemberek .iránt. Több ezer, főleg a falvakból korábban elkerült ipari munkás tért vissza a tsz-be. A legnagyobb, a legmélyreha­tóbb fejlődés azonban a szövet­kezeti demokrácia fejlődésében tapasztalható. A szövetkezetek önkormányzatának érvényesülése napjainkban élő valóság. Ter­mészetesen ez nem azt jelenti, hogy mindenütt csorbítatlanul érvényesül a tagok joga a gaz­dálkodás irányításában, vagy azt, hogy nincs olyan szövetke­zet, ahol egyes vezetők nem él­nének vissza tisztségükkel, a ta­gok bizalmával. De azt igen, hogy egységesen megteremtődtek, létrejöttek valamennyi szövetke­zetben azok a keretek, amelyek tartalommal való megtöltése ese­tén elmondható, hogy a szövet­kezet szocialista társadalmi­gazdasági forma, amely tagjai és az egész társadalom javára ké­pes megfelelő feltételeket bizto­sítani a termelőerők, a technika nagyarányú fejlődéséhez. • MINDEZ NEM ZARJA KI azt, hogy egyes ágazatokban, egyes tevékenységek fejlesztésé­ben, konkrét mérlegelés alapján már ma helyet kapjanak a szö­vetkezetek egymás közötti, vagy ■ állami vállalatokkal történő tár­sulásai. Indokolttá teheti ezt a szükséges .befektetések nagysága, a tevékenység jellege és termé­szetesen a részvevők kölcsönös érdekeltsége. Mihók Sándor AZ ÜGYÉSZ TOLLÁBÓL Cserbenhagyás • Indulnak a Zsigulik a megrendelőknek a Volgái Autógyárból PANORÁMA 1590 Zsiguli naponta A Volgái Autógyár minden hó­napban növeli a kibocsátott sze­mélygépkocsik számát. Nemrég új termelési csúcsot értek el az­zal, hogy naponta 1590 Zsiguli készül. A szovjet üzemek mellett Bul­gária, Magyarország, az NDK, Lengyelország, Csehszlovákia és Jugoszlvávia is segíti a gyártást komplett alkatrészek előállításá­val. Ezekbőil az országokból rá­diók, a karosszéria belső szerel­vényei, akkumulátorok, fényszó­rók, lökhárítók és más tartozé­kok érkeznek. Az együttműkö­désbe — érdekes módon — egy viszonylag kis Bács-Kiskun me­gyei üzem, a Csasíartöltési Ve­gyesipari Szövetkezet is bekap­csolódott, ahol műszerfal-tartozé­kok, kilométerszámlálók, tekercs­testek és izzófoglalatok készülnek több millió forintos értékben a Mechanikai Mérőműszerek Gyá­rának. A nagyvállalat pedig komplett műszerfalakat szállít a Togliattiról elnevezett város autógyárába — évente százmillió forintot jóval meghaladó érték­ben. A Volgái Autógyár, amelynek a termékeit 15 országba expor­tálják, az ötéves terv végére, 1975-ben már 600 ezer gépkocsit ad. / # Készülnek a kilomé­terszámlálók Csá­szártöltésen. 9 Szállításra várnak a Zsigulik. Z z z z z z KENYÉR ÉS ÉLET A takarítónő Idő, gond, munkaszabdalta ar­cú asszony özvegy Busa Istvánné. Ráncai könnyen . rendeződnek mosolygásra, nevetésre. Az első pillanatban mindenki azt hinné, hogy hetvenegy éve csak az élet rossz tréfája. Lehetetlen ennyi idős korban ekkora derű, opti­mizmus, bizakodás. Pedig így van. Megtetőzi mindezt hogy napi nyolc órát takarít a kecskeméti városi tanácsházán. Munkaköny­vét ném a nyugdíjiratok közt őr­zik a Társadalombiztosítási Igaz­gatóságon. özvegy Busa Istvánné teljes értékű aktív munkaerő: — A férjem 1963-ban halt meg. Azóta egyedül élek, egy szoba- konyhás lakásban. Nyugdíjam nincs, a férjem után sem járt semmi. Minden nap hajnalban kelek, bejövök dolgozni. Nekem csörgőóra sem kell, könnyen fel­ébredek. Megszoktam. A munkás életformáját a mun­ka határozza meg. A takarítónőét is az. Takarítani kell a hivatali munkaidő megkezdése előtt és be­fejezése után. — Hogy milyen ez a munka? Én szeretem. Megszoktam már ezt is, mint a koránkelést. Nyolca­dik éve, hoijy takarítok. Négy évig a megyei tanácsnál is dol­goztam. Az öröm ebben annyi, hogy jó végignézni a tisztán csil­logó folyosón, vagy a ragyogó par­ketten ... de minden munkának van öröme, igaz? 1 Arról beszélek, hogy az embe­rek közül elég sokan lenézik a takarítónőket. Busa néni és két munkatársnője válaszolgat a kér­désekre. Elmondják, hogy nekik is vannak hasonló tapasztalataik, sajnos. Aki, íróasztalnál ül, s a legegy­szerűbb adminisztrációs munkát végzi, az valamiféle rossz társa­dalmi értékbeállítódás folytán — ma már nem nyíltan, de néha úgy is — különbnek, fontosabbnak ér­zi magát annál, aki kétkezi mun­kával keresi kenyerét, igazgatja ezt az életet, életünket. — Buta emberek ezek — mond­ja Busa néni. — Sok művelt, ma­gas beosztású embert ismerek, de azok nem szégyellnek előre kö­szönni egy takarítónőnek. Viszont elég gyakran előfordul az, hogy fiatal irodisták lekezelik az em­bert, megjátsszék magukat. — Ilyen esetben mit csinál egy takarítónő? — kérdezem. — Vagy megmondja á magáét, vagy nem szól semmit. Minek? — A Busa néni gondolt már ar­ra, hogy más munkát vállal? — Gondolni gondoltam, de ilyen idős asszonyt mint én, ho­va vennének fel? Gyárban, sza­lag mellett nem tudnék dolgoz­ni. Oda fiatalok kellenek. — Szereti ezt a munkát, vagy kényszerűségből végzi? — Nem olyan rossz ez, de öreg vagyok már. A nyugdíj miatt dol­gozom még. Tíz év munkaviszony kell hozzá. — Gyermekei vannak? — £Iégy van. Családosak... — Hány szobát kell takarítani? —.Tízet, és a folyosó egy ré­szét. — Nem fárad el? — Nem, csak a lábaim már ne­hezen bírják az állást. Szabó Jánosné elkeseredetten beszél arról, hogy sokan nem be­csülik meg a munkájukat, és Bu­sa néninek nem kellene már ilyen idős létére dolgozni, mert ők tud­ják, akik naponta vele dolgoznak, hogy elfárad, fájnak a lábai, s amikor januárban /el akart men­ni, nem engedték. Kecskeméten a nagyabb üze­mék, gyárak bejáratánál megakad a szemlélő tekintete azokon a táblákon, amelyekre kiírja a munkaügyi osztály, hogy milyen foglalkozási ágakban van felvé­tel. Takarítónő mindenütt olvas­ható. Talán azért — megkockáz­tatom, a véleményt, — mert nem becsülik az emberek ezt a mun­kát, pedig takarítani kell, ahol élünk és dolgozunk, mindenütt. Csató Károly (Következik: A szemetesek) A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS elmu­lasztása, a járművezető által oko­zott baleset áldozatának cser- benhagyása magasfokúan veszé­lyes a társadalomra, s- ez tükrö­ződik a bíróságok ítéletében is. Sajnos, ennek ellenére még min­dig akadnak felelőtlen emberek, akik nemcsak balesetet okoznak, hanem gazolás után a helyszín­ről elmenekülnek, segítség nél­kül hagyva bajba jutott ember­társukat. Még 1973. február 16-án tör­tént, hogy Danajka László MÁV kocsirendező a hajnali órákban kiskunmajsai lakásáról kiskun­félegyházi munkahelyére igye­kezett motorkerékpárral. Az eső esett, a látási és útviszonyok rendkívül kedvezőtlenek voltak. A motoros ennek ellenére negy­ven kilométer körüli sebesség-, gél, tompított világítással közle­kedett, s ennek fényében csu­pán néhány méterre látott előre. A motorossal szemben jött gyalogosan — lakott te­rületei} kívül, a KRESZ rendel­kezéseit betartva, az úttest bal­oldalán -— Sebők András kis- kunmajsai lakos. Danajka László a gyalogost későn vette észre, fé­kezésre, irányváltoztatásra már nem volt ideje, s így Sebők And­rást elütötte. Az ütközés olyan szerencsétlenül történt, hogy a motorkerékpár éles szélű jobb lábtartója a gyalogos jobb láb­szárának ütközött, amelyet eltört. Felborult a motoros is, de nem sérült meg. , Danajka László miután fel­állt, visszament a baleset szín­helyére, észlelte a súlyos sérü­lést. megkísérelte talpra állítani a sérültet, de ez természetesen nem sikerülhetett. Közben két asszony érkezett a helyszínre ke­rékpárral, akiknek Danajka azt mondta, hogy maradjanak a sé­rültnél, ő pedig elszalad orvo­sért. A HELYSZÍNRŐL el is távo­zott, visszaindult Kiskunmajsa irányába, azonban orvosnak nem szólt, a rendőrségnek sem jelen­tette a balesetet, hanem külön­böző kerülő utakon Kiskunfél­egyházára távozott. A két asz- szony több mint egy óráig vá­rakozott a motorosra, de miután látták, hogy nem jön vissza és orvos sem érkezik, egyikük or­vosért ment. jelentette az esetet a rendőrségnek. Danajka László motorkerékpárjának rendszámát a két asszony felírta, személy - leírást is adtak róla. Így a motor még aznap kézre került, s a rendőrség Danajka Lászlót őri­zetbe vette. A Kecskéméit Járásbíróság közlekedési tanácsa az elmúlt napokban tárgyalta Danajka László ügyét, s a cs.erbenhagyót 1 évi és hat hónapi szabadság- vesztésre ítélte, amit szigorított börtönben kell eltöltenie. A sú­lyos szabályszegésre tekintettel a vádlottat két évi időtartafnra valamennyi járműkategóriára ki­terjedően eltiltotta a vezetéstől. A bíróság a büntetés kiszabásá­nál figyelemmel volt arra is, hogy az aránylag fiatal vádlott, korábban már három ízben volt .büntetve, s már mint fiatalkorút is elítélték. Jellemző a vádlott bűntudatára, hogy az ítélet ellen fellebbezést sem jelentett be, azt tudomásul vette, s így jogerőre emelkedett, végrehajtható. E KIRAGADOTT ESET csak egy a sok hasonló jellegű cse- , lekmény közül. Az elmúlt esz­tendőben 105 azonos ügyben ítél­keztek a megyében bíróságaink. Ezek közül aíz esetek közül 19 alkalommal súlyosan sérült sze­mélyt hagytak — gyakran a késő éjszakai órákban, elhagyott terü­leten — a szükséges segítség megadása nélkül a helyszínen a gázolok. Az említett számqkon érdemes egy rövid ideig elgon­dolkozni. A közúti balesetek folytán, vagy egyéb módon baj­ba jutott embertársaink megse­gítése mindenkinek alapvető kö­telessége. Szocialista jogalkotá­sunk egyik vívmánya, hogy az erkölcsi normán túlmenően bün­tetőjogi védelmet is ad a baleset folytán segítségre szoruló sérült­nek. E jogalkotásból a mély­séges' humanizmus érezhető ki, megszegőit pedig a törvény sú­lyos büntetéssel sújtja. Érdemes elmondani azt is, hogy az ily módon, a baleset helyszí­néről elmenekülő személyek szinte kivétel nélkül, rövid időn belül kézre kerülnek. Mindig marad a baleset helyszínén egy- egy áruló nyom, letört visszapil­lantó tükör, irányjelzőkészülék- maradványok, esetleg festék­nyom. De a' járművön található rongálódások, horpadások vagy éppen a baleset közelében tar­tózkodó személy, aki a rendszá- m°t felírja, megjegyzi,-személy- leírást tud adni, mind-mind oda vezetnek, hogy a lelkiismeretle­nül tovább robogó gázoló csak­hamar ismertté válik. Ezeket az elkövetőket már a nyomozati szakban letartóztatják, s a bíró­ság— az esetek túlnyomó több­ségében — súlyos szabadság- vesztést szab ki rájuk. KÍVÁNATOS LENNE, ha a szocialista emberhez annyira méltatlan bűncselekmények vég­legesen megszűnnének megyénk­ben. dr. Tasnádi Elek megyei közlekedési ügyész Eredmények, tervek Hercegszántón Megyépk legdélebbi községének -arculata sokat változott az el­múlt években. Hercegszántó délszláv nemzetiségű lakói a magyarokkal közösen alakítják, formálják környezetüket. Az el­múlt évek legjelentősebb tény­kedése volt, hogy elkészült a törpevízmű. Kilenc kilométer hosszú csö­vet fektettek le, s így a her- cegS2ántóiak fele a vezetékből folyó vizet használhatja. A veze­ték helyét a lakosság ásta ki társadalmi munkában. Tavaly jelentős volt a járdaépítés, par­kosítás, valamint a fásítás. Ezt is társadalmi munkában végez­ték az itt élő emberek. A köz­ség lakói és a két termelőszö­vetkezet több mint 3 millió 500 ezer forint értékű társadalmi munkával járult hozzá a köz­ség fejlesztéséhez. Azért, hogy jobb minőségű víz folyhasson a vezetékből, az idén 308 ezer fo­rint költséggel vastalanító be­rendezést szeretnének építeni. Legnagyobb gondjuk a herceg- szántói tanácsvezetőknek, hogy pénz híján a vízvezeték-hálózatot belátható időn belül nem tud­ják bővíteni. Emiatt a község szélén élők nem jutnak vezeté­kes vízhez. Elsősorban a fiatalok örülhet­nek, hogy a sportpályájuk öltö­zőit bővítik, korszerűsítik eb­ben az évben. Csaknem 40 ezer forintot költenek erre a költség- vetésből. Az új öltözők mellett lesz majd hideg-meleg vizes für­dő is. Két játszótér építésére kerül sor ; z idén. Az egyik he­lyét már k jelölték, az az Alkot­mány téren lesz. A 20 ezer fo­rint költséggel megépülő játszó­tereken lerz homokozó, csúszda és különfé e hinta. Ennek meg- valósításáh z is hozzájárul tár­sadalmi mtnkában a község la­kossága, s még tovább folytat­ják utcáik szépítését, csinosítá­sát — parkosítanak, fásítanak. Hercegszántó nemzetközi ha­tárátkelőhely. Ezen a nyáron is sok száz turista jöhet hazánk­ba a Zombor—Hercegszántó út­vonalon. Az idegenek ebben ^ községben találkoznak először magyar településsel, itt kapnak először ízelítőt megyénkből, s ez nagyobb kötelezettséggel jár. A hercegszántóiak a nemrég épült szép étteremben és modern presszóban vendégül tudják lát­ni a turistákat. A napokban megválasztott községi tanács és ennek vezetői arra törekednek, hogy az elkövetkezendő évek­ben még dinamikusabban fej­lődjék és szépüljön községük. Cs. I. 60 MILLIÓ ÁRUCIKK * A moszkvai üzletekben naponta 5,5 millió ember fordul meg, a ve­vők «0 millió árucikket vásárolnak. Az áruforgalom állandóan növekszik. Tiz-tizenöt évvel ezelőtt a szovjet főváros lakói víkendjüket azokban a festői szépségű falvakban — Kuz- minkiben, Tyoplij Sztanban, Vladi- csin-Dacsnljban, Konykovban — töl­tötték. amelyek Moszkva terjeszke­désével ma már a város határain belül fekszenek. Ezeknek a hagyo­mányos gerendaházakból épült fal­vaknak az emlékét — ahol a léc­kerítés mögött cseresnyéskert virí­tott, s ahol a házak ablakainak tok­borítását és párkányát díszes fafara­gások ékesitették — p napjainkban már csak Moszkva űj mikrokörzetei- nek a neve őrzi. Ezekben a körze­tekben a legalacsonyabb házak nyolcemeletesek. Moszkva növekszik — 1975-be a főváros lakosságának száma eléri a hét és fél milliót. És minél nagyobb lesz a város, annál többet vásárol, annál jobban kell bővíteni az üzletek, áruházak, cse­megeboltok hálózatát. Moszkva kereskedelmi hálózatá­nak napi forgalma 36 millió rubel. A szovjet fővárosba érkező külföldi vendégek ezt a kereskedelmi appa­rátust gyakran nevezik „a világ leg­nagyobb kereskedőcsaládjának”. A kilencedik szovjet ötéves terv (1971'—1975) első két évében Moszk­vában négyszáz új üzletet nyitottak meg, főleg nagy iparcikk- és élel­miszerboltokat. A moszkvaiak köré-1 ben nagy népszerűségnek örvende­nek az „Unyiverszam" típusú üzle­tek. Ezekben az univerzális üzletek­ben nemcsak a zöldséget, kenyeret, burgonyát és a húst lehet megvásá­rolni, hanem hal- és csemegeárukat, gyümölcsöt, cukrászkészítményeket is. A bevásárlás minimális időt igé­nyel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom