Petőfi Népe, 1971. május (26. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-16 / 114. szám

1971. májas 18. vasárnap 5. oldal Fehér „zászlócskák“ vezetik Legyen a hivatása bár­mi — emberi értékeinek közmegítéléséről minden- hogy kiváló bizonyítvány valakiről, ha működésének egy esztendeje után ta­nácstagnak jelölik. Bácskai Andrásné egészségügyi vé­dőnőt ennyi idő alatt sze­rették meg Lakiteleken. 1970. április 1. óta dolgozik ott. Április 25-én a 34. kör­zet tanácstagjává válasz­tották. Mi a titka ennek a nép­szerűségnek? „Lessük” ezt ki a fiatalasszony otthoná­ban. A c/m: Szikra 47. A ház: hangulatos kis kúria a dombtetőn. Gyepszőnyeg, virágoskert, hatalmas egyesfák, világos törzsű je­genyék. Az előszobából mackónadrágos apróság to­tyog elő. Kerek buksi, ke­rek, rögtön barátkozó sze­mek, kerek labda a párnás kacsók közt Egészéges kis­gyerek. Egészséges környe- get. Innen „valamivel” kő­zelébb az égbolt, s jóval „mélyebben” fekvőnek lát­szik a hamvas fasorok fod­raival kísért Tisza, valahol a lankák mögött a Tőserdő sötétje. Ideális ihletője ez a mi­liő is a védőnő mindenna­pi munkája sikerességének. Kinyílt egy ajtó, s derűs színű, mintás mamaruhá­ban előttünk áll az ifjú ta­nácstag. Sötét haját egy­szerű, modern fazonba fé­sülte. Beljebb tessékel. A szoba, ahol ülünk: barna „hangulatú”. Az egyik szög­let: könyvtárfal, majdnem a mennyezetig. Akvárium derengő fénye, zöld növé­nyek. A szomszéd szobába nyíló ajtón át egy szőnye­gen heverő macira látunk. Az asszonyka ezalatt már be is mutatkozott Szege­den tanult Édesapja er­dész, annak révén kerültek Lakitelekre 1964- (vagy). 65-ben. 'Férje — akkor még vőlegénye — építész- technikus az állami gazda­ságban. Első munkahelye Nyárlőrincen, majd Kecs­kemét következett egy évig. Lakásproblémák. Végre Itt megoldódott ez is. Ketten vannak védőnők, fele-fele a községnek, s határának: ez a körzetük. Ő nyolcvan-száz embert látogat, véd, istápol. Ennek statisztikája: körülbelül 20 terhes anya, 30—40 csecse­mő, kisgyerek. Aztán a ve­szélyeztetett helyzetű gye­rekek, s öregek ... Minde­ne: a gyerek. Szeme, gyöngyfehér foga ragyog, nevet: — Nem tudnék meglenni család, gyerekek, nélkül... Hogy tudom sajnálni azo­kat, akik valamiféle „sza­badság” nevében nem akarnak gyereket Milyen eréllyel tud szól­ni ez a bájos törékeny asz- szonyka az alkoholista szü­lőkről — veszélyeztetett gyerekek jobbára ilyenek­nél élnek. A tanácsnál mondták el, milyen éber szeme van ezek felderíté­sére. Rajta a szemük, szi­gorú, ha „nem fogadnak szót”. Most már csak két ilyen családra kell ügyel- mi... Kezdetben „feltérképez­te”, hova kell látogatnia. — De mentem én min­denhová, ahol a fehér „zászlócskák” — pelenkák — hívtak, integettek a ki­feszített spárgáról... — s öle fölött keresztbefogva karját — mosolyog. Író, 1944. október 22-én az esti órákban háborús, iz­galom, szorongás, az isme­retlen jövő, a közeledő har­ci zaj nyugtalanította az embereket Kiskunhalas mérhetetlen tanyavilágá­ban. A ' ptriói határrészen két poros, fáradt idegen toppant alkonyaikor egy középkorú gazda házába. Szállást kértek és javasol­ták: „süssenek .pulykát, malacot, mindent, hogy ha lesz szerencsénk az előre­nyomuló szovjet csapatok­kal találkozni, akkor ven­déglátásban ne legyen hi­ba. így is történt. A vára­kozást megunva magunk is elkezdtünk enni, inni, nagyon jól éreztük magun­kat, átjöttek a szomszédok is.” Mindez Erdei Ferenc visszaemlékezéseiben ol­vasható. Mert ő sietett öccsével a közeledő szovjet csapatok elé... Korábban Nagykő­rösön húzódott meg felesé­gével, a már akkor ismert fiatal tudós-politikus, majd a nyomukban levő rend­őrök elől Tóth László nyomdaigazgató segítségé­vel a „hírős város” kör­nyékén bujkált. Hamis pa­pírokkal jutott el öccsével vonaton Soltvadkertig, fe­lesége a nyilas terror lég­körében nem kockáztathat­ta meg „az átkelést”... Kiskunhalason találkoz­tak az előretörő szovjet csapatokkal. Két hét múl­tán már Szegeden tárgyalt, intézkedett, szervezett, vi­tatkozott, a demokratikus, nemzeti egységfront kiala­kítását szorgalmazta. Még ennek az évnek decembe­rében: belügyminiszter. Mi­előtt az Ideiglenes Nemzet- gyűlés megnyitására Deb­recenbe utazott, beszédet mondott a december köze­pén Kiskunhalason tartott nagygyűlésen. A pirtói gaz­da az ország egyik felelős vezetőjeként láthatta vi­szont vendégét... Sok szál fűzte a na­pokban elhunyt Erdei Fe­rencet megyénikhez. A egy szálfatermetű metropo- lita lépdel díszes, fémfo- gójú „botjával” koppintva a kövezeten, utána fehér humuszos, turbános közel- keleti. Csupaideg dél-ame­rikai beszél szenvedélyesen gesztikulálva, partnere, a „lassú” angolszász is tűzbe­jön tőle ... Nők, férfiak, katolikusok, materialisták, vietnami és dániai, tudós és diák, munkás és lelkész együtt ebben a nagy békés örömben. A Béke-világtanács ezzel a plenáris üléssel megkez­di munkáját. F elszerelem magam a fejhallgatóval, s a konnektort az „angol” lyukpárból a „magyar”-ba teszem át. Előttem valaki más anyanyelvű ült ezen a helyen. Szomszédom kö­nyöke súrol, ő is nekiké­szül a beszédek hallgatásá­nak, Most vettem észre, hogy magyar kollégám he­lyére ő telepedett, egy jól- megtermett afrikai. Látom, ő meg a „francia” tolmá­csolást választja. Az emel­vényen Kuba küldötte be­szél — spanyolul... Van valami magasztos már eb­ben is. Három nyelven halljuk ugyanazt csak ezen a pici területen. De tökéle­tesen értjük... A béke anyanyelve közös Tóth István I csőzetes díszemelvény, hát­terében a kék-fehér dísz­fallal, békét hirdető, több­nyelvű felirataival, s jel­képként a hatalmas, karcsú ágú arany csillaggal, amely a világtájakat szimbolizál­ja: Alant hömpölyög a he­lyükre tartó küldöttek tö­mege. Az arcok — ahogy a nap, a szél, az életet fenntartó közvetlen kör­nyezet, természet, a létért való küzdelem előtörténete formálta, színezte őket. Ha volna olyan csodálatos te­levíziós kamera, amely egy- időben, egyszerre elénk hozná az ezernyi szempár, homlok, száj mondaniva­lója*' Ha a külső, látható jeleik határtalan változatait egyszerre megmutathatná! De itt az utolérhetetlenül érzékeny „komputer” — bocsánat a párhuzamért — az Ember, akiben mégis tü­neményes belső folyamatok összhatása révén „megfej- tődik” ennek a lenyűgöző élménynek, a világbéke-ta- lálkozónak mély tartalma. Milyen jó lenne most már — egyszer s mindenkorra — ilyen barátságban együtt lenni, minden ember közös érdekében, a már na- gyon-nagyon sokat szenve­dett emberiség boldogsá­gáért munkálkodni. Ha már világbéke lenne ... s ember értelme ha­talmas. A szíve is legyen már ehhez méltó. Mint a jószándékú népek milliárdjaié, akik őket küldték ide, a mi Buda­pestünkre — ahogy a kül­döttek új nevét adták — a béke fővárosába ... Vonul­nak. De voltaképpen ösz­tönösen sétamenet ez, míg helyet foglalnak. A többség olyan öltözékben, amilyet a mi szemünk megszokott, így aligha tudnánk — raj­tuk kívül, akik sok-sok bé­kedemonstráción találkoz­tak már —, hogy ki az ausztráliai, perui, osztrák vagy magyar. Bíbor öröm tündöklik az afrikaiak szép számú csoportjain. Mo­solyuk végtelenül közvet­len, férfiakon, nőkön lát­szik, hogy minden pillanat- bari készek dalra, táncra. Járásuk azonban méltóság- teljes, ünnepi selymek — fehérből a meleg tónusú sötétliláig — simulnak fé­nyes bőrükre. Legtöbbjük szép, nyúlánk termetű. Itt zárkózottabb ázsiaiak — vagy latin-amerikai fenn­síkokról való indián-ősök? —, amott lágy mozgású arabok. Odébb nagy sze­mű indiaiak, angolok, szov­jet emberek körében. Most tudós, politikus Erdei Ferencre emlékesünk gyászközlemény hallatán ezren és ezren emlékeztek a személyes találkozások felejthetetlen percedre, óráira, százan és százan buzdító szavaira, barátsá­gára, okos tanácsaira, ter­mészetes emberségére. A makói illetőségű tudós, ál­lamférfi ezt a vidéket is­merte, kedvelte leginkább szülőföldje után. Ide kap­csolta munkája, rokonszen- ve, életének több megha­tározó állomása. Ifjan azt kutatta, hogy miként élhetne okosabban, könnyebben a paraszti nép, amelyből származott, ö is Kecskemétre járt remény­kedni a két világháború közötti ínséges években* akárcsak Móricz Zsigmond. Közvetlenül a második világháború előtt, a tizen­kettedik órában fiatal ér­telmiségiek — telve jószán­dékkal, bátorsággal és illúzióval — megpróbálták letéríteni hazánkat a sza­kadék felé vezető útról. Következetességével, köz- gazdasági iskolázottságával, valóságismeretével kitűnt közülük Erdei Ferenc. Ötödmagával ő fogalmazta a Márciusi Front 12 pontos kiáltványát. Ezt a Horthy- Magyarország viszonyai kö­zött forradalminak minő­síthető programot itt, a kecskeméti nyomdában Tóth László sokszorosította. A Bot akkor erősebbnek bizonyult az Igazságnál és — többek között — Erdei Ferencet is börtönnel súj­totta az elnyomó rend. A felszabadulás után Is gyakran ellátogatott mai megyénk területére. Min­denkor: tanítani és tanul­ni. Ez a két fajta törek­vés elszakíthatatlan, dia­lektikus kapcsolatban ötvö­ződött egyéniségében. így őrizte meg gondolkodásá­nak frisseségét, fogékony­ságát. Már 1945-ben Baján, Kecskeméten nagygyűlésen tesz hitet a demokratikus átalakítás, a munkás—pa­raszt szövetség mellett. Irá- nvításával dolgozták ki az első demokratikus válasz­tási törvényt. Minrlen^i természetes­nek vette, hogy az 1953-as választásokon ő megvénk listavezető képviselőielölt- je: nála jobban senki sem ismerte akkoriban a ho­moki táj, a Duna-mellék, a Bácska földjét, népét. Me­gyénket képviselte az 1958- ban és az 1963-ban válasz­tott országgyűléseken is. Képviselői megbízatásá­nak mindenkor példás buz­galommal tett eleget. Noha gyakorlott szónok volt, jobban szerette az olyan al­kalmakat, amikor kötetle­nebb formában emberek kisebb csoportjaival talál­kozhatott. , Bármennyire le­kötötték országos gondjai, ügyei, mindig szakított időt arra, hogy jelenlétével, ta­nácsaival segítse az itteni jó kezdeményezéseket; éle­te értelmét jó ügyek szol­gálatában látta. Jelképnek is tekint­hető: ő köszöntötte a sta­dion tízezer fős közönsé­gét, a megye dolgozóit az új, nagyüzemi szocialista mezőgazdaság eredményeit először bemutató kiállítá­son, a népművészet szépsé­geit ünneplő Szüret az Aranyhomokon rendezvé­nyen 1963 őszén. Méltán érezte, hogy az ő munká­ja is „benne van” az ered­ményékben az 1970 novem­berében rendezett telepü­lésfejlesztési kiállítás meg­tekintésekor is. Az új al­kotások, létesítmények; az egész megyét felölelő fej­lődés összegezett adatáit, tényeit, a helyesen megfo­galmazott terveket látva jókedvű, fiatalos optimiz­mussal beszélt az ország, a megye jövőjéről, és az előtte álló feladatokról, megkezdett munkáiról. Bi­zakodva várta a jövőt.., Amikor búcsúzunk Erdei Ferenctől, igyekszünk kita­pintani sokfelé ágazó mun­kásságának legértékesebb vonulatait. Üjra és újra megkérdezzük, miféle erő hajtotta, késztette szünte­len tevékenységre. Azt akarta, hogy okosabban, jobban éljenek az embe­rek, a kétkeziek, mert a szegénység elnyomorítja a testet, a lelket, megrok- kantja a személyiséget. Makacs igazságkereső lé­vén, tudván-tudta, hogy só­hajokkal, vágyakkal, szóla­mokkal a világ kiszabott­nak látszó menete nem vál­toztatható meg: csak a va­lóságot alakító törvények ismeretében és segítségé­vel. Mi volt végtére? író, tu­dós, politikus? Hány magyar literátor írta le ilyen érzékletes tisztasággal — például — a folklór csodálatos vilá­gát? „De van egy országa az emberi világnak, ami mindenestül a miénk. Amikor ünnepi vagy hét­közi napok csendjében együgyű szerszámokon nem a ránkparancsolt hang szó­lal meg, hanem magunk szólunk tiszta és nyomorí- tatlan emberséggel. Ami­kor minden öröm és bánat összegyűlik a szánkban és nincs hová lenni hév lel­kűnknek, akkor vérrel buggyanó szavakkal tör fel az ének torkunkból és cső- • dálatos játékokra képes az elme.. Politikus? „Elfogadott eszmék, normák és posztu- látumok szerint alakítani a társadalmat” — ahogyan ő maga meghatározta e te­vékenységet. „Kezdeménye- zően részt vettem a föld­reform végrehajtásában, a parasztpárt szervezésében, cselekvőén közreműködtem a polgári demokratikus forradatec -eredményeinek kivívásában, rsajd a szoci­alista építés elkezdésé­ben .., mezőgazdaságunk átalakításában” — írta a Futóhomok új kiadásának előszavában. De azért hoz­záteszi; időnként híjával volt „az éber politikai ér­zéknek és az állandó har­ci készségnek”. Ezért örült annak, hogy felkészülve fogadjuk a születendő holnapot, a leg­előnyösebb diszpozícióban. Hajdanán az egyéni pa­rasztok sorsán tűnődött, a gazdálkodás mikéntjén töp­rengett, majd — az új ál­lamrendszerben nélkülöz­hetetlen — igazgatás-szer­vezési problémák foglal­koztatták. Alapvetően fon­tos könyveket, tanulmá­nyokat adott ki a mező- gazdaság üzemszervezési gondjainak enyhítésére, az elsők között tárgyalta a vezetéselmélet szocialista körülmények között érvé­nyesülő és érvényesíthető tendenciáit, megállapítá­sait, összegezte a termelő­szövetkezeti mozgalom ta­nulságait, a falu struktúrá­jának átalakítását. És — milyen jellemző — szívás tanulással szerzett tudományos felkészültség­gel éppen ő publikált lé­nyeges tanulmányokat az urbanizációs folyamatról. Üj, éppen e napokban megjelenő könyvének — Város és vidéke címmel ke­rül az olvasókhoz — is ez a témája: a városiasodás a szocialista társadalom vi­szonyai között. Ügy vélem, hogy akkor jellemzőm leghívebben te­vékenységét, ha a tízesz­tendős Valóság című folyó­iratot méltató nyilatkoza­tából idézek: „Hazai való­ságunk titkait feszegeti, de a nagyvilág felé is kite­kint. De vajon mi az, ami ezt a megjelenítést izgal­massá teszi? Ügy sejtem, hogy hasábjain háromféle szemléletet. megközelítési módot szembesít: a poli­tikát, tudományt és az iro­dalmat. Ez maga az izga­lom forrása...” Erdei Ferencet méltán soroljuk újabbkori törté­nelmünk kimagasló szemé­lyiségei közé, politikusként, tudósként, íróként egy­aránt. Heltai Nándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom