Petőfi Népe, 1972. április (27. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-01 / 78. szám

8. oldal 107". április 1, szombat Az utobi évek leghevesebb támadásai Ú jfegyverek a népi erők kezében SAIGON (MTI) Dé'I-Vietnamban a né­pi felszabadító hadsereg tüzérsége és gyalogsága csütörtökön déltől négy év éta a leghevesebb tá­madássorozatot indította a saigoni hadsereg északi védővonala és a középső fennsíkon kiépített állásai ellen. Az amerikai légierő két hét Óta először ismét j bombázta a Vietnami De- ! mokratikus Köztársaság 1 területét. A népi erők példátlanul hevés tüzérségi előkészítés után, amelynek során becslések szerint- 2—5000 j rakéta, ágyúlövedék és [ akna ' hullott a saigoni csa­patok állásaira, két erő­dítmény feladására kény­szerítették őket. A báb­csapatok kénytelenek vol­tak feladni a fegyvermen­tes övezet közelében levő Mai Loc és Holcomb bázi­soké, Jóllehet, az ország észí^i részéből már kivon­ták az amerikai harcoló alakulatokat, az amerikai légierő B—52-es óriásbom­bázók bevetésével, a Ton- kini-öbölben állomásozó hadihajók pedig ágyú tűz­zel támogatták a saigoni alakulatokat. Élénk haditevékenység bontakozott ki a központi fennsíkon is, a három in­dokínai ország határának találkozása közelében, ahol a szabadságharcosok szin­tén nagy szabású tüzérségi előkészítés után rohamoz­tak. Megfigyelők rámutatnak, hogy a népi erők a dél­vietnami hadszíntéren csü­törtökön első ízben beve­tettek 130 és 152 millimé­ter űrméretű lövedékeket is. Az amerikai parancs­nokság pénteken közölte, hogy Laosz felett a népi erők ismét lelőttek egy szállító repülőgépből át­alakított és gyorstüzelő géppuskákkal ellátott amerikai harci gépet. A tizenöt főnyi legénység ej­tőernyővel kiugrott és megmenekült Nincs bizonyíték Csütörtökön a vád há­rom tanújának kihallgatá­sával folytatódott a kali­forniai San Jóséban az Angela Davis ellen folyó per. A hírügynökségek egyhangúlag azon az ál­lásponton vannak, hogy az elhangzott tanúvallomások komolyan megingatták a vád állásait, s nem szol­gáltattak bizonyítékot ar­ra, hogy San Rafael-i két­ségbeesett fogolyikiszabadí- tási kísérletért felelősség terhelné a Soledad fivéreket, vagy Angeli Da- vist, akinek neve el sem hangzott a San Rafael-i bíróság épületében. A következő tanúk ki­hallgatására a húsvéti ün­nepek miatt csak hétfőn kerül sor. (AFP, UPI, AP) Á helytartó megérkezett Sß A régi római biroda­lomban mindig nagy ese­mény volt, ha egy-egy provinciába megérkezett a ■ központi kormányzat gyakorlatilag teljhatalmú képviselője, a helytartó. Sok függött tőle, renge­tegen találgatták, vajon az erős kéz híve, vagy inkább olyan politikus, aki lazábbra hagyja a gyeplőt. A huszadik században természetesen nem eny- nyire izgalmas a hely­tartó személye, hiszen a távolságok kisebbek let­5*Ö(Ol3hoVßs tek és hála a korszerű távközlési eszközöknek, minden lényeges ügyben meg lehet kérdezni a központot. Mégsem túl­zás azt állítani; az, amit Észak-írországban mosta­nában éreznek az embe­rek, valami olyasmi le­het, amikor Róma vala­melyik leigázott, de szün­telenül nyugtalan tarto­mánya várta a helytar­tót. William Whitelaw, a londoni kabinet teljhatal­mú megbízottja, valami­vel kellemesebben hang­zó protokoll elnevezéssel az észak-ír ügyek minisz­tere, a brit királyi légi erő egyik különgépén megérkezett Belfastba. Érkezését eredetileg ké­sőbbre tervezték, de Lon­donban úgy látták, nem árt, ha a helytartó a leg­különbözőbb érzelmeket felkorbácsoló húsvéti ün­nepeken a provinciában tartózkodik. Az előzmények közis­mertek. Anglia sem ka­tonailag, sem politikailag nem volt képes pacifi- kálni az elméletben az ország szerves részét ké­pező, de önkormányzat­tal bíró Ulstert. Egymást követték az IRA, az ír köztársasági hadsereg év­tizedes harcokban meg- edzett illegális katonái­nak rajtaütései, robban­tásai és számos nyugati lap már „Anglia Viet­namjának” nevezte Észak­írországot. London bizonyos érte­lemben kétségtelenül két tűz közé került. A kato­likus tömegek a problé­mák gyökerének orvoslá­sát követelték, a protes­táns szélőségesek pedig még kegyetlenebb leszá­molást az IRA-val és ál­talában, a katolikusokkal. Ebben a helyzetben szü­letett meg a Downing Street döntése, amely el­törli Ulster eddigi auto­nómiáját és közvetlenül London kezébe adja Észak-írország irányítá­sát. De mit old meg ez a döntés? Egyelőre csak annyi biztos, hogy a helytartót mind a protestánsok, mind a katolikusok — bár homlokegyenest el­lentétes okokból — ha­raggal fogadták. j JUVJ ' * ­0iili!ieHfen és barátságosan BERLIN, NYUGAT-BER­lin: ' A pénteki napon — mun- kaszüpet lévén mind az NDK-ban, mind Nyugat- Berlinben — megindult a látogatók árádata Nyugat- Berlmből. A nyugat-berlini Telegraf című lap pénteki száma ezt a címet adja a látogatásokról szóló beszá­molójának: „Gördüléke­nyei! és barátságosan”. A nyugát-berlini lapok kieme­lik, hogy a Springer-sajtó- nál-vagy a Deutsche Welle rádióadónál alkalmazott nyugát-berlini újságírók is megkapták a határátlépési engedélyt az NDK hatósá­gaitól. Walter Sickert, a nyugat­berlini SPD parlamenti csoportjának elnöke, a nyu- gat„berlini szakszervezetek elnöke is ' átlátogatott az NDK fővárosába, sőt felke­reste a „vörös városházát”, a berlini magisztrátus épü­letét is. Amint erről a Der Tagesspiegel című nyugat- berlini lap beszámol, a vá­rosházán Sickertnek előzé­kenyen megmutattak min­dent, amit csak látni kí­vánt. Sőt, mivel az élet né­ha különös eseteket produ­kál, Heinrich Lummer, a nyugat-berlini CDU parla­menti frakciójának elnöke, az NDK mostani, egyoldalú akciójának egyik legheve­sebb támadója, ugyancsak élt a lehetőséggel és felke­reste a demokratikus Ber­lint. Klaus Schütz, nyugat- berlini kormányzó polgár- mester „próbautat” tett az NDK-n keresztül a Nyugat- Berlinből az NSZK-ba ve­zető egyik tranzitúton és vissza, s Nyugat-Berlinbe való hazatérése után ő is elismerő szavakkal szólott az NDK hatóságai részéről tapasztalt nagyvonalúságról és előzékenységről. (MTI) CsaÜakezSank az IitlerszpatnyikfiQZ Rapai Gyula, a Magyar Népköztársaság moszkvai rendkívüli és meghatalma­zott nagykövete pénteken délelőtt a szovjet kormány­nál letétbe helyezte az In- terszputnyik nemzetközi űrtávközlési rendszer és szervezet létrehozásáról szóló megállapodás magyar ratifikációs okmányát. Az okmányt I. N. Zemszkov, a szovjet külügyminiszté­rium főtitkára vette át. Tizennyolc áldozat A Politika című belgrádi napilap pénteki számában újabb — mint közli, meg­bízható forrásból szárma­zó, de hivatalosan meg nem erősített — számada­tokat közöl a Jugoszláviá­ban csütörtök estig tör­tént feketehimlő megbete­gedésekről. Ebből kitűnik, hogy eddig 131-en beteged­tek meg és közülük 18-an haltak meg. Koszovo tartomány 91 (11), Belgrád 29 (5), Csacsak 9 (1), Növi Pazar 1 (1), Plav (Crna Gora) 1. A lap közlése szerint az újabb megbetegedések — az egy Crna Gora-it kivé­ve — a már elkülönített személyek között jelent­keztek. A Crna Gora köz­társaságban levő Plav helységben (Koszovo tarto­mány közvetlen közelében) a betegséget egy 52 éves földműves kapta meg. Izraelt kényszeríteni kell Szadat beszéde KAIRO (MTI) Anvar Szadat egyiptomi elnök csütörtökön fontos politikai kérdésekről nyi­latkozott egy Alexandria közelében levő légitámasz­pont tisztjei és katonái előtt. „Nagyon bonyolultnak” mondotta a mostani hely­zetet, de hozzátette: ez nem jelenti, hogy Egyip­tom ölbe tett kézzel szem­léli a fejleményeket. Meg­erősítette azt a korábbi megállapítását, hogy a megszállt területek csak fegyveres harccal szerezhe­tők vissza­Elmondotta ezután, hogy Egyiptom saját kezébe akarja venni a modern fegyverek gyártását, mint­hogy Izrael is jogot kapott az Egyesült Államoktól Phantom mintájú gépek előállítására. Közölte, hogy a szíriai és líbiai vezetők­kel megállapodást írt alá erre vonatkozóan. Az egyiptomi elnök hosz- szan beszélt Husszein jor- dániai! király Egyesült Arab Királyságának tervéről. Megállapította, hogy a terv amerikai ihletésű, „ki­árusítja a palesztinok ér­dekeit”, „a palesztin prob­léma alapjait robbantja fel” ugyanis, tette hozzá. Ha a terv megvalósul, Iz­rael léte megszilárdul, elis­mert állam lesz, amely együtt j él Husszein Egyesült Arab Királyságával. „Ak­kor viszont, Egyiptom és Izrael problémája egyszerű határkérdés lesz, s az iz­raeliek a Sinai-félsziget egyes részeit és Sharm-el- Sheikh-et fogják követelni kivonulásuk fejében”. Amerika e manőverekkel el akarja érni, hogy Egyip­tom is „minden áron” bé­két kössön — mondotta Szadat, (Reuter, UPI) Megkezdték a vizsgálatot Hatvan napon belül je­lentést kell tennie annak a 13 tagú különbizottságnak, amelyet a chilei parlament csütörtökön jelölt ki az ITT amerikai konszern és a CIA amerikai hírszerző központ chilei aknamunkájának ki­vizsgálására. A bizottság ki­jelölésére Jack Anderson amerikai újságíró múlt hé­ten közölt leleplező adatai nyomán került sor. Tanácskoznak a kubai ifjúkommunisták Havannában folytatja munkáját a kubai ifjúkom­munisták szövetségének II. kongresszusa. Jaime Crom- bet főtitkár beszámolója után a kongresszus munka- bizottságokban tanácskozik. A napirenden szereplő kér­dések: a fiatal nemzedék marxista—leninista és ha­zafias szellemben való ne­velése. az ifjúság aktív részvétele a szocialista tár­sadalom építésében, a ha­za védelmi képességének erősítése. Megnyílt a Finn KP XVI. kongresszusa Pénteken a finn főváros­ban megnyílt a Finn Kom­munista Párt XVI. kong­resszusa. amelynek munká­jában mintegy 500 delegá­tus vesz részt. Jelen van­nak a testvéri kommunista és munkáspártok képvise­lői, köztük az SZKP kül­döttsége Arvid Pelsének, az SZKP KB PB-tagjának ve­zetésével. Áremelkedés Franciaországban A jövő héttől kezdve csaknem tíz százalékkal, li­terenként kilenc centimmal, emelik a tei órát Francia- országban, Ugyanakkor az államvasutak 3.8 százalék­kal emeli a teherszállítási tarifát, ami minden bizony­nyal további áremelkedése­ket idéz elő. A tej árának emelésén kívül további emelkedések várhatók az élelmiszeráraknál. annak következtében, hogy a Kö-| zös Piac minisztertanácsai legutóbb a mezőgazdaságii árak általános emelését ha­tározta el. Grecsko Titónál Joszip Broz Tito marsall, a jugoszláv néphadsereg fő-J parancsnoka, pénteken Biúo-j niban fogadta Andrej] Grecsko marsallt, a Szovjet-! unió honvédelmi miniszte­rét. A felek baráti megbe-! szélést tartottak. Találko­zójukon jelen volt Ljubi-j csics hjadseregtábornok, ju goszláv nemzetvédelmi mi-] niszter, valamint V. íj Sztyep&kov belgrádi szov-1 jet nagykövet ENSZ-tisztviselők Kínában Manuel- Perez Guerreroj az ENSZ kereskedelmi és fejlesztési értekezletének (UNCTAD) főtitkára, vala-j mint helyettese, Moses Adebahjo csütörtökön estk repülőgépen baráti látoga-j tásra Kínába érkezett. Csak húsvétra engednek a pórázon Az államcsínykísérleti miatt Salvadorban elren-| delt kijárási tilalmat csü-] törtökön, tekintettel- a hús­véti ünnepekre, felfüggesz­tették, de hétfőn visszaál­lítják -j—, jelentette be Fi­del Tílres tábornok, had­ügyminiszter. Ügyesebben kellett volna hazudni LA PÄZ (MTI) Hírügynökségi jelentések szerint a bolíviai kormány szerdán 119 szovjet állam­polgárt felszólított az or­szág elhagyására. A hírrel kapésolatban nyilatkozott a Szovjetunió La Paz-i nagy­követe. A nyilatkozatból ki­derül', milyen átlátszó pro- pagafldatrükk ez a provo­katív, intézkedés! A '-'nagykövet rámutatott a bolíviai követelés képte­lenségére az országban ugyanis'.összesen mintegy negyven szovjet követség! alkalmazott tartózkodik. Mint az újságírókkal közöl­te, a kiutasítottak listája az egyik dolgozó négyéves kis­lányának nevével kezdődik és számos olyan szovjet ál­lampolgár szerepel rajta, akik valamikor ugyan jár­tak Bolíviában, de már évekkel ezelőtt elhagyták az országot. A kiutasítottak listáján szerepel például Jevgenyij Jevtusenko, a ne­ves szovjet költő, aki a múlt évben rövid ideig tartóz­kodott csupán Bolíviában. A nagykövetség aligha tel­jesítheti a kormány köve­telését, mivel ha yalameny­nyi alkalmazottja, a nagy­követtől a sofőrökig, a csa­ládtagokkal együtt elhagy­ja az országot, még mindig huszonhéttel kevesebben lesznek, mint ahányat tá­vozásra szólított fel Banzer szélsőjobboldali kormánya. A nagykövet rámutatott arra, hogy a bolíviai kor­mány döntésében súlyos fe­lelősség terheli a fanatiku­san kommunistaellenes új­ságírókat, akik már hosz- szabb ideje szovjetellenes kampányt folytatnak. (Reu­ter, AP, AFP) Vattába csomagolt oáslpáica A Zsenmin Zsipao kom­mentátora, akiben a meg­figyelők általában magas rangú kínai vezetőt sejte­nek — a VDK és a DIFK álláspontját visszhangozva csütörtökön és pénteken is külön cikkben bírálta „az amerikai imperializmust” — anélkül azonban, hogy Nixon amerikai elnök ne­vét egyszer is említette vol­na. Az első kommentár az Egyesült Államokban meg­rendezett „hadifogoly hét­tel”, a másik a párizsi ér­tekezlet felfüggesztésével kapcsolatban szögezte le a kínai nézetet — de, míg a lapban ugyancsak ismerte­tett vietnami állásfoglalá­sok kifejezetten kiemelik Nixon személyes felelőssé­gét is, a kínai hírmagyará­zó általában az „amerikai kormányról” és az „ameri­kai imperializmusról” szól. Ez a különbségtétel kö­vetkezetesen érvényesül a kínai sajtóban Nixon pe­kingi látogatása óta. A pe­kingi állásfoglalások rámu­tatnak, hogy amennyiben a washingtoni kormányzat „valóban meg akarja olda­ni a vietnami kérdést” el kell fogadnia a DIFK és á VDK javaslatait. „Ameny-i nyiben az amerikai kor-' mány továbbra is kitart á párizsi értekezlet aláakná- zására irányuló durva ma­nővere mellett, még súlyo-’ sabb vereséget fog szenved-; ni” — hangsúlyozza a pén­teki kommentár. A kínai; sajtó bőségesen idézi a? amerikai kormányzatot el-’ ítélő külföldi nyilatkozató-' kát, de saját véleményét visszafogottabb megfogal­mazásban fejti ki és tartóz-1 kodik Nixon személyes megbélyegzésétől. (MTU

Next

/
Oldalképek
Tartalom