Petőfi Népe, 1973. május (28. évfolyam, 101-125. szám)

1973-05-03 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI PÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXVIII. évi., 101. szám Ara: 90 fillér 1973. május 3., csütörtök Elsők az országos versenyben A Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat megalakulása óta az el­múlt két esztendő bizonyult a legeredményesebbnek. A tegnap Dunavecsén megtartott ünnepsé­gen így már második alkalommal vehették át munkájuk elismeré­seként a kitüntetést, az oklevelet. Az Országos Vízügyi Hivatal ál­tal meghirdetett versenyben is­mét a legjobbak közé kerülve el­nyerték a Kiváló társulat címet. A társulatnak az elmúlt eszten­dőben 83 dolgozója volt. 10 szá­zalékkal kevesebb, mint 1971- ben. Feladataikat mégis sikeresen oldották meg, teljesítményük so­kat javult. Mivel a rendkívül ne­héz kubikolásra egyre nehezebb munkásokat kapni, úgy határoz­tak, hogy gépekkel pótolják a hiányzó emberi erők és ebben megkönnyítik azok munkáját is, akik a társulatnál dolgoznak. Mintegy .3 millió forint értékben vásároltak holland gyártmányú iszapolót és egy francia kaszálót, amelyekkel a csatornafenntartást, a karbantartást könnyen és gyor­san tudják végezni. A gépesítés eredményeként kisebb létszám­mal is többet teljesítettek az év elején megállapítottnál: a terve­zett 10 millió forint helyett 12,9 millió forint volt a termelési ér­tékük. Egy dolgozó 1971-ben 119 ezer forint értéket hozott létre, tavaly pedig 170 ezer forintot — az országos átlagnak kétszeresét. A munkakörülményeken is so­kat sikerült javítani. Régebben csak hét végén térhettek haza dolgozóik, 1972-ben viszont beve­zették az ötnapos munkahetet. A vízgazdálkodási társulatok országos választmánya által meg­hirdetett szocialista munkaver­senyben is részt vettek. A brigá­dok száma csökkent ugyan, hi­szen dolgozóik létszáma is keve­sebb lett 10 százalékkal, de a megmaradt 11 kis kollektíva 70 tagja lelkiismeretesen eleget tett a vállalásoknak. A termelésben való helytállás mellett patronál­ták az általános iskolát, a köz­ségbeli játszótérre felszerelési tárgyakat készítettek és a tanyai iskolák villamosításához is hoz­zájárultak egynapi keresetükkel. A szocialista munkaversenyben így az ország 100 vízügyi társu­lata közül az elsők lettek. D. É. Igazat mondunk, ha azt állítjuk, hogy május elseje a világ legnagyobb ünnepe. Ezen a napon — immár 83. alkalommal — milliók és milliók ünnepük a munkát, az alkotó embert, az eredményeket, a megvalósuló terveket. Ugyanakkor ezen a na­pon, a munkásosztály nemzetközi szolidaritásának napján, szintén milliók szállnak síkra az alapvető emberi jogokért, a nyolcórás munkanapért, a kizsákmányolás ellen a kapitalista országokban. Ez a nap a legtöbb országban munkaszüneti nap, s ahol „hivatalosan” nem nyilvánították pirosbetűs ünneppé május elsejét, a munkások ott is leteszik a kalapácsot és az ut­cára vonulnak. Szocializmust építő hazánkban éppen úgy, mint annyi más országban, ennek a nagy nemzetközi ünnepnek legfőbb tar­talma és jelszava a béke védelme. A világ haladó erői ezért harcolnak, ezért dolgozunk mi is, ez a célunk, hiszen csakis a béke védőszárnyai alatt építhetjük jövőnket, tehetjük szeb­bé, teljesebbé életünket. Bács-Kiskun megyében is azért ün­nepelhettek, szórakozhattak, majálisozhattak az emberek, mert a többi napokon keményen dolgoztak, mert csak akkor igazát* tartalmas az ünnep, ha annak aranyfedezete a jól elvégzett munka. Ennek a tartalmas ünnepnek megyei eseményeiről számolunk be az alábbiakban. Szitipoiiipás népviseletbe oitözöU hangulatát. listaiak tánca is cateU« az ünnep (Tóth Sándor felvételei) Szép időben, jó hangulatban ünnepeltük május elsejét Ülést tartott a Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottsága tegnap délelőtt Kecskeméten ülést tartott. A végrehajtó bizottság ja­vaslata alapján a pártbizottság plénuma előtt két napirend szerepelt: 1. Tájékoztató a Központi Bizottság 1973. április 18-i üléséről. Előadó: dr. Románv Pál, a megyei pártbizottság első titkára. 2. Tájékoztató az időszerű gazdaságpolitikai kérdésekről. Előadó: Erdélyi Ignác, a megyei pártbizottság titkára. A megyei pártbizottság a tájékoztatókat egyhangúlag tudomásul vette. Kádár János nyilatkozata A budapesti dolgozók május 1-i seregszemléje alkalmából Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titkára nyilatkozatot adott: — Aki jelen van, de bizonyá­ra az is, aki csupán látja vagy hallja a budapesti május else­jei felvonulást, az velem együtt érzi, hogy jó hangulatú, amely megalapozott bizakodást is su­gároz. És van okunk arra, hogy a nemzetközi szolidaritás e nagy napján jól érezzük magunkat. Ha arra az évre gondolunk, amely a múlt évi május elsejé­től elválaszt bennünket, tudjuk, hogy előbbre jutottunk idehaza is. A politikai élet, nem utolsó­sorban a novemberi központi bizottsági határozat pozitív ha­tásaként felpezsdült, elevenebb lett, s ez nagyon jól kifejezésre jutott a tanácsválasztások nap­jaiban is. Nagyon örülök annak, hogy a munkásosztály vezető szerepe és népünk egysége egy­formán kifejezésre jüt hazánk közéletében. Anélkül, hogy itt számokat mondanék — hiszen ismeretesek az adatok — ez az év a gazdasági, a kulturális építő munkában is jelentős elő­rehaladást hozott. — Ugyanígy szólhatunk a nemzetközi élei fejlődéséről is, hiszen a közügyek iránt érdek­lődő emberek az egész világon részesei voltak annak a sok éve folyó harcnak, amely eredményt hozott: mindenki tudja, hogy Vietnamban, Laoszban már bé­kemegállapodás van, habár még küzdeni kell annak teljes érvé­nyesüléséért. Helsinkiben együtt Ülnek az országuknak es népek­nek az európai biztonsági érte­kezletet előkészítő képviselői és más téren is előrehaladás van. — Május elseje a munkás­nemzetköziség és a szolidaritás ünnepe. Ezt ezen a felvonuláson is számtalan tábla, jelszó, zászló hirdeti. Ez nemcsak jelszó. A haladó népek és mozgalmak szolidaritása a legnagyobb, és egyre növekvő erő a mai világ­ban. — Mindez azt mondja ne­künk, hogy ha idehaza kitar­tunk és még jobban tömörülünk szocialista eszméink, céljaink mellett, s a hétköznapokon az­zal a hangulattal és lelkesedés­sel dolgozunk terveink végre­hajtásán, amellyel magát az ün­nepnapot megüljük, akkor újabb biztató és szép eredmények vár­nak reánk. — Ugyanígy érezzük ezen a napon, hogy a világon nem va­gyunk egyedül, hanem egy ha­talmas, élő erőnek vagyunk a része. A budapesti május else­jei felvonulás, mint az ország más helyein levő felvonulások is egyben a szocializmust építő magyar nép üzenete, üdvözlete a Szovjetunió népéhez, a szo­cialista országok népeihez, a kapitalista országokban harcoló emberekhez, a szabadságukért küzdő népekhez. Ha a belső egy­ség és a nemzetközi összefogás tovább erősödik — mint ahogy megvan a lehetősége, és rajtunk múlik — akkor a velünk'szem­benálló erőket és a nehézsége­ket le fogjuk küzdeni. — Innen, a május elsejei bu­dapesti felvonulásról üdvözlöm a nemzetközi szolidaritás nacv napjai ünneplő magyar népet. 0 A Kismotor- és Gépgyár 5. sz. gyára üdülőjében egész nap nagy volt a forgalom. KECSKEMÉT A sokáig vendégeskedő tél után az első igazi nyári nappal köszöntött Kecskemétre 1973. május 1-e. Ragyogó kék ég verő­fényes napsütés fogadta az ün­nepre igyekvőket. Reggel a mun­kásőrség zenekara és a városi if­júsági zenekar hangulatos éb­resztője volt a nap nyitánya, majd a nagygyűlés színhelyén, a vasútkertben, mozgalmi dalok és május elseje jelmondatai mel­lett gyülekezett a közönség, amely az ünnepség kezdetére már legalább 15 ezer főből állott. A nagygyűlés elnökségében fog­lalt helyet Nyers Rezső elvtárs, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizottság titkára, Kecskemét országgyűlési képviselője, dr. Romány Pál, a KB tagja, az MSZMP Bács-Kis­kun megyei Bizottságának első titkára, Kállai Árpádné, ország- gyűlési képviselő és számosán a város párt- és állami vezetői, a társadalmi és tömegszervezetek képviselői, az üzemek, vállala­tok, szövetkezetek élenjáró dol­gozói közül. Magas rangú pa­rancsnokaik személyében képvi­seltették magukat a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet katonai egységek is. A 10 órakor kezdődő nagy­gyűlést a Himnusz akkordjai ve­zették be, utána Szűcs Péter, a Katona József Gimnázium nö­vendéke adta elő Juhász Ferenc egyik költeményét. Ezután Szabó Lajos, a városi pártbizottság első titkára köszöntötte a résztvevő­ket, majd dr. Kőrös Gáspár, a Kecskeméti Városi Tanács elnö­ke mondott ünnepi beszédet. Szólott a munkásosztály e leg­nagyobb ünnepének jelentőségé­ről, s rövid történelmi visszapil­lantásban emlékeztetett arra, hogy a világon első ízben 1890- ben megtartott harci seregszem­lét alig néhány év múltán ha­zánkban is hasonló megmozdu­lások követték. Kecskemét dol­gozóinak először 1918-ban ter­vezett .májusi felvonulása meg­hiúsult ugyan, de rá egy évre már tízezernél többen ünnepel­ték zászlókkal, transzparensek­kel az első szabad májust.. — Azóta a munkásosztály le­győzhetetlen sereggé növekedett — mondotta a szónok ,— s ma büszkén összegezhetjük dolgozó népünk áldozatkész helytállásá­nak nagy eredményeit. Leraktuk a szocializmus alapjait, erőssé kovácsolódott a szocalista nem­zeti egység, s rendületlen hittel építjük tovább a szocialista tár­sadalmat. Minden cselekvésünk, fáradozásunk mottója, vívmánya­ink legfőbb forrása a termelő munka A további még szorgo- sabb tevékenységgel párhuzamo­san a legfontosabb feladat most: tovább szilárdítani a munkás- osztály, a parasztság és az értel­miség szövetségét. Beszéde végén dr. Kőrös Gás­pár a termelés fejlődésének konkrét eredményeit ismertetve, beszámolt a népgazdaság vala­mennyi ágazatában történt elő­relépésről, kiemelve a társada­lom mindegyik rétegének gyü­mölcsöző, alkotó munkáját. Vé­gezetül a közelmúltban kiváló címet elért üzemek, vállalatok, szövetkezetek dolgozóit köszön­tötte, s a nagygyűlés minden résztvevőjének jó ünneplést, kel­lemes szórakozást kívánt. Az Internacionálé hangjaival zárult az ünnepi nagygyűlés, amelyet követően a Vasútkertben megkezdődött: a kisiskolások kul­turális bemutatója, irodalmi szín­padok és tánccsoportok műsora. Ezenkívül térzene, népi és beat- együttesek programja, divatbe­mutató tette emlékezetessé az idei május megünneplését. Számos vállalat a helyszínen vendégelte meg dolgozóit, akik­nek étellel-itallal való ellátásá­ból természetesen az erre hiva­tott kereskedelmi szervek is ki­vették a részüket. Az alkalmi büfékben, falatozókban az ün­neppel arányos volt a forgalom. Az UNIVER Szövetkezet és a BÉK pavilonjaiban együttesen csaknem 100 hektoliter sör és kis híján négy mázsa virsli fogyott. Emellett a szövetkezet boltjaiban 200 adag lacipecsenye, 600 adag lángos, 300 csésze kávé, 10 hek­toliter bor, 6 és fél hektoliter szikvíz és 1800 üveg üdítő ital enyhítette az éhet-szomjat. A Bács-Kiskun megyei Vendéglátó Vállalat egy vendéglővel, egy presszóval és négy büfével vo­nult ki, amelyek pacalból, mar­hapörköltből. sült kolbászból és egyéb ünnepi ínyencségekből mintegy 160 ezer forint értékűt árultak. J. T. BAJA Az ünnep előestéjén a bajai úttörők és KISZ-esek foglalták el a Petőfi-szigetet. Különböző versenyeket rendeztek, a KISZ­táborban értékelték a reggel óta tartó Ifjú Gárda harci tú­ra eredményét. Ezután hatal­mas tábortüzet raktak, s késő éjszakáig tartó vidám műsor­ral, tánccal, zenével, dallal kö­szöntötték a munka ünnepét Napfényben sziporkázó május 1-re ébredtek Baja lakói. A ko­ra reggeli szél a sok lányosház előtt felállított májusfa színes szalagjait lengette. Baja zászló­díszbe öltözött. A város üzemei társadalmi munkában mintegy száz zászlóárbocot, zászlót ké­szítettek és helyeztek el a par­kokban, tereken. Az ünnepség motorosok fel­vonulásával kezdődött. A város lakóit térzene szórakoztatta. Ki­lenc órakor a központi filmszín­házban a Finomposztó Vállalat díszünnepsége keretében emlé­keztek meg a nemzetközi mun­kásmozgalom napjáról. Az ün­nepségen részt vett dr. Bakos Zsigmond, a könnyűipari mi­niszter helyettese, Erdélyi Ig­nác, a megyei pártbizottság tit­kára, szovjet és jugoszláv ven­dégek, valamint a város és a já­rás vezetői. Kossár Lajos, a Fi­nomposztó Vállalat igazgatója mondott ünnepi beszédet. Szólt az ötvenéves jubileumát ün­neplő vállalatról, s arról, hogy az itt dolgozó munkások harca összefonódott a felszabadulás előtti május elsejékkel. Dr. Bakos Zsigmond felszólalása után kormánykitüntetéseket adott át. A Munka Érdemrend arany fo­kozatát Kossár Lajos igazgató­nak, az ezüst fokozatot Btszt- riczki Mihályné szövőnő és Szi- laski Ferenc főművezető, a (Folytatás a 3. oldalon) • Dr. Kőrös Gáspár május 1-i megemlékezését tartja. • A kecskeméti nagygyűlés résztvevői.

Next

/
Oldalképek
Tartalom