Petőfi Népe, 1971. február (26. évfolyam, 27-50. szám)

1971-02-19 / 42. szám

Két község szövetkezete Megújuló kereskedelem Az ÁFÉSZ-t kereskedel­A közeli napokban neve- mindenki által jól ismert millió forint volt az üzem zetes jubileumot ünnepelt negyed-gömbjei. Ezt a fél- tevékenységéből származó a Fájsz—Dusnok Körzeti kész munkadarabot sima termelési érték. Általános Fogyasztási és lapra hegesztik, majd az Értékesítő Szövetkezet. Eb- egészet tovább finomítják, ben a hónapban ugyanis csiszoljak A Baján tör- éppen negyedszázada an- ténő zománcozás után jut­nak, hogy az egyik tagszö- nak az immár kész fali­vetkezet, a Dusnoki Fmsz kutak a szaküzletekbe. Az megalakult. A küldöttgyű- üzem 41 dolgozója alapos, mi tevékenységében az a fő lésen — amelyet ez alka- mennyiségét tekintve is cél vezérli, hogy a két köz­lomból Dusnokon rendez- jelentékeny munkát végez, ség lakosságának maradék­talan, jó ellátása révén egyúttal a termelést is se­gítse. Hiszen az igényeik rendszeres kiegészítése, a kívánt árukhoz való hoz­zájutás nem kis mértékben hat a munkakedvre, telje­sítményre is. Ezért is fordítanak foko­zott gondot mindkét köz­ségben a kereskedelmi há­Ma még „téli álmát aluss za” a Duna partján a Gyöngyvirág csárda. Már­ciusban már megindul a kirándulók „népvándorlása”. így idomítja falikűttá az acéllemezeket Naszladl Ferenc és Nagy Kis Károly. tek — Gáti József igazga­tósági elnök meleg szavak­kal emlékezett a „hőskor­ra”, az indulás napjaira, heteire, amikor például a részjegy értéket néhány ki­ló termény képviselte. Rá­mutatott egyszersmind a 25 év során elért fejlődés­re, amelyet feltétlenül szembetűnően bizonyíta­nak majd az alább elmon­dottak. ségében örvendetesen di- való tervei vannak ezzel házuk hovatovább szűknek lózat fejlesztésére, rendbe- namikus fejlődésről adhat a hangulatos létesítmény- bizonyul. A dolgozók nap­hozására. Dusnokon a sző- számot a szövetkezeti kis- nyel is. Most folynak a jainkban zsúfolt helyisé­vetkezeti áruház díszére kereskedelem. Az egyasü- tárgyalások a COOPTOU- gekben végzik munkájukat, válnék bármelyik község- lés évének árbevételét az- RlST-tal. És ha sikerül A főbb kereskedelmi cé- neík vagy akár kisebb vá- óta megkétszerezték s ez a megállapodniok, akkor itt, lók megvalósítása után — rosnak is. Fajszon egyelő- tevékenység az 1970. évi a sudár jegenyesor tövében ígérik a szövetkezet veze- re még ugyan csak ruházati eredmények között 28 mii- rövidesen buszok parkíroz- tői — feltétlenül kialakít- bolt működik de a veze- lió forinttal van képvisel- nak A velük érkező kirán- ják majd tágasabb, korsze- tőség feltett szándéka, ve! Ezen belül is jelentős dulók a Gyöngyvirágban rűbb irodaházukat is. hogy az italboltot felszá- növekedést ért el a vegyes molják s helyébe a szom- iparcikkeik forgalma, széd községével vetekedő, A távlati tervek k5zt a korszerű elelmtsrer- és ve- legf6bbek egyike: perem­gyesiparcikk-áruhazat le- bobok, kisebb élelmiszer­tesitenek, amelyet a jovo boltok kialakitása. A szoi_ ev utolsó negyedeben nyit- gáltatásokat illetően u van nak meg. _ elképzelésük: jövőre autó­Ami az önkiszolgáló motorszervizt szándékoz­rendszert illeti, bizony, a nak létrehozni, fajszi — havi 200 ezer fo­rintnál is nagyobb forgal- ■ mú — élelmiszerboltot már " HUiafCIII «ndéglálásÉrt áruház önkiszolgáló részle- Az ÁFÉSZ-neik a vem­, déglátó tevékenységből J származó bevétele tavaly , meghaladta a 8 és fél mil- 1 lió forintot. Érdekesen lemző tény, hogy 1967 a vendéglőkben szinte egy­általán nem fogyott kávé, az elmúlt év forgalma pe­dig már a 100 ezer forintot is elérte. A szövetkezet vezetősége úgy gondolkodott, hogy akár áldozatok árán is megteremtik a korszerű vendéglátás feltételeit. En­nek bizonysága mindkét ebédelnek, s akár a közeli A könyvelésben belekí- községben a tágas, modern gemenci erdőt látogassák váncsiskodtunk néhány ki­vendéglő, ahol a betérőket is meg, akár a szomszédos mutatásba, amelyek számai egyebek közt presszókávé Duna-strandon fürödjenek, is kézzelfoghatóan jelzik is várja, a szórakozni vá- mindenképpen jól érzik a haladást, az előrelépést, gyóknak pedig — akárcsak majd magukat Az áruforgalom összege nagyvárosokban __ zenegép az 19(56- évihez képest 17 > ui\bffldelkezésér/- Meleg Szánok és emberek ^óeiS2é? ÄfSi­etelekbol rendszeresen s 32 elmuu ev végén meg­haladta a 43 és fél milliót. A bevétel jó része a vegyes iparcikkek eladásából származik. A legmodernebb tv-k, lemezjátszók, táska­rádiók közül válogathat az áruházban a két község lakossága. Együtt erősebbek Elöljáróban jegyezzünk meg csupán annyit, hogy az alakulás időszakában az flEfe...: tmsz-nek 180 tagja volt ( .. ma pedig az AFESZ-nek 1400­A szövetkezet krónikájá- ^ M hoz hozzátartozik, hogy mi- | után 1949-ben Fajszon is megalakították az fmsz-t puskás Ferenc üzemvezető már a készterméket meózza, mondják ’ — a jelenlegYnéi eredményed a" központTTro! ugyanezen idő alatt 952 öt évre rá “ukséget vizsgálja. jóval több vendégnek is dában kerülnek summázás- ,töb^ mint három­érezték sz egyesülésnek. . , . tudnáníik étkezési lehető— T.Q ■foíiőHíáct mniaí millió forintról nőtt. A S3.­Ez azonban tiszavirág éle- A múlt évben például 27 ge valóban minden igényt é teremteni az ÁFÉSZ adminisztratív ^át vaSy°n az akkori há­tú frigynek bizonyult. A ezer falikút került ki a kielégít. . seget teremtem- ÁFÉSZ ad^m^at v rom & mlmó hélyett következő tartós, mindmáig kezük alól. Mindkét község TÜZEP- ...Jártunk a Duna-par- részlégé is. OépKonyveiesuK ma g miiuó 200 ezer forint.- s remélhetőleg a to- Ez ^nban a szolgálta- telepét is az ÁFÉSZ kezeli, ton, ahol ma még csípős a n^omo nagyságú A tagrészesedéSj a vásárla. vábblakban is - életképes tó üzemnek csupán az ^ idén egyébként már fű- szel fodrozza a nagy vizet, Ai tóZ-ek ko^ párját nt- sok után járó visszatérités egyesülésre 1963-ban került egyik terméke Mert a Me- toolajat is árusítanak, öt- de nyaranta megélénkül a *»3* * Kozeimuman tér összege 115 ezerről 368 sor. dicor Műveknek armatúrá- letes- és remélhetőleg ha- környék. A közismert, nép- « ai gépi adattewoigo- ezer forintra alakult. Az erők összefogásának, a Bányaipari Tröszt- marosan valóra is való szerű Gyöngyvirág csarda 7as,'a; * munka így Ke A múlt évben egy f6re a lehetőségek megsokszo- nek — aranymosáshoz kezdeményezés, hogy Faj- most zárt ajtókkal fogad. vésbe faraszto. s a könyve- átlagosan 27 600 ‘ forjnt rozásának a két község használatos — úgynevezett szon táptakarmány árusítá- A jövő hónapban azonban les is naprakész, könnyen munkabér jutott s ami összesen 6 és fél ezer la- hányatálakat, sőt a Székes- sával Ls megpróbálkoznak, már indul az idény, s tart attekintneto. ^ szinte példáüan - de to­kosa egyaránt hasznát lát- fehérvári Finommechanikai Mindent egybevetve: a egyvégtében novemberig. Sajnos, a fejlődés követ- tetlenkedésünket eloszlatta. kalocsai járás e két köz- A szövetkezetnek életre- kezmén-ye az is, hogy szék- s a tényt megerősítette a vezetők egybehangzó vé­megfelelő a kínálat és a Az év közben végzett .. ,, választék, sőt — mint munka egyre biztatóbb A szövetkezeti nyereség . ■ .1 . . ... Ot/ _ , —n „rt irl „ KI I KI 1-4- ÜKO Sokoldalú „vasasok’ Rendhagyó módon, kezd­Vállalat által gyártott ház­táji darálókhoz alkatrésze­ket is készítenek. S ami a leglényegesebb: a lakossági, közületi szol­jük az egységek felsoro- gáltatásokban való rész- lását az egyik legeredmé- vételük. Évente a magá- nyesebb és legjövedelme- nosok megrendelésére íél- zőbb üzemáguk, a fajszi millió, míg a közületek szá- fémipari szolgáltató üzem mára negyedmillió forint bemutatásával. értékű villanyszerelést, fü: Három éve hozták létre, döszoba- és vízvezeték-sz< s a Bajai Vas- és Fém- relést, általános lakat« ipari Ktsz-szel együttmű- munkát végeznek; tv-ar ködve mindenekelőtt fali- tennákat készítenek és szí kutak gyártására szakosí- relnek fel. vaskapu tották. Érdekes, még a gyártanak, továbbá háztn hozzá nem értő számára Is, tási gépeket, illetve mező a gyártási folyamat. A kör- gazdasági kisgépeket javí- alakúra vágott acéllemeze- tanak. Míg 1968-ban alig két előbb tálca-alakúra for- egy és háromnegyed millió, málják, majd további, a rákövetkező évben ebnek •szakszerű „idomítás” révén a kétszerese, tavaly pedig születnek meg a fallkutak már több mint öt és fél \L ÁFEÉZ korsz i<\ dús neki áruházában bőséges választék várja a vásárló- kai. Hamarosan ilyen épül Fajszon is! leménye —, szövetkezeti dolgozónként átlagosan 520) forint nyereséget részelnek az 1970 évi eredmények jó­voltából ! A Fájsz—Dusnok Körzeti ÁFÉSZ vezetőinek töredfen szándéka: javuló áruellá­tást nyújtani, bővíteni a szolgáltatások körét, előse­gíteni a tagság további bol­dogulását, gyarapodását. Tudják, hogy csak az ösz- szefogás hoz eredményt. Épp ezért a párt- és taná- c i szervekkel szoros össz­hangban igyekeznek a jö- v bért is a lakosság, hat és fél ezer ember érdekeit szolgálni, igényeiket minél teljesebben kielégíteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom