Petőfi Népe, 1971. szeptember (26. évfolyam, 205-230. szám)

1971-09-01 / 205. szám

I oldal 1971. szeptember 1, szerda így válik biztonságosabbá a gazdálkodás Homokmégyi tapasztalatok Több mint három évvel ezelőtt, 1968 áprilisában Jártam Zsámbékon, a Fel­sőfokú Mezőgazdasági Technikumban. Izgalmas beszélgetés zajlott le akkor egy rögtönzött értekezle­ten, néhány Bács-Kiskun megyei termelőszövetkezet­ből érkezett hallgatóval. Voltak köztük levelezők, nappali tagozatosok. Töb­ben elmondták, hogy nem látják jövőjüket, tapaszta­lataik szerint kevés meg­becsülést kapnak az üzem­gazdászok. A vitában részt vett Ká- konyi Mátyás, az akkori hogjokmégyi Béke Terme­lőszövetkezet főkönyvelője, aki elmondta: úgy érzi, hogy beosztása megköve­teli az üzemgazdasági is­mereteket. Változások Most ismét beszélgetünk. 1968 óta azonban történt néhány változás. Egyesült a község négy termelőszö­vetkezete, a Béke, a Dó­zsa, a Hunyadi és a Kini­zsi. A 9500 holdas új gaz­daság Aranykalász néven kezdte meg működését, mintegy nyolcszázötven taggal. Kákonyi Mátyás, az egyesülés óta is főköny­velői tisztet lát el. Immár 12 éves termelőszövetke­zeti gyakorlattal rendelke­zik. — Véleményem nem vál­tozott, sőt az élet igazol­ta, hogy a rendszeres elem­ző munka mennyire fontos. Ezt saját gazdaságunk pél­dáján tudom legjobban bi­zonyítani. Közbevetőleg szükséges megjegyezni, hogy Káko­nyi Mátyás ez év július 9- én sikerrel államvizsgázott Zsámbékon. Tudásban gya­rapodva végzi tehát fontos munkáját ebben a nagy gazdaságban. Egy halom kimutatást tanulmányozva megjegyzi: — Izgalmas dolog vizs­gálni, hogy egy-egy ágazat milyen jövedelmet hoz, vagy egyáltalán érdemes-e fejleszteni. Itt van például a tej önköltsége. A számok azt mutatták, hogy drágán termeljük, veszteséges a tehenészet. Latolgatni kezd­tük, mit lehetne tenni. El­határoztuk, hogy a szabad- tartásos módszert vezetjük be. Kicsaptuk a legelőre tavasztól őszig az állo­mányt. Kiváló ősgyeppel rendelkezünk, ami bőven ad táplálékot a jószágnak. Az újabb számításaink azt bizonyítják, hogy ily mó­don felére csökkentettük a tej önköltségét. Télen több a ráfordítás a tehenészet­re, de éves átlagban szá­mítva még így is egy fo­rinttal a felvásárlási áron belül maradtunk. A szarvasmarha-hizlalás költségszámításánál szin­tén rájöttünk egy-két hi­bára. Egy kilogramm hús­gyarapodás költségei any- nyit tettek ki, mint ameny- rryiért eladtuk a jószágo­kat. Így nem volt érdemes foglalkozni ezzel. Éssze­rűbb takarmányozással és egyéb intézkedésekkel ki­lónként csaknem három forinttal csökkentettük a költségeket. Munkaerőhiány A közös gazdaságban egyre több gondot okoz a munkaerőhiány. Három­száz nyugdíjasuk, járadé­kosuk van, számuk egyre emelkedik. A kézi munka­erő csökkenése különböző intézkedéseket kíván. > — Elsősorban arra kell törekednünk, hogy olyan növényeket termesszünk, amelyek a vetéstől a beta­karításig gépesíthetők. Ilyenek a gabonán kívül a kapások, a kukorica, nap­raforgó. Újabban spenót- magtermesztéssel is fog­lalkozunk. Ezt is géppel tudjuk megoldani és jöve­delmező is. Gondot okoz viszont a kertészet. Né­hány évvel ezelőtt, míg volt elegendő kézi munka­erő, nem volt probléma a paradicsom- és az uborka- termesztés. Ma már nem kifizetődő. Ha a gépesítés nem oldódik meg, akkor felszámoljuk termesztésü­ket, vagy annyira csök­kentjük, hogy ne okozzon túl nagy veszteséget. Tavaly a termelőszövet­kezet több mint 4 millió forint veszteséggel zárta az évet. A mostoha esztendő, a belvíz, jelentős termés- kiesést okozott. Búzából például 3 millió forint volt a csökkenés a tervezett­hez képest. A szántóterü­let majdnem negyedrészén pusztított a belvíz. Kilátások A vezetőség és a tagság elhatározta, hogy az idén együttes erővel pótolja a tavalyi veszteséget és nye­reséggel zárják az idei esz­tendőt Nézzük, milyen ered­ménnyel jártak ezek a tö­rekvések? — A szántóföldi növény- termesztésben a búza és az őszi káposztarepce jó ter­méshozamának eredménye­ként több mirit 800 ezer forint többletünk van. A zöldségtermesztésben ezzel szemben jelentős jövede­lemkiesésünk jelentkezett, saját hibánkon kívül. Sem a dughagyma magot, sem a gyomirtószert nem kaptuk meg szerződés szerinti mennyiségben. A vártnál kevesebb bevétel lesz még az állattenyésztésből, de egyes melléküzemágak többet hoznak a tervezett­nél. Mindent összevetve 1 millió 150 ezer forint nye­reségre számítunk, ha nem jön semmi közbe. Kicsit elgondolkozik, majd így folytatja: — Véleményem szerint törekvéseink azért is jár­tak sikerrel, mert egész év­ben figyelemmel kísérjük a gazdálkodás költségeit. A tervezett kiadásokat példá­ul több mint 2 millió fo­rinttal tudjuk csökkente­ni az idén. A rendszeres elemzés te­hát biztonságot is nyújt. Így a gazdaság vezetői mindig tudják, hol szorít a cipő, latolgatják, milyen intézkedések szükségesek a gazdálkodás javításához. K. S. Ifjú szakmunkások öcsém autószerelő-tanuló. Remélem, hogy nekem meg sikerül majd megszerezni a technikusi oklevelet is a szakmunkás-bizonyítvány után. Az első hónap? Nem panaszkodhatom, kerese­tem elérte az 1800 forintot, remélhetőleg ezután sem lesz kevesebb. Hívtak más­hová is, de ittmaradtam, jól érzem magam. Az ipa- ritanuló-intézet KISZ- csúcstitkára voltam két és fél évig, remélem, itt is si­kerül majd társaimmal a mostaninál még eleveneb­bé tenni az ifjúsági moz­galmat _ .... , ., Ezek az év eddigi esemé­Bronzvoros hajú, vidám — Ez az esztendő több nyei, de a hátralevő hó- kislany, a mosoly egy pil- okból is nagyon nevezetes napoktól is sokat várok. számomra. Június 24-én Nagyon bízom abban, hogy végre háromévi tanulás az alapszervezet méltónak után megkaptam a szak- tart arra, hogy felvegyenek munkásoklevelet. Igaz, csak a párttagok sorába. Azt hi- négyes lett, de ha azt szá- szem, még az ősszel dönt mítjuk, hogy emellett szin- erről a taggyűlés. A Kiskunsági Ruhaipari Vállalatnál, megyénk egyik textilipari „fellegvárában”, az eredményes munka mel­lett gondosan tervezett és szervezett állandó tanulás is folyik. Nem akarjuk most statisztikai adatokkal fá­rasztani az olvasót, nem vesszük számba, hogy ponto­san hány fiatal ismerkedik a szakmával, hány felnőtt jár a ruhaipari technikum valamelyik évfolyamára, vagy vesz részt valamilyen középfokú oktatásban, de nem célunk, most a nagy létszámú politikai oktatás értékelése sem. Egyetlen számot említünk, éspedig azt, hogy a múlt tanév végén hetvenketten tettek sikeres szakmunkásvizsgát a félegyházi üzemben és a vidéki telepeken, s nagy többségük már több mint egy hó­napja ifjú szakmunkásként dolgozik valamelyik sza­lagon. Arra voltunk kíváncsiak: a háromévi tanulás után hogyan illeszkedtek be a „felnőttéletbe” a fia­talok. Majdnem találomra választottunk két fiatalt, egy női és egy férfiszabót. Kis Szabó Erzsébet te ugyanakkor vizsgáztam a ruhaipari technikum első osztályának anyagá­A másik esemény, amit várok, karácsonykor egy Felkészült az őszre az AGROKER Az őszi mezőgazdasági munkához 3,5 milliárd fo­rint értékű mezőgazdasági gépet hoz forgalomba az AGROKER. A legfontosabb őszi munkagépekből a je­lenlegi igényeknek megfe­lelő mennyiség áll rendel­kezésre az AGROKER rak­táraiban. Változatlanul nagy a ke­reslet a szállítóeszközök iránt Az idén eddig több mint hétezer traktort és ugyanannyi pótkocsit ad­tak el. Az őszi munkák megkezdéséig még további négyezer traktor és pótko­csi értékesítésére számíta­nak. Az NDK-ból, Cseh­szlovákiából és Franciaor­szágból vásárolt gépekkel segítik elő a cukorrépa-ter­melés fokozódó gépesítését. A most kialakuló korszerű technológiákhoz első ízben érkeztek például nagy tel­jesítményű, egyszerre hat sorban dolgozó betakarító gépek. Felkészültek a kukorica­betakarításra is, bár itt a gépellátás nem lesz zök­kenőmentes. A francia li- cenc alapján hazánkban gyártott kukorica-adapte­rekből az ipar előrelátha­tóan az idén még nem tud elegendőt szállítani. De így is több mint másfél ezer kombájnra szerelhető adapter és 600 vontatott csőtörő, fosztó és más ku­koricabetakarító gép ke­rül az AGROKER telepek­re. Gondoskodtak a külön­féle szárító-, magtisztító- és tárolóberendezésekről is. A gazdaságok ötféle ter­ményszárító berendezés között válogathatnak. Az őszi talajmunkákhoz jóval tpbb gép áll rendel­kezésre, mint a korábbi években. Tízféle eke kö­zött kaphatóak az utóbbi években egyre nagyobb teret hódító görgős ekék is. A gazdaságok eddig 2300 ekét vásároltak, s további 2500 van raktá­ron. Alkotó emberek , A gépészmérnök Lajosmizsén, a Vízgépészeti Vállalat III. sz. gyáregységében több olyan fiatal műszaki szakember dolgozik, aki a válla­lat ösztöndíjasaként végzett egyetemet. Közéjük tartozik Gonda Gyula is. Kap­csolata a vállalattal régi keletű: édesap­ja és öccse a kunhegyest gyáregységnél dolgozik. — Hogyan került a Vízgépészeti Vál­lalathoz? — kérdezem. — Szolnokon jártam középiskolába, gépipari technikumot végeztem, 1961- ben tértem haza, Kunhegyesre. Édes­apám „beajánlott” a vállalathoz. Élőbb esztergályosként, majd műhelytechnikus­ként dolgoztam.-r- Ekkor már készült arra, hogy to­vábbtanuljon? — Eszembe sem jutott. Szabó András személyzeti osztályvezető egy alkalom­mal beszélgetett velem, biztatott, tanul­jak tovább. Azt javasolta, mindenképpen jelentkezzem a Műszaki Egyetemen, fel­vételi vizsgára. így nyertem elöfelvételt. Ekkor havi 500 forint társadalmi ösztön­dijat kaptam. Most már bevallhatom, nem sok kedvet éreztem a tanuláshoz, beteg voltam. Fél év alatt belefáradtam, és otthagytam az egyetemet. A személy­zeti osztályon azonban nem bontották fel szerződésemet. Azt mondták, gyógyuljak meg, pihenjek és tanuljak tovább. — Ezek szerint igazuk volt, hiszen vé­gül sikerült befejeznie tanulmányait. — Igen. De ebben már a feleségem­nek is nagy szerepe volt. Közben ugyan­is megnősültem, és 1964 őszén folytattam a tanulást. Ekkor már 800 forint ösztön­díjat kaptam, feleségem pedig pontosan 930 forintot keresett. Havi jövedelmünk 1600—1700 forint volt — csak az albérlet 500 forintba került. Nehéz, küzdelmes évek voltak, de én két ígéretet tettem. Az egyiket a feleségemnek, a másikat Szabó Andrásnak, hogy most már befe­jezem, amit elkezdtem. — Az oklevél elnyerése után Lajosmi- zsére került? — Igen, 1969-ben végeztem. Nem volt elképzelésem arról, hogy melyik gyár­egységhez kerülök. Ide irányítottak, és én örömmel jöttem. — Ügy tudom, naponta Budapestről érkezik munkahelyére. Nem kíván itt le­telepedni? — A családi körülményeim egyelőre nem teszik lehetővé. De a gyáregységnél beosztott technológusként dolgozom. Nemrégen alapszervi párttitkárnak vá­lasztottak meg. És ide kötnek távlati terveim is. » Acélszerkezetű víztornyokat építenek a Vízgépészeti Vállalat lajosmizsei gyár­egységében. Gonda Gyula szakértelme a kivitelezésnél elsőrendű fontosságú. Mun­kacsoportja valósítja meg a tervező mér­nökök rajzasztalán született elképzelése­ket. A fiatal gépészmérnök szerint egy­re jobban, tökéletesebben. így kerülnek az itt dolgozók mind közelebb egymás­hoz és a közöttük élő mérnök-párttitkár- hoz is. Selmeci Katalin ból, 3,8-ra, akkor elég jó újabb autószerelő kerül a családba, és én —, még a nevét is felveszem... De, ha férjhez megyek — teszi hozzá gyorsan —, tovább­ra is tanulok és részt ve­eredménynek számítható. Családom minden tagja munkás. Édesanyám a ci­pőgyárban felsőrészkészítő, édesapám az asztalos lanatra sem hervad le az arcáról. k tsz-ben szakmunkás, bá- szék a mozgalmi munká- tyám elektroműszerész, ban is... Horváth Katalin A szőke hajú, kék szemű tam. Természetesen itt is kislány kevesebbet moso- bekapcsolódom az ifjúsági lyog, mint társnője, pedig munkába. Szeretek olvas- neki sincs oka a szomor- ni, táncolni, a férjhezme- kodásra. Amit mond, és nés pedig csak a távoli ahogy mondja, arról tanús- terveimben szerepel. Majd, kodik, hogy ez a fiatal ha elérem a céljaimat... lány már nagyon régen tudja, hogy mit akar, s bi­Két kislány vallott né- zonyára el is éri céljait, hany mondfban az üzem- mint ahogyan eddig is si- ro1- magarol> terveiről, vá- ker koronázta munkáját. — Petőfiszállási vagyok, de ott már csak a szüleim élnek, én is Félegyházári lakom rokonoknál. Édes­apám a Béke Tsz-ben dol­gozik, nővérem szövőnő a fővárosban, egyik bátyám Komlón bányász, a másik hivatásos katona, én pedig női szabó szakmunkás let­tem. Kiskorom óta vonzott ez a foglalkozás, de köny- nyen lehet, hogy nem le­szek „nyugdíjas női szabó”, annak ellenére, hogy én vörös oklevelet kaptam. Részt vettem a Szakma kiváló tanulója országos versenyen és 50 vetélkedő közül sikerült megszerezni a tizenharmadik helyet A gyairő, N kivételek 6k> nyáron különben 4,5-el - t«hh, , ’ vizsgáztam a gimnázium első osztályából. munkám? a többi, velük végzett fia­talt is hasonló gondola­tok foglalkoztatják. Ed- A munkám? Valahogy dig nem írtam le, de S,”tt.VT*ér»ií“kW többre lennék képes, a sza- ™gy ,tudnak mar a készü' lagmunka viszont erre nem ° torzsgardaszabályzatról, ad lehetőséget. Ha sikerül- mely szerint a tanulóévei- ne bekerülni az üzem la- két is beszámítják. Két év boratóriumába. ott valószí- múlva jutalmat kapnak és nűleg jobban tudnám gyű- ötéves törzsgárdatagokként mölcsöztetni egyéni képes- élvezhetik az ennek meg- ségeimet... felelő külön megbecsülést. A jövő? Annak ellenére, Helyeslik, örülnek neki, s hogy én nem a ruhaipari ki-ki a tehetsége szerint, technikumba járok, hanem a saját érdekét az üzemé- gimnáziumba, nem akarok vel összehangolva dolgozik elszakadni a szakmatol. z t , Szeretnék majd érettségi után felsőfokú ruhaipari A választásra készülődő oktatásban részt venni. KISZ-bizottságnak viszont Most iratkozom be német felhívjuk a figyelmét- Az nyeívtanfolyamra, bízom alig egy hónapja szakmun_ abban, hogy a munkám és kásként dol ó fiatalok a gimnáziumi tanulmá­nyaim mellett sikerül majd nagy többsége már több elsajátítanom a német nyel- éves mozgalmi tapasztala­it. tokkal rendelkezik. Nem . ,, . ., ,, kellene várni a választáso­Az iparitanulo-intézetben . megbízatásokkal és is KISZ-bizottsági és Klg a meSDlzatasokKal... osztályvezetőségi tag vol-r Ooauszky László

Next

/
Oldalképek
Tartalom