Petőfi Népe, 1970. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-11 / 290. szám

4. oldal 1970. december 11, péntek L­120 millió fejlesztésre Egy kalocsai üzem jelene és jövője Közgazdászaink tanácskozásai Természetesen múltja is van az Elektromos Készü­lékek és Anyagok Gyára kalocsai gyáregységének, erről azonban már sokszor írtunk lapunk hasábjain. Egy riportom 1966-ban amely „A fény műhelyé­ben” címmel jelent meg így jellemezte: Tágas, szép, tiszta, világos, új műhely- csarnokban dolgoznak a modern fénycsőarmatúra­gyártó szalag mellett az asszonyok. Az elmúlt héten új 2400 négyzetméter alapterületű üzemi épületet avattak az EKÁ-ban. Ide telepítették át a korszerűsített és meg­hosszabbított szerelőszala­got és hozzátehetem, ez a munkahely még szebb, kel­lemesebb mint amelyet négy évvel ezelőtt annyi di­csérő jelzővel illettem. Építői, — a Kalocsai Asz­talos- és Építőipari Ktsz dolgozói — is megérdem­lik, hogy megemlékezzem róluk, hiszen a műhely­csarnokkal a megadott ha­táridőn belül nyolc hónap alatt készültek el, s mun­kájuk minőségéről csak a dicséret hangján lehet szólni. Az elismerő szavakat egyébként a gyáregység vezetőitől és dolgozóitól hallottam. Már pedig ha valakinek, hát nekik meg­van az erkölcsi alapjuk ahhoz, hogy mások mun­káiról véleményt mond­janak, mert az idén ugyan­csak „kivágták a rezet”. A tavasszal ugyanis, — saját hibájukon kívül — rende­lés hiányában több millió forintos lemaradásuk volt a termelésben. A kül- és belkereskedelem igényei végül mégis befutottak, ők pedig nemcsak, hogy be­hozták a hátrányt, de még túl is teljesítették az első félévi 120 millió forintos gyártási programot. Az új üzemrész elkészü­lése nemcsak az idei ter­melési tervek befejezését könnyíti meg az EKA-sok számára, bizakodóbban néznek a jövő évi felada­tok elé is. Ebben a létesít­ményben ugyanis minden korszerűbb. Építésének célja nem az volt, hogy új munkahelyeket hozzon lét­re, — ez ma már nem olyan égető kérdés Kalocsán, mint azelőtt'— hanem a ter­melés intenzitásának növe­lése, a modernebb gyártás- technológia lehetőségének megteremtése. Negyven— ötven új munkaerő felvé­telére azonban még így is sor került. Intenzitás, korszerűség, hatékonyság ma már Kalo­csán is ugyanolyan fontos tényező a termelésben, mint másutt az országban. Az EKA gyáregysége tehát igyekszik megfelelni ezek­nek a követelményeknek. Az idén például lengyel exportra plexibúrás világí­tótesteket készítenek úgy hogy annak minden porci- káját ők gyártják. Saját műhelyükben alakítják egy idő óta megfelelő formá­júra 100 tonnás préseiken a lágyító kemencéből ki­kerülő képlékeny plexit. Az új üzemcsarnokkal pedig megteremtették annak a bázisát, hogy egyéb technológiai el­járásokat is meghonosít­hassanak, ezáltal lépést tartsanak a növekvő hazai és külföldi igényekkel. Mindez azonban csak a jelen és csupán rövid tá­von érvényes. Az új üzem­avatáson ott volt a Vil­lamos Berendezés és Ké­szülék Művek — amelyhez az EKA is tartozik — ve­zérigazgatója Jancsich Im­re, s ebből az alkalomból szó esett a jövőről. A bu­dapesti EKA-gyár további fejlesztésére nincs rpód, ezért kalocsai gyáregysé­gét szemelték ki bővítésre. Ezek szerint a negyedik öt­éves tervben 120 millió fo­rintot kívánnak fordítani rekonstrukciójára. Ennek befejezése után évente 400 millió forint értékű kül­földön és, belföldön egy­aránt kelendő, a legkénye­sebb igényeket is kielégítő, korszerű árut várnak a ka­locsai üzemtől, N. O. Nemrég megjelentek a rendelkezések az 1971 ja­nuár 1-től érvénybe lépő új gazdasági szabályozók­ról. E cikk keretében nem arra vállalkozom, hogy ezeket ismertessem, hiszen hely sem volna rá. Érde­mes azonban szót ejteni arról, hogy az új szabá­lyozó rendszer kialakításá­ból megyénk közgazdászai is alkotó módon kivették részüket. Ügy érzem ele­gendő arra hivatkozni, hogy a MTESZ az évente megtartott műszaki hetek keretében rendszeresen be­illeszti a közgazdasági ke- rekasztal-konferenciákat. E rendezvények bevezetését pedig nem egy esetben olyan elismert szakembe­rek vállalták mint Nyers Rezső a párt Központi Bi­zottságának titkára. Hont János az Országos Tervhi­vatal elnökhelyettese, vagy legutóbb Kónya Lajos az OTP Pénzügyi Főosztályá­nak vezetője. Vita a szabályozókról Vitaindító előadásában Kónya elvtárs először ma­gával a szabályozó rend­szer továbbfejlesztésének szükségességével, majd az egyes szabályozók módosí­tásával foglalkozott. Az igen értékes előadások rész­letes ismertetésére ezeken a hasábokon nincs mód, néhány fontos megállapí­tást azonban hasznos újra felidézni. „Gazdaságirányítási rend­szerünk alapvetően jónak bizonyult, annak alapelve­in tehát változtatásra nincs szükség. Tulajdon­képpen a szabályozók egyes elemeit kell módo­sítani.” Miért fontos ennek hang- súlyozása? Mert voltak, akik az 1968 január 1-én életbelépett gazdasági mechanizmus alapjait" vél­Gazdagító konhurrencia Termelőszövetkezet és állami gazdaság „békés egymás mellett élésének” a feltéte­lei egy község határán belül is adottak; a viszálykodásból senkire sem szárma­zik jó dolog. A békesség azonban — így van ez világméretekben is — nem zárja ki a konkurrenciát. Még az olyan fajta vetélkedést sem, amely túlmutat a ter­melési eredményeken. De jelen viszo­nyaink közepette mindinkább megszok­juk, hogy a létezésnek korántsem csak gazdasági mutatói - vannak. Hanem emberiek is... Vagyis társa­dalmiak, lélektaniak, munkahelyi lég­köriek, s a mozzanatokat jócskán sorol­hatnánk. E tényezőket észlelik az utóbbi pár évben például Nemesnádudvaron is, amelynek határán nagyjából egyenlő arányban osztozik a helybeli Kossuth Tsz és a Hosszúhegyi Állami Gazdaság. A község mezőgazdasági keresői is nagy­jából ilyen arányban oszlanak meg. Mindkét gazdaság hosszú idő óta egyen­letes, szilárd fejlődést mutat, egyiknek a történetében sincsenek hullámvölgyek, „gyenge” korszakok. S ebből arra lehetne következtetni, hogy a két gazdaság tag­sági, illetve munkásállományában sin­csenek különösebb változások, ide-oda vándorlások. A valóságban másképp áll a helyzet. Jó három évvel ezelőtt, amikor a szö­vetkezet a jövedelmezőségben kissé elő­reszökkent, ugyanakkor az állami gaz­daságban a bérkötöttségek visszafogták a keresetek észrevehető növekedését, bi­zony a törzsgárdajelvényes dolgozók kö­zül is sokan a tsz-be kérték a felvéte­lüket. Ha akkoriban a gazdasági üzemegység vezetőinek főtt a feje, mostanában a szövetkezet vezetői jutnak hasonló sors­ra. Pedig a közöss gazdaság az idei ter­mészeti csapások ellenére is távol áll a [ tönk szélétől, fizetőképességével sincs baj... Csak éppen a nemesnádudvariak mostanában kezdik értékelni a rövidebb munkaidőt, a jobb gépesítésből adódó kedvezőbb munkakörülményeket, a kul­turáltabb szállítási feltételeket. Tehát a tsz-t nem a nagyobb kereset reményé­ben cserélik fel az állami gazdaságra. Egy tehenész keresete például a tsz-ben havi 3500 forint körül van, többet az állami gazdaságban sem kap, sőt lehet, hogy még annyit sem. De számításba kell vennünk, hogy vannak már olyan tehenészek is, akik számára az is jelent valamit, ha az állattenyésztőtelep vil­lanybojlerral is fel van szerelve, s rá­adásul abban fürdésre alkalmas meleg víz található. Fontos jelenségről van szó. Egyrészt közvetlenül utal a falun végbemenő nemzedékváltozásra. A valóság ezúttal is dialektikus: a műszaki fejlesztés visz- szahat az igényekre. A tsz-t ez a jelen­ség a munkafeltételek javítására kény­szeríti. S nemcsak arra... A tagság, az állami gazdaság példájára hivatkozva követeli, hogy a kötelező kiszállítás évekkel ezelőtt megállapított határát egy-két kilométerrel „hozzák” beljebb. Vagy ami ennél is jelentősebb: az idei évvel itt is búcsút mondanak a munka­egység szerinti elosztásnak, áttérnek a havi készpénzes bérezésre. Konkurrencia? Igen, végeredményben erről van szó. De ez a versengés senkit nem fenyeget kisemmizéssel. Éppen el­lenkezőleg: az igyekezettel, a műszaki fejlesztésre való sürgetéssel, az életkö­rülmények iobbításával gazdagabbá tesz. H. D. Korszerűsített szerelőszala gon dolgoznak az .asszo- nyok az új műhelycsarnokban. ték hibásnak. Az előadó azonban utalt a népgazda­ság egyensúlyának, a la­kosság ellátásának javulá­sára, a nemzeti jövedelem egészséges növekedésére. Rámutatott arra, hogy az érvényben levő szabályo­zók viszont átmeneti jel­leggel lettek megalkotva; a pozitív tendenciák mel­lett negatívok is kialakul- tag; s maga a ÍV. ötéves terv a szabályozó rend­szerrel szemben is új kö­vetelményeket állít. Elő­adásának végén Kónya elvtárs hangsúlyozta, hogy a szabályozók önmaguk­ban nem oldják meg a problémákat, csupán az eszközök egy csoportját je­lentik a népgazdaság fej­lődéséhez. Éppen ezért hi­bát követnénk el, ha a szabályozókat fétisizál- nánk. További előrehala­dásunkhoz a vezetők és a kollektívák jó munkája, felelősségérzetére van szük­ség. A kerekasztal-konferen- cia vitája igen széles me­derben zajlott, felölelte az egész szabályozórendszert. Természetesen nem áll módomban a korreferátu­mokat és a hozzászóláso­kat teljes terjedelmükben idézni, csupán a főbb vo­nalaiban érzékeltetni. Dr. Róka Róbert korreferens a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági Osztályának helyettes vezetője főleg a hitelrendszerrel foglalko­zott. Hangsúlyozta, hogy az nemcsak nálunk, hanem minden országban a köz- gazdasági szabályozórend­szer része. — A hitelrendszernek az a funkciója — mondotta többek között, — hogy a vállalatok önálló döntéseit helyes irányba befolyásol­ja. Az a körülmény, hogy az esetek egy részében a bank állásfoglalása a hi­tel tekintetében nem egyezik a vállalat gazdasá­gi döntéseivel, semmikép­pen sem tekinthető illeték­telen beavatkozásnak, hi­szen a hitelrendszer fő fel­adata, hogy a kormány gazdaságpolitikájának ér­vényesülését elősegítse. Helyes módosítás A másik korreferens dr. Villányi Miklós, a Pénz­ügyminisztérium főosztály- vezetője a mezőgazdaságot érintő szabályozókkal fog­lalkozott. Arra a kérdésre keresünk választ _ hang­s úlyozta —, hogy az árak, az adórendszer és az anya­gi támogatások változatlan szintjén, — a jelenlegi ter­melékenységet, valamint eszközellátottságot figye- lembe véve — a képződő jövedelem elégséges-e a IV. ötéves tervben a me­zőgazdasági termelés fej­lesztéséhez. Az adatok elemzései azt igazolják, hogy igen. Ezek után került sor a megye gazdasági szakem­bereinek hozzászólására. Magától értetődő, hogy a vita további résztvevői el­sősorban az elavult szabá­lyozókat bírálták, vették bonckés alá, s a konkrét tapasztalatok tolmácsolásá­val igyekeztek a szabályo­zórendszer helyes módosí­tásához hozzájárulni. Többször hangzott el a mai tanácskozáson — kezdte felszólalását Ihos Sándor, a Bajai Finom­posztó Vállalat főkönyve­lője, — hogy drága a mű­szaki fejlesztés, olcsóbb a létszámnövelés. A tapasz­talatok is azt igazolják, hogy az elmúlt három esz­tendőben műszaki fejlesz­tési célkitűzéseinket nem valósítottuk meg. A mű­szaki fejlesztés ténylegesen azért drága, mert a hozzá szükséges pénzügyi forrá­sok nagyon szűkén csörge­deznek. Ugyanakkor a ter­melőeszköz-piacon megnö­vekedtek az eladatlan készletek, ami szintén egészségtelen jelenség. Kosa Antal, a Kecske­méti Magyar-Szovjet Ba­rátság Tsz-elnöke arról be­szélt, hogy a mezőgazda­ságban felhalmozódó tőke beruházásra ösztönöz. Saj­nos, sok olyan beruházás valósult meg amelyekkel gazdaságtalan a termelés és a létrehozott termelő- eszközök nincsenek kellő­en kihasználva. Megbízha­tó információrendszer ki­építésére,' amely jelezné, hogy milyen jellegű beru­házásokra érdemes befek­tetni, valamint idejében megállapított és hosszabb távon stabil árakra lenne szükség. A rossz adottságokkal rendelkező termelőszövet­kezetek helyzetéről Deák István a lakiteleki Szikra Tsz elnöke szólt. Ezek a szövetkezetek azt várják — hangsúlyozta, — hogy az új szabályozó rendszer ne csak pillanatnyilag áthida­ló megoldásokat nyújtson, hanem a gazdaság teljes felemelkedését segítse elő. Magony Imre a Kecskemé­ti Tsz-szövetség titkára a kedvezőtlen körülmények között gazdálkodó szövet­kezetek mérleghiányának okait elemezte. Szélesebbre tárt kapuk Szinte rendszeres vendé­ge a Kecskeméten tartott közgazdasági kerekasztal- koníerenciának Kovács Sándor a Nagykőrösi Kon­zervgyár igazgatója. Fel­szólalásában a termelékeny­ség emelkedésének problé­máival foglalkozott. A gyorsabb előrehaladás út­ját a műszaki fejlesztés­ben és a megfelelő jöve­delemszabályozásban jelöl­te meg. Bonifert Ádám, a Magyar Nemzeti Bank me­gyei igazgatóságának osz­tályvezető-helyettese hang­súlyozta, hogy a szabályo­zók a vállalati kezdemé­nyezések előtt szélesebbre nyitják a kapukat. A tény­leges eredmények azonban nem elsősorban a szabá­lyozókon, hanem hatásuk . helyes vállalati érvényre juttatásán múlnak. A kerekasztal-konféren- cián kívül szólni kell még a MTESZ Ipargazdasági Bizottsága és a megyei ta­nács tervosztálya által no­vember közepén tartott gazdaságpolitikai rendezvé­nyekről, amelyekben több mint hatszázan vettek részt.Ezeken többek kö­zött megvitatták a megye IV. ötéves tervét, a terü­leti tervezés, a település- hálózat, az élelmiszergaz­daság, az ipar, a kereske­delem, az egészségügy stb. fejlesztését. Megyénk közgazdászai a cikkben felsorolt rendezvé­nyeken jelesre vizsgáztak. Remélhető, hogy az elkö­vetkező években — a nagy feladatok közepette — a gyakorlatban is jól megáll­ják helyüket, s jól alkal­mazzák mindazt amiről alkotó módon vitatkoztak, beszéltek. Nagy Ottó

Next

/
Oldalképek
Tartalom