Petőfi Népe, 1971. július (26. évfolyam, 153-179. szám)

1971-07-31 / 179. szám

Befejeződtek az egyetemi fellebbezések, gyorsmérleg az idei felvételekről Münchenből felen tik Kosárlabda Kecskeméti lányok az ifjúsági EB-en Hét végi sportműsor Kijelölték már a mara­toni futóversenyek pályá­ját, méghozzá úgy, hogy az tizennyolc parkon vág keresztül, illetve 11 helyen vezet fákkal árnyékolt su­gárutakon. * A kiéli víziversenyek színhelyén gondoskodnak a mentőszolgálatról is. Mo­torral felszerelt 40x10 mé­teres úszóállomások kísérik a versenyzőket, orvosi szol­gálattal és „ugrásra kész” békaemberekkel, akik a kormánytörést szenvedett, vagy esetleg felborult sportolókat segítik ki a bajból. Készenlétben áll majd néhány helikopter is, ha a parttól messzeeső helye­ken szenvedne valaki „ha­jótörést”. A nők bajnokságára szeptember 11—12-én kerül majd sor. A Kecskeméti Dózsa felnőtt és ifjúsági csapatán kívül a SZEOL, a Kiskunfélegyházi Vasas és a Szolnoki Vörös Me­teor lesz ott az indulók kö­zött. Psrtisch—Evans döntcKen Amszterdamban az IBM nemzetközi sakkversenyen a nagymesterek csoportjá­ban lebonyolították a 14., utolsó előtti fordulót. Por- tisch Lajos magyar nem­zetközi nagymester remi­zett Evans ellen, Adorján legyőzte a holland Scholl-t. ? A verseny élcsoportjá­nak állása az utolsó for­duló előtt: Szmiszlov 9,5 pont, Portisch és Browne 9 pont, Evans, Hartoch, Iv- kov, Ree 7,5 pont. Országszerte bezárultak az egyetemi, főiskolai fel­lebbezések : az érvényben levő rendelkezések szerint ugyanis a sikeresen vizs­gázott, de elutasított pá­lyázók a bizottság el­utasító határozata ellen — a kézbesítéstől szá­mított 8 napon belül — az illetékes miniszterhez címezve a felsőoktatási in­tézmény vezetőjénél fel­lebbezhettek. A nyolcna­pos határidő lejárt, a fel­lebbezések elbírálására előreláhatóan augusztus második felében kerül sor. Illetékesek tájékoztatása szerint a fellebbezési ke­retszám 6 százalék, ami azt jelenti, hogy az adott felsőoktatási intézménybe felvehető elsőévesek lét­számának 6 százalékát még nem töltötték be. Az első összegezések szerint az idei felvételizők egészében véve valemeny- nyi tagozaton jó felké­szültséggel jelentek meg, színvonalas tárgyi tudás­ról adtak számot. Ebben az esztendőben is jellem­ző volt a túljelentkezés mellett az egyes karok, szakok közötti aránytalan és 'egyenetlen pályázati megoszlás. Ezért az egyes felsőoktatási intézmények, sőt a karok, szakok kö­zött rendkívül eltérő volt áz úgynevezett „rela­tív küszöb”. Ez a relatív küszöb azt az alsó pont­értéket jelenti, amellyel még — legalábbis elvileg — a pályázók felvehetők voltak. Jellemző, hogy a hŐlcsészkáron a német— óla.', z, ,a francia—latin és a írancia—spanyol szako­kon a relatív küszöböt 20 pontban állapították meg, tehát csak az elérhető maximális pontszámmal vettek fel jelentkezőket. A túljelentkezés, a „túlzott kínálat” miatt általában elmondható, hogy a tudo­mányegyetem bölcsészet­tudományi karain ebben az esztendőben is a leg­magasabb a relatív küszöb értéke, s általában 17—20 pont között mozgott. Ugyanakkor például a Budapesti Műszaki Egye­tem gépészmérnöki karán 10,5 közlekedésmérnöki karán 13, vegyészmérnöki karán 13,5, építőmérnöki karán 14 villamosmér­nöki karán pedig 15 pont­ban állapították meg a relatív küszöböt. A Veszp­rémi Vegyipari Egyete­men ugyanez az érték 10,5, a Marx Károly Köz­gazdaságtudományi Egye­temen pedig 11,5 pont yolt. Az egyes karok felvéte­li bizottságai döntöttek ar­ról is, hányán és kik kezdhetik meg tanulmá­nyaikat a következő tan­év elején, illetve kik nyernek előfelvételt az 1972—73-as tanévre. A Budapesti Műszaki Egye­tem nappali tagozatára például 3539-en adták be pályázatukat, köztük 963 fizikai dolgozó szülő gyer­meke. Ősszel a tavalyi elő- felvételekkel együtt 1635- en lesznek elsőévesek, 917- en pedig a következő tan­évben kezdhetik meg ta­nulmányaikat. A Veszpré­mi Vegyipari Egyetem 229 pályázójából 69 nyert fel­vételt, köztük 36 fizikai dolgozó gyermeke. A ta­valyi előfelvételisekkel együtt az eddigi döntések szerint 134 elsőévese lesz az egyetemnek. 813-an je­lentkeztek az idén a Mis; kolci Nehézipari Műszaki Egyetemre, akik közül 480-an nyertek felvételt. Legnagyobb számban a gépészmérnöki karra ad­ták be kérelmüket a fi­atalok, de több mint két­szeres volt a túljelentke­zés a bányamérnöki karon is, ahol 60 elsőéves hall­gató nyert felvételt. A ko­rábbi évekhez képest csökkent az érdeklődés a kohómérnöki karon, de a felvehető 70 elsőst így is 108 jelentkezőből válogat­hatták ki. A kohóipari gazdasági mérnöki szakra 19-en jelentkeztek, vala­mennyien megfeleltek és fel is vették őket. Igen jelentős volt az ér­deklődés a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem iránt: 1525-en nyújtották be pályázatu­kat, itt a felvételi keret­szám 650, ebből 530-an a fővárosban, 120-an pedig a pécsi kihelyezett tago­zaton kezdhetik meg ősz­szel tanulmányaikat. A felvett hallgatók átlagos pontszáma ebben az esz­tendőben 15,26 volt. Jól szerepeltek a Studium ge­nerálén — a hátrányos helyzetű középiskolások egyetemi előkészítőjén — részt vett hallgatók. A Marx Károloy Közgazda­ságtudományi Egyetemre közülük 148-an jelentkez­tek, 102-en meg is felel­tek, s 98-at felvettek. Né­gyet helyhiány miatt uta­sítottak el. (MTI) Az Egyesült Vegyimű­vek megállapodást kötött a szovjet össz-szövetségii háztartási vegyipari igaz­gatósággal : a jövőben közö­sen olyan mosóanyagokat ál­lítanak elő, amelyek nem­csak tisztítják, hanem fer­tőtlenítik is a fehérneműt. Az új típusú szerre azért van szükség, mert a mű­anyagok elterjedésével bo­nyolulttá vált a fertőtle­nítés, hiszen ezek az anya­gok nem forrázhatok, nem főzhetők, s így elsősorban a gyermekek, csecsemők ruháinak tisztán tartása okozott gondot. A vegyi­művek laboratóriumában már elkészült az első csí­raölő hatású szer, amelyet a szovjet szakemberek ér­deklődéssel fogadtak és a tervek szerint a termékből nagyobb mennyiséget ren­delnek, sőt megvásárolják Ma kezdődik, két napig tart az MHSZ megyei ve­zetőségének rendezésében az országos Hírős Kupa rádiióiránymérő verseny. A rókavadászat néven ismert érdekes sportág ma már igen sokakat vonz. A Hí­rős Kupa kiírására 18 me­gyéből csaknem kétszáz versenyző nevezett most is, s bejelentették részvételü­ket a jugoszláviai zrenja- nini rádióklub versenyzői is. A versenyt öt kategória; Petőfire emlékeznek Féleqyházán A Hazafias Népfront és a KISZ városi bizottsága Petőfi halálának 122. év­fordulója alkalmából jú- lis 31-én, ma délután 5 órakor a Petőfi-szobor előtt, koszorúzással egybe­kötött ünnepi megemléke­zést tart Kiskunfélegyhá­zán. Szemlér Sándornak, a népfront elnökhelyettesé­nek megnyitója után Ador­ján Mihály, a városi KISZ- bizottság titkára tart be­szédet. Új kfivesút miivén Homokmégy község Hily- lye szállásán élőknek régi vágya egy, a falun keresz­tülvezető kövesút. Eddig ugyanis csak Hillye szál­lásáig nyúlt a bekötőút, a településen belül azonban rendkívül nehéz volt a közlekedés a járművek és a gyalogosok számára egy­aránt. Rossz idő esetén az ottleyő bolt áruval való el­látása is gondot okozott, mivel gépkocsival nem le­hetett megközelíteni. Az Aranykalász Terme­lőszövetkezet és a községi tanács összefogott a feladat megoldására. 2,2 millió fo­rintos ráfordítással új be­kötőút építését rendelték meg a dusnoki tanács épí­tőbrigádjánál. A munkát már elkezdték, és várha­tóan még ez évben elké­szül a jó minőségű út. Jö­vőre pedig a tsz II. számú üzemegységéig épül meg az üzemi betonút. gyártási technológiáját is. Bővíti az Ultra mosósze­rek családját is az Egye­sült Vegyiművek. Ebben az évben már forgalomba ke­rülnek azok az újdonsá­gok, amelyek korszerűbbé, kellemesebbé teszik a mo­sást és a tisztálkodást. Év végén kerül az üzletekbe az Ultra Marina elneve­zésű folyékony mosószer, amelynek 12 adalékanya­ga garantálja jó tulajdon­ságait, köztük fehérítő ké­pességét és kézkímélő ha­tását is. Rövidesen megje­lenik az Ultra Sampon: vi­taminokkal dúsított haj­ápolószer, valamint két fürdősamphon, amelyek közül a fenyőillatút fér­fiak, a Lux szappanokra emlékeztető franciás illa­tút pedig nőknek ajánlják. (MTI) ban rendezik meg, rövid- hullámú és ultrarövid­hullámú amatőrök részé­re. A színhely: Kerekegy­háza határa. Változatos, ám meglehetősen nehéz terep, ahol a több mint 10 kilométeres távon öt ró­kát, illetve adókészüléket helyeztek el. A hazaiak igen jó remé­nyekkel indulnak, hiszen a legjobb Bács megyei ver­senyzők közül többen is tagjai a magyar válogatott keretnek. Egy pillantás az 1972. évi nyári olimpiai játékok szervező bizottsága által kibocsátott szellemes „visszaszámolós naptárra” és kiderül, hogy már nem egészen 400 nap választ el a versenyek nyitányától. A nagy összecsapások forró hangulatát egyelőre csak a nyári kánikula helyette­síti, de München szinte na­ponta látja el a hírügynök­ségeket színes rövidhírek­kel, amelyek az olimpiai előkészületekről, a verse­nyekkel egyidőben meg­rendezésre kerülő kiegé­szítő programokról számol­nak be, és mindarról, ami az olimpiai városában mos­tanában érdekesség. * Az olimpiai versenyek tartama alatt München „szíve” Oberwiesenfeld lesz, amely napról napra városiasabb külsőt ölt. A „városkának” július eleje óta már polgármestere is van Walter Tröger az NSZK olimpiai bizottsága főtitkára személyében. Ez a Föld jelenleg egyetlen olyan települése, amelynek felépülte és benépesülése előtt már van „bürgermeis- ter”-e... * Az oberwiesenfeldi tele­pülés postacíme „München —100” lesz a sportolók ré­szére érkező küldemények száma, az újságírók a 200- as a tv-s—rádiósok a 300- as postafiókra kapják leve­leiket, csomagjaikat. * Július 20-án újabb 20 mil­lió darab tízmárkás ezüst­Kecskemétiek a Sportuszodában Nemzetközi korosztályos űszóversenyt rendeznek a hét végén Budapesten, a Sportuszodában. A vetél­kedőre hat kecskeméti úszó kapott meghívást. A leányok közül Adamik Csilla, Balog Gabriella és Nagy Melinda, a fiúk ré­széről Boros Tamás, Ben- csura Ákos és Szabó Zol­tán áll majd rajthoz. Városi labdarúgó- kupa Kalocsán Két csoportban tíz csa­pat részvételével folyik Kalocsán a városi labda­rúgó kupa. Az eddig leját­szott mérkőzések eredmé­nyei. A.-csoport. A Ven­déglátó—Tejüzem 2:4, Pap­rika—Költségvetési Üzem 2:5, Költségvetési Üzem— Vendéglátó 9:1, Paprika— EKA 1:7, A-csoport állása 1. Költs. Üzem 2 2---------14-3 4 2 . EKA 1 1-----------7-1 2 3 . Tejüzem 1 1-----------4-2 2 4 . Paprika 2-----2 3-12 — 5 . Vendéglátó 2------2 3-13 — B-csoport: Műanyag— Jármű Ktsz 1:8, Asztalos Ktsz—Állami Gazdaság 7:1, Asztalos Ktsz—Sütőipar 1:1, Állami Gazdaság—Mű­anyag mérkőzés 2 pontját 0:0 gólaránnyal a Műanyag kapta. B-csoport állása 1. Ászt. Ktsz 2 1 1-8-2 3 2. Jármű Ktsz 1 1----------8-1 2 3 . Műanyag 2 1 — 11-8 2 4. Sütőipar 1 — 1 — 1-1 1 '5. Atomi Gazd. 2 — — 2 1-7 — márka került forgalomba az NSZK-ban. Az első so­rozat — amelyet' tízmil­lió példányban bocsátottak ki — már elkelt. Ez év vé­gén, illetve 1972. tavaszán még újabb 20 milliót ter­veznek veretni. Nemcsak az úgynevezett „elterjedt” sportágakban gyarapodik évről évre a részt vevő nemzetek száma. Míg Mexikóban a lövész- versenyeken 64 ország kép­viseltette magát, München­ben már 70 nemzet indu­lóira — elsősorban újabb afrikai országok képvise­lőire — számítanak. * A szervezők messzeme­nően igyekeznek a legjobb lehetőségek megteremtésé­re. Pénteken délelőtt eluta­zott Jugoszláviába a ma­gyar női ifjúsági váloga­tott. A csapatban három kecskeméti lány is helyet kapott, bár közüliük most csak kettő a Dózsa játéko­sa. Magyar Márta és Sza­bó Éva két évvel ezelőtt az NSZK-beli Hágenben sikeresen szerepelt csapat­nak is tagjai voltak. Ma­gyar Márta most az ifjú­sági válogatott csapatkapi­tánya, s Szabó Éva a baj­nokjelölt TFSE tagjai a kulcsemberek közé tarto­zik. A harmadik kecske­méti válogatott Nemes Er­zsébet szintén tapasztalt Nb I-es játékos. A kosárlabda NB I. őszi fordulójára való felkészü­lést szolgálja a hagyomá­nyos Aranyhomok Kupa torna. A férfiak versenyét augusztus 21—22-én ren­dezi meg a városi kosár­labda szövetség, s azon há­rom külföldi (jugoszláv, szovjet és lengyel) csapat mellett a K. Petőfi, a Ba­jai Bácska és a Bajai Víz­ügy vesz részt. SZOMBATON LABDARÚGÁS Nyári Totó Kupa mérkő­zés: NB I B-s csoport, Szolnoki MTE—Kecskeméti Dózsa, Szolnok, 17 óra, Jv.: Somlai. CSELGÁNCS Budapesti Honvéd nem­zetközi ifjúsági és junior csapatversenye. > Budapest, Közgazdasági Egyetem, 15 óra. KOSÁRLABDA Duna menti megyék or­szágos ifjúsági női kosár- labdatomája, Paks, sport- csarnok reagel 8 órától. LOVAGLÁS Az országos lovasbajnak- ság II. fordulója, Kapos­vár, 15 óra. ÚSZÁS Nemzetközi korosztályos verseny, a Kecskeméti Víz­mű úszóinak részvételével. Budapest, Sportuszoda, 8.30. VASÁRNAP LABDARÚGÁS Nyári Totó Kupa mérkő­zés: Kiskunhalasi MEDOSZ Szegedi AK. Kiskunhalas, 17 óra, jv.: Tóth M. Elő­készületi mérkőzés: Katy- rnári Tsz SK—Kecskeméti Dózsa, Katymár, 17 óra. CSELGÁNCS Budapesti Honvéd nem­zetközi ifjúsági és junior egyéni versenye. Budapest, Közgazdasági Egyetem, 15 óra. ATLÉTIKA Balaton-bajnokság, Keszt­hely, 8.30. LOVAGLÁS Az országos lovasbajnok­ság II. fordulója, Kapos­vár, 15 óra. ÚSZÁS Nemzetközi korosztályos verseny, a Kecskeméti Víz­mű úszóinak részvételével. BuMipest, Sportuszoda, 8.30 és 16 órakor. LIGAÜLÉS A megyei labdarúgó szö­vetség vasárnap 9 órai kez­dettel a szakszervezeti' székházban tartja a megyei I. és II. osztályú csapatok ligaülését. Új típusú mosószer magyar—szovjet kooperációban bővül as Ultra-család Országos rókavadászverseny Kecskeméten

Next

/
Oldalképek
Tartalom