Petőfi Népe, 1971. december (26. évfolyam, 284-308. szám)

1971-12-28 / 305. [306!] szám

\ Apróhirdetések oAdás-véfel ELADÓ jó gumiskocsi, jó egyesben járó ló, ugyanott el­cserélek elsőosztólyú anya­disznót hízottért, megegyezés szerint. Olasz Sándor, Orgo- vány, Kossuth Lajos út 110. szám. ______________________ 14358 E LADÓ ebédlő-, konyhabútor, német zongora és egyéb bú­tordarabok. Érdeklődni lehet: Kecskemét, Petőfi utca 12. _____________________________14365 E LADÓ tacskó kutya. Kecs­kemét, Rendőrfalu* Gubányi Mihály utca 6. sz. _•____14360 K ECSKEMÉTEN központban kétszoba összkomfortra ala­kítható lakást adnék közeli házért, tanyáért. Leveleket „Villany szükséges’* jeligére a kiadóhivatalba kérem.__14361 K ÉT db 120 kg-os sertés el­adó. Kecskemét, Szolnqkihégy, 4-es busz vonalán, kovácsmü- hely megállónál. Érdeklődni Kiss darálósnál. _______14359 ELADÓ három db 200 kg-os, húsjellegü hízott sertés. Kecs­kemét, Magyar utca 26. 7183 ELADÓ kétszobás, új családi * ház, melléképületekkel. Ér­deklődni Hetény egy házán,. dél­után 16 órától, szombaton, va­sárnap egész nap. Autóbusz­végállomástól 3 perc. Putno­kiék. _______.___________ 7178 E LADÓ héthónapos vemhes üsző kedvezményes áron. Ér­deklődni: Fülöpházi postánál. ______________________________7177 E LADÓ Lakitelek, Szikra 149. számú tanya, 500 négyszögöl föld, 300 négyszögöl szőlő, ^gyümölcsös. Érdeklődni lehet helyszínen. Mindennap Kis Fe­rencnek________________ 7176 PRÍMA hízott sertés leladó. — Kecskemét, Fürdő utca 30/a. 7170 ELADÓ intarziás kombinált szekrény és ágyneműtartó. Ér­deklődni lehet naponta délelőtt 10 órától. Kecskemét, Munká­csy utca 1. _____________ 7171 T ELEKRÉSZ eladó. Kecske­mét, Kupa utca 23.________7168 E LADÓ hízott sertések és ló. Kecskemét, Rákócziváros 3. — Csáktornya utca végén, 7163 ÉLADÓ Kecskemét, Bezerédy utca 4. szám alatt udvari ház­részek. Városi mozi mellett. Érdeklődni: Szendrei Pálné, Makó, Kont utca 4/b.______7165. E LADÓK modern hálóbútorok, konyhabútorok, sezlon, reka- mié, szekrények, ágybetét es háromajtós szekrény. Ugyanott modern hálószobabútort és re- kamiégárnitúrát veszek. Kecs­kemét, Vak Bottyán utca 9. Városi mozinál. 7151 VESZEK kerékpárokat, gumi­jait, alkatrészeit, varrógépek eladása, javítása. Milletics Bol­dizsár, műszerész. Kecskemét, Bem utca 9. 6877 ELADÓ rekamié háló- és kony­habútor, ágy, szekrény. Kecs­kemét, Kossuth körút 23. 7042 NAGYOBB tételben príma fe­hér bor kapható. Kecskemét, Zöldfa utca 2. 7098 ELADÓ 2 darab 100 kg-os hús- jeli egű hízott sertés. Kecske- mét Czigány János u. 33. 7134 125-ÖS MZ. motorkerékpár 3500 km-mel 7500 forintért eladó. Dr. Szántó, Kisszállás. 1653 KÖZLEMÉNYEK A DÉMASZ kecskeméti Kiren­deltsége, közli a lakossággal, hogy az elosztóhálózat átépíté­se miatt áramszünetet tart 1971 december 23-tól 1972 január 15- ig az alábbi helyeken: Ipoly utca, Küküllő- utca és környé­ke, valamint a Mátyás király körúton, a Czollner-köz, Béke fasor közötti szakaszon. Továb­bá a Mátyás király krt-ból nyí­ló utcákban. Az áramszolgálta­tás szüneteltetése szakaszosan és hétköznap történik. 7195 Vegyes KIADÓ külön bejáratú búto­rozott szoba. Kecskemét, Voi- kertelep IV. utca 1L Veresék. 7179 ELVESZETT kulcscsomó, me­lyen kasszakulcs és három darab egyéb kulcs volt. Kér­jük a becsületes megtalálót adja le Kecskemét, Sarkantyú utca 4. szám alatt. , 7216 Tö S ERDEI üdüIőtelek^tuTajdo- nosok, figyelem! Epületlaka- tosmunkák, kerítések, kapuk készítését vállalja a lakiteieki Szikra Mg. Tsz. Megrendelés a 2-es telepen, üdülőtelep mel­lett. Ügyintéző: Varga Sándor távollétében, Danics vagy Haj­nal. _______ .______2145 M UNKÁSSZÁLLÁS céljára al­kalmas helyiségeket bérbe ve­szünk Kiskunfélegyházán. — ’Ajánlatokat Izsáki út 6. szám alatti építésvezetőségünkhöz kérjük. Bács megyei Állami Építőipari Vállalat, Kecskemét, Klapka utca 34. ___________2129 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kecskemét, Árok utca 2._________________ 14357 K ÖZÉPISKOLÁS diákok mate­matika, fizika korrepetálását vállalom. Leveleket „Szeged­jeligére a kiadóhivatalba ké­rem.__________________ 14355 épületgépész — vegyipari gépgyártásban is Jártas — Kis­kunfélegyháza területén állást változtatna. Ajánlatot a kis­kunfélegyházi hirdetésszerve­zőhöz: Ady Endre utca 8. alá kér. 23Ö6 190 CM magas segédmunkás szeretne megismerkedni há­zasság céljából 25—35 éves lánnyal, vagy .elvált asszony­nyal. Gyermekszerető vagyok, egy vagy két gyermek nem akadály. Fényképes leveleket várok, „Szeretném megtalálni az igazit” jeligére a kiadóhi­vatalba. ' 14354 A DÉMÁSZ értesíti a lakosságot, hogy Lajosmi- ssén a Petőfi utcában a lakatos- és forgácsoló­üzem részére létesített 20 kV-os vezetéket és transzformátorállomást 1971. december 22-én feszültség alá helyezte! A fenti időponttól a vezeték és a tartószerkeze­tek érintése és megközelítése életveszélyes és tilos. 7088 KÖZÜLETEK, TERMELŐSZÖVETKEZETEK, INTÉZMÉNYEK, FIGYELEM! Propán-bután gázüzemelésű nagy konyhai berendezések: KG 525 tip. háromsütós kemence. KG 2511 tip. tűzhely sütő nélkül, zártégös, KG 2513 tip. tűzhely sütővel, zártégős, KG 2512 tip. tűzhely sütő nélkül, nyíltégős KG 452,/B tip. virslifőző. Kp 457/B tip. gázzsámoly RAKTÁRRÓL AZONNAL ÁTVEHETŐ Tolna megyei Népbolt, 92. sz. gázkészülék-szak­bolt, Szekszárd, Széchenyi u. 58. Telefon: 12-355. A BEKAPCSOLÁSHOZ RÉSZLETES. SZAKSZERŰ TANÁCSADÁS A HELYSZÍNEN. •* . 2127 A DÉMÁSZ értesíti a lakosságot, hogy Kecskeméten a Széchenyiváros 4-es tömbhöz vezetett 10 kV-os kábelt és •vasvázas transzformátorállomást 1971. december 24-én feszültség alá helyezte! Fenti időponttól a LÉTESÍTMÉNY ÉRINTÉSE ÉS MEGKÖZELÍTÉSE ÉLETVESZÉLYES É S T I L O SJ « _ ' 7194 GYASZHIR Mély fájdalommal tudat­juk, hogy sxerctett fele­ségem, édesanyánk, nagymamánk Danics Jánosné Gyenes Etelka Kecskemét, Ürrét 201. %%. alatti lakos életének 63. évében elhunyt. Temeté­se f. hó 28-án negyed kettő órakor lesz a kecs­keméti új köztemetőben. Gyászoló család. 7220 Fájó szívvel tudatom, hogy testvérbátyám Beretvás Lajos hamvasztás^ utáni búcsúz­tatása folyó hó 29-én dél­után 2 órakor lesz a kecskeméti köztemető­ben. Minden külön érte- tesítés helyett. 14 353 GYASZHIR Fájdalommal hogy: tudatjuk, Bíró István nyugdíjas főkönyvelő kecskeméti (Katona Jó­zsef utca 16. szám alatti) lakos, hamvasztás utáni temetése, folyó hó 29-én, szerdán délután három­negyed 3 órakor lesz a kecskeméti új közteme­tőben. Gyászoló család. 14 380 Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, Jókai Mór ált. iskola tantestületé- • nek, 8/a és 7/c osztályos tanulóinak, akik szere­tett feleségem, édesanya, nagyanya, dédnagymama, testvér Pólyák Lászlóné H. Kis Sára temetésén megjelentek, sírjára, koszorút, virágot helyeztek és mélységes fájdalmunkat ezúton is, enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 7182 RÖVID ÁTFUTÁSI HATÁRIDŐVEL vállaljuk alkatrészek Foszfátozás minőség- vizsgálatát — Kester- nich-féle eljárással — bérmunkában elvégez­zük. SZIM kecskeméti gyára, Külső-szegedi út 49. ' 1 7083 KÖZPONTI Statisztikai Iliva- tál Bács-Kiskun megyei Igaz­gatósága (Kecskemét, Katona József tér 14. IIL cm.) gépíró- nőket alkalmaz. 2144 A BAJÁI Gázmű felvételre keres, gépkocsivezetőt, műsza­ki rajzolót, labordolgozót és takarítónőt. 952 AUTOMATA vezérlésű olajtü­zelésű berendezések kezelésé­ben és javításában gyakorlott elektroműszerészt keres felvé­telre a Kecskemét és Vidéke Sütőipari Vállalat. Jelentke­zés: Kecskemét, Petőfi u. 14. szám alatt, mindennap. 2131 TERMELŐSZÖVETKEZE­TÜNK keres növénytermesztő agronómusi állás betöltésére fiatal legalább hároméves gya­korlattal rendelkező felsőfokú technikust, vagy agrármérnö­köt. Dunaegyháza, Haladás Mg. Tsz. 2124 A KECSKEMET! ‘ Városi Ta­nács V. B. Műszaki Osztálya azonnali . belépéssel felvesz gyors- és gépírónőt, oktatási közgazdászt, valamint mély­építő technikust. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezés: Kecskemét, Városi Tanács. I. . emelet 48. szoba. 7174 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI Divát-kötöttárugyár jános­halmi kihelyezett konfekciójá­ba munkaerő-felvételt hirdet 14 életévüket betöltött munkavál­lalóknak, gépvarrói munkakör betöltésére. Bérezés a munka­folyamatra megállapított beta­nulási bér, utána teljesítmény- darabbér. Jelentkezés: János­halmán a konfekció-vezető­nél. 2125 1$ ÉVET betöltött lányokat csé- velőnek felvesz a Pamuttextil­művek, Jacquard Szövőgyára. A betanulási idő 3 hét. Ezen idő alatt havi 1030,— Ft bruttó fizetést, és napi 1,— Ft-ért ebé­det biztosítunk. Lakást mini­mális térítés mellett leányott­honszerű elhelyezésben adunk. Jelentkezés: írásban a PTM Jacquard Szövőgyár munkaerő- gazdálkodásán, Budapest, Kitt. Szekszárdi u. 19—25, 2052 A KECSKEMÉTI Téglagyár fel­vételre keres tmk-lakatosokat. A BUDAPESTI Közlekedést Vállalat felvételre keres villa­mos kocsi vezető két és autó- buszvezetőket Jelentkezhetnek: 8 általános iskolai végzettségű 20. életévet betöltött, szakkép­zettség nélküli férfi és nő dol­gozók, mert vállalaton belül kiképezzük villamos kocsiveze­tőnek! 21. életévet betöltött férfi gépkocsivezetők, akik 1 éves — 3.5 tonnás — tehergép- jármű»veze,tői gyakorlattal ren­delkeznek, és vállalaton belül kiképezzük autóbuszvezetőnek. Autóbuszvezetők részére 10 000 Ft éves forgalmi juttatás! A Budapesti Közlekedési Válla­lattal munkaviszonyban álló járművezetők részére 1973. Ja­nuár 1-tőj 5 év nyugdíj kor­kedvezmény! Bvérezés a kikép­zési idő alatt is a kollektív szerződés szerint. Minden dol­gozó és családtagja részére autóbuszra, villamosra, HEV- re és metróra szóló díjmentes utazási igazolványt biztosítunk. Felvétel: Budapest, VII., Ker­tész u. 16. é« a vállalat vala­mennyi telephelyén. 1759 Fizessen elő a Petőfi Népére ! Lajosmizse Nagyközségi Tanács V. B. 1972. január 2-án (vasárnap) országos állat- és kirakodó vásárt tart 2118 GYAKORLOTT gyors- és gép­írót keresünk felvételre. Je­lentkezés: Alföldi Cipőgyár, személyzeti osztályán, Kecske­mét, László Károly utca 16. 7149 SZAKKÉPZETT szakácsot azonnal felveszünk. Utasellátó | V. Kiskunfélegyháza. 2836 i Fizetés megegyezés szerint. Je- j lenlkeznl: Kecskemét, Török- } fái 157, 14351 FÉRFI- vagy női portásokat felvesz az. új Kecskeméti Tej­üzem. Jelentkezés a régi tej­üzemnél, Kecskemét, Rákóczi város 12. 7146 A BAJAI Állami Gazdaság Bo- kodi és Borsodi szarvasmarha- telepére dolgozókat vesz fel, jó kereseti lehetőséggel. Jelentke­zés a telepvezetőnél. Munkás­szállás, üzemikonyha van. A környező falvakból jelentkezők szállításáról a kerület gondos­kodik. 942 VÁROSI tanács szociális ott­hona felvételre keres takarító­nőt, továbbá női munkaerőt heti 3 napos elfoglaltsággal. Lehet nyugdíjas.’ Jelentkezés: Kecskemét, Műkért, Szociális Otthonban. 7157 f) / •• *r • ölklLOOl, érettiégl találkazó él (makett rendezoénifeit ENGEDMÉNNYEL BONYOLÍTJUK; különtermet díjmentesen BIZTOSÍTUNK . ‘ Aranyhomók Szálloda Kecskemét eredményesen .1 hirdelhel a mn Petőfi NAPJAK \ ■ Népében 4 PETŐFI NÉPE hirdetési díjtarifái lakosságtól felvett: Ft L Apróhirdetések köznap: 1,— ünnepnap: 2,— 1/a Apróhirdetés: autó, motor, munka­gép, ház, telek köznap: 2,— ‘ünnepnap: 4,— 2. Soros közlemény (soronként) köznap: 6,— ünnepnap: 12,— i. Keretes hirdetés (mm-ként) köznap: 3,— ünnepnap: 4,50 Közületeh és iparcngedclyeseb I részére: L Apróhirdetés köznap: 2,— ünnepnap: 4,— 11. Soros közi., (soronként) köznap: 12.— ünnepnap: 24,— Hl. Munkaalkalom-kínálat köznap: 24,— ünnepnap: 48,— tV. Keretes hirdetés köznap: 3,— ünnepnap: 4,50 Expressz apróhirdetések; alaptarifa+50% pótdíj Apróhirdetéseknél az első szó két szónak számít Jeligés hirdetések kezelési díja:- 5 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom