Petőfi Népe, 1973. január (28. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-03 / 1. szám

Jelentés Ciprusról Marchais Moszkvában A Görögországgal való egye­sülésért küzdő ciprusi ellenzéki mozgalom bejelentette, hogy nem állít ellenjelöltet a februári el­nökválasztáson Makariosz érsek­kel : zeniben, ha az elnök le­mond érseki címéről. Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára Moszkvában találkozott Georges Marchais-vel, a Francia ' Kom­munista Párt főtitkárával. A ta­lálkozóiul hírt atte közlemény** hangsúlyozták, hogy nagy jelen­tőségű a Szovjetunió és Franci;.- ország barátsága és együttműkö­dése, s teljes mértékben ki kell használni a sokoldalú szovjet- francia együttműködés h-.ttessh sér.ek nagy lehetőségeit. (MTI) Adósság nélküli év A megye ipari üzemei 1972. évi termelési előirányzatait túl­teljesítették. Általában nem volt év végi hajrá, az utolsó na­pokban a legtöbb műhelyben már csak a karbantartók dolgoz­tak a gépek rendbehozásán. 1973-ra a szállítási szerződéseket szinte valamennyi vállalat megkötötte, s az új esztendőben za­vartalanul kezdődhet a termelés. Ezt igazolja az általunk fel­keresett három üzem példája is. ÜJ GÉPSOROK. Tizenkétmil­lió forint értékű áruval teljesí­tette túl 1972. évi 175 milliós termelési előirányzatát a kecske­méti parkettagyár. Legkereset­tebb termékük a normál parketta volt, amelyből 350 ezer helyett 570 ezer négyzetmétert gyártot­tak. A házgyárak megrendelésé­re készülő parkettából 58. ezer­rel szemben 65 ezer négyzetmé­tert állítottak elő. 1973-ban a gyár a tervek sze­rint 190 millió forint értékű árut ad a népgazdaságnak. Miután 1972. december 31-én véglegesen megszüntette termelését a buda­pesti parkettagyár, termékeinek gyártását a kecskeméti és a Lentiben levő üzem veszi át. A kecskeméti parkettagyárra ily módon több mint 700 ezer négy­zetméter normálparketta gyár­tása hárul. A termelés felfuttatá­sához újabb négy lengyel gyárt­mányú gépsort állítanak üzembe. TÖBB EXPORTTERMÉK. Kis­kunfélegyháza legnagyobb ipari üzeme, az 1500 dolgozót foglal­koztató Vegyipari Gépgyár ugyancsak kidolgozta elképzelé­seit az új esztendőre. Tavaly ösz- szesen 300 millió forint értéket termeltek, amelyet 1973-ban 30 millióval akarnak megtetézni. A többletet a műszaki fejlesz­téstől, a termelékenységet fokozó szervezési intézkedésektől vár­ják. Bekövetkezik az a fordulópont a vállalat életében, amikor — a piaci igényeknek megfelelően — megalapozzák az eddiginél na­gyobb, úgynevezett középnehéz vegyipari gépek gyártását, s ehhez több berendezést már meg is vásároltak. Fokozzák az ex­porttevékenységet is, amiből a bevételnek több mint a fele szár­mazik. BAJAI REKORD. A Férfi Fe­hérneműgyár bajai i gyáregységé­ben az 1972-es évet mint a legsi­keresebb exportesztendőt jegy­zi be a gyár történetébe. Rekor­dot jelent az a tízféle alapanyag­ból készült 463 ezer férfiing is, amelyet a legnagyobb megren­delő a Szovjetunió vásárolt. Üj partnerekkel is alakítottak ki kapcsolatot. Az angol Nicoline cég számára 70 ezer farmerin­get varrtak bérmunkában. Az 1973-ra megkötött 400 ezer da­rabra szóló szerződés azt bizo­nyítja, hogy a bajaiak megve­tették lábukat az új piacon. 144 aszeptikus tartály készült el a szovjet konzervgyárak szá­mára a Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyárban. • Az idén 700 ezer négyzetméter normál parketta készül. Az Egyesült Á llamok politikai veresége Saigon: Kedden reggel ismét felszáll­tak az amerikai harci gépek, hogy folytassák Dél-Vietnam kü­lönböző térségeinek bombázását, miután hivatalosan meg nem erősítve ugyan, de egybehangzó hírek szerint újévkor huszon- négyórás bombázási szünetet tar­tottak. A bombázás leállítása ter­mészetesen csak a két vietnami országrészre terjedt ki, a másik két indokínai országra, Laoszra és Kambodzsára ezalatt is hul­lottak az ,amerikai bombák. Hanoi: Üjév napján a VDK néphad­serege is közzétette összesítő je­lentését az elmúlt év-' honvédő harcának eredményeiről. A je­lentés szerint 732 amerikai ka­lózgépet lőttek le, köztük meg­semmisítettek 54 B—52-es légi­erődöt és 10 F—111 változtatha­tó szárnyállású vadászbombázót. Megsemmisítették vagy foglyul­ejtették az amerikai repülőgépek több mint ezer pilótáját Párizs: Maurice Sehuman francia kül­ügyminiszter az év utolsó nap­ján magához kérette Vo Van Sung-ot, a VDK párizsi fömeg- bízotfját, s tájékoztatást kért tő­le a vietnami helyzetről és a VDK kormányának rendezési el­képzeléseiről, A félórás tanács­kozás után a vietnami riiploma- ta újságíróknak elmondotta, hogy a Nixon által elrendelt 12 na­pos terrorbombázás katonai és politikai téren vereséget jelent az Egyesült Államoknak es stra­tégiai jelentőségű győzelmet a vietnami népnek Washington: A ^vietnami háború beszünteté­séért küzdő neves amerikai kö­zéleti személyiségek egy csoport­ja, köztük Ramsey Clark volt igazságügyminiszter és Arthur Miller világhírű drámaíró gyűj­tést indított a legutóbbi terror­bombázások során Hanoiban le­rombolt kórház újjáépítésére. Az ímerikai békehatcos >k három­millió dollárt akarnak összegyűj­tőn i a 950 ágyas kórház helyre állítására. sereg - szemléje Petőfi • •1 ff szülő házánál Kedves Elvtúrsak! Barátaim! Szép hagyomány, hogy az év első napja a jó kívánságoké. Enged­jek meg, hogy én is csatlakozzam milliók jó szokásához, és ezúton kívánjak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt minden hazánk­fiának . Az év első napja a számvetésé is. A mögöttünk hagyott esztendőre, a jól végzett munka érzésével tekinthetünk vissza. Jó feltételeket terem­tettünk ahhoz, hogy bizakodással nézhessünk az új év elé. Hazánk­ban a szocializmus építése újabb, jelentős lépésekkel jutott előbbre. Nagy eredmények születtek a társadalmi élet minden területén. Bel­politikai életünk eleven lüktetésének, minden eredményünknek leg­főbb forrása a munkásosztály, a dolgozó parasztság és a társadalom minden rétegének helytállása. Ez kézzelfogható gazdasági eredmé- nyekben is kifejeződik. Népgazdaságunk teljesítette az ötéves terv időarányos részét. A gazdasági helyzet alakulását számos kedvező változás kíséri. Gazdasági eredményeink biztosítják az életszínvonal rendszeres emelkedését, a kereseti és lakásviszonyok javulását, a fo­gyasztás állandó növelését, az egészségügyi, szociális és kulturális el­látás emelkedését. Pártunk Központi Bizottságának novemberi ülésén megvontuk a X. kongresszus óta eltelt időszakban folytatott tevékenységünk mérlegét. Bátran állíthatjuk, hogy a X. kongresszus bel- és külpolitikai irány­vonala, gazdaságpolitikai, szociálpolitikai és művelődéspolitikai hatá­rozatai helyesnek bizonyultak, kiállták a gyakorlat próbáját. Eredményeinket értékeli a magyar dolgozó nép és elismerik hatá­rainkon túl is. Bár lehetőségeinkhez, de méginkáb'o kívánságainkhoz képest nem lehetünk teljesen elégedettek. A gyorsabb gazdasági fejlődés, a maga­sabb életszínvonal igénye tekintetében egyetértés van az ország veze­tése és hazánk minden állampolgára között. Ennek megvalósítása rrindannyiunktól fegyelmezettebb, még szorgalmasabb munkát köve­tel. Elvtársak! Barátaim! 1972 minden bizonnyal. — úgy kerül be a történelembe, mint olyan esztendő, amelyben jelentősen előbbre jutottunk a két világ- rendszer Kapcsolatainak rendezésében, a nemzetközi helyzet norma­lizálásában. A mögöttünk hagyott év a haladás, a szocializmus erői határozott előnyomulásának esztendeje. A nemzetközi helyzet kedvező jelenségeire árnyékot vet néhány fe­szültséggóc. Közülük is elsősorban Vietnamra gondolok. Alig két hó­napja, hogy a világ bizakodással és reménységgel tekintett a vietnami háború békés rendezésének kilátása elé. Az Amerikai Egyesült Álla­mok azonban a békés megegyezés helyett fokozta a terrorbombázá­sokat, a hős vietnami nép elleni bűncselekményeket. De a Vietnam elpusztítására és térdre kényszerítésére irányuló kétségbeesett eről­ködése most sem hozta meg számára azt, amit remélt tőle, amit eddig sem sikerült elérnie. Az Egyesült Államok nagyhatalmi tekinté­lyét egyedül az menti meg, ha mielőbb befejezi esztelen háborúját Vietnamban Hazánk, a Magyar Népköztársaság cselekvőén veszi ki részét a szo­cialista közösség külpolitikai, nemzetközi tevékenységéből, a békéért folytatott harcából. Lehetőségeinkhez mérten a jövőben is mindent megteszünk a szocializmus erőinek további tömörítése érdekében. Továbbra is a Varsói Szerződés és a KGST célkitűzéseinek, közös programjának együttes megvalósításán munkálkodunk. Az új esztendőben tovább mélyítjük barátságunkat, együttműködé­sünket és megbonthatatlan szövetségünket a Szovjetunióval. A közös céloknak és a közös útnak hű kifejezője volt a Brezsnyev elvtárs vezette szovjet párt- és kormányküldöttség egy hónappal ez­előtti magyarországi hivatalos, baráti látogatása. A magyar nép őszin­te baráti érkéseivel vettünk részt a kommunizmust építő, sok nemze­tiségű szovjet állam megalakulásának ötvenedik évfordulóján rende zett nagyszabású moszkvai ünnepségen. Tiszteit Honfitársak! Az 1973-as év kilátásai biztatók, de találkozha­tunk góndokkal, és a fejlődés útjában álló problémákkal is. Minden feltétel adva van azonban ahhoz, hogy valóra váltsuk terveinket, amelyek a gazdsági építőmunka teendőit, az életszínvonal emelését, a szociális kérdések előbbre hitelének feladatait szabják meg. Pártunk bevált politikai irányvonala töretlen. A nép politikai öntudata, érett­sége, munkában és helytállásban megnyilvánuló cselekvése a legfőbb záloga célkitűzéseink beteljesülésének. Számítunk nagyszerű munkásosztályunk politikai, történelmi fele­lősségére. elhivatottságára és munkaszeretetére. Számítunk szövetke­zeti parasztságunk helytállására, szorgalmára. Számítunk értelmisé­günk tehetségére, a kor színvonalát képviselő alkotókészségére. A közérdek szolgálatával munkálkodjunk szocialista hazánk építé­sén, minden becsületes dolgozó ember boldogulásán, 1373-ban is. A várossá avató ünnepség­gel nem ért véget Kiskőrösön a Petőfi jubileumi évre való emlékezés. A vasárnapi szép, napsütéses idő után a délutá­ni és az esti órákban az ifjú­ság vette birtokába az ország legfiatalabb városát. A Petőfi Sándor születésének 150. évfordulója alkalmából a KISZ által rendezett nagyszabású eseményre délután, a város hat különböző helyén gyülekeztek a fiatalok. Négy órakor, kezükben 'obogó fáklyákkal ötezren indul­ok a főtérre. A csoportok élén ullai Árpád, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára, dr. Orbán László, a művelődésügyi miniszter első helyettese, dr. Hor­váth István, a KISZ Központi Bizottságának első titkára, Kár­páti Ferenc vezérőrnagy, a hon­védelmi miniszter helyettese, dr. Romány Pál, a megyei párt- bizottság első titkára, Borbély Gábor, dr. Gombár József, Illisz (Folytatás a 3, oldalon) 0 Fényárban a fehérre meszelt, nádfedeles ház. Mellette hatalmas felirat: Felöli él! Felejthetetlen látvány: 48-as honvédruhába öltözött fiatalok díszsorfala. • Ezer fáklya lobogott a nagy magyar költő szü­letésnapján. LOSONCZI PÁ L ünnepi köszöntője VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXVIII. évf., 1. szám Ára: 90 fillér 1973. január 3. szerda w ■ I w-j 7 o t arható időjárás szerda estig: Túlnyomóan II II 1,1 /\ K A u ,|,|llis, párás, a hajnali és reggeli órákban egykét helyen ködös idő. Főként délen és nyugaton többfelé ónos eső, mérsékelt, időnként megélénkülő ke­leti, délkeleti szel. várható legalacsonyaM^éjszakai hőmérséklet ál tálában 0 mínusz 5 fal között északkeleten néhány fokkal mínusz S fok alatt. A legmagasabb nafaajjéTiöniérséklet szerdán plusz 1 8 között. Az ifjúság 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom