Petőfi Népe, 1973. május (28. évfolyam, 101-125. szám)

1973-05-03 / 101. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 1973. május 3. Kádár János üdvözlő lavuaut Leonyid Brezsnyevhez L. I. BREZSNYEV elvtársnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, MOSZKVA Tisztelt Brczsnyev Elvtárs! A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a magyar kommunisták, egész dolgozó népünk és a magam nevében szívből köszöntöm önt Lenin-békedíjjal történt kitüntetése alkalmából. Pártunk, a magyar nép ismeri és nagyra becsüli az ön állhatatos tevékenységét, amelyet a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága élén a szocialista külpolitika lenini elvei alapján a szocia­lizmus, a kommunizmus, az általános emberi haladás, s a népek kö­zötti béke és barátság érdekében végez. Az ön munkássága kiemelke­dő hozzájárulást jelent az SZKP XXIV. kongresszusán elfogadott bé­keprogram megvalósításához, amelynek eredményeként tartós eny­hülési folyamat bontakozott ki a nemzetközi életben, s mind erőtel­jesebben érvényesül a különböző társadalmi rendszerű államok kö­zötti békés egymás mellett élés politikája. Mindez méltán váltja ki a szocializmus, a kommunizmus, a haladás és a béke híveinek teljes elismerését. A béke megőrzéséért és erősítéséért vívott küzdelemben szerzett ki­emelkedő érdemeiért történt kitüntetése alkalmából kívánunk önnek jó egészséget, alkotó erőt és további sikereket a kommunizmus és a béke javára. KADAR JÁNOS a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára. ESEMENYEK SOROKBAN Bíró József Marokkóban Bíró József külkereskedelmi miniszter hétfőn délben Ma­rokkóba érkezett. Miniszterünk a tervek szerint részt vesz a 25. casablancai nemzetközi vásár ma­gyar napján és a két ország kö­zötti kereskedelmi kapcsola­tok fejlesztéséről tárgyal. Japán rakéták A japán haditengerészet meg­kezdte az Egyesült Államoktól vásárolt Nike-Hercules rakéták átszállítását Okinawáról a japán szigetekre. A japán ellenzéki pár­tok. élükön a Japán Kommunis­ta Párttal, elhatározták, hogy mozgósítják az ország közvélemé­nyét a rakéták nukleáris töltet­tel való ellátása ellen. A japán kormánynak ugyanis az a szán­déka. hogy az országot nukleáris fegyverekkel lássa el. A parlament és a miniszoknyák A kuvaiti parlament kedden ál­lást foglalt amellett, hogy az or­szág diáklányai a jövőben térden alul érő szoknyában járjanak. Letartóztatások Az izraeli hatóságok folytatják az arab lakosság körében a le- tartóztatási kampányt. Názáret- ben és környékén három, Gali- leában pedig további három ara­bot tartóztattak le. Harcok Bejrutban Tegnap a déli órákban heves összetűzések robbantak ki a liba­noni fegyveres erők és a palesz­tin gerillák között a Bejrút déli peremén levő Szabra és Chatila menekülttábor közelében, a repü­lőtérhez vezető úton. Szemtanúk közléséből kitűnik, hogy a hadse­reg egységei géppuskatűzzel és automata fegyverekkel lövik a palesztinok állásait, páncélautó­kat vonultattak fel a két tábor közelébe. A legfrissebb jelentések szerint, a város délnyugati kör­zeteiben a lövöldözés hatására pánik tört ki. s a lakosok a város belsőbb kerületeiben keresnek menedéket. Az üzletek és a bankok bezártak. Egyes értesülésekből úgy tud­ják. hogy az összecsapásokra köz­vetlenül két libanoni katona el­rablása adott okot. A palesztinok kedden hajnalban állítólag elhur­colták a libanoni hadsereg két ka­tonáját. hogy így kényszerítsék a hatóságokat: bocsássák szabadon a múlt hét végén különböző me­rényletkísérletekért és robbanó­anyag-rejtegetésért őrizetbe vett személyeket. A foglyul ejtett ka­tonákat — a hírek szerint — a Szabra-táborban őrzik. Szerda reggel katonai egységek szállták meg a táborokból Bejrútba és a repülőtér felé vezető utat, s min­denkit igazoltottak. A lövöldözés kevéssel dél előtt kezdődött. A W atergate-lavina A szálak az elnökhöz vezetnek Nixon elnöknek az amerikai néphez intézett hétfő esti beszé­dével nem sikerült megfékeznie a Watergate-ügy tovább dagadó lavináját, amely péntek óta az elnök 7 vezető munkatársát, kö­zöttük két kulcsemberét, vala­mint igazságügy-miniszterét és az FBI igazgatóját temette maga alá. Bennfentesek szerint teljes a káosz az igazságügy-miniszté­riumban, példátlan mértékű a demoralizálódás az FBI vezérka­rában és Richardsonnak az igaz­ságügy-minisztérium élére tör­tént rögtönzött átirányításával a „fej nélkül maradt" Pentagon is a „sokk állapotában van". A Watergate-ügy már túlnőtt a demokrata pártközpontban végrehajtott politikai betörésen: a Watergate gyűjtőnevévé vált a szerteágazó, s esetenként csu­pán a szereplők azonossága ré­vén kapcsolódó politikai szabo­tázsakciók, provokációk, válasz­tási megtévesztések és csalások, megvesztegetések botrányhalma­zának. A napokban várható pl. a New York-i négy esküdtszék előtt a vádemelés az évszázad legna­gyobb (224 millió dollár eltulaj­donításáról van szó!) tőzsdecsa­lása ügyében. Ennek főszereplő­jét, Robert Vesco pénzembert — a republikánus párt pénzalapjá­nak nyújtott 200 000 dolláros adománya, továbbá Nixon elnök fivéreihez és unokaöccséhez, va­lamint a most lemondott Ehrlich- man elnöki főtanácsadóhoz fűző­dő személyes kapcsolatai miatt — szintén összefüggésbe hozzák a republikánus pártkassza körül ki terebélyesedő botránnyal. A legújabb leleplezések szerint a Los Angeles-i szövetségi bíró­ság előtt álló Dániel Ellsberg perében is fontos szerepet ját­szott a Watergate-ügy néhány kulcsfigurája. A Pentagon-okira­tok nyilvánosságra hozója ellen folyó per bírája, William Byrne ugyanis átiratot kapott a Water- gate-ügyben vizsgálódó négy es­küdtszéktől, és ebből kiderült: Huns és Liddy 1971. szeptember 4-én (10 hónappal azelőtt, hogy a Watergate-betörés ügyében a vádlottak padjára kerültek) be­törtek Ellsberg pszichiáterének irodájába, feltehetőleg azért, hogy páciense ellen felhasználha­tó adatokat szerezzenek. Kedden újabb bomba robbant, amikor Byrne bíró bejelentette, hogy a hozzá eljuttatott dokumentumok szerint Ehrlichman az FBI-nak beismerte: Nixon elnök utasítá­sa értelmében ő adott megbízást Huntnak és Liddynek „magán- nyomozásra” a titkos Pentagon­okiratok napvilágra kerülésével kapcsolatban. Ehrlichman azt ál­lítja, hogy Hunt és Liddy csu­pán utólag tájékoztatta őt a betörésről és akkor — szavai sze­rint — „megmondták nekik, hogy ilyet többé ne csináljanak”. Hunt és Liddy az „Ellsberg- betörés” idején még a Fehér Ház munkatársa volt, s a nap­világra került dokumentumokból kiderült: a fehér házi konzul­tánsként napi 100 dollárral dí­jazott Hunt a betörés napját is rendes „munkanapként” számolta el. Nixon elnök számára személy szerint is roppant kínos ez az újabb fejlemény, hétfő esti be­szédében ugyanis még „legjobb barátainak’’ és „legmegbízhatóbb munkatársainak” nevezte Halde- mant és Ehrlichmant. Ellsberg védője kedden a vád azonnali elejtését kérte, illetve a vádemelési eljárás azon­nali megindítását a nap­fényre került törvénytelensé­gek ügyében, amelyeknek szálai — mint a védőügyvéd mondotta — „egyenesen az Egyesük Álla­mok elnökéhez vezetnek”.* Kedden az FBI őröket állított a lemondott fehér házi főtanács­adók hivatali helyiségei elé. Egyes jelentések tudni vélik, hogy az FBI-ügynökök már meg­kezdték a hivatalok átkutatását is, esetleges leleplező okmányok­ért. (AP. Reuter) Saigon mesterkedései Bonyodalmak az új Phnom Penh-i kormány körül A saigoni kormányzat szerdá­ra ismét lemondta a már több­ször elhalasztott fogolycserét. Saigoni részről a lépést azzal in­dokolták, hogy Nemzetközi El­lenőrző és Felügyelő Biizottság az előírtnál állítólag szélesebb légifolyosót követel a DIFK-töl a saigoni ellenőrzés alatt álló Bien Hoa légitámaszpontról Loc Ninh-be, a DIFK-foglyok átadá­sának színhelyére küldendő kép­viselői számára. Saigoni NEFB-tisztek viszont arról számultak be a Reuter tu­dósítójának, hogy a saigoni kor­mányzat egyszerűen csak tájé­koztatta a nemzetközi bizottsá­got arról: szerdán nem kerül sor fogolyátadásra. A foglyok április 28-ra, majd 29-re kitűzött és elhalasztott át­adásával kapcsolatos saigoni mesterkedésekről szólva a VNA a Felszabadulás hírügynökséget idézve rámutat, hogy az átadásra kijelölt színhely felett a saigoni légierő több felderítő repülést hajtott végre. Ezt követően tü­zérsége tűz alá vette a térséget. A DIFK megbízottai ennek elle­nére a kijelölt területre szállítot­ták az átadandó saigoni polgári foglyokat, majd két és fél órát vártak a saigoni átvevőkre. 28- án és 29-én ismét felderítő re­püléseket hajtott végre a saigo­ni fél az átadásra kijelölt hely­szín felett. , Az egykori császárvárosban, Huéban állomásozó saigoni ka­tonaság szerdán ismét terület­szerző hadműveletekkel kísérle­tezett. * Az amerikai légierő F—4-es vadászbombázói szerdán Phnom Penh-től, a fővárostól mindössze nyolc kilométerre fekvő felszaba­dított területeket bombázták. Változatlan hevességgel folyta­tódnak a harcok a Phom Penh- től 90 kilométerrel délre fekvő Takeo tartományi székhely kö­rül. Megszakadtak a Phom Penh-i kormányalakítási tárgyalások — jelentette tájékozott körökből szerzett értesüléseire hivatkozva a Reuter hírügynökség. A hír­szolgálati iroda tudósítója úgy tudja, hogy a nézeteltérések az új koalíciós kormány miniszter- elnökének kijelölése körül rob­bantak ki. Nixon és Brandt tárgyal Nixon amerikai elnök kedden vacsorát adott a hivatalos látoga­táson Washingtonban tartózkodó Brandt nyugatnémet kancellár tiszteletére. A vacsorán elhang­zott pohárköszöntőjében Nixon az eddiginél szorosabb külpolitikai együttműködést javasolt az Egye­sült Államok és az NSZK között. Válaszában Brandt nem utasítot­ta ugyan vissza az ajánlatot, de utalt azokra az elsősorban gazda­sági jellegű problémákra, amelyek az utóbbi időben az Egyesült Ál­lamok és Nyugat-Európa viszo­nyában támadtak. Brandt, arra hívta fel az amerikai elnök fi­gyelmét, hogy a nyugat-európai országok kezdenek közös választ találni a közös problémákra és az egyenlőség alapján kívánnak tár­sas viszonyt teremteni az Egye­sült Államokkal. GYORSLISTA az 1973. május 2-án megtartott lottó-jutalomsorsolásról, me­lyen a 17. heti lottószelvények vettek részt: OH 332 Hűtőgép 035 033 Moszkvics személygépkocsira utalvány 035 168 Lak-tez. 057' 1Ö4 Tv ŐST 937 Tv 107 024 Kuli. üdülés Romániában 124 51.7 Élésk. ut. 130 140 Utalvány 139 971 Ki mit vál. 140 085 Utalvány 145 142 Elésk. ut. 147 557 Hűtőgép 154 871 Tv 105 445 Rádió 186 445 Rádió 189 458 Utalvány 195 987 Utalvány 196 263 Ki mit vál. 196 582 Ki mit vál. 200 318 Méteráru 200 967 Utalvány 205 982 Utalvány 223 175 Magnó 240 023 Méteráru 252 790 Háztart. g. 252 762 Háztart. g. 263 275 Méteráru 268 072 Utalvány 271' 510 Hűtőgép 272 621 Méteráru 272 623 Méteráru 275 037 Háztart. g. 900 466 Ki mit vál. 302 900 Háztart. g. 304 496 Utalvány 316 403 Hűtőgép 318 673 Ki mit vál. 326 107 Tv 364 214 Háztart. g. 382 470 Hűtőgép 395 303 Utalvány 406 854 Ki mit vél. 416 992 Méteráru 420 958 Tv 438 519 Utalvány 455 888 Bútor 461 939 Elésk. ut. 492 51.8 Utalvány 501 484 Rádió 517 074 Tv 520 666 Utalvány 537 695 Elésk. ut. 553 496 Ki mit vál. 563 372 Utalvány 567 825 Rádió 598 01S Elésk. ut. 577 «65 Magnó 580 068 Utalvány 5811 289 Ki mit vál. 584 356 Tv 592 024 Méteráru 592 1 61 Elésk. ut. 616 080 Tv 627 435 Lak-tex. 622 692 Elésk. ut. 637 692 Elésk. ut. 637 466 Hűtőgép 875 523 Mosógép 886 044 Utalvány 896 725 Mosógép 898 727 Elésk. ut. 899 437 Lak-tex. 6 280 098 Hűtőgép 5 287 883 Tv 5 291, 523 Méteráru 5 291 325 Méteráru 5 292 356 Utalvány 5 296 816 Lak-tex. 6 3011 734 Magnó 5 315 42» Utalvány 5 318 770 Elésk. ut. 5 320 237 Elésk. ut. 5 323 485 Utalvány 5 491 080 Mosógép 5 497 423 Óra 5 498 739 KI mit vál. 5 507 181 Utalvány 5 51R 339 Elésk. ut. 5 528 504 Óra i5 530 412 Tv *6 534 412 Tv 5 534 572 Tv 5 535 462 Elésk. ut. 5 537 988 Rádió 5 3-45 433 Utalvány, 9 532 750 .Utalvány 5 550 1.39 Hűtőgép 9 540 627 Hűtőgép 5 550 950 Utalvány 9 543 874 Utalvány 5 554 294 Tv 9 54G 616 Élésk. ut. 6 128 202 Méteráru 9 546 642 Ki mit vál. 6 130 027 Elésk. ut. 9 550 550 Rádió 6 141 382 Bútor 9 552 282 Hűtőgép 6 143 735 Bútor 9 556 936 Ki mit vál. 6 154 648 Utalvány 9 560 470 Élésk. ut. 6 103 799 Utalvány 9 560 684 Utalvány 6 164 052 Tv 9 565 305 Ki mit vál. 6 176 180 Utalvány 9 569 639. Utalvány 6 193 305 Tv 9 580 903 Ki mit vál. 6 204 723 Elésk. ut. 9 589 457 Méteráru 6 21L 283 Ki mit vál. 9 596 286 Utalvány 6 218 977 Méteráru 9 604i 4M Méteráru 6 233 579 Méteráru 9 01.6 054 Mosógép 6 246 84)8 Tv 9 628 686 Utalvány 6 252 408 Méteráru 9 629 598 Elésk. ut. 6 267 554 Hűtőgép 9 634 157 Élésk. ut. 6 281 027 Utalvány 9 638 866 Ki mit vál. 6 289 421 Mosógép Bútor 9 640 523 Élésk. ut. 6 290 417 9 644 464 Méteráru 6 297 140 Háztart. g. 9 655 107 Utalvány 6 298 251 Ki mit vél. 9 664 086 Ki mit vál. 6 300 600 Utalvány 9 668 279 Utalvány 6 301 220 Ki mit vál. 9 677 055 Utalvány 6 303 120 Mosógép 9 693 849 Méteráru 6 309 313 Utalvány 9 694 808 Magnó 6 340 211 Elésk. ut. 9 706 687 Bútor 6 356 »04 Bútor 9 710 318 Utalvány 7 334 868 Elésk. ut. 9 710 487 Méteráru 7 340 740 Ki mit vál. 9 732 525 Utalvány 7 368 471 Ki mit vál. 9 734 993 Utalvány 7 402 463 Bútor 9 737 373 Ki mit vál. 7 4L5 559 Tv 9 750 951 Tv 7 453 008 Tv 9 758 139 Utalvány 7 484 031 Hűtőgép 9 766 307 Tv 7 496 168 Méteráru 9 768 355 Utalvány 8 267 229 Öra 9 777 072 Utalvány 8 268 266 Háztart. g. 9 78$ 292 Hűtőgép 8 269 455 Lak-tex. 9 787 158 Hűtőgép 8 278 465 Hűtőgép 9 7«97 469 Ki mit vál. 8 290 036 Ki mit vál. 9 799 525 Tv 8 290 861 Méteráru 9 809 444 Háztart. g. 8 297 638 Bútor 9 835 701 Utalvány B 298 605 Utalvány 9 848 628 Utalvány 8 208 665 Mosógép 9 861 205 Utalvány 8 310 042 Külf. üdülés 9 867 820 Háztart. g. Romániában 9 873 880 Motorker. 8 319 826 Utalvány 9 878 814 Tv 8 487 083 Bútor 9 889 -801 Tv 8 492 286 Utalvány 9 906 992 Lak-tex. 8 492 562 Méteráru 9 913 840 KI mit vál. 8 495 509 Tv 9 947 679 Ki mit vál. B 495 710 Magnó 9 948 102 Rádió 8 496 993 Tv 9 948 990 Élésk. ut. 8 509 669 Mosógép 9 951 «99 Tv 8 516 909 Motorker. 9 952 71» Háztart. gép 8 517 275 Háztart. g. 9 952 782 Méteráru 8 526 801 Háztart. g. 9 96 ll 992 Méteráru 8 530 297 Élésk. ut. 9 964 834 Ki mit vál. 8 535 874 Hűtőgép 9 970 041 Élésk. ut. 8 538 971 Háztart. g. 9 978 472 Méteráru 8 547 182 Tv 8 552 539 Utalvány 8 559 289 8 559 548 Utalvány Utalvány Listánk a szegedi 9 408 941 Élésk. ut. es a pécsi posta­9 411 039 9 4M 253 9 425 455 Rádió Utalvány Lak-tex. igazgatóság terüle­tén vásárolt nyertes 9 426 007 Hűtőgép szelvényeket tártál­9 429 932 Élésk. ut. mázzá. 9 430 439 9 437 207 9 439 700 9 444 714 9 446 583 9 455 110 9 456 060 9 463 567 9 468 32« 9 468 624 9 482 901 9 483 290 9 490 363 9 493 438 0 406 584 9 496 860 9 496 904 9 497 028 9 301 926 9 502 546 Utalvány Elésk. ut. Lak-tex. Bútor Méteráru Utalvány Utalvány Ki mit vál. Tv Rádió Méteráru Utalvány Lak-tex. Háztart. g. Utalvány Elésk. ut. Magnó Hűtőgép KI mit vál. Tv 9 509 789 Utalvány 9 510 107 Hűtőgép 9 316 918 Méteráru A nyertes szelvé­nyeket 1973. május 20-ig kell a totó- lottó kirendeltségek, az OTP fiókok» vagy a posta útján a Sportfogadási és Lottóigazgatósághoz (Budapest, VI., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A gyorslista köz­vetlenül a sorsolás után készült, az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. HÍREK HÍREK Ellesett pillanatok Körhinta. A székek elé láncot csatolnak, az egyikben csöppnyi kis­lány ül. Csillogó szemmel figyeli az édesapját, s integet. Mikor kiszáll, odamegy az apjához, s ragyogó arccal mondja: „Apu, ugye milyen szép az élet... 7” • Ül a sámlin. Széles karimájú kalapját szemébe húzza, árnyékot vet százráncú arcára. Ujja körmével megpiszkálja pipája parazsát, nagyo­kat szippant. Nézi a tömeget. • Délután. A pázsiton asszonyok, férfiak ülnek. Szótlanok. Bömböl a tás­karádió. Az üres sörösüvegek között szalvétát, újságpapírt kerget a szél. T. L. NAPTAR 1973. május 3.,i csütörtök Névnap: Irma Napkelte: 4 óra 25 perc. Napnyugta: 18 óra 5« perc. Holdkelte: 4 óra 16 perc. Holdnyugta: 20 óra 17 perc. Időjárás Várható időjárás ma estig: időnként kissé megnövekvő fel­hőzet, legfeljebb néhány helyen, átfutó záporral. Mérsékelt, v^jJ tozó irányú szél. A meleg idő tovább tart. A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZfNHAZ MŰSORA Május 3. este 7 óra. BEL AMI Arany-bérlet MOZIMŰSOR Május 3: KECSKEMÉT VÁROSI fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! L4TSZÓLAG OK NÉLKÜL Csak 16 éven felülieknek! KFECSKÉMÉT ÁRPÁD fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor! LIUBOV JAROVAJA — S/.énaszárító torony felállítá­sát kezdték meg ezekben a na­pokban a kiskunfélegyházi Egye­sült Lenin Termelőszövetkezet­ben. A tervek szerint az SZ— 18-as szénaszáritó tornyokból ket­tőt készítenek, mivel ezek dara­bonként 1500 köbméter széna be­fogadására alkalmasak. — A kunszentmiklósi Damja­nich János Gimnáziumban kép­zőművészeti kiállítást rendeztek Gál Sándor és Honti László alko­tásaiból. A tárlatot sokan tekin­tették meg az elmúlt napokban. — 222 ezer broilercsirkét „ál­lítanak elő” az idén a kiskunfél­egyházi Egyesült Lenin Termelő- szövetkezetben. A minden eddi­ginél nagyobb baromfiállományt korszerű technológiával, rövidí­tett hizlalási idővel iparszerűen hizlalják. — 2590 szövetkezeti lakás ter­veinek készítésével már a követ­kező ötéves tervidőszak lakásépí­tése előkészületein dolgozik a SZÖVTERV. E lakásmennyiség kivitelezésére — a helyi taná­csokkal való megállapodás értel­mében — Baján. Kalocsán, Kecs­keméten és Tiszakécskén kerül majd sor. — 170 ezer naposcsibét és 24 ezer naposlibát adtak át eddig megrendelőiknek a Kecskeméti Baromfikeltető Állomás dolgozói. A legtöbb naposbaromfit tovább­ra is a megyeszékhely körzetében levő termelőszövetkezetek igény­lik. — Anyák napi hangverseny. A Kiskunfélegyházi Ének-Zenei Ál­talános Iskola növendékei május első vasárnapján 16 órakor ha­gyományos tavaszi kulturális se­regszemléjükkel köszöntik az édesanyákat. A Móra Ferenc Mű­velődési Ház színháztermében tartandó színes műsorban az is­kola énekkara. szólóénekesei, hangszerszólistái és népi táncosai lépnek fel. — Ilidroglóbuszt javít a sza­badszállási Zöldmező Termelőszö­vetkezet. Az ország száz gazdasá­gával áll szerződéses viszonyban, ahol elvégzi a víztornyok karban­tartását. felújítását. — Folytatja az erdőtelepítést a balotaszállási homokbuckákon a helybeli Kossuth és az Aranyho­mok Tsz. A két közös gazdaság még ebben az évben 272 hektár fenyőt és félszáz hektár cellulóz­nyárt ültet el. — Madách Imrének és felesé­gének egykori lakhelyén, a cseszt- vei Madách-kúriában állandó ki­állítás nyílt. A csesztvei kúria renoválására, berendezésére, korábbi kiállítási anyagának gyarapítására csak­nem hatszázezer forintot költött a Nógrád megyei múzeumok igaz­gatósága. DÍJTALAN szerviz ISKOLÁKNAK • A székesfehérvári MŰM 320. „Árpád” Ipari Szakmunkáskép­ző Intézet rádió- és televízió­műszerészeket is képez. A má­sodéves fiatalok nemrég fel­ajánlották, hogy a Fejér me­gyei általános és középiskolák audio-vizuális készülékeit, rá­diókat, magnetofonokat, televí- zió-vezőkészülékeket díjtalanul javítják és karbantartják, szak­köri foglalkozás keretében. Az életrevaló kezdeményezést a VIDEOTON is támogatja. Ké­pünkön: A szakmunkástanulók javítják a televíziókat. (MTI- foto — Jászai Csaba felv. — KS) — A KORÁBBAN közöltektől elté­rően a május 13-ra tervezett kecske­méti országos állatvásár elmarad. — Ifjúsági klub nyílt Foktőn. Május elsején adták át rendelte­tésének a foktői termelőszövetke­zet székházában létesített ifjúsá­gi klubot. Az idei programot'a Rajk ! László KÍSZ-szérvezét ál­lította össze. — Ajándék a legfiatalabbak- nak. A dunavecsei gyerekek két­szeresen is örültek május l-ének. Ezen a napon vették birtokukba a Liszt Ferenc téri új játszóte­ret. A KISZ-védnökséggel épült játszótéren az üzemek, szövetke­zetek szocialista brigádjai több, mint 40 ezer forint értékű társa­dalmi munkát végeztek. — A vasárnap zárult Eötvös-kol- légiumi napok alkalmából — Bu­dapesten az Eötvös Galériában — a kollégium történetét bemutató kiállítás mellett Pólyák Ferenc matkópusztai fafaragó munkái­ban is gyönyörködhettek a ven­dégek. Á Bács-Kiskun megyei művész a megnyitón olyan sikert aratott szabálytalan tárlatvezeté­sével, hogy a bölcsészek meghí­vására kénytelen volt ráadást ad­ni. s még egy estét töltött kis né­pi együttesével — Asztalos Lajos­sal. Tánczos Péterrel és Szelecki Mihállyal — az Eötvös Kollé­giumban. — A bajai KISZ-vezetőképző iskola hallgatói ma este 6 órakor a művelődési központ Rudnay Gyula képzőművészeti körében találkoznak a kör tagjaival és vezetőjével. B. Mikii Ferenccel. — Muraközi János alkotásai­val berendezett emlékszoba ün­nepélyes megnyitására kerül sor május 5-én. szombaton délelőtt 11 órakor a Katona József-szülő- házban. (Kecskemét, Katona Jó­zsef utca 5.) A megnyitón részt vesz Salamon György főiskolai hallgató, a Muraközi János-ala- pítvány első ösztöndíjasa is. __ HATOS JÓZSEF vonatveze­tő, szocialista brigádtag negy­ven évi szolgálat után május 1-én vonult nyugdíjba. Ezen a napon ünnepelte 55. születés­napját is. Kiváló munkáját méltatva búcsúztatták munka­társai és a kecskeméti állomás­főnökség. — Tűz ütött ki május 1-én dél­előtt 10 órakor Jakabszálláson, az úgynevezett Egyházerdő feny­vesében. Mintegy 4 hektár 10— 14 éves fenyő égett, s a lángokat a kecskeméti állami, és a helyi önkéntes tűzoltóság oltotta el a lakosság segítségével. A tűz ke­letkezési okát a tűzoltóság a rendőrség bevonásával vizsgálja. Az anyagi kár jelentős, megha­ladja az 50 ezer forintot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom