Petőfi Népe, 1972. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-13 / 10. szám

%. oldal 1972. Január IS., csütörtök Az idegenforgalom mérlege Személy- és járműforgalom Kelebián Több mint fél millió személy- és háromszázezer vagon forgalma volt az elmúlt évben a kelebiai határállomásnak. A for­galmi mérleg szerint 1971- ben a korábbi évhez vi­szonyítva 73 818 fővel csökkent a személyforga­lom, a ki- és beléptetett vagonok száma pedig 32 841-el növekedett. Az utasforgalom mintegy 10 százalékos csökkenése a jugoszláv állampolgárok­kal szemben bevezetett új vámtarifa alkalmazásával függ össze. A vagonforga­lom növekedését pedig a Budapest—Kelebia közötti vasútépítés befejezése in­dokolja. Az útlevéllel utazók ösz- szetétele is figyelemre méltó. A határállomáson be- és kiléptetett szemé­lyek 25—30 százaléka ju­goszláv, 40 bolgár, szovjet, lengyel, magyar és cseh­szlovák, 30 százaléka pe­dig a világ többi orszá­gainak állampolgáraiból (108 féle állampolgárságú) tevődik ki. A legnagyobb forgalom augusztusban volt, de a vonatok túl­zsúfoltsága mind Magyar- ország, mind Jugoszlávia nemzeti ünepeinek idősza­kára is jellemző. Hogy a ki- és belépésre jelentkező személyek és vonatszerelvények mennyi ideig várakoznak az állo­máson, az jelentős mér­tékben az útlevélkezelő határőrök munkájától is függ. Berényi Bálint ha­tárőr főtiszt tájékoztatója szerint: Az útlevélkezelők megfelelő udvariassággal, és kulturáltsággal, pontos­sággal és gyorsasággal lát­ják el feladatukat. Egyes, ünnepek előtti napokon viszont a vonatok annyira zsúfoltak, hogy a határ­őrök nehezen tudnak az utasok tömegében dolgoz­ni. A közelmúltban for­dult elő például, hogy az egyik határőr, amikor a vagonban befejezte az út­levelek ellenőrzését, csak az ablakon keresztül tudta elhagyni a szerelvényt. És a határőrök, pénzügyőrök gyors munkáját más nem éppen kívánatos jelensé­gek is zavarják. Jól tudjuk, hogy az ENSZ 1967-ben kiadott jel­szava (Az idegenforgalom útlevél a békéhez) jelenleg is érvényes. A más népek­hez közeledés adta lehető­ségekkel néhányan az el­múlt esztendőben is visz- szaéltek, ami a határőrök és a pénzügyőrök munká­ját is bonyolította. Külön­böző állampolgárságúak részéről ugyanis tavaly is előfordultak áru- és deviza­bűntettek. A pénzérmék és papírpénzek, aranytal- lércik, nemesfémek stb. csempészéséhez előszere­tettel választják rejtek­helyként a csomagokat, sa­ját fehérneműjüket, a nők a melltartójukat stb. Bi­zonyos nyugati körök kép­viselői az embercsempé­szettel sem akarnak fel­hagyni. Ilyen célra hami­sított okmányokat igyekez­nek felhasználni. Akik pe­dig útlevél hiányában kí­sérlik meg a határon való be- vagy kilépést, legin­kább a vagonok padláste­rében, fékbódékban, a ten­gelyen (forgózsámolyon) vagy más módon próbál­koznak. A határőrök éber­ségét azonban nem köny- nyű kijátszani. A kelebiai határőrök és pénzügyőrök is vallják: Örömmel lát­ják a hazánkba látogató külföldieket, de a tiltott rakománnyal, hátsó gon­dolatokkal és célokkal ér­kezőknek és távozni aka­róknak máshol garantál­ják a nyugodalmas pihe­nést. Gazsó Béla Diagnózis és orvoslás II. „Beteges” beruházások Cikksorozatunk első ré­szét azzal zártuk: i>im mindig az a célszerű, ami költséges. Ám ez az állí­tás a kórházi beruházáso­kat illetően oly módon igaz, hogy az elsődleges követelmény a korszerűség. És e követelményből en­gedni — költségmegtakarí­tás címén — oktalan és ér­telmetlen dolog; következ­ményeiben nagyon megdrá­gul. Sajnos, erre nem kevés példa akadt a megyében az utóbbi néhány év során. E gyakorlatot a NEB jelentése a „tudatos alátervezés” fogalmával je­löli. Az összkép a beruhá­zási politika bonyolult ösz- szetevői mentén rajzolódik ki. A kórházat — „humán” befektetésről lévén szó — nem kötik a gazdaságos üzemeltetés feltételei. E látszatigazság alapos fél­reértésével függ össze, hogy a beruházásokban — az üzemeltető kivételével — olyanok működtek köz- I re, akik a szükséges egész- | ségiigyi felkészültséggel 1 nem rendelkeztek. Kétszer annyiba kerül... A kiskunhalasi kórház- építés előkészítése 1963-ban megkezdődött. Mire üzem­be lesz helyezhető, több mint egy évtized telik el! Nem vitás, hogy ennyi idő alatt pusztán az építőipari áremelkedések is nagyban befolyásolják az eredeti Reális tervek, já eredmények Bács-Kiskun megye 13 ál­lami gazdaságában is meg­kezdték az elmúlt évi ered­mények összegezését és az idei tervek előkészítését. A változékony időjárás nem kedvezett a szántóföldi növénytermesztésnek és a kertészetnek. Egyedül a ka­lászosok hoztak többet, a búza holdanként! hozama a megye állami gazdasá­gaiban 22,6 mázsa volt. A kukorica átlagtermése vi­szont nem érte el a terve­zettet, májusi morzsoltban számolva 28,8 mázsát taka­rítottak be holdanként a megnövekedett területről. A fejlődő állattenyésztés szükségleteinek megfelelő­en ugyanis kilencezer hold­dal nagyobb területen ve­tették a takarmánynövényt, és így elérték a 20 és fél ezer holdat. A szőlőtermesztő gazdasá­goknak is sok gondot oko­zott a szárazság. Egy hold­ról 30 és fél mázsát tud­tak szüretelni. A bogyók viszont egészségesek vol­tak, a must cukorfoka ma­gasabb a vártnál, a pincé­szetekben jó minőségű bo­rok értek be. A kiskunha­lasi, helvéciai és izsáki gaz­daságokban új bortárolók készültek el, összesen 570 ezer hektolitert tudnak tá­rolni a megye állami gaz­daságai. v Az 1971-es évben nem ja­vult az állattartás helyze­te. A sertéslétszám csak kis mértékben növekedett. A szarvasmarha-tenyésztési ágazatban az év második fele hozott változást. Növe­kedett a tehénlétszám, ugyanakkor azonban a ter­melési mutatók és a jöve­delmezőség csökkent. Kü­lönösen a tejtermelésben bekövetkezett visszaesés érintette érzékenyen a gaz­daságokat. Az előzetes számítások szerint 113 állami gazdaság közül csupán egy lesz vesz­teséges, minden azt mutat­ja, hogy az elmúlt évi ter­veket reálisan alakították ki. D. É. 31. Firkantás a noteszbe, lapkitépés, átnyújtás. A népszerű énekesen a sor, ezer női szív ver szapo­rábban, ha angolos hanglejtésű, sajátos technikával befelé énekelt, izgalmasan érthetetlen táncdalai fel­csendülnek. Saját szerzeményét adná elő, erre az al­kalommal írta, a zenéjét is ő szerezte, gitáron kísérné magát, a refrén: „Jöjj, jöjj Hax úr el újra...”, világ­sláger lesz, nem vitás. Rendben? — Igen. És még hússzor: igen, igen, igen. Amíg csak ki nem fogytak a lapok a noteszából. VII. fejezet AZ ADÁS — Te tisztára megőrültél — jelentette ki a kis Gaál. Komoróczi nem szólt a Kopra által előadottakhoz, pipázott és a bárányfelhőket bámulta az égen. Tel­jesen felesleges, hisz mindent tudott róluk. A három barát a hajdani tisztáson üldögélt egy pok­rócon, az űrhajó lábánál. — Igazad van — bólintott a telek tulaldonosa —, mintha azon a trombitán a maradék eszemet is kifúj­tam volna a fejemből. Dehát attól féltem, ha nem nyugtatom meg őket, folytatódik a hisztéria, agyonve­rik egymást. Ezért nem várhattam meg, amíg megér­keztek. hogy segítsetek. Gaál az órájára nézett. — Fél tizenegy. Egy órán belül téged vernek agyon. Van seitelmed arról, hogy hány embert csődítettél ide, szerepel tési ígérettel? Vagy százat! Hiszen az a más­fél tucat szólista szinte nem is számít, amellett, hogy három-négy teljes műsorblokkot kötöttél le a klán-fő­nökkel. azok zenekarral énekkarral egész sereg szí­nésszel vonulnak fel. És három oerc az adásidőd' Csak akkor maradhatsz életben, na az a «zaz ember itt egyszerre fog szavalni, előadni, énekelni, zenélni, talán még táncolni is. Kész világbotrány! Kopra Komoróczyhoz fordult. — Mondd, te sem látsz kiutat? — De igen. Ha vannak vidéki rokonaid. Lehetőleg távoli tanyán. Akkor beülünk most a kocsimba, te a hátsó ülésre, betakarunk ezzel a pokrócczal. lecsem­pészlek hozzájuk. Meghúzod náluk magad, amíg elvo­nul a vihar. Néhány hónap elteltével talán előme­részkedhetsz. Amaz csak a fejét rázta meg. — Nincsenek tanyasi rokonaim. És ez amúgysem megoldás ... Viszont esetleg ... Igen. csak ő segíthet! Gyorsan feltérdelt, nadrágja farzsebéből műanyag tokot halászott elő, a buszbérletét őrizte benne, máso­dik napja még valami mást is. Óvatosan a tenyerébe rázta az apró tapadó korongot. — Mit csinálsz?! — kérdezte Gaál Feri meghökken- ve. — Hax azt mondta, nem fogyaszthat többet a gon­dolatátviteli energiából! — Nem, csak azt mondta, takarékoskodnia kell vele. Bajt nem okozhatok, legfeljebb nem veszi fel velem a kapcsolatot. Homlokára illesztette a korongot, feszülten nézett a gombra, a másik kettő meg ő rá. Néhány másod­perc múltán azt látták, hogy barátjuk arcán felenged­nek az izmok, felsóhajt, tehát a kis fókafeiű érintke­zésbe lépett vele. — Éljen Hax! — kiáltotta boldogan. — Nincs nála pompásabb, okosabb kis fickó az egész galaktikában! Megmarad a kecske, jóllakik a káposzta! Vagy fordít­va. Bánom is én! A fő, hogy rendben lesz minden! Mi hárman pedig halálra röhögjük magunkat! Ez lesz az én jutalmam a sok idegfrászért. — Mesélj már! — rázta meg a vállát Gaál. — Mi van? — Majd később mindent elmondok. Most — talpra léhűtők! Munkára fel! Te. Kóci, gurulj le gyorsan a faluba, légy szíves. Menj be a népművelési otthon­ba. van annak egy könyvtára. Keress ki egy olyan prózai szöveaot v=»v rövidebh költeményt. ami a mai ö1'm1r,mhoz illik. Hozd magaddal, ha rám hivatkozol, odaadták a könyvet. Egyúttal visszaviteled a kö’eeön­ugorj be a tanéeshé—í-a. vasv a tanácselnök lakására, keresd meg ifiahh Safranek Mátvásf dugd a kocsiba hord ma«-daal. Oivao beoerdetes valakire van ugyan­is jstíu—Artíí-k. aki föltétlenül arra is gondol, amit mond. Ne feled’ „„v LFr'nlati^a JfäveÜäea^l költségelőirányzatot. A kis­kunhalasi kórház a terve­zettnek több mint a két­szeresébe kerül. Nem készültek például technológiai tervek. Ennek kidolgozására a MEDICOR Művek Kutató és Fejlesztő Intézete csak 1969 év vé­gén kapott megbízást, ami­kor a kivitelezés már meg­kezdődött. A terv csak ta­valy májusban került le­szállításra, s ez 53 milliós plusz előirányzatot jelen­tett. További tervmódosítá­sok is szükségessé váltak, főképp a fűtőrendszer, a klímaberendezés és a hő­fokszabályozás korszerűbb megoldását illetően. A kiskunfélegyházi ren­delő is majd másfélszere­sébe kerül az eredetileg tervezett 11 és fél millió forintos összegnek. A ka­locsai kórház A- és C-épü- letének rekonstrukcióját is hasonló jelenségek kísér­ték. A légkondicionáló be­rendezéseket csak a mű­szaki átadást követő negy­venedik hónapban helyez­ték üzembe. Joggal állapítja meg a NEB, hogy a komplex ter­vezés hiánya, a funkcioná­lis és technológiai módosí­tások kedvezőtlenül hatot­tak a kivitelezésre, több­szöri határidő-módosításra adtak és adnak okot, s nem kedveznek a munkák minőségének sem. Kazánok kálváriája Hogy mennyire nem, azt „ékesen” bizonyítják a kecskeméti kórház-re­konstrukcióval kapcsolatos anomáliák. Például: az ere­detileg nem tervezett röntgen-szobát „menetköz­ben” kellett kialakítani. Hibásak voltak a műanyag padlóburkolatok, a vízki­folyóval ellátott helyiségek szigetelésének műszaki megoldásai. Ez utóbbi mi­att 8—10 centi szintkülönb­ség keletkezett a műtő és a folyosó padlóvonala kö­zött, ami eléggé megnehe­zíti a betegek szállítását. Nem bizonyult tökéletes­nek a klímaberendezés, a sterilizáló és a nővérhívó működése sem. Kihatásaiban a hőellátó rendszer okozta a legsúlyo­sabb gondokat. A kórház teljes hőenergia-igényét a beépített öt gáztüzelésű ka­zán lett volna hivatva ki­elégíteni. Az öt gázkazán közül kettő a sterilizáló blokkrendszert és a moso­dát szolgálta volna ki. Több mint egy évvel ez­előtt a két kazán használ­hatatlanná vált, a gyártó cég azokat leszereltette és elszállította. Hosszas peres­kedés kezdődött, de a ka­zánok egy év után sem kerültek vissza. Ezért a már kiselejtezett, ócska, balesetveszélyes állókazá­nokat kellett újból üzem­behelyezni, s az alacsony teljesítőképesség miatt a mosodát három műszakban kellett dolgoztatni, ami a létszámot illetően okozott gondokat. De megoldhatat­lanná vált a baleseti sebé­szet sterilizáló rendszeré­nek hőellátása is, s így a sterilizálást egy másik épü­letben kellett elvégezni, ami a helyzetet szinte tarthatatlanná tette. A szükségkazánok visszaállí­tása miatt nem kerülhetett sor a 340 ezer forintért vásárolt szemétégető kazán működtetésére, a szemetet ezért a szabadban égették el, amíg azt a KÖJÁL meg nem tiltotta. Mindez 224 ezer forintos többletköltséget okozott. Aránytalan fejlesztés A kedvezőtlen tapaszta­latok a szemlélet és a gya­korlat alapos felülvizsgála­tára kell, hogy ösztönöz­zék mindazokat, akiknek közük van az egészségügyi beruházások alakulásához, a jobb feltételek megte­remtéséhez. Tarthatatlan, hogy a ki­vitelezők nem vállalják szívesen az egészségügyi létesítmények megépítését, a szak- és szerelőipari igé­nyesség miatt számukra az ilyen munka nem „terme­lékeny”. A kórházak építé­se kétszer-háromszor annyi ideig tart, mint a hasonló volumenű termelői beru­házásoké, pedig az utóbbi­akra sem lehet elmondani, hogy rekordidő alatt ké­szülnének. Sem a tervezésbe, sem a kivitelezésbe nincs beleszó­lásuk az egészségügy veze­tőinek, azzal az indokkal, hogy hiányzik a műszaki felkészültségük. E kifogás érvénye erősen kétséges. Ám ha mégis helytálló, az esetben meg kell kérdez­nünk: miért nem történik gondoskodás az egészség­ügy sajátos szakmai, szer­vezési, gazdasági és műsza­ki kérdéseiben jártas szak­emberek kiképzéséről. Az egészségügyi fejlesz­tés a társadalom számára szolgáltatást nyújtó „infra­struktúra” | egyik legfonto­sabb öszetevője, ha pedig a szocialista humánum alapelveivel szembesítjük, akkor kétségkívül a leg­első helyre kell tennünk. A NEB vizsgálati anyaga azt sugallja: nincs méltó helyén az egészségügy. Még akkor sem, ha a harmadik és a negyedik ötéves terv időszakában az egészségügyi ágazat fejlesz­tésére fordított összeg két­ségkívül megnövekedett. Mert ez is legfeljebb csak ahhoz elegendő, hogy a korábbi lemaradást — mu­lasztásokat! — pótolja. Halaszthatatlanná vált a kórházi ágyak számának növelése, s ez a fejlesztésre fordítható összeg nagy ré­szét leköti. Az így keletke­ző aránytalanság a fejlesz- ' tés hatékonyságát is ront­ja. ! Nagyon sok a megoldan­dó feladat, z egészségügy gondjai egész társadalmun­kat érintik, betegeket és ■ lehetséges betegeket egy­aránt, Hatvani Oáni<-’

Next

/
Oldalképek
Tartalom