Petőfi Népe, 1971. május (26. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-04 / 103. szám

L oldal 1971. május 4, kedd . Svízber» Legelők és nádasok borították a vidéket még száz évvel ezelőtt is. De Tázlárnak ma már dinamikusan épülő faluközpontja van, frissen épült utcasorokkal, mutatós családi házakkal. A régi utcákat is az új lakó- és középületek üde foltja teszik elevenebbé. Az utóbbiak említését ne tekintsük mellékesnek, mert a felületes szemlélő előtt is nyilvánvaló, hogy ebben a községben nagy gondot fordítanak a belterület kom­munális fejlesztésére. Orvosi rendelő, művelődsi ott­hon, tanácsháza, a kövesút mértén városi színvonalú bisztró, mind azt látszik bizonyítani, hogy Tázlár nem sárba, homokba ragadt falu. Ideírom ezúttal is az anyagi létszínvonal szokásos mutatóit — Ver ez Károlyndk, a községi tanács pénz­ügyi csoportvezetőjének tájékoztatása alapján. Évente a faluközpontban megépül 15—20 csalódj, ház, adót fizetnek immár 41 személygépkocsi után. Trsztyinszky Pál tanácselnök hozzáteszi: a takarékbetét-állomány 2500-as lélekszámot véve alapul, eléri a 6,5 millió fo­rintot. S az adatokat követő kérdés ezúttal sem lehet más: Miből telik? Mi a fejlődés gazdasági alapja? S a táz- lári helyzet már ezen a ponton nyugtalanítóan ag­gasztóvá válik. Elpusztult ültetvények Leszámítva a Kiskőrösi Állami Gazdaság itteni üzemegységét, a területen három szakszövetkezet osz­tozik. A területi adatok ön­magukban nem sokat mon­danak, legtöbb földdel, majdnem 2500 holddal a Remény rendelkezik; ebből 900 hold a közös. Nagyjából hasonló az arány a Rákó­czi és a Kossuth Szakszö­vetkezetekben is. Essék szó előbb a közös létezéséről. Fejlődést ugyanis aligha emlegethe­tünk. A Remény 900 hold­jából 200 hold a szántó, a többi legelő, kevéske rét, nádas és tó. Meg homok­bucka. Átlag 3,5 aranyko­ronás terület, de a talaj 10—20 méterenként válto­zik. A 60-as évek első felében próbálkoztak valamelyes szőlő- és gyümölcsteleipítés- seL Az ültetvényekből mos­tanára maradt is meg nem is. A 20 holdas szőlőt már 1967-ben kiszárították; a magas talajvíz kirohasztot- ta a gyökérzetet. A barac­kosok zömét, 61 holdon, nemrég selejtezték. A Re­mény 38 hold kajszisából összesen 10 hold maradt. De sok reményt ehhez sem fűznek. A kevéske almás és körtés még úgy ahogy elviseli a vizet. Merza Jenő, a három szakszövetkezet közösen al­kalmazott főagronómusa így panaszkodik: — Az utóbbi néhány vi­zes esztendő csali tetézte a bajokat. Három tó van a határban, vizük akkorára duzzadt, hogy majdnem az egész területet elöntötte. Mostanra már javult a helyzet, készültek összekö tő csatornák, lefolyás van a Vadkerti-tó irányába. De az ültetvények mellett a szántók is sokat szenved­tek. A rozs területe 40 szá­zalékkal csökkent. Volt olyan terület, hogy a vető­mag sem térült vissza. Mindezek következtében pénzügyileg lehetetlen hely­zetbe kerültek a gazdasá­gok. A tavalyi évet a Re­mény és a Rákóczi mér­leghiánnyal zárta. — A hiány nálunk volt a nagyobb, 159 ezer forint — adja tudtomra Szabadi Pálné, a Rákóczi főköny­velője. — Úgy tudtuk ki­egyenlíteni, hogy hozzá­nyúl térik a fejlesztési alap- ,hp£. A gazdasági veszteség az ‘ Ma'ősony’’ hozamok és a magas költségek következ­ménye. A 33 hold gyümöl­csösnek 32 ezer forintos ösz- bévétele volt csupán. Rá- költöttünk viszont 72 ez­ret. A szedésért tízforin­tos órabért fizettünk, keve­sebbért nem jötték. Maga­san ráfizetéses volt a 35 holdas rozsterület is. Ne­hezíti a bajunkat az is, hogy a tagok egyhanmad- része nem tett eleget a 10 százalékos hozzájárulási kötelezettségnek, illetve az aranykorona utáni térítést sem fizette be. Vesztesége­ink négyötöde „kintlevő­ségből” származik. A képlet természetesen itt is az, hogy a fiatalok helyezkednek el az ipar­ban, s az idősebbek bajlód­nak a parcellákkal, több­nyire magukra hagyatva. A szakszövetkezeti tagság egy szűk rétege, amelynek ke­zében összpontosulnak a jó állagú szőlők, átlagon felüli mértékben gyarapo­dik, s ami még érdekes, a kötelező hozzájárulás befi­zetéséről „megfeledkezők” zömmel az e réteghez tar­tozók közül kerülnek ki. Holott egyébként is jobban szélesedik a kívánatosnál az életlehetőségek skálája. Mert a másik oldalon évről évre növekszik a létmini­mum szintjén, vagy az alatt tengődő családok, illetve magánosok száma. Igaz, a belterületi komfort err^l nem nagyon árulkodik — annál inkább az irdatlan tanyavilág, vedlő, roskado­zó nádtetős házaival. Szo­ciális támogatás céljára a tanácsnak évi 40—50 ezer forint áll rendelkezésére, ebből 12 család rendszeres támogatósát vállalhatja, holott a rászorulók legalább háromszor ennyien lenné­nek. A magukra hagyott idős emberek az üreskasz- szájú szakszó vetkiezetaktől nem várhatnak segítséget. Járadék? 70 éves kor betöl­tése után 300 forint, de ehhez igen magas, évi 1026 forint biztosítási díjat kell fizetni. Ezzel magyarázha­tó, hogy a biztosítást a tag­ságnak csak egy csekély tö­redéke vállalta, s az 50 évesnél fiatalabbak közül pedig senki nem is ragasz­kodik a 300 forintos pers­pektívához. Inkább az ipar­ban kívánnak elhelyezked­ni. hogy majd 60 éves ko­ruk betöltése után „ren­des” nyugdíjat kapjanak. A képernyő előtt Nem itt tarthatnának.. Kiemelkedők és elszegényedők így a tagság nem nagyon támaszkodhat a közösre, jóllehet ez fordítva ugyan­így elmondható. Túl nagy eligazítást a tagsági szőlő területi adatai nem nyújta­nak, említsük azért meg, hogy a Reményben 423, a Rákócziban 251 és a Kos­suthban 177 hold tagsági szőlővel rendelkeznek a gazdák. De szőlője nagy­jából csak minden máso­dik gazdának van, az átla­gos terület egy hold. Még elgondolkodtatóbb az az adat, hogy a szőlőterület 40 százaléka kimondottan gyenge termőképességű, el­öregedett, jó ha a 4—5 má­zsát megadja évente. Gya­korlatilag ezek már kipusz­tult parcelláknak tekinthe­tők. De a fennmaradó 60 százalékos aránynak is csak a fele mondható jó termő­képességűnek, s ez azt je­lenti, hogy évente és hol­danként megadja a 30—40 hektót. A szőlő kipusztulása, sőt szabályszerű sorsára ha­gyása manapság már min­dennapos jelenség Tázlá- ron. Tucatszámra ajánlják fel a földet; csináljon vele a közös, amit akar, vagy amit tud. De ugyanez a sorsa a szántóknak is. Ez volna a mutatós jó­mód alapja? — A szőlő csak részben tekinthető a megélhetés forrásának — magyarázza Lévai Antal, a községi ta­nácstitkár és egyben párt­titkár. — De mondok mást. Nemrég zajlott le az állat­számlálás, s ebben a kis fa­luban mintegy 4500 ser­tést jegyeztek fel a szám­lálóbiztosok. S hozzá kell tenni, hogy az anyakocák száma 642, tehát az után­pótlás i.s biztosított. A 6— 8 mázsás kukoricatermés ehhez persze nem nyújt elegendő takarmányt. Újab­ban a tázláriak „rákaptak” a tápra, azt vásárolják. — Miből? — A szakszövetkezeti tagságnak a negyed része már ma sem a mezőgazda­ságból él. Az ingázók szá­ma megközelíti a 250-et. Ezenkívül az állami gaz­daságban 40-en dolgoznak. Legutóbb pedig, 50 fő, zöm­mel nők részére az egyik kiskunhalasi üzem megnyi­totta itteni részlegét, Hivatkozni a kedvezőtlen természeti adottságokra — magyarázatnak kevés. Ha ez volna a döntő tényező, Tázlárt ma is a lakatlan vidékek közé kellene sorol­nunk. Sajnos, az emberi kibon­takozást jórészt emberi té­nyezők fékezték. A szak­szövetkezeti vezetők hosszú éveken át idegenkedtek a fejlesztéstől,' még inkább a hitelek igénybevételétől. Ami kevés telepítés tör­tént, az „eredményt” a szakmai feiltételök figyel­men kívül hagyása kárhoz­tatta pusztulásra. Nemcsak a restség, a kényelmesség munkált itt, hanem az a fajta aggodalom is, misze­rint a jobb módú szőlős­gazdák rendelkezésére álló olcsó munkaerő száma az intenzívebb fejlesztés ese­tén elapad. A másik az, hogy az ilyen kisikapacitású szak- szövetkezetek egymaguk- ban nem jutnak sokra, bár­miféle jelentősebb beruhá­záshoz az erők összponto­sítására volna szükség. E felismerés évek óta érle­lődik, s tavaly ősszel elju­tottak odáig, hogy az egyesülést mindhárom szak­szövetkezet közgyűlése megszavazta. Sajnos, a ve­zetői torzsalkodás — hát­terében a szerteágazó ha­talmi dinasztiák vetélke­désével — erősebbnek bi­zonyult; az össztagsági el­képzelésekre rákontrázott. Annyit sikerült csupán el­érni, hogy a Kossuth és a Remény Szakszövetkezet élére új elnök került. A ko­rábbiaknál mindkettő rá­termettebb, szándékaiban is progresszívebbek — az idei kezdeti lépések ezt bízó nyitják. A Remény nemrég 160 bárányt értékesített, ez 76 ezer forintot hozott a „konyhára”. A Kossuthban nagyobb összefüggő táb­láit kialakítására töreked nek. A Rákócziban tízhol- das konyhakertészetet léte­sítettek. De ennél sokkal több kellene... A tanácsi veze­tők egymás szavába vágva sorolják, mi mindent meg­valósíthattak volna már egy kis igyekezettel, jóakarat­tal. Nem 200, hanem leg­alább ezer birkát tarthat­nának. Létesíthettek volna szarvasmarhatelepet. Ott a három nagy tó, kitűnő hal­gazdálkodásra volna lehe­tőség. Ugyanott víziszár- nyastelepe't alakíthatnának/ ki... És a bevételek továb­bi beruházások csatornáit nyithatnának meg, nem­csak azért, hogy gazdagod­janak, hanem hogy munka­alkalmat is teremtsenek a tázlári népnek. A halasi üzem textilrászlegénék megnyitásakor négyszer annyian jelentkeztek, mint amennyi hely volt. A Rá­kóczi Szakszövetkezet ud­varán három nagy épület áll kihasználatlanul, a máj- sai drótfonatgyártó üzem már idetelepítette volna részlegét, ha a szakszövet­kezetek is a zsebükbe nyúl­tak volna. Csakhogy már eddig is messzebbre kellelt, . volna látni a szűkkeblű, Önző ér­dekeken. Ezek visszfényé­ben az eddigi fejlődés lát­ványa is torznak, felemás­nak tűnik. Az egymástól távolodó rétegek nem szer­veződnek közösséggé, mély­ponton van a kulturális ér­deklődés, az iskolában a hitoktatásra történt beirat- tások aránya a korábbi 41- ről 70 százalékra szökött fel. A fiatalok menekülnek a községiből, a határban mind nagyobb földdarabok maradnak műveletlenül, ta­lajvíz mossa alá a tanyák alapozatlan vertf alait... Ügy tűnik, a hidrogilóbusz fényes gömbje iszonyú ma­gasságban lebeg a község felett. Hatvani Dániel Nehéz ilyenkor odahaza maradni, de kíváncsi vol­tam, hogyan ünnepel a vi­lág, s az ország népe. Fő­ként pedig arra — kár vol­na tagadni —, hogy milyen lesz a kecskeméti felvonu­lás — a képernyőn. A Te­levízió szerkesztőségének jóvoltából ugyanis ezúttal a főváros mellett, Pécsről és Kecskemétről adtak köz­vetítést. Természetesen he­lyet kaptak a körképben a testvén szocialista országok ünnepségei is. A testvérországokból adott képsorokban nem csalódtam. A legimpozán­sabb most is a moszkvai seregszemle volt, melyet ezúttal a virágos ágak ural­tak, tavaszi hangulatot árasztva. Szófia, Bukarest, Prága, Pozsony, Berlin, Drezda, Rostock, Halle, Varsó, Katowicze ... Néhol napsütésben, másutt a mi­énkhez hasonló borult idő­ben — de igazán lelkes és örömteli módon ünnepelték május elsejét. A budapesti közvetítés is rúegfelelt a várakozás­nak. Egy kicsivel jobb idő nyilván itt is megnövelte volna a felvonulást kom­mentálok találékonyságát. Így bizony kissé untuk már, hogy csak az üzemek és vállalatok betűrövidíté­seit találgatja az egyik ri­porter, erre tér vissza hosszasan, s nincs értesülé­se a gyámk dolgozóinak munkájáról, tevékenységé­ről. Azt mondta el, amit úgyis láttunk, s ennél töb­bet alig tudtunk meg a szavaiból. Még szerencse, hogy különösen a fiatalok, s a sportolók remekül si­került bemutatói, teliét, a, felvonulás” dáW&iiyos ele­mei kárpótolták a nézőket a sutáeska szövet)ékért,­A pécsi közvetítés — szerintem — lényegesen jobb volt, mint a fővárosi. S ez főleg ta riporterek szemfülességének, remek ötleteinek volt köszönhető. Jól választották ki a ri­portalanyokat, akik való­ban képet adtak a város életéről, fejlődéséről, s a helyszín változásai is mint­egy aláfestették a hangu­latot. Igazuk volt, amikor néha a felvonulás rovásá­ra is, de bemutatták a vá­ros legszebb pontjait, s nem hagyták ki ezt a ritka lehetőséget. Kecskemétnek, úgy vé­lem, ez alkalommal nem volt szerencséje. A közve­títők ötlettelennek bizo­nyultak, de a segítség sem volt megfelelő, A kapcso­lások ritmusával is baj volt — alig sikerült elkapni jellegzetes képeket a felvo­nulásból —, s amikor Kecs­kemét volt soron, akkor sem tudtak mihez kezdeni a lehetőséggel. A véletlen sem kedvezett, az alkalom­szerűen odacipelt riport­alanyok jórészt „némának” bizonyultak, a poénra he­gyezett, de valójában ba­nális kérdések (Miért te mentél a sor elején? Mert én vagyok a legkisebb! — stb.) legtöbbször ehhez il­lő válaszokat hoztak. Ki­véve a vadászrepülő elv­társat és kisfiát. Lacika ugyanis a riporter kérdé­sére: — Te is repülő le­szel, ugye? — azt a meg­lepő választ adta: — Nem, én riporter leszek! —, s ez volt az egész közvetítés leg­derűsebb pillanata. A leg- bántóbb viszont az volt, hogy a városból alig látott valamit a közönség. A ka­merák elhelyezése ezt nem is tette lehetővé. Bizony, ez a nagy munka — a tele­víziós stáb, riporterek, mű­szaki személyzet, technikai eszközök felvonultatása — nagyobb eredményt is hoz­hatott volna. Vitatható persze, hogy eiinyi minden, ilyen sok 'helyszín — a külföldi tu­dósításokat is beleértve — elfér-e a dolog természeté­nél fogva korlátozott és szűkreszabott időben. Gon­dolom, ezen érdemes lesz elgondolkozni a Televízió szerkesztőinek. (T-I.) Mintaszervíz Fülöpszálláson a Mezőgazdasági Szakmunkásképző In­tézet gépészképző iskolájában elkészült az új szerviz- műhely. Itt minden a korszerű igényeket szolgálja, csempés falak, pneumatikus zsírzó és szerszámok, pró­bapadok. A fiataloknak lehetőségük nyílik megismer­kedni a legkorszerűbb eszközökkel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom