Petőfi Népe, 1971. november (26. évfolyam, 259-283. szám)

1971-11-02 / 259. szám

Világ proletárjai, egyesöljetek! veronUEPE A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXVI. évf. 259. szám 1971. november 2, KEDD Ára: 90 fillér A szocializmusnak politikus ifjúságra van szüksége A KISZ megyei küldöttértekezlete Terbe Dezső vitaindító előadását tartja Ünnepi nagygyűlések, koszorúzások megyénkben november 7. tiszteletére A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség közelgő VIII. kongresszusának elő­készületei során jelentős állomáshoz érkeztek me- j gyénk ifjúkommunistái. Tegnap a Kecskeméti Ka­tona József Színházban ke­rült sor a városi és járá­si tanácskozásokon válasz­tott kétszáznegyvenöt me­gyei küldött értekezle­tére. Pap István, a me­gyei KISZ-bizottság tit­kára üdvözölte a tanácsko­zás résztvevőit, a vendé­geket, közöttük dr. Romány Pált, az MSZMP Központi Bizottságának tagját, a me­gyei pártbizottság első tit­kárát, dr. Gombár Józse­fet, a KISZ Központi Bi­zottságának titkárát és Ma­darász Lászlót, a megyei tanács elnökhelyettesét. A megnyitó után a le­vezető elnök ismertette a megyei küldöttértekezlet napirendjét: — A KISZ Bács-Kiskun megyei Bizottságának beszá­molója a KISZ VII. kong­resszusa határozatainak végrehajtásáról, az 1967. évi választás óta végzett munkájáról; — A megyei pénzügyi el­lenőrző bizottság jelentése; — Vita az írásban kikül­dött beszámoló, a vitaindí­tó, a pénzügyi ellenőrző bi­zottság beszámolója, vala­mint a KISZ Központi Bi­zottsága tízfiontos levele és a szervezeti szabályzat ter­vezete felett; — A KISZ megyei bi­zottsága, a pénzügyi ellen­őrző bizottság tagjai és a leongresszusi küldöttek megválasztása. A továbbiakban a megyei küldöttértekezlet résztvevői három tagú mandátumvizs­gáló bizottságot, öt tagú jelölő bizottságot és ugyan­csak öt tagú szavazatszedő bizottságot választottak. Ezután a küldöttek meg­kezdték az első napirendi pont tárgyalását A KISZ megyei bizottságának be­számolóját Terbe Dezső el­ső titkár terjesztette elő. tovább erősödtek a KISZ­nlapszervezetck, rend­szeresebbé váltak ren­dezvényeik, javult a ve­zetőség és tagság kap­csolata, a KISZ tömegbefolyása — folytatta az első titkár. — (Folytatás a X oldalon) Néhány nap múlva ünne­peljük a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmének 54. évforduló­ját. Ebből az alkalomból megyénk valamennyi váro­sában, községében ünnepi megemlékezést, nagygyűlé­seket, koszorúzási ünnepsé­geket tartanak. A megyei ünnepséget az idén, no­vember 6-án délben ren­dezik meg Kiskunfélegyhá­zán, a Vegyipari Gépgyár­ban, ahol az ünnepi szó­nok dr. Greiner József, a megyei pártbizottság tit­kára lesz. A megyeszékhely üzemei­ben már november 4-én lesznek nagygyűlések. A konzervgyárban negyedikén délután fél 3-kor Pozsgay Imre, a Társadalmi Szem­le helyettes főszerkesztője méltatja a forradalom győ­zelmének jelentőségét, vi­lágtörténelmi szerepét. A konzervgyári nagygyűlésen fellép az ÉDOSZ kórusa is. Ugyancsak negyedikén tartanak megemlékezést a Kecskeméti Baromfifeldol­gozó Vállalatnál. Itt Kál­lai Arpádné országgyűlési képviselő lesz a szónok. A megye városaiban, köz­ségeiben — ahol emlékmű­vek vannak — koszorúzási ünnepségeket rendeznek. Kecskeméten november 6-án délelőtt 10 órakor a Szabadság téren levő szov­jet hősi emlékműnél, a va- sútkerti emlékműnél, a Bu­dai út melletti szovjet te­metőben és az ellenforrada­lom mártírjainak emlékmű­vénél a megye vezető szer­vei, vállalatok, intézmé­nyek, hivatalok, iskolák stb. képviselői helyeznek el koszorúkat, virágcsokrokat az emlékművek talapzatá­ra. G. S, Brezsnyev hazautazott az NDK-bóI BERLIN (MTI) j Leonyid Brezsnyev, a* Pinczési Pál, az MTI bér- SZKP főtitkára hétfőn dél­im* tudósítója jelenti: | után befejezte többnapos __________________________ baráti látogatását az NDI&­b an. Terbe Dezső beszéde — Megyei küldöttérte­kezletünknek kettős célja van: egyrészt értékeljük a KISZ-szervezeteknek és if­júkommunistáknak a KISZ VII. kongresszusa óta vég­zett munkáját, tevékenysé­gét, másrészt meghatároz­zuk a következő évek leg­fontosabb ifjúságmozgalmi feladatait, célkitűzéseit. A tanácskozáson jelenlevő küldöttek véleményét, ja­vaslatait, tapasztalatait fi­gyelembe véve, közösen kell kialakítanunk azokat a tennivalókat, amelyek a párt ifjúságpolitikai hatá­rozatából adódóan eredmé­nyesen segítik a KISZ- munka továbbfejlesztését A X. pártkongresszus határozatának végrehajtá­sával kapcsolatban Terbe Dezső hangsúlyozta, hogy a megye ifjúsága a párt- kongresszus anyagát és ha­tározatait nagy érdeklő­déssel és aktivitással ta­nulmányozta. Erősödött a fiatalokban az az érzés, hogy a határozatok közép­pontjában mindenütt az ember, az emberről való gondoskodás áll. Meggyő­ződtek arról, hogy pártunk minden lépését a dolgozó nép érdekeinek képvisele­te, és nemzeti céljaink szolgálata vezérli. A megye gazdaságának negyedik ötéves terve olyan célokat tűzött az if­júság elé, melynek végre­hajtásával megvalósulnak a fiatalok érdekel, javul­nak életkörülményeik. Mindez tovább növelte a párt politikáját ismerő, azzal egyetértő, azért dolgozó, politikailag ak­tív fiatalok számát. Az előadó a továbbiak­ban az ifjúsági törvény je­lentőségéről, a tervezet el­készítése utáni széles körű vita tapasztalatairól, a végrehajtási utasítás fel­dolgozásáról szólt, majd rátért a KISZ VIII. kong­resszusára való felkészülés ismertetésére. — A kongresszus tiszte­letére széles körű szocia­lista munkaverseny bonta­kozott ki a Bács megyei fiatalok között. Nagyon népszerű az Ifjúság az ész­szerűbb termelésért moz­galom, amely a fiatalok egyéni elképzeléseire, alko­tásvágyára, újszerű meglá­tásaira épül, s ugyanakkor jól szolgálja a hatéko­nyabb, korszerűbb, gazda­ságosabb termelést. Köszö­netét mondunk a kiskun- halasi ifjúkommunisták­nak, akiknek felhívására már több mint hétezer fiatal kapcsolódott be a me­gyei akcióba, s ötmillió forint értékű java«lattal segítette a vállalati ter­vek megvalósítását. Javasoljuk a KlSZ-kong- resszusnak, hogy e mozga­lom. amely egyben lehető- I séget teremt a fiataloknak a szocialista demokrácia gyakorlására, országos ak­cióvá fejlődjön. Tettrekészségről, akti­vitásról, lendületről tanús­kodnak a fiatalok által kezdeményezett kongresz- szusi műszakok, kommu­nista szombatok, szakmai- politikai vetélkedők. A kongresszus tiszteletére na­gyon sok új ifjúsági szo­cialista brigád alakult. Az a tény, hogy a jelentős kezdeményezések — a ta­nyai iskolák villamosítása, tanyai kollégiumok építé­se stb. — elindítói között ott találjuk megyénk fia­taljait, a legméltóbb fel­készülést jelenti az ifjúsági szövetség soron következő kongresszusára. Vitaindító előadásának további részében az első titkár arról beszélt, hogy j a fiatalok közéleti tevé­kenységére pezsdítően ha­tottak az országgyűlési és tanácsi választások, s a társadalmi- és tömegszer­vezetek választási munkái­ban való aktív részvételük. Kezdeti, de nagyon jelen­tős lépés a párt ifjúságpo­litikai határozatának vég­rehajtásában, hogy megnö­vekedett a fiatalok képvi­seleti aránya, az állami és választott szervek testü­letéiben. — A tartalmi munka ja­vulásával párhuzamosan Harmincezer iijui Huanmuk. k.-.y...----­s zavaznak a küldöttek a m*^>ei erIcjsezieteti Brezsnyevnek és Erich Ho neckernek, a Német Szocia­lista Egységpárt első titká­rának gépkocsija 15 óra 20 perckor érkezett meg a Berlin-Schönefeldi repülő­térre. A Szovjetunió és a Német Demokratkus Köz­társaság állami himnuszá­nak elhangzása után Brezs­nyev a díszszázad parancs­nokának tisztelgését fogad­ta, majd oroszul búcsúzott el a díszszázadtól. Úttörők virágcsokorral köszöntötték Leonyid Brezsnyevet és kí­séretének tagjait Ezután Brezsnyev búcsút vett a Német Demokratikus Köztársaság fővárosának tiszteletére megjelent ve­zető közéleti személyiségei­től, a berlini szovjet koló­nia tagjaitól, az NDK-ban akkreditált diplomáciai tes­tület képviselőitől, majd a berlini lakosság ezreitől, akik lelkesen „druzsba” ki­áltásokkal üdvözölve kö­szöntötték az SZKP főtit­kárát. A nemzeti néphadsereg díszegységeinek elvonulása után Leonyid Brezsnyev és kísérete az NSZEP Politi­kai Bizottságának tagjaival és póttagjaival együtt a re­pülőgéphez ment. s a fel­járónál melegen elbúcsúzott az NDK-beli testvérpárt vezetőitől, külön megölel­ve és megcsókolva Erich Honeckert. a párt első tit- [ kárát és Willi Stoph mi­niszterelnököt. Az Aeroflot II 62-es kü- lönrepülőgéne 15 óra 43 perckor elindult Moszkva feléi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom