Petőfi Népe, 1972. április (27. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-22 / 94. szám

4. oldal 1972. április 22, szombat Nagyközségről — nagyközségre Iparkodó Dunavecse Tallózás a statisztikában Fogyunk vagy szaporodunk? A kecskeméti városháza lépcsőházában megszoktuk a termékeket bemutató vit­rineket. De a dunavecsei nagyközségi tanácsháza fo­lyosójának tárlói mégis megállásra késztetnek: szi­várványszínben pompázó festett kelmék, különbö­ző kávéfőzők nikkelezett hengerei, autóbuszülés-vá- zak, péksütemények — a sokféle termék közül csak azok, amelyeken leginkább megakad a tekintet. Dunavecse igazából az­után méltó a „felfedezés­re” hogy megszűnt járási székhely lenni. Nehezen viselte ezt a szerepet, úgy tűnt, saját arculatát is fel­áldozza érte, ám miután levetkőzte, azután bizo­nyosodott be: a vecseiek korábban sem tétlenked­tek, sőt, a szerep adta elő­nyökkel élve, hozzáláttak az iparteremtéshez. S most, a folyam innen­ső partján egy dinamikus, lendületesen fejlődő, a túl­oldali gyáróriás idevetődő árnyékán is átütő, rokon­szenves vonásokat mutató helység tárulkozik elénk. A sóska, a spenót, az itt „drablénak” nevezett kri­zantém — ezek voltak a hajdani Dunavecse neveze­tes termékei. Vitték az asszonyok Pestre, a kofa­hajóval. És messze földön híresek voltak még a ve- csei csizmadiák. Szívet melengető hagyo­mányok, de ezekre már az elmúlt évtizedben sem le­hetett építeni. Más úton próbálkoztak az iparosítás­sal. Az idetelepítéssel. S most ennek köszönhető, hogy a helység 9 ipari üze­mében több mint 900 mun­kást foglalkoztatnak. Az Ipari alkalmazottak száma két évvel ezelőtt még ke­vesebb volt, mint a mező- gazdaságiaké. Most már fordított a helyzet. Arról nem is szólva, hogy az Űj Élet és a Virágzó Tsz me­zőgazdálkodásában sem a hagyományos paraszti munka a meghatározó. Legtöbb munkást a ve­gyesipar foglalkoztat, de mindinkább felzárkózik mögé az alig pár éve lé­tesült pamutnyomó. Ez utóbbi kimondottan női foglalkoztatásra rendezke­dett be. — Az igény, hogy részt vegyenek a termelésben, a nők részéről jelentkezett — tájékoztat Horváth Ernő tanácstitkár. — Ez, továb­bá a mezőgazdaságban mindinkább felszabaduló munkaerő, valamint az in­gázók részbeni „hazahozá­sa” volt az alap. de a kényszerűség is, hogy ipart teremtsünk. Kis- és középüzemek lé­tesítése határozta meg az ipartelepítés módját. Jó ez? — Feltétlenül — fele­li Mayer Imre tanácsel­nök —. hiszen mi az olyan inarágakban jeleskedhe­tünk, amelyek döntően nem a géoesítésre, hanem az élőmunka hasznosításá­ra éoülnpk. S az is jó. ha az itt és a környéken élők­nek sn'’'fÄlp elhelyezkedési alternatívát tudunk nyúj­tani. T.ehessen vélogntui... Az viszont iaaz. hogy a SokfÄlacirfet aknai”' tovéhh növelni, s úev lát­juk. hogv a fémm.pyrnun- Jrálés. a Voirn”V^c7ÍÍPS é'7-varrás, valamint a tészta- ipar lesz az, amely mind­inkább megizmosodik, te­rebélyesedik. Ellentét a mezőgazda­sággal? Sokkal inkább — opti­mális összhang. Főleg a köznapi élet szintjén, hi­szen számottevő a „vegyes családok” aránya, azoké, ahol a keresők egyike az iparban, a másik a mező- gazdaságban talál munkát. A tsz-ek jobban fizetnek, mint az ipar, de ott nehe­zebbek is a feltételek. Más­részt a szezonális jellegű szőlő- és gyümölcskultúra esetenként a munkáskezek százait igényli, s a helyi üzemek ilyenkor nem zár­kóznak el, hogy egy-két hétre „szabadságolják” al­kalmazottaikat. Másrészt pedig a tsz-ek is keresik az együttműködés lehető­ségeit. A Virágzó Tsz pél­dául, a nők rendszeres fog­lalkoztatása végett, szíve­sen vállalja az autóbusz­ülések kárpitozását. Jó fél évtizeddel ezelőtt még 6—700 dunavecsei járt el a községből, legalább fe­lerészben Dunaújvárosba. Az ingázók száma ma alig haladja meg a kétszázat. Akiket hosszú évek tradíciói kötnek a városhoz, ott ala­pozták meg egzisztenciáju­kat, érthető, hogy tovább­ra sem kívánnak onnan elszakadni. De az újabbko- ri odavándorlás árama meglehetősen elvékonyo­dott. Évente mindössze két- három dunavecsei nyolca­dikos nem tanul tovább. A két tsz az ösztöndíjasok tu. catjait taníttatja a legkü­lönbözőbb intézetekben. Ezek természetszerűleg visszatérnek. Az ipari szakmát tanulók esetében már nem ilyen egyöntetű az összkép, de itt is megfi­gyelhető például, hogy a vasas szakmában végzett fiatal technikusok — du- navecseiek —, mind na­gyobb számban helyezked­nek el a vegyesipari válla­latnál. Az idetelepedéshez, az ittmaradáshoz szorosan kapcsolódó téma — a la­kás. Amíg járási székhely volt Vecse, a lakáshelyzet egyáltalán nem volt vala­mi rózsás. A helyzet azóta sokat változott, ám igazá­ból a küszöbön álló válto­zások az ígéretesek. Amíg a mezőgazdaságban dolgo­zók inkább a családi há­zak építéséhez ragaszkod­nak, addig az ipari mun­kások már egyértelműen a komfortos társasházakkal rokonszenveznek. A ve­gyesipari vállalat most épülő kétszer négylakásos társasháza az első ilyen jellegű próbálkozás. Ám a két- és háromszintes OTP- akcióban épülő 64 lakásos modern lakótélén rajzai, makettjei is elkészültek már. Ez 1975-re meg is valósul. Bizony az előjegy­zett igényeket rangsorolni kellett. Keresem az alakuló munkásélet dunavecsei di­menzióit. Azok a bizonyos „férőhe- Ivek”... E tekintetben me­gint csak nyert a falu. hogv elment a járás. Pil­lanatnyilag nincs enne -"m a bölcsődei, sem az óvodai elhelvezéss»!. Az 1953-ban énült művelődési ház viszont már rég nem felel meg az igényeknek. A „birkahodálynak” csú­folt nagyteremben tartott színházi előadások sem tú­lontúl népszerűek. A ta­valyi hat előadás­ból álló bérletsorozatra ugyan minden bérletet megvettek a vállalatok és a tsz-ek ennek ellenére volt olyan előadás, nem is egy, ahol 80-an is alig jelen­tek meg. Viszonylag kedveltebbek a klubok és a szakkörök. Azonkívül az üzemek csaknem mindegyike szer­vez rendszeres hétvégi or­szágjáró kirándulásokat. Ez a csoportos víkendezés kimondottan népszerű. Eb­ben persze benne van az is hogy Dunavecse, a vala­mikori kedvelt kiránduló- hely az utóbbi pár évti­zedben elveszítette ezt a jellegét — a túloldali ha­józás biztosítása végett az itteni folyampartot mes­terségesen eliszaposították. S időnként a levegő szeny- nyeződését is műszerekkel mérik... A változó életforma együtt jár a megsokasodott szabad idővel, ennek eltöl­tése azonban többnyire megmarad a családi kere­tek között. S ez még any- nyira sem mérhető, mint az életnívó, amelynek ki­egyensúlyozott voltára utal az olyan adatt mint az OTP 18 milliós betétál­lománya, vagy a 102 ma­gán személygépkocsi, s ez utóbbi annyit is jelent, hogy majd minden tizedik vecsei család kocsitulajdo­nos. A falu alatti régi par­cellás szőlőkből alig van már néhány rozzant tőke, s nincs igény — pedig a tanácsnál már erre is gon­doltak — a hobby-kertek kimérése iránt sem. De megközelítőleg húsz olyan család van már, amely vagy Tasson, vagy a Sze- lidi-tónál vásárolt üdülő­telket és épített hétvégi házat. Ügy látszik, aki dunave­csei, az csak a víz közelé­ben érzi jól magát igazán. Hatvani Dániel Lapunk április 11-i szá­mában megjelent „Aki iga­zán szereti városát” cím alatt Gáspár János kecs­keméti nyugdíjas olvasónk számos észrevételét közöl­tük, s valamennyi ezt a tanulságot kínálta: akiiga­zán szereti szűkebb hazá­ját, minden négyzetméte­ren talál érte cselekedni valót. A kritikus észrevé­telek közül néhányban a városi tanács kommunális­költségvetési üzeme érezte magát érdekeltnek, s azok­ra az üzem részlegvezető­je, Darida József a követ­kezőket válaszolta: „Jóleső érzéssel olvastuk Gáspár János elvtársnak a város igazi szeretetétől fű­tött, bíráló szavait. Bár minden kecskeméti így szeretné városát! A szél­nek eresztett fűmaggal kapcsolatos kritika az első pillanatban meghökkentett bennünket. Azt hittük, hogy a Kodály Zoltán té­ri, általunk végzett parko­sításra célzott Gáspár elv­társ. Ezt ugyanis nem érez­tük volna igazságosnak. — Bács-Kiskunból gya­korlatilag megszűnt az el­vándorlás — mondta öröm­mel valamelyik felszólaló a közelmúltban megtartott értekezleten. — Bár úgy lenne! — je­gyezte meg csendesen egyik megyei vezetőnk, de alkal­ma már nem volt a korri­gáló felszólalásra. Mi az igazság valójában, fogyunk vagy szaporodunk, megállt az elvándorlás vagy sem? Mielőtt egyér­telmű választ adnánk rá, előbb egy kis kitérőt te­szünk. Tapasztalataink szerint ugyanis csak keve­sen ismerik a megye de­mográfiai helyzetével ösz- szefüggő tényeket és ten­denciákat. A népszámlálás tükrében Hány ember él a me­gyében ? Erre látszólag nem nehéz a válasz. Az adat megtalálható a statisztikai zsebkönyvekben és egyéb kiadványokban. Az 1970. évi népszámlálás adatai szerint a Bács-Kiskunban jelenlevő népesség —vagy­is a számláláskor ott-tar- tózkodók — száma 572 988 volt. Arról, is tudósítottak bennünket a népszámlálás­ról kiadott előzetes adatok, hogy tíz esztendővel az­előtt 586 084 embert szám­láltak a megyében. Idő­közben a vándorlási kü­lönbözet — az ideköltözők és elvándorlók száma kö­zötti különbség — 22 281 fő, azaz 4,8 százalék vesz­teséget jelentett Bács-Kis- kunnak. S hiába növelte a 15 185 főt kitevő természe­tes szaporodás 2,6 száza­lékkal a lélekszámot, tény­legesen fogyás következett be a népességben. Még­pedig tíz év alatt 13 098 fő, vagyis 2,2 százalék. Mi az a lakónépesség ? A jelen levő népesség — tehát az összeíráskor ott- tartózkodók — felmérő­mért mi, akik mindig a város szépítéséért dolgo­zunk, bizonyára hibázunk is olykor, de az említett­hez hasonló pazarlást nem tűrünk meg. Azóta meg­tudtuk, hogy a Lugossy utcában és a Széchenyi té­ren valakik csakugyan szórtak fűmagot a fák kö­rül keményre taposott földre. Valószínű, hogy va­lamely, e környéken szé­kelő vállalat — sajnos, nem sikerült kideríteni, melyik — próbálkozott ilyen szakszerűtlenül a fü­vesítéssel. A Tanácsköztársaság év­fordulóján, a Rákóczi úti emlékmű előtti virágvá­zukba primula opponicat ültettünk. Ezek üvegházi szobanövények, sem a szél­hez, sem a naphoz nem szoktak hozzá, így a kiül­tetést nem bírják. Mi cse­repestől süllyesztettük le, | s azok a szélveréstől és a 1 napsütéstől mentek tönk­re. A virágok alkalmi jel­leggel, csak az ünnepség­re lettek kiültetve. (A szerk. megjegyzése: Meg­sével egyidőben, 1970. ja­nuár 1-től kezdődően, a rendőrségi bejelentések alapján, az úgynevezett la­kónépesség számát is rend­szeresen méri a statisztika. Tehát az adott közigazga­tási egységben az állan­dóan és ideiglenesen be­jelentett személyek számát. Talán mondani sem kell, hogy amikor a megye tényleges népességét akar­juk megtudni, számunkra ez látszik megbízhatóbb adatnak. A lakónépességgel szá­molva, sajnos, kedvezőtle­nebb a kép, mint amikor a jelenlevő népességgel számoltunk. Az 1970-es — 1971. decemberben kiadott — demográfiai évkönyv szerint 1960. január 1-én 593 300 volt a megye lakó- népessége. A tíz év alatt bekövetkezett természetes szaporodás — kereken vé­ve — plusz 15 200 főt je­lentett, míg a vándorlási különbözet mínusz 40 700, a kettő különbsége 25 ezer fő veszteséget tett ki. (Szemben a jelen levő né­pességgel számoló és az előzőkben említett 13 ezer fővel.) A lakónépességet véve alapul, a megye la­kossága 1970. január 1-én 567 800 fő volt. Mindezt azért volt szük­séges előrebocsátani, mert tájékozatlanságból fakadó­an sokan — még hivatalos helyeken is — csupán a je­lenlevő és nem a lakóné­pességgel számolnak. S mivel a statisztikai adatok­ból már 1965 óta évről év­re majd mindig az derül ki, hogy a jelenlevő né­pesség a megyében 573 ezer fő, egyeseket megtéveszt­het ez a „stagnálás”. A vándorlási különbözet Valójában nem szűnt meg a megye népességének csökkenő tendenciája. Már hosszú ideje évenként mint­egy 2—3 ezer fő a vándor­gondolandó, hogy hasonló alkalmakra nem lenne-e célzatosabb és főleg ol­csóbb az időjárást tűrő nö­vényekkel való díszítés.) Felhasználva az alkal­mat, néhány fájó észrevé­tellel szeretnénk mi is megtoldani Gáspár János elvtárs észrevételeit. Rend­kívül sok a rongálás Kecs­keméten. Például a Mű­kertvárosban március vé­gén részlegünk kiültetett 900 gömbakácot. Közülük idáig 85 darabot tördeltek ki vandál módon. A fásí­tással az új városrész ho­mok- és porszennyeződé­sét akartuk csökkenteni, de úgy tűnik, a munkánk szélmalomharc. A Leninvárosban évente több százezer forintot költ- tünk a parkok rendbeho­zására — eredménytelenül. Az elültetett virágokat, cserjéket, bokrokat szinte frissiben letiporják az ott narkírozó autók. Elfoglal­lak a gyermekjátszótere- két is, holott amúgy is ke­vés és kicsi a gyermekek lási különbözetből eredő veszteség. Tehát ennyivel több az elvándorlók, mint az idetelepülök száma. 1969-ben 3048, 1970-ben 3242, s még 1971-ben is 2087.) Ugyanezt mutatják a la­kónépességre vonatkozó adatok is. Mert míg 1970. január 1-én az említett 567 800 volt a megye lakó- népessége, 1971. január 1-én — ugyancsak a de­mográfiai évkönyv szerint — mindössze 565 600. Te­hát egy év leforgása alatt a fogyás 2200 főt tett ki. A természetes szaporodás viszont évente olyan kis­mértékű — 1970-ben 992 fő volt —, hogy továbbra sem tudja ellensúlyozni az el­vándorlásból eredő vesz­teséget. Lehetne még tovább foly­tatni a variációkat annak bizonyítására, hogy a csök­kenő irányzat még tart, de talán az eddigi adatok is meggyőzőek. Eljárók, ingázók Sajnos, a megyéből eljá­ró munkások számarányá­ra vonatkozóan egyelőre nincsenek hivatalos ada­tok. Az tény, hogy több mint 19 ezer személy van másutt — más megyében — ideiglenesen bejelentve, elsősorban ottani munka- vállalási indokkal. S ebben a naponta eljárók, ingázók még nincsenek benne. Annyi bizonyos, hogy sok ember ideiglenes ván­dorlását meg lehetne szün­tetni, ha számukra meg­felelő itthoni munkaalkal­mat tudnánk teremteni. S ennek egyetlen útja van, a további céltudatos ipar- fejlesztés és telepítés. F. TÓTH PÁL játszását, mozgását szolgáló terület. Nem szólva a ki­csik testi épségének veszé­lyeztetéséről. A gépkocsik karbantartását is itt vég­zik, így minden olajos és lúgos. Lassan a megmaradt növényzet is tönkremegy a sok szennyeződéstől. Április 14-én reggel 7.15 órakor ellenőrzésem során így találtam a Halasi út 5 számú háznál a CU 08—80, CG 16—74, IK 24—35, IB 16—58, CL 40—05, CP 57— 08, a Halasi út 13. számú háznál a CO 32—63, CF 67—63, CU 73—39, CE 18— 63, a Halasi út 15. számú háznál a CG 01—70; az Árpád körúton az IB 52— 86, CM 65—84, CT 91—77 és Cl 14—30 rendszámú gépkocsikat. Szeretnénk, ha a parkok, virágok és a fák megóvá­sa érdekében egyre többen mellénk állnának, hiszen valamennyiünk gyönyör­ködtetését és egészségét szolgálják. Gáspár János elvtársnak pedig ismétel­ten csak a köszönetünket fejezzük ki.” Cikkünk nyomán Bár mindenki így szeretné a városát

Next

/
Oldalképek
Tartalom