Petőfi Népe, 1972. február (27. évfolyam, 26-50. szám)

1972-02-01 / 26. szám

2. oldal 1972. február 1, kedd Pakisztán hazánkkal is meiszakította diplomáciai kapcsolatait A Magyar Népköztársa­ság Külügyminisztériumá­hoz érkezett jelentés sze­rint a pakisztáni külügy­minisztérium közölte, hogy Pakisztán megszakítja dip­lomáciai kapcsolatait Ma­gyarországgal, miv^t , ha­zánk független, .. szuverén államként elismerte a Bangla Desh-t. ■ A Magyar Népköztársa ság és Pakisztán között az elmúlt években kölcsönö­sen előnyös, jó kapcsola­tok alakultak ki, fejlődött a két nép barátsága. A pa­kisztáni kormány döntését ezért sajnálatosnak tartjuk és kifej ezzük reményünket, hogy a pakisztáni vezetés mielőbb felülvizsgálja ál­láspontját. Ez ideig 17 ország — In- di^ Bhutan, NDK, Mongó­lia, Bulgária, Lengyelor­szág, Biurma, Nepál, Ju­goszlávia, Szovjetunió, Csehszlovákia, Magyaror- szfy, Ciprus, Ausztrália, Űj^Zéland, Kombodzsa, Fidzsi — ismerte el a Bangla Desh-t. További hat Ország — Finnország, Dá­nia, Svédország, Norvégia, Ausztria, Barbados — el­vi döntést hozott az elis­merésre. A Bangla Desh-t elisme­rő országok közül Pakisz­tán kilenccel — India, Bhu­tan, Bulgária, Mongólia, Lengyelország, Jugoszlávia, A testvéri eszmecsere elé A Német Demokratikus Köztársaság fővárosában nagy várakozással tekinte­nek az NDK Erich Ho- necker vezette párt- és kormányküldöttségének kü szöbön álló magyarországi látogatása elé. A Német Szocialista Egy­ségpárt tavaly júniusban megtartott VIII. pártkong­resszusa, illetve az NDK új kormánya megalakulása óta ez az első alkalom, hogy legmagasabb szintű, kétoldalú eszmecserére ke­rül sor a Magyar Népköz- társaság és a Német De­mokratikus Köztársaság vezetői között Az NDK fővárosában hangsúlyozzák, hogy a Ma­gyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köz­társaság között valameny- nyi nemzetközi kérdésben teljes a nézetazonosság. Az NDK párt- és kormány- küldöttségének magyaror­szági látogatása még job­ban aláhúzza majd a fe­lek egyetértését s fontos láncszeme lesz a szocialis­ta államközösség egyre erőteljesebben kibontako­zó politikai-diplomáciai offenzívájának. Berlinben aláhúzzák, hogy a legkü­lönbözőbb nemzetközi szer­vezetekben, amelyeknek a Német Demokratikus Köz­társaság egyelőre még nem tagja, a Magyar Népköz- társaság harcol az NDK érdekeinek védelméért. Ép­pen ezért azt várják, hogy a mostani baráti látogatás további jelentős lépés lesz olyan fontos akciók gyor­sabb előkészítéséhez, mint az európai biztonsági kon­ferencia, vagy az ENSZ nemzetközi környezetvédel­mi konferenciája, amelyen a Német Demokratikus Köztársaságnak teljes jogú tagként kell jelen lennie. Berlinben örömmel ve­szik tudomásul, hogy ki­tűnően fejlődnek a két fél gazdasági kapcsolatai is. A Német Demokratikus Köztársaság a Magyar Nép- köztársaságnak a Szovjet­unió után második legna­gyobb külkereskedelmi partnere, s külkereskedel­mében — a Szovjetunió, Lengyelország és Cseh­szlovákia után — Magyar- ország a negyedik helyet foglal ja—el. - A mostani ba­ráti látogatás nyilván szin­tén számos új momentu­mot' hóz teáid ebben a vo­natkozásban is. Mindkét fél egyre na­gyobb jelentőséget tulajdo­nít annak, hogy a" két or­szág állampolgárai mind jobban megismerjék egy­mást, egymás országát. Ez­zel kapcsolatban aláhúz­zák annak az évek óta tar­tó nagyarányú akciónak a sikerét, amelynek során immár csaknem 15 000 ma­gyar ifjúmunkás dolgozott és dolgozik, képzi tovább magát az NDK-ban. Az NDK párt- és kor­mányküldöttségének ma­gyarországi útját Berlin­ben korántsem tekintik egyszerű protokoll-látoga- tásnak, hanem olyan test­véri eszmecserének, a né­zetek és az akciók olyan újabb koordinálásának, amely az élet legkülönbö­zőbb területein meghozza majd gyümölcsét. Ciprus, Csehszlovákia, Ma­gyarország — megszakítot­ta diplomáciai kapcsolatait. Azon országok külképvise­lete, amelyekkel Pakisztán a diplomáciai kapcsolatokat megszakította, egyelőre ál­lomáshelyükön maradtak és folytatják diplomáciai te­vékenységüket • Zulfikar Ali Bhutto pa­kisztáni államfő vasárnap este Rawalpindiben tartott sajtóértekezletén bejelen­tette: jóllehet országa kilép a Brit Nemzetközösségből, diplomáciai kapcsolatait nem fogja megszakítani Nagy-Britanniával és a nemzetközösség más tag­országaival, amelyek elis­merik a Bangla Desh Népi Köztársaságot. Bhutto ezt követően — a Kínai Népköztársaság kormányának meghívására — hétfőn kétnapos, hivata­los látogatásra Pekingbe érkezett. A pekingi repülőtéren a Kínai Népköztársaság kor­mányának magas rangú személyiségei — így Csou En-laj, az Államtanács el­nöke, Je Csien-jing, a Kí­nai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága katonai bizottságának alelnöke, Li Hszien-nien, az Államta­nács alelnöke, és Csi Peng- fej külügyminiszter — üd­vözölték a pakisztáni köz- társasági elnököt. A karachi rádió közlé­se szerint Bhutto pekingi tárgyalásain egyebek köz'' * szó lesz a hinöusztáni fél­szigeten kialakult helyzet­ről és a két ország gazda­sági kapcsolatairól. Á brit vérengzésnek következményei lesznek Felszólítás sztrájkra — a temetésig LONDON Londoni vélemények sze­rint a brit ejtőernyősök lö­völdözésének, amely vasár­nap délután az észak-íror­szági Londonderryben egy betiltott polgári felvonulás résztvevői közül tizenhá­rom embert megölt és ti­zenhetet megsebesített, mélyreható következményei lesznek az ellenzék poli­tikájában és a kormány észak-írországi stratégiájá­ban. Az angol kormány egyelőre nem döntött to­vábbi lépéseiről. A hétfő reggeli angol lá­pok egy része szemtanúkra hivatkozva, kétségbe von­ja a hadseregnek az inci­densről terjesztett verzió­ját. A Financial Times ri­portere arról számol be, hogy az incidens időpont­jában hallottak ugyan lö­véseket, de senki sem hal­lotta azt az 50—80 lövést, amit az angol katonák ál­lítása szerint leadtak rá­juk. Nem hallották a plasz­tikbombák durrogását sem. Időközben derült ki, hogy az IRA, a betiltott ír re­publikánus hadsereg provi­zórikus szárnya meg is til­totta tagjainak, hogy fegy­ver legyen náluk, ha ott lesznek a vasárnapi felvo­nuláson. Londonderry Bogside és Creggan negyedét egész éj­jel járták a katonai őr já­ratok, de az újabb össze­csapásra már nem került sor. A karhatalom átkutat­ta az elhaladó kocsikat. Különböző pontokon fel­S ürgét az IdS üz eorápal biztonságról tanácskoznak A finn fővárosban foly­tatja munkáját a Béke-vi- lágtanács elnökségének ki­bővített ülésszaka. A részt­vevő küldöttségek felszóla­lásaikban a legnagyobb fi­gyelmet az európai bizton­ság és együttműködés kér­désének szentelik. így P. Lipponen, a Finn Szociál­demokrata Párt nemzetközi osztályának titkára hangoz­tatta, hogy a jelenlegi kö­rülmények között az Idő sürgeti az európai bizton­sági értekezlet előkészítését, pdvözölte a Varsói Szerző­dés Politikai Tanácskozó Testületének prágai érte­kezletén elfogadott határo­zatokat, amelyek — mint mondotta — „történelmi je­lentőségűek az európai bé­ke szempontjából. A BVT és az ENSZ, vala­mint más nemzetközi szer­vezetek közötti együttmű­ködés további kibővítéséről beszélt. L. Luccatto, az olasz képviselőház alelnöke és Baltra Cortes chilei sze­nátor. Az olasz felszólaló síkraszállt az NDK és az NSZK felvételéért a világ szervezetbe. Teljes holdfogyatkozás A Szovjetunió távol-ke­leti részén fekvő Primőrje körzetének lakói vasárnap 37 percig tartó teljes hold- fogyatkozást figyelhettek meg. A Hold helyi idő sze­rint 20.35 perckor a Föld árnyékába került. A Hold fényessége mintegy tízez­redrészére gyengült a meg­szokotthoz képest. A beár­nyékolt Hold-felszínen jól láthatók voltak egyes rész­letek, többek között — holdtengerek is. Vulkánok nyomai A Mars körül keringő Mariner—9 amerikai űrál­lomás vasárnap újabb fény- képfelvételeket juttatott el a földi irányítóállomásra. Az egyik felvételen jól lát­ható, hogy a kőtörmelék­dombocskák simább olda­lain lavinanyomokra utaló képződmények vannak. A Mariner—9 folytatja a vö­rös bolygó feltérképezését. A kísérlet során eddig nyert egyik legjelentősebb felfe­dezés az volt, hogy a Mars­nak valamikor működő vul­kánjai is voltak. A bolygó geológiailag valószínűleg a Földhöz hasonlóan alakult ki. Provokáció Megsértette a Koreai Né­pi Demokratikus Köztársa­ság légiterét január 28-án egy Dél-Koreából felszállt amerikai repülőgép — je­lenti az AFP a KGNA-hír- ügynökségre hivatkozva. A KGNA hangsúlyozza, hogy íz a tizedik ilyen jellegű provokáció, amióta Dél-Ko-; reábankét hónappal ezelőtt kihirdették a rendkívüli ál­lapotokat. Indul a TU—154 Az AEROFLOT szovjet légiközlekedési vállalat ter­ve szerint még az idén meg­kezdi repülését az új, TU— 154-es típusú lökhajtású re­pülőgép, amely 164 utas szállítására képes. Az új ötéves terv idősza­kában az AEROFLOT nem­zetközi forgalma mintegy háromszorosára növekszik. A szovjet légiközlekedési vállalat gépei jelenleg 62 európai, ázsiai, afrikai és amerikai országgal tarta­nak fenn rendszeres jára­tot. A főtanácsadó megy? A Newsweek című ame­rikai politikai hetilap fel­tevése szerint Henry Kis­singer, az elnök nemzetbiz­tonsági főtanácsadója talán még az idén lemond tiszt­ségéről, akkor is, ha Nixont újjáválasztják. Fagyhalál Vasárnap tizennégyen megfagytak Iránban; több hegyi lakost eltűntnek nyil­vánítottak, a hófúvások kö­vetkeztében több ezer gép­kocsi elakadt az országuta­kon. Börtönörök lázadtak fel Nemcsak a foglyok lázad­nak, a börtönőrök is; egy montreáli fegyház 385 őre vasárnap a kantinba zárta húsz elöljáróját, hogy ezzel adjon nyomatékot állás­pontjának a kormánnyal folytatott bérvitában. tűntek az IRA hangszó­rós gépkocsijai és azt ta­nácsolták a lakosságnak, ne mozduljon ki otthonából. Az IRA mindkét szárnya a temetésig tartó általános sztrájkra szólította fel Észak-írország népét. Felkérték a szülőket, hogy már hétfőn se küld­jék gyermekeiket iskolába. Sokan hitelt adnak az IRA-nak, amikor bosszút igér. Hétfőn az IRA hivata­los szárnya is riadókészült­ségbe szólította a hozzá tar­tozó íreket. A politikai helyzet forr- ponton van. Brian Faulk­ner észak-ír kormányfő a polgárjogi mozgalomra pró­bálta hárítani a felelőssé­get. Jack Lynch, az ír Köz­társaság miniszterelnöke vasárnap este negyedórás telefonbeszélgetést folyta­tott Edward Heath-szel. A beszélgetés eredményeként Dublinban rendkívüli mi­nisztertanácsi ülést hívtak össze. Az Ír Köztársaság kormánya — mint közölték — megdöbbenéssel és le­sújtva értesült arról, hogy Londonderryben válogatás nélkül tüzeltek ír polgári személyekre. Conway bíbo­ros, egész Írország érseke szintén megdöbbenését fe­jezte ki és vizsgálatot kö­vetelt. Elhalasztották a döntést De nincs is tárgyalási alap JERUZSÁLEM (MTI) Az izraeli kormány szo­kásos vasárnapi ülésén nem hozott döntést arról, felve­szi-e Jarringgal a tárgya­lásokat a Szuezi-csatorna megnyitásának lehetőségé­ről. Kiszivárgott hírek sze­rint azonban küszöbön áll a döntés: mihelyt Izrael megbizonyosodik arról, hogy az Egyesült Államok nem támaszt politikai fel­tételeket az Izraelbe irá­nyuló fegyverszállításokkal kapcsolatban, Tel Aviv ki­jelenti: kész tárgyalni Jar­ringgal, illetve Jarring ré­vén Egyiptommal,;. ,• r A bőséges hírügynökségi beszámolók egy szóval sem térnek, ki, arra, mit szól ehhéz .Egyiptom. , Á -r Irnlfpi kormány — mint ismeretes — a közel-keleti válság részleges — vagyis a Szue- zi-csatornára vonatkozó — rendezéséről csak úgy haj­landó tárgyalni, ha a má­sik fél a részmegállapodást az átfogó rendezés eleme­ként. annak bevezetéseként fogadja el, s ha az egész rendezéssorozat keretét a Biztonsági Tanács határo­zata szolgáltatja. Golda Meir izraeli mi­niszterelnök legfrissebb nyi­latkozatában — amelyet a vasárnapi New York Ti­mes közölt — csupa olyan kijelentés olvasható, amely homlokegyenest ellenkezik az egyiptomi állásponttal. Izrael semmiféle visszavo­nulást „nem vesz fontoló­ra”. — hangoztatja egye­bek közt Golda Meir nyi­latkozata. A nyilatkozat­tal egybevág az a Jeruzsá­lemből érkezett hír, amely szerint az izraeli megszálló hatóságok elrendelték, hogy március 26-án. illetve má­jus 2-án Jordánia meg­szállt keleti országrészének 24 városában és községé­ben tartsanak helyhatósá­gi választásokat. Jasszer Arafat, a Palesz­tinái Felszabadítási Szerve­zet elnöke Algírban élő honfitársai előtt kijelentet­te: az izraeliek által ren­dezett választások sikere a gerillamozgalom „végső ve­reségét” jelentené. Ramallahban. Hebron- ban, Jerikóban. Nablusz- ban és a többi nagy, pa- lasztinaiak lakta ciszjordá- niai településen 1967 előtt tartottak utoljára helyha­tósági választásokat. Pillantás Afrikára 6. „Szervusztok kongóiak!” A Kongói Népi Köztár­saságba érkezésünk harma­dik napján delegációnk két belföldi különrepülőgépen elutazik Brazzaville-ből, az Atlanti-óceán irányában 200 kilométerre fekvő, 15 ezer lakosú Jacob városka határába. A táj olyan, mint a mi dunántúli dombvidé­künk, s végül hegyvonula­tokkal körülhatárolt síkság következik, amelyen — a repülőgépről jól látni — széles dűlőutakkal négy­szögletekre szabdalt zöldel­lő parcellák sorakoznak egymás mellett. A repülőtér amolyan me­zei létesítmény. A fel-, il­letve leszálláshoz szükséges pálya betonját ledöngölt vörösagyagos föld helyette­síti. Ám ez nem akadá­lyozza meg a kitűnő piló­tákat abban, hogy zökke­nőmentesen „rakják” föld­re a két gépet. A váróte­rem: néhány faoszlop, s rajtuk cukornád szárából készült „zsúptető”. Felnőttek tömege, s tor­namutatványokkal kedves­kedő úttörők fogadnak ben­nünket. Ezt követően autó­kon nekivágunk a Kaye-i cukornád- és földimogyoró­ültetvények dűlőútjainak. Kilométerekre a lakott helységektől cukornád- kunyhója előtt feszes vi- gyázzban áll egy idős férfi, a zakóján három kitünte­tés, s katonásan tiszteleg delegációnknak. (Kitünteté­seit valószínűleg a függet­lenségi harcokban való helytállásáért kapta, s most talán ő az egyik hatalmas ültetvényparcella felügye­lője.) Rekkenő hőségben összesen 64 kilométer utat teszünk meg autón, miköz­ben meglátogatjuk az ültet­vények két cukorgyárát, s egy földimogyoró-olajat sajtoló üzemet. Szakembe­reink szerint utóbbiban ál­lítják elő a világ egyik leg­jobb minőségű étolaját Előző írásomban említet­tem, hogy a francia tőke milyen jelentős szerepet játszik még a kongói gaz­dasági életben. Ez az em­lített három üzemben any- nyiban észlelhető, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom