Petőfi Népe, 1972. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-19 / 168. szám

1972. július 19, szerda 5. oldal Fafaragók kiállítása Szalkszentmártoni séta Naponta megújuló sikere van Kiskunhalason, a Thor- ma János Múzeumban a népi fafaragók kiállításá­nak. A látogatók a ven­dégkönyvben lelkes sza­vakkal vallanak az élmény­ről, amelyet a bemutató J megtekintése jelentett. I A bácsalmási Horváth J József és Nagy Péter, a miskei Kollár János, a i matkópusztai Pólyák Fe­renc és a laiosmizsei Sző­rös József alkotásait há­rom teremben helyezték el. Vorák József múzeumigaz­gató, a kiállítás rendezője a bejárati folyosórészben egy másfél évszázados fes­tett faszobrot — ismeretlen parasztember munkája — helyezett el. Egyértelmű szándékkal: érzékeltetni kí­vánta a folyamatosságot. A faragók közül ketten Szőrös József és Kollár Já­nos — parasztok. Számukra az alkotás nem kenyérkere­set, hanem közlési kény­szer. Különösen Szőrös Jó­zsef munkáin érezhető az ösztönösség, a tiszta naivi­tás. Kínlódó alkotó, mégis minden faragása — noha elnagyolt, durván megmun­kált — szeretettel szól a modellről. Szabóból lett áccsá Hor­váth József. Mindössze há­rom éve' farag. Függeszthe­tő faliképéin ember, állat, összefonódva egyetlen tér­ben, mégis harmonikus összhangban található együtt. Rendkívül jó meg­figyelőkészségét ügyesen kamatoztatja. Jugoszláviából, Vinkovci- #ből került Bácsalmásra Nagy Péter. Gépkocsiveze­tő. Romantikus szépségű szülővárosában a fafaragást háziiparszerűen művelik. Nagy Péter minden bizony­nyal magával hozta fara­gókészségét, anyagismere­tét. Ezt hasznosítja elsősor­ban, amikor megrendelésre — az átlagost jóval megha­ladó technikával — barack­magból gyűrűket (!) vagy fatányérokat faragott. Kü­Kiskunhalason lönösen emlékezetes az erő­teljes, feltűrt szoknyájú Anyánk és a fejkendős, bá- josan-suta fiatal paraszt- lány, Tréza megjelenítése. Pólyák Ferenc ismételten bizonyított. Első próbálko­zásaitól a kiskunhalasi be­mutatóig hosszú utat tett meg. Nem szegődött el vég­érvényesen egy techniká­hoz, tud és akar is újat mondani. A népi fafaragók kiállí­tásának helyet adó kiskun- halasi Thorma János Mú­zeum 1974-ben ünnepli fennállásának századik év­fordulóját. A hajdani re­formátus gimnáziumban le­vő régiségtár — az intézet elődje — a felszabadulás után megfelelő épületben talált otthonra. Az elmúlt két évtizedben, különösen az utóbbi években emléke­zetes kiállításokat szervez­tek. Ezek sorába jól illesz­kedik a Bács-Kiskun me­gye faragóinak alkotásaiból ízelítőt nyújtó kiállítás. Szelíd vidék Bács-Kis­kun megye északnyugati szöglete. Derűs táj. Szabadszállást elhagyva csendesen duruzsoló piros kombájnok mellett húz el gépkocsink. Nagy sárga táblákban dolgoznak. Pót­kocsis traktorokat kerü­lünk. Lassan, óvatosan ha­ladnak; egy szemet sern akarnak elhullajtani az életből. A learatott, Csé­pelt búzát, rozsot szállít­ják a raktárakba. Az úton békés fácánok bámészkodnak, közeled- tünkre — illendőségből — néhány lusta szárnycsa­pással odébb állnak. Az árokparton folytatják a délutáni sziesztázást. Szalkszentmártonhoz kö­zeledve duzzasztott csator­na kiséri utunkat. A mel­lettem ülő földrajzi szak­emberek is meglepődnek, nem tudtak az új zsilipről. A csendet, a fák, növények barátságos szövetségét ked­velő turisták már felfedez­ték. A hajiatokban meg­húzódó pecázók sejtetik, hogy halakban is bővelke­dik az ezüstösen csillogó meder. A horgászok téved­hetnek, de a fáradhatatla­nul köröző sirályok aligha. Őket ez a csatorna táplál­ja. A mélyzöld facsopor­tok, rétek egyhangúságát sárga, kék sátrak négyszö­gei oldják. Ha felhuzakodna az em­ber az egyik fa csúcsára, azt hiszem látná a környe­ző községek templomának tornyait. Látná Szalkszent- mártont, Dunavecsét, Sza­badszállást. A Petrovics család virulásának, majd anyagi hanyatlásának ta­núi ezek a nagyközségek. Petőfi nyomait keressük ezen a vidéken. Milyen le­hetett ez a táj százharminc esztendeje, amikor ő erre járt? Megpihent-e valame­lyik tölgy, nyár alatt? Szalkszentmárton egyik terén Marton László szép alkotása, Petőfi bronz szob­ra fogadja a látogatót. Az úton levő, a mindig vala­hova igyekvő költőt idézi. S. K. Űj kit mi/vekről néhány sorban Ezúttal néhány olyan műre hívjuk fel a figyelmet, amely egyes alkotók életmű-sorozatában jelent meg. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI két kötetben jelentek meg a Szépirodalmi Könyv­kiadónál, Ady Endre Művei sorozatban. Szerkesztették: Koczkás Sándor és Krajkó András. Az imponálóan magas (ötvenegyezer!) példányszám és a remek ki­állítás bizonyára sok új hívet toboroz majd költőnk­nek. A sorozat első két kötetét az egyéb műfajú (novel­lák, cikkek, levelek) Ady-művek követik majd. A legszebb kiállítású könyvek közé tartoznak a „Németh László munkái” sorozat eddig megjelent kö­tetei. A napokban hagyta el a nyomdát a KÍSÉRLETI DRAMATURGIA című kétkötetes mű, mely az író 1960—1969. között írt drámáit tartalmazza, többek között ezeket: Gandhi halála, A két Bolyai, az Utazás, a Nagy család. Németh László „papírszínházának” szerelmesei, az ő szép számú „törzsközönsége” ebben a két kötetben is igazi szellemi ínyencségre lelhet. Annál is inkább, mert erre az időszakra esik az írónak az a szokása (módszere!), hogy drámái köré önellenőrző és „ok­nyomozó” esszéhálót sző, ezzel is kidomborítva írói munkálkodásának „műhely”-jellegét. A Magvető Könyvkiadónál jelennek meg sorozat­ban a nemrégen hetvenedik életévét betöltött Illés Endre művei. ÁRNYÉKRAJZOK című kötetében is (mint előbb már a Krétarajzokban) finom karcolatait, elegánsan szellemes cikkeit, apró vallomásait olvashatjuk írókról, művészekről, alkotá­sokról és az élet sokféle jelenségeiről. Igazán élményt adó művet ad az igényes olvasó kezébe a kiadó, olyan kötetet, mely nem hiányozhat az irodalmat értő, s mé­lyen szerető emberek polcairól. V. M. Az öregasszony követelését dehogy teljesíti, ha most ad neki pénzt, holnap azzal jön, adjon még. Ez képes a bulldogfejű újságíró révén megkerestetni Kölnben is. Ludger Westricket a háború után nem vonták fe­lelősségre, bár a neve szerepelt a háborús bűnösök listáján. A bonni kormánykoalícióban a gazdasági ál­lamtitkárságig vitte, később a kancellári hivatal ál­lamtitkára lett. Jó kis hecc lenne, ha Ludger megtud­ná, Ehrenburgi Bayer Olga él még és piszkálódlk. Mit tenne Wes trick? Nem fizetne, hanem megkísérelné a felelősséget a Gestapóra kenni. Flessburger arca egyre zordabbá vált a lehetőségek latolgatása során. A szerelmi kaland édes sóvárgása lassan megszűnt, és helyébe a józan ész követelése lé­pett. Ludger, Gerhardt Ruter és a társai mindent Clodiusék és dr. Werner Daitz, valamint Hugenberg nyakába varrtak. Maga Veesenmayer is utálkozva je­lentette ki: — Semmi közöm a Gestapóhoz. Bezzeg a pénz meg a hatalom, az kellett. A gestapósok közűi pedig, aki nem tudott idejében eltűnni, azt kiadták, hogy saját bőrüket mentsék. Jól nézne ki ő is, ha eb­ben az ostoba helyzetben Ludgerre lenne utalva. — Nocsak Frisch, kit szedett maga össze külföldön? Egy­általán mi a fenének jár Jugoszláviába? Megőrült maga?... Ahelyett, hogy örülne annak, hogy Alfred Flessburgerként, egy réges-régen halott ember nevé­vel, igazolványaival új életet kezdhetett, összevissza mászkál Európában, és bajt kever. Ludger egyből azt mondaná, semmi közöm Frisch- hez, alias Flessburgerhez. Elhatárolná magát tőle, ő pedig bevonulhatna egy cellába, ha nem tudna idő­ben kereket oldani. Flessburger ijedten csapott a homlokára. Hát ő itt csak szórakozik, szerelmeskedik, játszik, mintha újra övé lenne a világ. A hosszú évek alatt kifinomult ösz­tönei eltompultak volna? Képtelen lenne időben meg­sejteni a veszélyt, ami fenyegeti? Hát ez a karvaly arcú, de még mindig kemény akaratú bárónő kitörheti a nyakát? Elég lenne egy bejelentés, egy telefon, az­tán a szerbek, akik amúgy is alig várják, hogy egy német tiszt a kezükbe kerüljön, még akkor is lefog­nák, ha semmi sem lenne a füle mögött — és ez ed­dig eszébe se jutott?! Clodius, Daitz meghaltak. Keserű sors jutott I-Iugen- bergnek is. Berlin ostrománál a bunkerjukat teliba találta egy szovjet bomba. Bár ez nem is rossz, él vi­szont Brumer, Nürnbergben tölti napjait a 427-es cel­lában. Mi sem egyszerűbb, mint szembesíteni vele, aztán ha Biumer köpni fog?... Flessburger homlokát lassan kiverte a verejték. Ludger Westrick mit mondott 1938. március elsején Berlinben, amikor dr. Werner Daitzcal és Hugenberg- gel tanácskoztak? ... — Uraim, úgy érzem, még mindig túlértékeljük az emberi élet fontosságát. Csupán hiú­ságból. Az egyén pedig semmi. Clodius röhögött. De hol van Clodius és Werner? Ki emlékszik majd erre? Ludger nem ismer el semmit, mert az élet mindaddig semmit sem ér, amíg a mások életéről van szó. De ő megmentette a sajátját... Ludger azt is letagadta, hogy bármikor köze is volt Balátai ügyéhez. Azt állí­totta, hogy az egész bauxitkérdés egy Frisch nevű gestapósra volt bízva. — De ez a Frisch már nem él. Mi hát a megoldás? Mit lehet tenni, hogy az utolsó szemtanú, Ehrenburgi Bayer Olga — aki jól ismerte Frischt — hallgasson? Pénzzel csak elodázhatja a dol­got. És ha ennek a vénasszonynak — mert nem ad neki pénzt — eszébe jut, hogy Szásznak elmondja, ki ő és főleg ki volt ő Magyarországon ? ... Flessburger agyában egymást követték a gondola­tok. Még semmi sincs veszve, de gyorsan cselekednie kell. Mit tud tenni, hogy a gyanú ne terelődjön rá? Meg nem szökhet. Ezt azonnal felfedezi a két nő, s még a határ előtt elkapják. Az exbárónő a maga 76 évével egészséges, mint a makk... Azaz dehogy egész­séges! A gyomra. Tegnap is panaszkodott, elrontotta a gyomrát a zsí­ros, emészthetetlen húsokkal. Szívroham érhetné eb­ben a nagy hőségben... Képzeletében már rohant is a mqtorcsónakhoz... — Csak feltűnés nélkül — mor­mogta „Segít” a kellemetlen öregasszony kellemetlen gyomorbántalmain. Flessburger megnyugodott. Van egy speciális, saját készítésű szere... Ebből ad a bárónőnek. Ha meghal, nem rendelnek el boncolást! A hőség kiváltotta szív­roham szinte mindennapos halál. Milyen szerencse, hogy a bárónő tegnapelőtt kért tőle orvosságot. Azo­kat nyugodtan megvizsgálhatják-. Ártalmatlan, köz­ismert szerek. De amit ő személyesen fog beadni neki, azt nem ereszti ki a kezéből. (Folytatjuk) Szembenéz a közeledőkkel, mert a szobrász kívánsá­gára nem polcozták magas emelvényre. Mint életében, nem az emberek fölött, hanem közöttük szemléli a változó világot. (Sajnos az emlékmű háttere zava­ros, néhány cserje, fa so­kat segítene.) S B S 1 A Petrovics-ház udvarán Pannónia, a hajdani római világbirodalom üzenetébe botlottam. Szóról-szóra, ahogyan írom. A faragott kő ott hevert a kocsiszín mellett. Majsai Károly jeles hely- történeti kutató éppen a füstölgő dunaújvárosi ké­ményeket nézi, amikor a kő eredetéről tudakozódom. Szerinte a Dunán túli In- tercisából cipelték ide az építkezésekhez. Több ház alapzatában, falaiban ta­lálhatók hasonlók. Átszállításuk nagy mun­ka lehetett. Játszom a gon­dolattal: esetleg a római császárság valamelyik elő­retolt bástyája őrködött itt a provincia nyugalmán, fürkészte az apró tavak közt nomadizáló barbáro­kat? Akárhogyan is volt, évezredek óta emberkéz formálja a vidéket. Jó helyen áll a Petrovi- csék által bérelt mészár­szék és vendégfogadó. Ha­talmas, szép épület. Han­gulata van. Kétségtelenül a legszebb Petőfi-emlék. Most gazos a beáliós ko­csiszín környéke. A községi tanács elnö­ke és a megyei múzeum igazgatója bizakodó. Szep­tember végére minden rendben lesz. Most kár len­ne a fáradságért. Hamaro­san birtokba veszik a te­rületet a kőművesek. Gaz­dasági épületek készülnek, visszaállítják az eredeti környezetet. Halottam, hogy néhány esztendeje az egykori ven­dégfogadó is elhanyagoltan fogadta a látogatókat. Maj­sai Károly tanár a meg- szálottak buzgalmával szor­galmazta a ház megmen­tését, célszerű felhasználá­sát. Mutatja az ivót. Tojás­begyűjtő hely volt évekig és még ki tudja, mi min­den. Múzeum lesz. Addig két szobában teszik köz­szemlére — a már többször méltatott tanár vezetésével szorgoskodó úttörők által összegyűjtött — emlékeket. Keresem a falu művelő­dési házát. Nem találom. Végül közvetlenül a leen­dő múzeum szomszédságá­ban bukkanok rá. Szinte véletlenül, mert semmilyen útmutató tábla nem hirde­ti, hogy ez a kultúra egyik szalkszentmártoni otthona. Csupán egy kezdetleges fe­lírat tudatta a meszelt fa­lon, hogy „ma bál lesz”. Néhány fiatalból álló ze­nekar próbált, amikor be­léptem a „nagyterembe”. Kérdezem: miért nincs ki­írva, hogy ez a falu mű­velődési otthona. A vállu- kat vonogatták, nem az ő dolguk. Hozzátették: „Min­denki tudja a helybeliek közül. Az idegenek meg jobb, ha nem látják. Ma már különb istállókat lát­ni.” Szó ami szó, a magya­rázatban van valami. A rossz padlójú, dohos helyi­ségekben nehéz vonzó, tar­talmas programot kialakí­tani. Ez a beletörődés, tét­lenség, tehetetlenség mégis elkedveüenit, bosszant. El­végre függetlenített igazga­tó kertészkedik a faluban a kultúra felvirágoztatásá­ért. A fiatalok panaszkodnak: nincs hol szórakozni. Mondják, hogy a gyönyörű új presszó várja őket es­ténként. Az ifjúság — tisz­telet a kivételnek — jól beiszik, ez a program. El­sétáltam ebbe a „gyönyö­rű” új vendéglátóüzembe. Minek kerteljek, ilyen íz­léstelenül berendezett presszót mostanában nem láttam. Nyolcán voltak a helyiségben, ketten már megletősen „előrehaladott állapotban”. A pincérek dicséretére mondjam, egyi­kük sem kapott újabb fel­töltést. Volt időm a szem­lélődésre, mert éhségem csillapítására folyékony ke­nyeret szopogattam, valódi pékáru helyett. A kora dé­lután ellenére a boltban már nem lehetett kenye­ret kapni. A helybeliek csodálkoztak értetlensé­gemen. ‘„Szombaton délu­tán ritkán van kenyér”. Erről is megkérdeztem a tanács elnökét. „Valóban előfordul az ilyesmi, több­ször foglalkoztak az ügy­gyei. A szövetkezeti bolt vezetői nem tudják kiszá­mítani előre a szükségletet. Ugyanis egy öreg pékmes­ter is dolgozik és az álta­la készített áruk kedvel­tebbek. Amíg tart a kész­lete, nála vásárolnak. Saj­nos a bácsi munkakedve változó. Van úgy, hogy ke­vesebbet termel. A lako­sok ezt a hiányt a szövet­kezeti boltban igyekeznek pótolni....” A hangulatos községben akad gond bőven. Bácsi János tanácselnök őszin­tén kifejtette, hogy a kö­zeljövőben nincs lehetőség új művelődési ház építésé­re. Közösen kiszámítottuk, hogy legalább 5—8 eszten­deig kellene felhalmozni a fejlesztési alapot a szüksé­ges összeg előteremtésére. De, korszerűsíteni kellene az iskolákat... (A kör­nyéken itt a legrosszabb a szakos ellátottság.) Szalk­szentmárton bevételei csök­kennek, mert fogy a la­kosság. Mit lehetne tenni? Mert ilyen művelődési ház a Pe­tőfi múzeum szomszédsá­gában, Dunaújváros közelé­ben, nem maradhat. Ügy gondolom, hogy az összefo­gással lehetne előbbre hoz­ni az új művelődési épület felavatását. Nyilván segítenének a szövetkezetek is. Az em­berek nem élnek rosszul a termelőszövetkezetben. Az idősebbek megtalálják számításukat. A falu ma­ga gondozottnak látszik, nagyobb indulatok nem há­borgatják a lakosságot. Jól teszi a tanács, hogy felelőtlenül nem Ígérget. Ám néhány ügyben na­gyobb tettvágy kívántatna. (A művelődési ház prog­ramjának, létének propa­gálása, a kenyér ügy, s nem ártott volna ha a presszó tervezését hozzá­értőre bízzák. Miért nézik el szótlanul, hogy a köz­ségben nem árulnak a he­lyi irodalomtörténeti em­lékeket ábrázoló képesla­pokat?) Délután két órakor in­dultam, másfelet utaztam, Szalkszentmártonban hár­mat időztem. Telt jegyzetfüzettel tér­tem haza. Heltai Nándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom