Petőfi Népe, 1971. november (26. évfolyam, 259-283. szám)

1971-11-02 / 259. szám

8. oldal 1911. november t, kedd Beiktatás - ágyádünéssel A VDK nyilatkozatot adott ki SAIGON Dél-Vietnamban Thieu bábelnök nagy biztonsági intézkedések közepette le­zajlott beiktatásának ide­jén sem szüneteltek a har­ci cselekmények. A leghe­vesebb összecsapás a Me­kong deltájában Vinh Binh tartományban volt, Saigon­tól száz kilométerre. „Az elnöki beiktatás” al­kalmából 3 ezer hadifogoly szabadon bocsátást ígértek be jóelőre Saigonban, hét­fő reggelig azonban mind­össze 900-nak a szabadon- bocsátásáról érkezett hír. Közölték viszont, hogy ők sem nyerik vissza rögtön állampolgári jogaikat, csak ha valamennyien — fér­fiak, nők, gyermekek —át­estek a „politikai átneve- lésen”. PÁRIZS A Vietnami Demokrati­kus Köztársaság párizsi tárgyalóküldöttsége hétfőn nyilatkozatot tett közzé Thieu vasárnapi beiktatá­sával kapcsolatban. A nyilatkozat hazaáruló­nak nevezi Thieut és meg­állapítja: a Nixon-kormány politikája arra irányúi, hogy hatalmon tartsa a Nguyen Van Thieu-csopor- tot, amellyel az egész dél­vietnami lakosság határo­zottan szemben áll. Az ame­rikaiak ezt a klikket — húzza alá a nyilatkozat — eszközül akarják felhasz­nálni Dél-Vietnam újra- gyarmatosításában. Magyar felszólalások Lengyelország az ENSZ-ben Virágnyelv A londoni Times tudósí­tójának nyilatkozott Walter Scheel nyugatnémet kül­ügyminiszter Anglia közös­piaci belépéséről. Annak a véleményének adott kifeje­zést, hogy az Egyesült Ál­lamok „alapvetően pozitív módon’’ ítéli meg az euró­pai Közös Piac kiszélesíté­sét. Ugyanakkor — fűzte hozzá — a jelenlegi gaz­dasági helyzet következté­ben az Egyesült Államok egyre inkább tart és aggó­dik a Közös Piac kiszélesí­tésével járó gazdasági és politikai következmények­től. Ez bizony első pillanMs­m úgy hangzik, mintha az Egyesült Államok való­ban jóakaratú szemlélője volna Nyugat-Európa gaz­dasági. törekvéseinek. Ám vegyük szemügyre tüzete­sebben a nyilatkozatot, s tüstént kiderül, mit akart Scheel mondani. Elég is lesz az „ugyan- ákkor”-ral kezdenünk. Te­hát: az Egyesült Államok­nak, amely „alapvetően po­zitív módon ítéli meg”, a Közös Piac kiszélesítésével nincs semmi baja, csupán a •. gazdasági és politikai kö­vetkezmények miatt van­nak fenntartásai Es nem is mindig vannak ilyen fenntartásai csak most, „a jelenlegi gazdasági helyzet­ben”. Azaz csupán akkor, amikor kiszélesítik a Kö­zös Piacot. Amíg nem szé­lesítették ki, addig nem is gondolt a kiszélesítés kö­vetkezményeire. Most azon­ban, mi tagadás, egy kicsit fél tőle, illetve — fogal­mazzunk tapintatosabban, diplomatikusabban — „tart és aggódik”. Magyarán: az Egyesült Államok, amely „alapve­tően pozitív módon ítéli meg,” ugyanakkor „tart és aggódik”, úgy is mondhat­nánk, nem tetszik neki, azaz egyáltalán nem ítéli meg „pozitív módon”. Mi marad ezek után a gondosan kicirkalmazott mondatból? A csupasz ál­lítmány: tart és aggódik. Akkor pedig jó lesz vigyáz­ni! Mert a „nagy szövet­séges”. a „jóindulatú pat- rónus” bizony fintorog ... Ilyen valójában a nyugati partnerek viszonya. Aligha irigylésre méltó Scheel kül­ügyminiszter és a többi szövetsége s helyzete, ha ilyen virágnyelven kény­telenek figyelmeztetni egy­mást a veszélyre. I M, Gk lapén nem szab feltételeket Fukuda Takeo japán kül­ügyminiszter a Newsweek című amerikai folyóiratnak adott nyilatkozatában ki­jelentette: Tokió igyekszik mielőbb diplomáciai kap­csolatokat teremteni a Kí­nai Népköztársasággal, ha szükséges, az utóbbi által diktált feltételek szerint. Hozzátette: Japán és Taj­van viszonyát a Kínai Nép- köztársasággal folytatott tárgyalás során fogják meg­vizsgálni. NEW YORK Az ENSZ gazdasági és szociális tanácsa ülésén az ENSZ kereskedelmi és fej lesztési szervezetének (UNCTAD) munkájáról fo lyó vitában felszólalt dr. Pataki János nagykövet. A magyar képviselő az általános helyzet elemzése után arról szólt, hogy ha­zánk lépéseket tett a fej­lődő országok Magyaror­szágra irányuló exportjá nak előmozdítására és 1972. január I-től a • ked­vezmények rendszerét ve­zeti be. A magyar kor­mány reméli, hogy a fej­lődő országok is erőfeszíté­sekét tesznek, hogy kiter­jesszék kereskedelmüket Magyarországgal, bátorít­ják a közvetlen kereske­delmet, hozzáigazítják ex­portjukat kereskedelmi partnereik kereskedelmi előírásaihoz, támogatják a gazdasági kapcsolatok ki- terjesztését Az UNCTAD- nak is növelni kell erőfe­szítéseit a fejlesztéssel kapcsolatos problémák megoldására és a nemzet­közi kereskedelem norma­lizálására. A közgyűlés 4. számú bizottságában az ENSZ gyarmatosításellenes dek­larációja és határozatai végrehajtásának vitájában Bátor és helyes lépés WASHINGTON William Fulbright, az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke „igen egészséges és nagyon bá­tor” lépésnek nevezte a szenátus döntését, amellyel elvetette a Nixon-kor- mányzat kétéves külföldi segélyprogram-tervezeteit. Fulbright szerint a pénte­ki szavazás új korszakot nyitott az Egyesült Álla­mok' külpolitikájában. A szenátor megállapítot­ta, hogy az amerikai se­gélyprogram az egyik leg­főbb hidegháborús eszköz volt és teljes egészében az Egyesült Államok imperia­lizmusának szolgálatában állott. Fulbright egyúttal vázol­ta elképzeléseit a segély- pregram jövőjét illetően és az ezzel kapcsolatos po­litika teljes átértékelése mellett szállt síkra. felszólalt Gál Bálint, a magyar küldöttség tagja. Hangsúlyozta: nem az ENSZ tehetetlensége az oka annak, hogy e határo­zatokat nem sikerült telje­sen átültetni a gyakorlat­ba. Ennek első oka az, hogy a gyarmattartó, faj­üldöző államok és az im­perialista nagyhatalmak a bojkott-rendelkezések elle­nére együttműködnek. Nagy-Britannia, az USA és az NSZK együttesen öt és félmilliárd dollárt ruhá­zott be a Dél-afrikai Köz­társaság gazdaságába és a három ország ott mintegy 1100 vállalattal rendelkezik. Kirívó tény továbbá, hogy az USA szenátusa éppen a közgyűlés idején hozott döntést a rhodésiai króm- vásárlásra. (MTI) a BT novemberi elnöke Felvonták Kína zászlaját az ENSZ előtt NEW YORK (MTI) Az ENSZ szóvivőjének közlése szerint Csi Peng- fej, a Kínai Népköztársa­ság ügyvezető külügymi­nisztere vasárnap U Thant ENSZ-főtitkárhoz intézett táviratban közölte: a Kínai Népköztársaság azt szeret­né, ha a közgyűlés és a Biztonsági Tanács tagjai közé az angol ábécé szerint a „C” betű alatt sorolnák be, vagyis mint „China, Peoplé s Republic of”) Kí­na, népköztársaság). Az ENSZ főtitkára pénteken kérte fel a pekingi kor­mányt annak közlésére, hogy milyen betű alatt kí­vánja az ország besorolá­sát. Ha Kína áz ország angol neve szerint (Peoplé s re­public of China) a P-betű alatt kérte volna besorolá­sát. akkor az ABC-s rotá­ciós rendszer szerint hét­főtől kezdve átvehette vol­na a Biztonsági Tanácsban az elnöklést, ugyanis Nica­ragua elnöki tiszte vasár­nap éjfélkor lejárt. Peking vasárnapi üzenetéből kö­vetkezik, hogy Lengyelor­szág (angolul Poland) fog novemberben elnökölni a Biztonsági Tanácsban, amelynek öt állandó és tíz nem állandó tagja van. Hétfőn reggel a népi Kí­na öt aranycsillagos vörös zászlaját Chile és Kolum­bia lobogója között húzták fel a 131 tagállam zászlói­nak sorában. (AP) Hívjanak össze leszerelési világkonferenciát A BYT közleménye Titokzatos robbanások Londonban LONDON Kevéssel vasárnap éjfél után, iszonyú erejű rob­banás verte fel álmából a Westminster-kórház bete­geit. Mint később kiderült, a robbanás London szívé­ben, a parlamenttől alig fél mérföldnyire egy lak­tanyaépületben történt. A detonáció megrongálta a főbejáratot és kivitt sok ablakot, de emberéletben nem okozott kárt. Nem sokkal később csen­gett a telefon a Sun cimű bulvárlap szerkesztőségé­ben és az ismeretlen tele­fonáló azt közölte, hogy időzített bomba van az épületben, ötszáz ember hagyta el sürgősen a szer­kesztőséget és a nyomdát, de félórás gondos kutatás után sem találtak semmit. Jóllehet a betiltott ír köztársasági hadsereg mind­két szárnyának szóvivői cáfolták, hogy az IRA haj­totta volna végre a londoni postatorony elleni merény­letet, majd alig 24 órával később a laktanyában vég­rehajtott robbantást, a két hétvégi incidens fokozta azt a gyanút, hogy az IRA kiterjeszti hadjáratát Lon­donra is. Vasárnap már be­rendeltek minden mozgó­sítható rendőrt, hogy kü­lönleges védelem alá he­lyezzék a fontosabb köz­épületeket a brit főváros­ban, különös tekintettel a parlamentre, ahol II. Er­zsébet angol királynő ma, kedden nyitja meg ünne­pélyesen az alsóház őszi ülésszakát. Vasárnap este mintegy tízezres tiltakozó menet vo­nult végig a fővárosban a miniszterelnöki rezidencia elé és követelte az angol hadsereg visszavonását az észak-ír tartományból. Dublinban, a független Írország fővárosában, Tho­mas McGiolla, az IRA-t támogató politikai szerve­zet, a Sinn Fein elnöke, a párt kongresszusán figyel­meztette Londont, hogy ha nem hajlandó megkezdeni csapatai rendezett kivoná­sát az észak-ír tartomány­ból, kényszeríteni fogják rá. A két Írország egyesí­téséért harcoló Sinn Fein elnöke követelte még az észak-írországi internálások beszüntetését. Vasárnap késő este több robbanás volt az észak-fr fővárosban is. Az IRA fegy­veresei ezenkívül folytatták a két Írország határán levő vámhivatalok felrobbantá­sát. MOSZKVA (TASZSZ) Moszkvában közleményt adtak ki a Béke-világta- nács leszerelési bizottságá­nak kibővített üléséről. A közlemény rámutat: Ez év oktijóer 30—31-én Moszkvában megtartották több tudós és közéleti sze­mélyiség nemzetközi talál­kozóját — a Béke-világ- tanács leszerelési bizottsá­gának kibővített ülését —, amelyen megvitatták ko­runk egyik legégetőbb problémáját, az altalános és teljes leszerelés kérdé­sét. A tanácskozáson a lesze­relés politikai, katonai, tu­dományos, gazdasági és társadalmi vonatkozásai­ról több előadást tartottak. Széles körű vitát folytat­tak a fegyverkezési haj- •szávad, valamint az álta­lános és teljes leszerelés várható hatásaival össze­függő kérdésekről. Az európai politikai helyzetben mutatkozó pozi­tív változások megteremtik Európában az előfeltétele­ket mind a külföldi, mind a nemzeti fegyveres erők és fegyverzet csökkentésé­vel összefüggő elodázhatat­lan problémák mielőbbi A találkozó résztvevői mély aggodalmukat fejez­ték ki azok miatt a kon­fliktusok miatt, amelyek az emberek ezreinek pusz- tulásiíoz vezetnek és mér­hetetlen szenvedést hoz­nak a lakosságra a világ különböző részeiben. A találkozó részt.vevői elítélték a fajgyűlölet minden megnyilvánulását. Mély felháborodásukat fe­összefüggéseket. Kifejezést adtak annak a közös véle­ményüknek, hogy a lesze­relés eredményeképpen megtakarított Összegeket mindenekelőtt a szenvedé­sek enyhéiére, a lesze­relést végrehajtó országok szociális szükségleteire és a fejlődő országok gazda­sági haladásának céljaira kell felhasználni. A találkozó résztvevői jezték ki a kelet-pakisztá- j üzenettel fordultak az ni tömeggyilkossáRok és a j ENSZ-közgyűlés 26. ülés­menekültek helyzete mi- ! szakához és kifejezték, att. | hogy minden eszközzel tá­TTtn/anrsak meevitat+ák mogatják azt a tevékenysé- UgyancsaK megvitamK általános ie­a leszerelés gazdasági es szociális céljaival össze­függő fontos kérdéseket, valamint a környezetvéde­lem és a leszerelés problé­mája közötti kölcsönös get, amely az általános le­szerelési világkonferencia mielőbbi összehívását és az ezzel kapcsolatos más in- tékedések megvalósítását szolgálja. (MTI) Tito Kaliforniában Tito jugoszláv elnök va­sárnap repülőgépen a kali­forniai Palm Springsbe ér­kezett, ahol Leonard Fires­__tone nagyiparos vendége m egoldásához. Hangsúlyoz-1 volt. Tito a tervek szerint ták a résztvevők, hogy a j ma továbbutazik Kalifor- legközelebbi jövőben, le-1 niából. hetőleg az összeurópai ér­tekezlet összehívása előtt meg kell kezdeni a tárgya­lásokat e fontos kérdé­sekben. Kongresszust tart az Albán Munkapárt Tiranában tegnap meg­kezdődött az Albán Mun­A Pravda Brezsnyev látogatásáról MOSZKVA (MTI) I lásain elhatározták, hogy A világ összes békesze- még jobban elmélyítik és rető erői helyeslik és üd- szilárdítják a két ország vözlik Leonyid Brezsnyev I együttműködését és külö- franciaországi látogatásá- nősen politikai együttmű­nak eredményeit — írja hét­fői vezércikkében a Prav­da. A békeszerető erők a látogatás eredményeiben látják, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártja és a szovjet kormány követke­zetesen megvalósítja az SZKP XXIV. kongresszu­sának határozatait, a kon£- resszus külpolitircai prog­ramját, amelyet sok or­szágban szovjet béketerv­nek neveztek el. Leonyid Brezsnyev és ■ Georges Pompidou tárgya- Pravda. (TASZS2J( ködésüket, amely kizárólag békés célokat szolgál. Ez az együttműködés megfelel a szovjet és a fran­cia nép óhajainak és köl­csönös érdekeinek. Franciaország széles po­litikai és társadalmi körei kifejezték meggyőződésü­ket, hogy a francia—szov­jet kétoldalú kapcsolatok a különböző társadalmi rend­szerű államok egyenjogú együttműködésének jó pél­dáját jelentik — írja a kapárt hatodik kongresszu­sa. Ez egybeesik a párt megalakulásának 30. évfor­dulójával. A párt legutóbbi kongresszusát 1966-ban tartották. Országgyűlési küldöttségünk visszatért Moszkvába A magyar országgyűlés küldöttsége, amely a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsá­nak meghívására egy hét­tel ezelőtt érkezett a Szov­jetunióba, ukrajnai és üz- begisztáni körutazását be­fejezve vasárnap visszatért Moszkvába. Budapest küldöttsége Indiában Szépvölgyi Zoltán tanács­elnök vezetésével vasárnap fővárosi tanácsi küldöttség utazott Indiába. A magyar tanácsi kül­döttség Delhin kívül még két indiai nagyvárost láto­gat meg a nyolcnapos úton Hazautazott a Komszomol küldöttsége Kéthetes kubai látogatá­sát befejezve vasárnap Ha­vannából hazautazott a Komszomol küldöttsége, amelyet Borisz Pasztunov, a központi bizottság titkára vezetett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom