Petőfi Népe, 1972. április (27. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-09 / 83. szám

1 Petőfi Sándor: Füstbement terv Egész úton — hazafelé — Azon gondolkodóm: Miként fogom szólítani Rég nem látott anyám? Mit mondok majd először is Kedvest, szépet neki? Midőn, mely bölcsőm ringató, A kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan Szebbnél-szebb gondolat, Míg állni látszék az idő, Bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék.. Röpült felém anyám ... S én csüngtem ajkán... szótlanul... Mint a gyümölcs a fán. Dunavecse, 1844. április 1844. április 7-töl 10-ig, húsvét ünnepén Petőfi Sándor, az ifjú segédszerkesztő szüleinél Duna- vecséri tartózkodott. Szűkösen éltek itt az öregek, mindössze egy szoba állt a család rendelkezésére. A fiú népszerű ember már, Vörösmarty páitfogolt- ja; támogatói elhatározták, hogy egy csokor versét kiadják és Vahot Imre szerkesztő úrnál szerződést írt alá a Regélőhöz. Ilyen jó hírekkel érkezik a neheztelő szülőkhöz, ennek az útnak, hangulatnak megörökítője a Füstbement terv. Az összeállításunk címéül választott verssort ke­véssel a végső órák előtt írta az akkor már „A nagy kínok késeivel játszó” József Attila, aki 1905. április 11-én szippantott először a mi világunkból. 67 esz­tendeje. Születése napján — József Áron szappanfőző és Pőcze Borbála harmadik gyermeke salétromvirágok­kal cifrázott ferencvárosi proletárlakásban töltötte élete első napjait, heteit, éveit — a költészetre és a forradalomra emlékezünk. Kifejező jelkép. Igazo­lása egy nagy életműnek — „Jut az én virágom dalos szabadoknak” — és szüntelen buzdítás, mérce az utódok számára. József Attila, Petőfi Sándor, Ady Endre és osztá­lyos társaik életműve telve van a mának szolgáló ta­núságokkal. Vállalnunk kell ezeket, tanításukat az életről, hazáról, emberségről, haladásról. Hajlamosak vagyunk arra, hogy ünnepi pózba merevítsük alak­jukat, márvánnyal, kővel emlékezzünk rájuk, noha ők nem kivételes alkalmak díszei. Jelen kell, hogy legyenek hétköznapjainkban ők, a szüntelenül ön­vizsgálatra késztetők, a feltétlenül őszinteségre buz­dítok. Így válik alakjuk „ércnél maradandóbbá”, „hasz­nos akarattá” és így idézhetjük csak felelősséggel József Attila szavait: „Íme, hát megleltem hazámat.” A közelgő költészet napja alkalmából a Bács-Kis- kun megyében élő poéták műveiből válogattuk az irodalmi mellékletben olvasható verseket. Beney Zsuzsa siralói Volt olyan eset a ma­gánéletben, amikor a fia­tal kismama az alig meg­született és utána meghalt csöppségének a ruháit elrendezgette a szekrény­ben, mintha továbbra is szükség lenne a pólyára, pelenkákra, az apró rug- dalózókra. Esténként az­tán elővette a holmikat, a lámpafény felé fordítva nézte őket. mintha egy alak árnyékát keresné, orrához emelve szagolgat­ta a hófehér anyagokat. A dolog hosszú távon kó­ros lehet, de ez a fájda­lom képes legerősebben égetni az embert. Arany János is, aki az eltemetett kislánya, Juliska emléke­zetére fogott tollat, négy sor után abbahagyta az írást. Indokként csak ennyit jegyzett meg a kéz­iraton: Nagyon fáj! Nem megy! Egy életben nagyon so­káig friss seb marad az egyetlen — történetesen 22 hónapos — fiú és nem sokkal utána a férj tragikus elvesztése, főleg akkor, ha az illető meg­előzően sokgyermekes családban tudta csak el­képzelni a sorsát De mindez maradhat együtt­érzésre késztető magán­ügy, s a fájdalmat esetleg enyhíti a megőrzött kis ruhadarabok elővétele, a naftalinszagú emlékezés. Más a helyzet, ha költő­ről van szó. akit jelen esetben Beney Zsuzsának hívnak, s aki 39 esztendőt ért meg. amíg „beválogat­ták” a Költők egymás közt című. 1969-ben megjelent gyűjteményes kötetbe. A rangos bemutatkozás után két évvel, most két könyvvel jelentkezett. Ta­lán a nagy példakép, Weöres Sándor költői kö­vetéseként gyermekverse­ket írt, amelyeket a Mó­ra adott ki Reich Károly stílusos rajzaival. Vagy talán ennek a Cérnahang­ra című kötetének rltmu- sos, játékos és lélektani­lag igaz kis darabjait úgy vetette papírra, mintha a saját gyerekének akarta volna elmondani. Csupán az ilyen, finom­má vékonyított fogalmak, mint a ..cérnagyökér, aranyércfonal, rózsaerek” jelenléte is megsejtet va­lamit a másik, Tűzföld című kötettel való hason­lóságból. Csakhogy ez a gyászos-fekete borítólapos könyv a hirtelen döb­benetről szóló és a fájdalomcsillapító ver­sek gyűjteménye. Még akkor is. ha az égető él­mény közelsége — ami Arany János kezéből is. kivette időnként a tollat — olykor laposabb meg­oldásokat szintén ered­ményez, mint a Hó ver­seinek 5. és 7. darabjá­ban. S még akkor is, hogy ha állandóan meg kellett küzdeni azzal a tudattal, hogy — szörnyű! — lé­nyegében hálás a téma, s a legszemélyesebb bánat épp úgy tud oldódni, ha több ezer példányban sok­szorosított versekké for­málódik. Ez a körülmény nem hagyta nyugodni A. Wajdát, a lengyel film­rendezőt sem, amikor a halott barátjáról forgatta a „Minden eladó”-t. Beney Zsuzsa mai sira- tókat ír. újra azonosul az eltemetettél, akit lehelet­finom, légies képekben idéz meg, a képzelet és a valóság szívszorító ellen­tétekbe kövül. a fájdalom végletességét végletekkel, fokozásokkal érzékelteti, s a mondatok ennek megfe­lelően sokszor a barokkra jellemző stílusjegyekkel burjánzanak. A szelíd madonna és a karján ülő kisded képével tudja ha­tásosan ellenpontozni az auschwitzi haláltábor áldo­zatainak szörnyűségeit is. Szinte minden ide kap­csolható motívumot körül­jár, felhasználja a görög mitológia és a Biblia hit­világát, requiemet ír. Azt a fájdalmat fogalmazza minduntalan újra — em­lékeztetőül —, amit leg­tisztábban így fejez ki: „Virágot lépő virágszál, (már gyermeked gyerme­ke vagy, / betemeti a föld pora lassan / örömeidet és a bánatodat. / Gyöngy kis Madonna, jő a Karácsony, ! szórjad szét ezüstös szir­maidat, / felhők puha bok­rain futna utánad, / daj­káld el az én fiamat!” (Szépirodalmi Könyvki­adó. 1972.) Halász Fereno Gál Farkas: Az idő rajtom áf-szivárog Beomlott évek csordakút emlék csobban és bugyborékol mohos kövek közt nagy szemű békák vartyognak fel a kútból fekete zöld és sárga kék tücskök zúgnak s ezüst legyekkel borítja arcomat a nyár s befed fonnyadó levelekkel. Támaszkodom a csordakút fényes akácgerendájához útjaim benőtte a fű hogy jutok el a szivárványhoz? í’. . T'-í-VJ pj'üT:. Arcod dicsérem s átkozom miattad hétszer megtörettem már nem tudom mikor vagyok alázatos mikor kegyetlen. Nem hasonlítok senkihez virágaim betonvirágok ujjaimmal a csönd dobol az idő rajtam átszivárog. Buda Ferenc: Ne rejtőzz el Ne rejtőzz el, úgyis látlak! Rádcsukom a szempillámut. Benn zörömbölsz a szívemben, s elsimulsz a tenyeremben, s elsimulsz az arcom bőrén, mint vadvizén a verőfény. Nagyon jó vagy, jó meleg vagy, nagyon jó így, hogy velem vagy. Mindenekben megtalállak s öröm maikol meg, ha látlak. Nézz rám, szólok a szemednek, ne fuss el, nagyon szeretlek! Goőr Imre: Fekefe szeretőm vagy Fekete szeretőm vagy, de hófehér a melled, ha fölvillan a hold előtt szerelem kútja mellett. Öntözlek sűrű könnyel, sóízű harmatokkal, te éhezőnek óriás hullámtól partravert hal. Fekete szeretőm vagy, mezőmön őszi mályva. Friss hajnalom, hús éjszakám megmérgező virága. Provaznik Géza: félve remegve te rohannál de tétova lépésed alatt is reccsen a palló mit magadnak építettél hogy baj ne legyen osonsz hogy össze ne dőljön míg átérsz a túloldalra az életeden Hatvani Dániel: Emelkedőn Csatakos, csellengő múltam ott füstölög a völgyben, ködfalta kukoricák és sikoltó jégverés mögöttem. Hol van a télbe vezető ui? Felülről kések zuhQgnak. Húsomba metszik, kegyetlenül, izzó jelét a holnapoknak. Raffai Sarolta: A rét nem enged Magához húz á rét Nem enged. Kamillafennsík a vadon. Buborék-sárga szemhatárul akár sorsommá fogadom. Mi mást tehetnék? Hiszen mindegy: a vonzás úgyis fogva tart, Ha hittem, hát a földnek hittem csalánverést vagy útkanyart, termékenységet, fáradtságot, megújulást is. Mint a rög oly látszat-mozdulatlanságban a folyton állandó fölött, beletörődve látszat-rendbe elnyúltam, fekszem egymagám. Kamillarét, fertőtlenített: már-már hiszem, hogy gaztalan. És el nem enged. Csupa fojtás. Napsárga buborék özön a szemhatár — tömény izzással kénpor ül szemöldökömön. Alattam nyüzsgés, nyughatatlan: kis, életképes bogarak. Ha elmozdulok, szertefútnak elhagynak így is. Hagyjanak. Varga Mihály: Roncsoljuk egyre Roncsoljuk egyre egymást s önmagunkat... Munkál bennünk a múlt szennye-átka, hogy egymás torkának esve buta dühünk legyőzze tépett nyugalmunk, sápadt józanságunk.. Pedig milyen egyszerű is lehetne minden! Ajtónkon már a nyár dörömböl fényes nevetéssel, s a tetők felett az ég is józanságra int. Lehetne egyszerű a perc, az óra, amilyen a ház előtt a fű, amint a Napra nézve zöldül. Lehetnénk derű, fény w,agunk is, ha vulkán-kínunkat végre megkötöznénk, hogy ne bántsa már nyugalmunk. Roncsoljuk egymást halmozva egyre kínra kínt, — feledve, hogy éveink (átlépve rajtunk) elszaladnak. Antal fi István: Apám emléke Kopott bekecsben járt, ha jött az ősz. És bakancsban taposta a sarat. Szótlan Vetett számot, ha úgy esett; a semmiből mi lett és mi maradt? Tenyérnyi ég, ha tán jutott neki, tenyérnyi égről egy tenyérnyi nap, guruló rézfillérek; gyermekek, és szakadékok, s ívelő hidak. Nem a szivárvány — csak hulló eső. Nem ragyogás — csak csillogó szemek Emléke fáj a szívben, — és ahol járok, ott jár, fuldokló táj felett. Hideg Antal: Festett leltár Halványzöld. Kuszán kavargó vonalak. Az eszmélés na.ancsszín foltjai. Mosolyod Nap-szilánkja. Tört mozdulatom, árnyék. Pillantásod téli-víz-zöld. Üvegcserepek. „Szállj költemény, szólj költemény" 1972. ÁPRILIS II: A KÖLTÉSZET NAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom