Petőfi Népe, 1972. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-19 / 168. szám

0. oldal 1972. július 19, szerda „Szülőkre" leltek Á magasabb szintű tanácsi Szokatlan címzésű I kisfiú Beszélgetés a Közalkalmazottak Szakszervezetének megyei titkárával levél érkezett a napokban Kecskemétre. A borítékon csupán ennyi állt:' „I/Jár- tika néni, Kecskemét, Vö­röskereszt”. A feladói: Ilonka és Piroska. A hiá­nyos adatok ellenére a postás pontosan kézbesí­tette a küldeményt annak, akit illet, Ballagi P. Kon- rádnénak, a Vöröskereszt kecskeméti járási titkárá­nak. — Milyen előzményei vannak a rendhagyó levél­nek? — kérdezzük a cím­zettet. — Az idén azoknak az állami gondozott gyerme­keknek az érdekében, akik­nek egyébként nem lett volna hol vakációzni, nya- raltatási akciót indítottunk. Szót értettünk a megyében működő négy nevelőinté­zettel, ahonnan rövidesen megkaptuk a gyermekek nevét. Ezt követően kutat­tuk fel a járásban azokat a családokat, amelyek a „nyári nevelőszülő” szép tisztét szívesen vállalják. A valóság felülmúlta az elképzeléseket. A kis híján ötven, 7—13 éves gyermek mindegyikének nemcsak, hogy patrónusa jutott — akik a nyár egész tartamá­ra minden térítés nélkül vállalták a gondozást —, hanem 18 áldozatkész csa­lád nélkülözni is kénytelen a várva várt kis vendéget. Annál önzetlenebb volt ez az ajándékozás, mivel korábban semmilyen szál nem fűzte a leendő „szülő­ket” a kicsinyekhez, s így mit sem tudhattak egyéni­ségükről, jellemükről. Azt, hogy ki, hová jut, a Vörös- kereszt jelölte ki. Szó sem lehetett tehát afféle gyér- J mekvásárról; olyasmiről,! hogy nekem ez a kis kék- | szemű tetszik, vagy én ezt1 a jóvágású legénykét sze­retném fogadni ... Mind­össze annyit közöltek a várományosokkal, hogy vagy kislány lesz-e majd az időszakos család­tag. A találkozás napja rend­kívüli világnap volt az ott­honokból útnak indulók­nak, de valóságos örömün­nep azoknak is, akik vár­ták őket. Amott kitörő lel­kesedéssel fogadták az ér­tük jövő piros mikrobuszt. Az egyik kislány kitárt ka­rokkal, mosolyogva ugrán­dozni kezdett. „Mi van ve­led?” kérdezték a társai. „Mi lenne? Örülök.” Hogy­ne örültek volna a válto­zatosságnak, a rájuk váró vidám nyári napoknak, s a hirtelen feléjük áramló szeretetnek! Hiszen akad olyan is köztük, akit négy éven át meg sem látogat­tak azok, akiket szüleinek nevez. A fogadók pedig ünnep- lőruhásan várakoztak a busz érkezésére. S akinek valami oknál fogva nem érkezhetett meg a vendé­ge, nemegyszer könnyeket is ejtett. Jól szervszelt akció ez, de a teljes önkéntes­ség, a szabad vállalás je­gyében. S hogy mennyire az, erre számos példát hozhatunk fel. Alig néhány hét alatt olyan meghatóan szoros — bizony, sokszor a vérséginél is erősebb — kapcsolatok alakultak ki, hogy az eredetileg csak a nyárra vállalt gyermeket eddig már két család is örökbe kívánja fogadni. Az viszont általános, hogy a Ezzel a címmel jelent meg a Népszabadság kü- lönkiadványa, amely az olvasók kérdéseire vála­szolva közérthetően ismer­teti szinte az egész lakos­ságot érintő nyugdíjszabá­lyokat A kiadvány tájé­koztatást ad a dolgozók társadalombiztosítási nyug­díjrendszerérői, a termelő­szövetkezeti, szakszövetke­zeti tagok nyugdíjrendsze­rérői, s a kisiparosok köl­nagyobb ünnepekre is, a jö­vő nyárra pedig feltétle­nül Visszavárják őket. Többségüket a családok üdülni is magukkal vi­szik. Van, aki nemcsak a Dunántúl szép tájait isme­ri így meg, hanem még Csehszlovákiába is eljut. Megemlítésre méltó, hogy a Habselyem és Kötöttáru- gyár kerekegyházi üzemé­nek öt szocialista brigádja vállalt egy-egy gyermeket. Ezenkívül társadalmi munkában, kommunista műszakjaik során, kétezer fehérneműt is készítenek az állami gondozottaknak. Es most kanyarodjunk vissza oda, amivel ezt az írást kezdtük. A Mártika néninek szóló levél megírá­sát a két kislánynak senki nem sugalmazta, a szívük­ből szinte kicsorduló bol­dogság és hála íratta ve­lük. Beszámolnak minden­napi élményeikről; arról, hogy kezdenek ismerkedni a faluval, s már jó bará­tokra leltek. De ott van soraikban a szívből jövő köszönet is. Amire sokszo­rosan rászolgáltak mind­azok — az akció elindí­tói és az otthont nyújtó családok egyaránt —, akik hosszabb-rövidebb időre, sőt nem egy esetben egy életre szólóan adják, jó érzésüktől indíttatva, k sors által hányt-vetett gyerme­keknek azt, amire legna­gyobb szükségük van: a szer etetet. Jóba Tibor csönös nyugdíjbiztosítási rendszeréről, amely ma már a magánkereskedőkre is érvényes. A Nyugdíjakról népsze­rűén, mindenkinek! cím egyben azt is jelenti, hogy a kiadvány a jogszabály­ismertetésen túl példákkal, magyarázatokkal segít el­igazodni a bonyolultabb problémákban, olyan ha­táresetekben, amelyekre a munkáért Megalapozott, nagy tö­megeket érintő határoza­tokat hozott a Közalkal­mazottak Szakszervezeté­nek VII. országos kong­resszusa. E határozatok közül jónéhány a megva­lósulás útján halad. Ter­mészetesen minden megyé­nek megvannak a sajátos problémái, feladatai. Bács- Kiskun megyében 1971. január 29-én ülésezett a VI. megyei küldöttértekez­let, amely közvetlen a me­gyére vonatkoztatva hatá­rozta meg a tennivalókat. Azóta másfél év telt el. Mi történt eddig, mely fel­adatok kerültek előtérbe? Erről tájékoztatta munka­társunkat Fülöp Gyula elvtárs, a Közalkalmazot­tak Szakszervezete Bács- Kiskun megyei Bizottságá­nak titkára. — Az 1971-es évi szak- szervezeti munkát érté­kelő beszámolójukban szerepelt ilyen meghatá­rozás: „Célunk a közsé­gi igazgatás szervezetét, belső munkamegosztását, létszámszükségletét kör­vonalazó községi igazga­tási modell kidolgozása.” Mit jelent ez a gyakor­latban? — Az úi tanácstörvény óta jelentős hatáskör-de­centralizálás történt. Az önkormányzati jelleg ki­alakítása megkívánja, jogszabály nem térhet ki, de az élet választ kíván. A kérdés-felelet forma módot ad rá, hogy az ol­vasó szinte személyre szó­ló tanácsot kapjon mikor, hogyan, milyen feltételek mellett élvezheti a nyug­ellátás különböző juttatá­sait. A kiadvány ára 4 forint, kapható a hírlapárusoknál és a postás kézbesítőknél. I hogy a szervezeti felépítés ! és a létszám is a fejlődés követelményeihez igazod­jon. A lakosság igényei­nek kielégítése, az ügyin­tézés meggyorsítása, a ha­tósági jogok gyakorlása és a törvényesség egyre ma­gasabb szintű tanácsi munkát követel. Mintegy 25—30 kisköz­ségben csökkent a lakos­ság száma, ezzel szemben mintegy 25 kis- és nagy­községben emelkedett. Eb­ből adódóan egyik tanács­nál egy dolgozóra több, másik tanácsnál kevesebb munka jut. Ez a különbség még szembetűnőbb a vá­rosoknál. Baján például egy tanácsi dolgozó 280— 300 lakos ügyeit intézi, I míg Kecskeméten 650-ét. Ez a szám magasan ki­emelkedik az országos át­lagból. Megyénkben 20 községben végeztünk ilyen irányú felmérést, melyet az országos eredmények­kel összesítve megvizsgál a Minisztertanács Tanácsi Hivatala, az Államigazga­tási Tudományos Kutató- intézet és a Közalkalma­zottak Szakszervezetének Központi Bizottsága. En­nek alapján dolgozzák ki a tanácsi igazgatás szerve­zetére. belső munkameg­osztására és létszámára vonatkozó optimális köz­ségi szervezeti modellt. — Elkészítették-e már a közszolgálati munkavi­szony új szabályait? Sze­repel-e benne a fokozot­tabb munkajogi véde­lem? — Szakszervezetünk központi bizottságának ha­tározata alapján országos bizottság alakult, amely el­ső ülésen ezzel a témá­val foglalkozott. A köz- szolgálati munkaviszony- szabályozás a Munka Tör­vénykönyve elveire épül, azzal összhangban rendezi a közhatalmat gyakorló szerveknél dolgozók mun­kaviszonyával, munka­idő-beosztásával, a na­gyobb felelősséggel és fokozottabb követelmé­nyekkel összefüggő szabá­lyokat, magasabb szintű jogszabályokban. E jogsza­bályok előreláthatóan 1973- ban a SZOT javaslataként kerülnek a kormány elé. Ebben, mint újdonság szerepel a fokozottabb munkajogi védelem. ‘ A be­osztásnak és szolgálati idő­nek megfelelően új mó­don és mértékben a sza­badság és pótszabadság is rendeződik. Előreláthatóan megszűnik a hátrányos megkülönböztetés a kisegí­tő és ügyviteli állomány- csoportba tartozóknál, és kialakítanak egy egységes államigazgatási kitünteté­si és törzsgárdarendszert. — Történik-e kedvező változás a közalkalma­zottak fizetésében? Meg­közelíti-e a vállalatoknál hasonló munkakörben dolgozók bérét? — A szakszervezetünk­höz tartozó dolgozók régi kívánsága a bérrendezés. Elmaradás van a vállalati dolgozókhoz viszonyítva, de akad aránytalanság a közszolgálaton belül is. A változáshoz szükséges bér­politika elvéit kidolgozták. Az új bérrendszer elveit szakszervezetünk központi bizottsága 1971. decembe­rében tárgyalta és elfogad­ta. A javaslat az volt, hogy a népgazdaság lehe­tőségeinek figyelembevé­telével. 1973-ban kerüljön bevezetésre. Ez most már az ország teherbíró képes­ségétől is függ, felelőtlen­ség volna az ígérgetés. Remélhető azonban, hogy az új bérrendszerrel a köz- alkalmazottak keresete megközelíti majd a válla­lati, hasonló munkakörben dolgozókét, és a közszol­gálaton belül is megfelelő bérarányok alakulnak ki — fejezte be a tájékozta­tót Fülöp Gyula elvtárs. Szabó Ferenc Nyugdijakról népszerűén, mindenkinek! Halélkatlan L una Park. Van itt minden lát­nivaló — jöjjetek! Óriáskerék emeli, süly- lyeszti baldachinos kosa­rait a tarka nyüzsgés, ri­koltó lárma fölött. A távol­sági buszmegállóból rejtel­mes némasággal gurulnak k: a nagy kövér dobozok. Amott az oroszlános, óri­áskígyós, párducos, vadál- latos sátrak pénztáránál őszibarackot csipeget két majom. Emitt porcelánhajóért dobnak karikát, amott bá­dogdobozokra céloznak rongylabdával — giccsba- báért. Hullámvasút, mely­nek fülkéire menet közben jótékony lepel borul. Sze­rencsekerék, pingpong- labda-dobálás karcsú lábon álló tölcsérekbe — porce­lánpapagájért. És emberi forgatag. És zsivaly. És nevetés. örhinta szédíti, aki ■ ^ „föntebb” szeretné pihentetni alaposan próbá­ra tett szemét. Emeletma­gas „fasátor”, hengeres tör­zsű. csúcsos tetejű. Piros és fehér falak, oszlopok, léc- korlcáok. Mikrofonnal a kezében szőke kikiáltó. — Tessék, tessék! Már csak egy perc van hátra, s kezdődik a legszenzáció­sabb produkció. Száguldás motorkerékpáron a halál­katlan oldalán! Lélegzetel­állító mutatványok. Jegyek a tizenbármas pénztárnál. Már csak pillanatok ... Tódul a kíváncsi nép. Sortáll a lépcsőn, fel a pénztárig, aztán ha meg­kapta jegyét, ki-ki lohol fölfelé, a halálkatlan ka­kasállójára. Görgőkön „szá­guld” már a motor a fa­pagoda „félemeleti” plató­ján. Fekete bőrnadrágos, zöldinges fiatalember ül fel rá. Telt ház. Sűrű gyűrűkben sorakozunk fent, a halál­katlan „karimájánál” s egyre feszítőbb izgatottság­gal ámulunk bele a katlan torkába, ahol mint tüzes gépparipa dübörög már a motor. A bukósisak komikusán félrebillenve fénylik a fér­fi fején, akinek az arca most roppant feszült. Olyan kemény összpontosítás me­revíti, hogy szinte szigorú- an-szenvedő. Igen, a fizikai törvények ismerete ennél a mutatványnál is: erő, biz­tonság. De ha csak fél cen­timéterrel nézné el a don­gákon körbefutó fekete ha­tárvonalakat a merész fér­fi! Ha a motornak „jutna eszébe”, hogy lazsál egy icipicit, s a sebességét ön­kényesen, szeszélyesen megváltoztatja. p* e az átlagon felül ügyes, ép idegallta- tú ember nem a lehetséges veszélyekre, „ha”-kra gon­dol, amikor fantasztikus vi­adalra száll az anyaggal, az általa motorizált, robba­nó energiájú gépezettel, hogy mindent műveljen vele, amit szinte elképzel fantáziája. Megálmodja a mutatványt, s addig küsz­ködik, míg megcsinálja. A természeti törvények adta határokon belül. íme itt is egymást köve­tik az akrobatikus produk­ciók. Lement a tisztelet­kor. Most ismét zúg, köröz a motoros a katlan oldalán. Ültét változtatja, lábát le­veszi, fölteszi előre a kor­mányra, karját széttárja és zz-zz! — rohan körbe, kör­be, szinte óraalkatrésszé válva ember és gép ebben a behemót hordóban. Mi függőlegesen, ők vízszinte­sen. Í—J ogy kapkodjuk a fe- * * jünket, sokan tekin­tetüket is, amikor felszökik a motorkerékpáros majd­nem a peremig. Hútha ki­repül, s akkor nyissz! — oda a mi fejünk is. De tud­juk, vagy a roppant sebes­ség miatt inkább érezzük, hogy ez nem történik meg. A lovas biztosan ül nyer­gében. De éppen ezért a biztonságos borzongásért szeretjük, legalább nézni, a veszélyt. Már fekete kendővel van bekötve a halálmotoros sze­me, s körei semmivel sem lassúbbak, parányival se bizonytalanabbak. Csak úgy ring velünk a halálkat­lan, olyan óriási erőt adott át a faalkotmánynak is a bőgve száguldó gép. Közben a pilóta a ruházatát dobál­ja, vetkőzik a hordó olda­lára merőlegesen keringő motoron. tejárban egy kis autóval 1 robog föl a halál­katlan belsejére a motor. Kergetik keresztezik egy­mást egyszer, kétszer, sok­szor. Lélegezni se merünk, imbolygunk a megduplá­zódott erőnek engedő óri­ás hordóval, s megköny- nyebbülve tapsolunk, ami­kor befejezik a mutatványt. Mikor kijönnek a hordó­ból. — és a „Jót borzong- tunk” hangulatban távozó közönségtől elköszönnek, tucatjával fordulnak vissza az emberek, hogy kezet fogjanak velük. Az este 8 órakor kezdő­dött mutatványok befejez­tével, rövid beszélgetésre kérek időt a produkció hő­seitől. Németek. Ha meg is értetem magam, mit aka­rok, annyira nem birom a nyelvet, hogy tolmács nél­kül a veszélyes mutatvány­ról kérdezősködni, illetve érteni tudnék. Mire Heinz Volklandt, művész nevén Captain Rick Mortales, lakó­kocsijának kellemes szalon­részében letelepszünk, már itt is a tolmács, Blahut Pál titkár személyében. Akiről mindjárt Heinz sorolja el németül, hogy szintén artis­ta, akrobata, bejárta a vilá­got, volt cirkuszigazgató s minden, ami a szakmával jár. — Sajnos, az idő eljárt — mosolyog karját széttár­va a jókiállású őszes férfi, s alaposan meglep, amikor korát mondja. 61 éves. Nem néz ki ötvennek se. I_J einz Volklandt, ő a * " fekete bőrnadrágos szépszál, könnyed erőt su­gárzó motoros, barátságos fiatalember. 27 éves. Part­nerei a kisautós Gerd Mül­ler 24 esztendős. Ö nincs itt. — Hogy lesz valaki mo­toros akrobata ? Hogyan kezdődött? — Cirkuszban születtem. A papa állatidomár — a fülke falára, mögém mutat, ahol a kalapos fiatal férfi, az apja, egy képen épp oroszlánnal van nyájas ölel­kezésben. — Heinz is asszisztált a párducok, lo­vak, kutyák idomításánál, a produkcióknál. Aztán egyszeresük motorkerékpá­ron ült, s részese lett egy világszámnak, a Glóbusz­nak. Acélháló-gömbben két motor, majd egy kerékpár száguldozott körbe, egymást keresztezve. Majd egyik partnerük a gömbben füg­gő trapézon dolgozott eköz­ben, s ők széttárt lába közt furikáztak át a motorokkal. Aztán jött a halálkatlan. Ennek négy mutatványá­val bejárta már fél Euró­pát. — Mennyit edzenek na­ponta? — Mikor sok az érdeklő­dő, elég a műsor, a munka. Vasárnap 18-szor ismétel­tük meg a produkciót Kecs­keméten. Azelőtt Miskol­con egy alkalommal 20- szor is. Amig közönség van csináljuk. L^Tilenc feje jár. No ' ^ mondom, nem zava­rok tovább. Telt házak után rájuk fér a pihenés Mikor a lakókocsi lépcső - ián szívélyesen búcsúztat látom, hogy fönt a pagodá­ban ismét tömött gyűrűk­ben várakoznak a nézők. Hát még mindig nem lesz lefekvés? — Nein, nein — nevet, s mutatja két behajiított karja gyors mozgatásával. — Immer weiter, weiter ... Tóth István

Next

/
Oldalképek
Tartalom