Petőfi Népe, 1972. június (27. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-01 / 127. szám

S. oldal 1972. június 1, csütörtök Moszkvában ratifikálták a szerződést Párizsi csütörtök A párizsi csütörtök foga­lom lett mindazok számára, akik figyelemmel kísérik a vietnami dráma egymást oly régen követő felvoná­sait. A francia fővárosban, a konferenciák termében ezen a napon ültek össze az Indokínával foglalkozó négyes konferencia résztve­vői — már amÁkor össze­ültek. Amikor az ülés elmaradt, annak mindig azonos oka volt: az amerikai—saigoni fél obstrukciós magatartá­sa, még pontosabban az a- mögött meghúzódó koncep­ció. Amíg ez a koncepció meg nem változik, nem csillan igazi fény a viet­nami alagút végén. Az amerikai taktika mögött ugyanis kétségtelenül az a lényeg, hogy a párizsi ér­tekezlet csak afféle tetsze­tős kulissza, de az igazi döntést más fórumokon, vagy éppen a harcmezön kellene kicsikarni. Ezért jelentették kedden gyorshírben a távirati iro­dák, hogy az amerikai de­legáció újra elutasította a VDK és a DIFK küldött­(Folytatás az 1. oldalról) működés számára a Szov­jetunió és a Német Szö­vetségi Köztársaság között mindkét ország népeinek, az európai béke megszilár­dításának érdekében.” A háború után először ebben a szerződésben rög­zítették egy nagytőkés or­szággal, méghozzá a hitleris­ta Németország egyik jog­utódjával, a Lengyel Nép- köztársaság nyugati hatá­rait és az NDK—NSZK kö­zötti határokat —, hangsú­lyozta Gromiko. „Ennek a ténynek kétségkívül első­rendű jelentősége van a szocialista közösség nyuga­ti határainak megszilárdí­tása szempontjából”. A következőkben elmon­dotta, hogy a szerződés alá­írói kötelezettséget vállal­tak az erőszak alkalmazá­sáról való lemondásra, s ez a tény hozzájárul a fenti elv megerősítéséhez az egész kontinens viszonyla­tában. Emlékeztetett az NSZK és az NDK között létrejött megállapodásokra, s hangoztatta, hogy az NDK elleni mindennemű diszkri­mináció megszüntetése a kor sürgető követelménye. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa két háza külügyi bizottságainak nevében az elnökségi ülésen Mihail Szuszlov, a Szövetségi Ta­nács külügyi bizottságának elnöke, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára mondott beszédet. Szuszlov hangoztatta, hogy a kommunista párt és a szovjet állam a továbbiak­ban is aktív tevékenységet kíván folytatni a különbö­ző társadalmi rendszerű or­szágok közötti békés együtt­élés elveinek elfogadtatása érdekében, ugyanakkor eré­lyesen visszaveri az impe­rializmus agresszív politi­káját. Udvariatlan fogadtatás Teheránban Nixon Varsóba érkezett TEHERÁN (MTI) Bomba robbant szerdán reggel a 'jelenlegi iráni császári dinasztia megala­pítójának sírjától alig 30 méterre, fél órával azelőtt, hogy a hivatalos program szerint Nixon amerikai el­nöknek meg kellett volna koszorűznia a sírt. Tehe- ráni kormánykörök szerint egyébként szerdára virra­dóra összesen kilenc bom­ba robbant az iráni fővá­ros különböző részein, az egyik az ITSIS, amerikai propagandaközpont épüle­tében. A sérültek között említik Harold Price ame­rikai dandártábornokot, az iráni légierő tanácsadóját, akinek kocsija robbanó­szerkezetre futott. A tá­bornoknak és sofőrjének állapota súlyos. Az amerikai elnök végül erős rendőri ■ fedezet mel­lett mégis megkoszorúzta a jelenlegi uralkodó apjának sírját, majd megkezdte tárgyalásainak második fordulóját Reza Pahlavi sahhal. Washingtoni jelentések szerint az Egyesült Álla­mokban élő iráni egyetemi hallgatók kedden az ame­rikai fővárosban tüntetést szerveztek Nixon teheráni látogatása ellen tiltakozva. (Reuter, UPI, AP) VARSÓ (MTI) Nixon és felesége szer­dán délután fél ötkor Te­heránból különrepülőgépen Varsóba érkezett , ahol Henryk Jablonski államéi nők és Piotr Jaroszewicz miniszterelnök meghívásá­ra hivatalos látogatáson egy napot tölt. (PAP) A NATO közleménye az európai értekezlet előkészítéséről ségének azt a közös indít­ványát, amely szerint csü­törtökön folytatni kellene a félbemaradt párizsi tár­gyalásokat. Már az első visszhangokból is kitűnik, hogy a nemzetközi közvé­lemény felháborodással fo­gadja az újabb — ki tudja, hányadik — amerikai nem-et. Ebben az általános fel­háborodásban osztozik, sőt, élen jár az amerikai köz­hangulat. Mr. Smith, az átlagamerikai mind kevés­bé érti, hogyan képzeli tu­lajdonképpen a vietnami háború végét az az elnök, aki a háború befejezésének kortesjelszavával választat­ta magát elnökké és a je­lenlegi választási évben •hasonlókat ígér. A kérdés jogos. Katonai megoldást nem várhat Wa­shington, amelynek az im­már évtizedes háborúban enyhén szólva most sincs több oka katonai bizako­dásra, mint korábban volt. Hogy mennyire nincs, az ki­tűnt a DJFK képviselőjé­nek keddi párizsi nyilatko­zatából, amely emlékezte­tett arra, hogy Dél-Viet- namban sikerrel folytató­dik — lassan a harmadik hónapja! — a szabadság- harcosok offenzívája. Az elmúlt két hónapban fel­szabadított területek lakos­BONN Bochkor Jenő, az MTI tudósítója jelenti: A NATO miniszteri ta­nácsa állást foglalt az euró­pai biztonsági és együtt­működési értekezlet előké­szítését célzó sokoldalú tár­gyalások megkezdése mel­lett. Az Atlanti Szerződés kül­ügyminiszterei szerdán dél­ben fejezték be kétnapos tanácskozásukat. Az érte­kezletről kiadott közle­mény 19 pontba foglalja a nyugati szövetségesek poli­tikai irányelveit és törek­véseit. Az okmány bevezetőben hitet tesz a katonai célok és az enyhülési politika <r egysége és a NATO-tagál- lamok összeforrottsága mel­lett és üdvözli, hogy a nyu­gati és a szocialista orszá­gok kapcsolataiban haladás mutatkozik, amelyet fontos egyezmények és megállapo­dások is alátámasztanának. A közlemény külön kitér a legutóbbi szovjet—ame­rikai megállapodásokra, a rakétaelhárító fegyverrend­szerek korlátozásáról, vala­mint a stratégiai támadó fegyverek korlátozását cél­zó intézkedésekről szóló egyezményekre. Kifejezi a NATO-partnerek megelé­gedését a szovjet—nyugat­német és a lengyel—nyu­gatnémet szerződés közeli életbelépése alkalmából, és üdvözli a két német állam megállapodásait, és hangot adva annak a reménynek, hogy az NSZK és az NDK átfogóbb intézkedésekben is megállapodik, „figyelembe véve a Németországban ki­alakult sajátos helyzetet”. A kedvező fejlemények­nek a fényében a miniszte­rek megegyeztek abban, hogy megkezdik az európai biztonsági és együttműkö­dési értekezlet előkészítésé­vel kapcsolatos sokoldalú megbeszéléseket — hang­zik a közös közlemény. A NATO miniszteri taná­csa az európai katonai erő­viszonyokra hivatkozva ki­nyilvánította, hagy nem ke­rülhet sor a szövetségesek „katonai erőfeszítéseinek egyoldalú enyhítésére”. Újra bombázták Haiphongot A fogoly pilóták felhívása az amerikaiakhoz ságának száma eléri a két­milliót — tette hozzá a szóvivő és a világsajtó képviselői lejegyezték ezt a beszédes számot. Az elnök Moszkvában — ha eddig lett volna vala­milyen illúziója — ismét meggyőződhetett arról, hogy a tárgyalások fóruma kizárólag a párizsi konfe­rencia lehet. Ha ezt a kon­ferenciát Washington sza­botálja, az nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy el­torlaszolja a békéhez ve­zető egyetlen utat. SAIGON — NEW YORK (MTI) A dél-vietnami hadszín­téren szerda hajnalban mindenekelőtt az ostromlott Kontum tartományi szék­hely térségében folytak he­ves harcok. A saigoni had­vezetőség elismerte, hogy a népi erők egységei még mindig a város belterületén tartózkodnak, de hozzáfűz­te, hogy az „ellenség kivo­nulóban van”. Közben a B—52-es repülőgépek szer­da hajnalban ismét sző­nyegbombázásokat hajtot­tak végre a város és kör­nyéke ellen. Az Egyesült Államok sai­goni hadvezetősége szerdán bejelentette, hogy B—52-es hadászati repülőgépek ked­den Haiphongot és környé­két bombázták. A hadve­zetőség szerint bombatá­madás érte Haiphong ra­kodópályaudvarát is. * A VDK-ban fogságba esett amerikai pilóták egyik csoportja levelet intézett az Egyesült Államok népéhez és a kongresszushoz, rámu­tatva, hogy Észak-Vietnam bombázásának felújítása semmivel sem teszi bizton­ságosabbá a Vietnamban tartózkodó amerikai csapa­tok kivonását. A levél han­goztatja, hogy a bombázá­sok felújításával az Egye­sült Államok elismerte vietnamizálási politikájá­nak kudarcát. Véleményük szerint — írják, a fogságba esett pilóták — a tömeges bombázások csak arra jók, hogy a világ közvélemé­nyét még inkább az Egye­sült Államok ellen hangol­ják. A levél felszólítja az Egyesüt Államok népét, hogy a washingtoni kor­mányra gyakoroljon nyo­mást a háború befejezése érdekében. Meggátoiii a jobboldal törekvéseit Ülét tartott az OKP Központi Bizottsága RÓMA Szerdán befejeződött az Olasz Kommunista Párt há­romnapos központi bizott­sági ülése. Az OKP leg­főbb vezető testületé, amely márciusban történt megvá­lasztása óta első ízben ülé­sezett, Alessandro Natta- nak, a politikai bizottság tagjának a parlamenti vá­lasztások utáni politikai távlatokról szóló beszámo­lóját vitatta meg, és kine­vezte a KB állandó bizott­ságait. A beszámoló fölötti vi- táVin egyetértés nyilvánult míg atekintetben, hogy a párt fő feladata az elkö­vetkező időszakban meggá­tolni a kereszténydemok­rata párt jobboldali, kon­zervatív törekvéseit. A fel­szólalók hangoztatták: meg kell akadályozni azt, hogy a kereszténydemokrata párt egypárti átmeneti kormányt alakítson és halogassa a konkrét társadalmi problé­mák megvitatását. (MTI) Mo.iszov a BT soros elnöke Lazar Mojszov, Jugoszlá­via állandó ENSZ-képvise- lője szerdán vette át a Biz­tonsági Tanács soros elnö­ki tisztét George Bush-tól, az Egyesült Államok ENSZ- nagykövetétől. Új tárgyalás kezdődik Cipruson Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára kedden nyilvános­ságra hozott jelentésében közölte: a ciprusi török és görög közösség képviselői elhatározták, hogy hama­rosan ismét folytatják há­rom esztendővel ezelőtt megszakadt tárgyalásaikat. A világszervezet főtitkára egyébként június elején el­látogat Nicosiába, valamint Athénbe és Ankarába. A közösségközi tárgyalások újrafelvételére a jelek sze­rint június vége felé kerül sor. Drágább lett az áram Szerbiában a háztartási villanyáram június elsejé­től kezdve kilowatt-órán­ként 0.004 dinárral drá­gul és az eddigi 0,24 dinár­ról 0,28 dinárra emelkedik. Ez a rendelkezés nem vo­natkozik a köztársaság két autonóm tartományára: a Vajdaságra és Koszovóra. Kínai segély Szíriának A Kínai Népköztársaság 41 millió dollár összegű kölcsönt nyújt Szíriának gazdaságfejlesztési létesít­mények építésére. Drákói szigor. tervezetet hagyott jóvá ar­ról, hogy felújítják a mac- carthysta korszak egyik baljós emlékű szervét, a „felforgató tevékenység el­lenőrzésére alakult taná­csot”. Felrobbant az óvóhely Az amerikai Észak-Karo­lina állam Valdese nevű városkájában kedden föl­robbant egy részben beton­ból épült óvóhely, amelyet egy magánház pincéjében a koreai háború idején léte­sítettek. A föltehetőleg gáz­ömlés okozta robbanás ide­jén az óvóhelyen tíz gyer­mek játszott: közülük ha­tan életüket vesztették. A két Kongó Angoláért A Két Kongó, a Zaire né­ven ismert volt Kongói De­mokratikus Köztársaság és a Kongói Népi Köztársaság (Brazzaville)' megbízottai kedden Kinshasában talál­koztak, hogy megvitassák, milyen közös erőfeszítése­ket tehetnek az angolai né­pi felszabadító mozgalom és a külföldön működő ango­lai foraradalmi kormány összebékítése, a gyarmato­sítás ellen vívott közös harc feltételeinek megte­remtése végett. Kilencen túlélték Egy Constellation mintá­jú brazil szállító repülőgép tizenkét emberrel a fedél­zetén Cruzeiro do Seul vá­ros magasságában felrob­bant és lezuhant. A szeren­csétlenséget kilencen élték túl, hárman életüket veszí­tették. Felrobbant az Apolló—16 műholdja Az Apollo—16 „fióksza- tellitája” április 24-e óta Hold körüli pályán keringett és tanulmányozta a Hold mágneses terét, a napkitö­réseket és az ionizált ré­szecskék áramlását. Hétfőig minden rendben volt, az­nap este azonban váratla­nul megszakadtak a mű­hold adásai, s mint Hous­tonban megállapították, a berendezés lezuhant és fel­robbant. Újabb robbanások és halottak A líbiai forradalmi pa­rancsnokság tanácsa ked­den rendeletet bocsátott ki arról, hogy minden olyan politikai tevékenység, amely fórumának nem a közel­múltban megalakított Lí­biai Arab Szocialista Uniót választja, árulásnak minő­sül és hallálal büntetendő. Egyiptomi—NSZK diplomáciai kapcsolat A kairói A1 Akhbar sze­rint hamarosan bejelentés várható arról, hogy az Egyiptomi Arab Köztársa­ság és a Német Szövetségi Köztársaság helyreállítja diplomáciai kapcsolatait. Bevándorlás Izraelbe 1967 óta 185 ezren ván­doroltak be Izraelbe. A be­vándorlók kisebb része ér­kezett Európából. Eltörölték a halálbüntetést Az Egyesült Államok leg­felsőbb bírósága egyhangú­lag jóvá hagyta a kalifor­niai legfelsőbb bíróságnak a halálbüntetést eltörlő végzését. Újra lesz boszorkányüldözés 1 Az Egyesült Államok képvLselőháza 226 szavazat­tal 105 ellenében törvény­Alig egy nappal az ír Köztársasági Hadsereg' (IRA) hivatalos szárnyának tűzszüneti bejelentése után ismét nagy erejű bomba­robbanás történt kedd este az észak-ír fővárosban. A merényletet egy belfasti rendőrőrs ellen követték el. A robbanás négy katonát és két polgári személyt megsebesített. Szerda haj­nalban két katona belehalt sérüléseibe. Ugyancsak kedd éjjel meghalt a kórházban egy 12 éves protestáns leány, akit vasárnap sebe- sített meg egy géppuskago­lyó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom