Petőfi Népe, 1972. június (27. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-01 / 127. szám

«. oldal 1972. június 1, csflt5rt5k Fácánkeltetés Az alpári Tisza Vadász- társaság az idén először foglalkozik a fácánok kel­tetésével, nevelésével. Ké­pünkön Ivicz Pál, a va­dásztársaság gazdasági ve­zetője ellenőrzi a fészke­ket, amelyeken kotlóstyú- kok melegítik a tojásokat. Mintegy 2 ezer tojást kel­tetnek az idén. A kisfácá- nokat 8 hetes korukban szabadon engedik a társa­ság vadászterületén. a dolgozó a naptári év egész tartama alatt tagja volt a termelőszövetkezet­nek. Kivétel a belépés éve, amely akkor is teljes nyug­díjévnek számít, ha a tag­sági viszony nem január 1-én, hanem mondjuk jú­nius 23-án keletkezett. Egyébként az 1967. január 1. előtti úgynevezett rész­éveket nyugdíj szempont­jából nem lehet figyelem­be venni. A törvényhozó indokolt­nak tartotta, hogy külön szabályozza az 1956- és 1957- es kilépéseket, s az ezzel kapcsolatos tagsági viszo­nyokat, továbbá a nyugdíj­éveket. A jogszabály sze­rint az ilyen tagsági vi­szonyt egész évben megle­vőnek kell tekinteni akkor is, ha a tagsági viszony a tsz felbomlása miatt meg­szakadt, feltéve, hogy a tsz- tag a tsz megszűnésétől szá­mított 90 napon belül ugyan­abba, vagy más szövetke­zetbe tagként belépett, il­letve, ha a községben a 90 napi határidő lejártakor nem volt termelőszövetke­zet, viszont a helyben el­sőnek megalakult tsz-be annak létrejöttétől számí­tott 30 napon belül belé­pett. A tagsági viszony szempontjából teljesnek kell még tekinteni az évet a további két esetben is: a) ha a tag tagsági yiszo­Az ízlésnevelés útján játék és munka Lajosmizsén Élénk színekben bővelke­dő, kedves és esetlen figu­rákkal találkozhatott a la- josmizsei közönség egy hé­ten át a községi művelődési ház nagytermében. A köz­ponti általános iskola ta­nulóinak rajzaiból rende­zett kiállítás célja az volt, hogy bemutassa a rajztaní­tás eredményeit, népszerű­sítse a szülők körében is a gyerekek által kedvelt fog­lalkozást. Ám a kiállítás rendezése nemcsak az eredményeket tükrözte, hanem azt a fo­lyamatot is érzékelhetővé tette, melynek során a gye­rekek fokozatosan elsajátí­tották az ember- és téráb­rázoló képesség alapvető is­mereteit, a rajzeszközök, az ecset helyes használatát. Dr. Nagy Lászlóné, az is­kola rajztanárnője vezetett végig a kiállítótáblák kö­zött. Előbb az elsősök vá­gással, tépéssel készített munkáit láthattuk. — E módszer alkalmas arra — magyarázta a ta­nárnő —, hogy az aprólé­kos, játékos firkálgatásból a határozottabb, a rajzlapot jobban kitöltő formákhoz szoktassa a kicsiket. Az alsó tagozatban tulajdonképpen előké­szülnek a gyerekek a komolyabb munkára. Az iskolai rajzóráknak ha­sonló céljuk van, mint a többi tantárgynak: segítsé­get kell adniuk a gyerekek­nek az aktív, önálló látás­mód kialakulásához, az áb­rázolóképesség fejlődéséhez, a természeti és társadalmi valóság sokoldalú megisme­réséhez. Játék és munka kapcso­lódik össze, mikor a gyere­kek rajzolnak. A világ va­lóságos egészéből kiemelik a számukra érdekes, fantá­ziájukat megragadó dolgo­kat, kellő irányítással ész­reveszik azok lényegét. Az értelem fejlesztésének egyik alapvető módja az ítéletal­kotó képesség formálása. Az ehhez szükséges elvo­natkoztatás a rajz lényeg­kiemelésében valósul meg, az ítélet, a vélemény pedig magában a rajzban, A gyerekmunkák fejlődés folyamatában való kiállítá­sa mutatja az utat: hogyan változnak a gondolatok, miként gazdagodik a kép­zelet és a kézügyesség. Persze az értelmi neve­lés mellett számos gyakor­lati jelentősége is van a rajzoktatásnak. Segíti a műalkotások megértését, a modern, ízléses lakásdíszí­tés, az igényesség kialaku­lását. Talán nem utolsó szem­pont az sem, hogy a sok­sok gyerek között időnként felbukkan néhány valóban tehetséges, akinek rajzai már művészi hajlamokról tanúskodnak. — Egy éve, hogy meg­alakítottuk iskolánkban a rajzszakkört — mondja dr. Nagy Lászlóné. — A kiállí­táson szerepelnek az ő munkáik is. Sok eredmény­ről még nem tudok beszá­molni, de a kezdet biztató: az itt látható — főképpen ötödikesek által készített rajzok — magukért beszél­nek. Felnőtteknek és gyere­keknek egyaránt élményt szerzett a hozzátartozók, is­merősök munkájának tár­lata. A látogatók vélemé­nye egyaránt az volt, hogy meglepően jól, ügyesen dol­goznak az iskolások. Lakatos Attila Az új gazdálkodási viszo- ! nyok hatására egyre job- í ban átformálódik a vállala- I tok magatartása. A piachoz ; alkalmazkodva keresik a i módszereket. amelyekkel j közelebb kerülhetnek a vá­sárlókhoz. Az egyik üzem a legkézenfekvőbb lehető- | séséget választotta, a vevők ! kéretlen véleményeiből, a i reklamációkból vonnak le tanulságokat. A panaszok elemzése után nyomozzák | ki a hibák okait, változtat- j ják meg a technológiát, Az utólagos kifogások kötelező | ellenőrzése is a minőség ja­vítását szolgálja, de nem célszerű megvárni a kény­szert. A Ganz-MÁVAG kiskun- halasi gyáregysége például — kérdőíveken keresztül — közvetlenül a rajzasztalok mellé invitálta a partnere­ket. Ugyanis — mielőtt hoz­zálátott új temékeinek ki­alakításához — felkérte az üzemeltetőket, hogy közöl­jék a jelenleg működő be­rendezésekkel kapcsolatos tapasztalataikat. Mint az üzem vezetői elmondták, megérte a fáradságot, mert nagyon sok értékes észre­vételt kaptak. Ezeket ka­matoztatva született meg az áramfejlesztő prototípusa, amely elődjénél egyszerűb­ben kezelhető és a szerelé­se, az alkatrészek esetleges cseréje is könnyebb. A szükséges módosítások, amelyeket a gyakorlat mu­tatott ki. rejtve maradhat­tak volna még a legkörül­tekintőbb üzemi vizsgála­tok mellett is. P. M. ..';3stAsúSiSKiuMÍ n Lássuk a továbbiakban, miként határozzák meg a nyugdíjéveket, milyen fel­tételek szükségesek ahhoz, hogy a termelőszövetkezet tagja a nyugdíj szempont­jából érvényes esztendőt szerezzen? A jogszabály szerint termelőszövetkeze­ti nyugdíjévnek tekinten­dő minden olyan naptári év, amikor a tagsági vi­szony fennállott, a tag meg­határozott időn át rész vett | S£ózelebb a vásárlóhoz Bezárta már a kapuit a gyárak és a vevők hagyo­mányos randevúja, a Bu­dapesti Nemzetközi Vásár. A kiállítás, de már egy ki­rakat is végső próbát jelent az üzemek számára. Vizs­gát, amelyen lemérhetik: termékük hogyan állja a versenyt, mennyire felel meg a fogyasztók igényei­nek. A felelet kiderült a szerződésekből. tárgyalá­sokból. az áru iránti érdek­lődésből. • A találkozás kimenetele azonban — az értékítélet­től függetlenül — már ko­rábban eldől, szinte a fej­lesztés első lépéseinél. A vállalat, miután felfigyel a piac hangjaira és elhatá­rozza, hogy új gépet, fo­gyasztási cikket jelentet meg. Mozgásba lendül a szervezet. A tervezőgárda számba veszi a várható kö­vetelményeket. tájékozó­dik a konkurrens cégekről, a világszínvonalról, végül megkonstruálja az új típust. A kísérleti műhelyben el­készül a mintapéldány, amelyet valósághű viszo­nyok között próbálnak ki. Értékelik a tapasztalatokat, eltüntetik a fogyatékossá­gokat és elindul a gyárt­mány, hogy meghódítsa a I vevőt. A vevőt, aki az utol- ) só mozzanatig csupán átté­telesen — a szempontokon I keresztül — volt jelen a fo- [ lyamatban. Politikai kérdés a javából SZINTE VALASZ a ti­szakécskei Fekecs Gézáné- nak a legutóbbi megyei népfrontbizottsági ülésen elhangzott észrevételére Sa­rok Antalnak, a megyei Gabonafelvásárló és Feldol­gozó Vállalat igazgatójának lapunk tegnapi — május 26-i — számában közölt tá­jékoztatója a keveréktakar- mány-ellátásról. Fekecs Gézáné azt tette szóvá, hogy egyre nagyobb probléma Tiszakécskén is a háztáji jószágok takar­mányszükségletének beszer­zése. Előadta, hogy a nagy­községben különösen kirívó a helyzet. Az elosztóhelyen időnként 100—150 ember is sort áll, hátha takar­mányhoz jut. Vannak, akik hajnalban „helyet foglal­nak” maguknak. Az osztás­ból — vásárlásból — ennek ellenére rendre sokan ki­maradnak. mert kevés az eladható takarmány. Olvasóink emlékezhetnek rá, hogy az elmúlt évben a Petőfi Népe is írt ilyen sorban állásról, s akkor is éppen a tiszakécskei álla­potokról. JÓLLEHET, Sarok Antal számokkal igyekezett alátá­masztani, „dinamikusan fejlődött az utóbbi évek­ben” a gyártás. 1969-ről 1971-re például kereken hatezer vagonnal több ta­karmánykeveréket készítet­tek. Ami az összes idei ké- I szítmény — a tavalyihoz hasonló mennyiségű 17 és fél ezer vagon — csak 40 százaléka a megye összes igényeinek. A vállalat gyár­tási lehetőségeit eléggé igénybe veszi az iparszerű sertéstelepek és a mező- gazdasági szövetkezetek el­látása. Biztató, amit a vállalat és a mezőgazdasági üzemek együttműködésének bővülé­séről a keverőüzemek jobb kihasználásáról teljesítmé­nyük növeléséről mondott Sarok elvtárs. Meg, hogy a jövő esztendőtől 1500 vagon keveréktakarmánnyal több jut a megye ellátására an­nak a keverőüzemnek a be­lépésével, amelyet a bátyai, fajszi, miskei mezőgazdasági termelőszövetkezetek önálló vállalkozásával társulva építenek. Az a tény azonban, hogy az 1971-ben és 1972-ben egyformán kevés, 17 és fél ezer vagon a kilátásba he­lyezett gyártásnövekedéssel együtt még mindig csak a jelenlegi 40 százalékos igénykielégítésen javít — ha jelentősen is —, mégin- kább aláhúzza Sarok Antal következtetését. Intenzíven keresni kell az együttmű­ködés további lehetőségeit a Vállalat és a mezőgazda­sági nagyüzemek között. Közös érdek! MERT ha valami gazda­ságpolitikai kérdés, akkor ez az a javából. Nem lehet tehát csak úgy tekinteni, hogy Tiszakécskén, s más­felé egy-egy termelő „pár­zsákos” igényéről van szó. — Amit szűklátókörűén afféle „maszekolósdinak” tekinte­nek egyesek, helységenként száz és száz tsz-tag erőfe­szítése, szorgoskodása, hogy a háztájin, amely nem vá­lasztható el a közös gazda­ságtól —, szintén produkál­jon. Tehát a takarmány­hiány már az adott közsé­gekben is közhangulatot be­folyásol. S A HATÄS, a következ­mény nem marad a köz­ségben. Mert ha a hiány miatt harmadával, felével kevesebb húst. tojást stb. tud előteremteni sok-sok gazda a megyében, az or­szágban a háztájiján, Bu­dapesten, Miskolcon, Szege­den már a városlakók tíz­ezrei méltatlankodnak, ami­kor megcsappan a kolbász, szalámi, tejtermékkészlet az élelmiszerüzletekben. Es ez is árnyalja — még árnyé­kolja is — a közhangula­tot. Ezért politikai kérdés is a takarmányprobléma. Tóth István nyának megszűnésétől szá­mított 30 napon belül újból belépett termelőszövetkeze­ti tagnak (nem fontos, hogy ugyanabba a tsz-be) és b) teljes az az év is, amelyben a tagot kizárták a tsz-ből, de a kizárást utólag hatály­talanították. Az 1967. január 1-e utá­ni tagsági viszony megíté­lése más. Továbbra is ér­vényes ugyan, hogy nyugdíj szempontjából teljesnek csak akkor számít az év, ha a tagsági viszony janu­ár 1-től december 31-ig megvolt. De az 1967. ja­nuár 1-ig érvényben volt szabályokkal ellentétben a dátumot követően lehetővé vált, hogy nyugdíjhónapot is számítsanak. Minden 12 nyugdíjhónap egy teljes nyugdíjévnek számít. Mi a nyugdíjhónap és ho­gyan számítják ki? Nyugdíjhónap címén leg­feljebb annyi hónapot le­het számítani, ahányszor 13 munkanapot teljesített a termelőszövetkezet férfi tagja és ahányszor 8 mun­kanapot a tsz nő tagja, a közös munkában a naptári évben. A nyugdíjhónapok száma azonban egy naptári évben nem lehet több, mint ahány hónapon át a tag nyugdíjbiztosítása fennál­lott és nyugdíjjárulék fi­zetésére kötelezett volt. Más a helyzet akkor, ha a járulék fizetése alól kere­sőképtelenséggel járó be­tegség, szülési szabadság, katonai szolgálat miatt mentesült. A meglehetősen bonyo­lult jogi szabályozást sok­kal egyszerűbb és köny- nyebb megérteni, ha pél­dán mutatjuk be, miként kell kiszámítani a nyugdíj­hónapot. Vegyük azt az ese-' tét, hogy Kovács István 1968-ban összesen 146 órás munkanapot dolgozott a kö­zösben. Ennek megfelelően 146 osztva 13-mal: 12 nyug­díjhónap, vagyis egy nyug­díjév (azért osztottunk 13- mal, mert a jogszabály sze­rint legfeljebb annyi hóna­pot lehet figyelembe venni, ahányszor 13 munkanapot teljesített a tsz férfi tag­ja — nőknél nyolc munka­nap teljesítése szükséges). Ha azonban Kovács István nyugdíjjárulék fizetési kö­telezettsége csak 10 hóna­pig állott fenn, nem tizen­kettő, hanem csak 10 nyug­díjhónapot szerzett. Az így elvégzett számítás után maradó azokat a munkanapokat, amelyek nem tesznek ki egy nyug­díjhónapot figyelmen kívül kell hagyni és azokat más naptári évben teljesített munkanapokkal sem lehet összeadni. Következik: Évek és fel­tételek 2. Dr. Gál Sándor sorozata a szövetkezeti nyugellátásról III. Évek és feltételek I. a közös munkában és nyug­díjjárulék fizetésére köte­lezett volt. E három felté­tel együttesen szükséges ahhoz, hogy a tag nyugdíj­évét szerezzen. Az első feltételt — a tag­sági viszony létezése — két részre kell választani. A rendelkezések szerint ugyanis az 1967. január 1. előtti tagsági viszony csak akkor lehet meghatározó a nyugdíj szempontjából, ha

Next

/
Oldalképek
Tartalom