Petőfi Népe, 1970. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-08 / 287. szám

B. oldal VÁLASZOL AZ ILLETÉKES Lesz petróleumlámpa lámpaiiveg van Ez „A f. év november 20-i számban megjelent trA képviselő házaljon?” c. cikkre az alábbi tájékoz­tatást adom. Elöljáróban szükségesnek tartom, hogy a felvett té­mából részletesebb tájé­koztatást adjak. Teljes mér­tékben egyet kell értenem azzal, hogy a petróleum- lámpa hiánya — különösei} a tanyavilágban — súlyos problémát okoz és igen sok panaszra ad okot. Bizonyá­ra tudomásuk van arról, hogy hosszú éveken keresz­tül megfelelő mennyiség­ben és választékban a fa­lilámpákat éppen megyé­jükben, a Kalocsán műkő dö Bács-Kiskun megyei Fémtömegcikkipari Válla­lat gyártotta. Az említett vállalat 1968. 11. félévében arról értesítette vállalato­mat, hogy a lámpatermé­kek gyártását 1969. január 1-ével megszünteti, mert az részére — a szükséglet kis mennyisége (kb. 50 000 db) miatt nem gazdaságos. A gyártómű egyoldalú elhatározását nem fogad­hattuk el, és ezért a Köny- nyűipari Minisztérium Iparfejlesztési Főosztályá­hoz, valamint felügyeleti szervéhez, a megyei tanács­hoz fordultunk közbelépé­sért és segítségért. Sajnos — többszöri levélváltás után sem kaptunk kedve­ző intézkedést — és éppen a megyei tanács, mint a gyártómű felügyeleti szer­ve jelentette ki egyik leve­lében: „Az új gazdaságirányítá­si rendszerben a felügyeleti szervnek nincsen arra joga, hogy a vállalatokat köte­lezze egy-egy termék gyár­tására. A vállalatok a saját körülményeik figyelembe­vétele mellett döntenek, il­letve választják meg azokat a termékeket, melyeket gyártani kívánnak.” Erkölcsi felelősséget éreztünk a probléma meg­oldásában, ezért számtalan más vállalatot, szövetkeze­tei kértünk fel a profil át­vételére. Közel két év után sikerült elhelyezni a pet­róleum-falilámpa gyártását — most az elmúlt hetek­ben — a Kisipari Termel­tető Vállalatnál, ahol kis­iparosok foglalkoztatása ré­vén, jelentős szerszámké­szítési beruházással, remél­jük, még ez évben beindul a „11” falilámpa folyama­tos gyártása. Sajnos, az elő­ző gyártóműtől még a régi szerszámokat sem tudtuk átvétetni, minthogy azok — állítólag — 100 százaléko­san kiselejtezésre kerültek Természetesen mind ’969-ben, mind ez évben a ehetőségekhez mérten im­port beszerzésből enyhítet- ük az időközben országos néretűvé vált hiányt. Ez vben Csehszlovákiával van zerzödésünk választék­sere konstrukcióban több unt 120 000 db falilámpára s a hozzátartozó szerelé- ekre. Sajnos, a beérkezés- z csak most, a IV. negyed­ében számíthatunk. E bé­rezésből elsők között ecskeméti lerakatunk vé­sésül egy vagonnal, cca. ! 000 darabbal. Tudjuk, jgy ez a várható mennyi­ig kevés lesz a tömeges ényekhez képest, ezért en intenziven szorgalmaz­ik az új belföldi gyártó íllalatot a mielőbbi széria- lártás megindításra. kis „öngól” — Szabályoz a hitel Az újságcikk lámpaüveg- ■ Persze, némi „öngól” as pék- hiányról is említést tesz. | tusra is fényt vet e tájé­vrii'vt'V&OI' kCOÍi. Etekintetben tájékoztatha­tom, hogy országszerte, mindenütt kapható kellő mennyiségű lámpacső. A gyártóművel, a Nagykani­zsai Üveggyárral éves szál­lítási szerződést kötöttünk a lámpacsövekre. Ennek ér­telmében az idén több mint 500 000 lámpaüveg szállí­tása várható. Előfordulha­tott azonban, hogy a gyár időszakos szállítóeszköz­hiánya miatt, szállítási ki­esések merültek fel. Ki­emelten fogom azonban vizsgáltatni kecskeméti le­rakatunk ellátását, és kis­kereskedelmi partnereink kielégítésére tett értékesí­téseit, — a megyében fel­merült hiányok miatt. Biztosíthatom T. Szer­kesztőséget, hogy bár nem egyedüli beszerzője és for­galmazója vagyunk e cikk­nek, mindent elkövetünk, hogy e hosszú idő óta hú­zódó probléma mielőbb megoldódjék. GÁBOR PÁL, vezérigazgató Üveg és Porcellán Nagykereskedelmi Vállalat.” MEGJEGYZÉS: Több szempontból is kö­szönet illeti Gábor Pál ve­zérigazgatót — a részletes válaszért. Mindenekelőtt annak megértéséért, hogy — jóllehet „népgazdasági- lag” — kis értékeket képvi­selő cikkekről van szó, azok hiánya — éppen tö­meges használatukból kö­koztatás. Ki gondolta vol­na, hogy mialatt képviselő- csoport ülésétől kezdve más tanácskozások tucatjain át ismét és ismét elhangzott a panasz — „Nincs petró leumlámpa, se lámpa­üveg!” — s ez mindannyi­szor a megyei lapban is visszhangzott” —, azalatt pont megyénk egy vállala­tának „részességét” is ke­reshetnénk a hiány bekö­vetkezésében. Mindamellett, hogy — mint a megyei ta­nács leveléből is kitűnik — „saját körülményeit figye­lembe véve” helyesen és joggal döntött úgy, amint tette. Látjuk azonban, hogy a szélesebben — tehát a gyáron kívül terjedően — értelmezett érdek, mondjuk így, a Piac igényei szem­szögéből ez a döntés bizo­nyos egyoldalúságot muta­tott Gyákorlatice pedig a tartós és mind szorítóbb lámpahiányra vezetett. írja a vezérigazgató elv társ, hogy végre a Kisipa­ri Termeltető Vállalatnál sikerült elhelyezni a gyár­tást, jelentős szerszámké­szítési beruházással (mi­után az előző gyártóműnél a régi szerszámokat kise­lejtezték) megindul az elő­állítás. Nem véletlenül jut eszünkbe, hogy a kormány — legutóbbi ülésén — ha­tározatot hozott a hitelpoli­tikai irányelvekről. A ha­tékonysággal, jövedelmező­séggel szorosan összefüggő hitelfeltételek minden vo­Dunaszentbenedek -1970- ,-------. * , ■ ciwveuaK mmaen vo­v etkezően - a tanyai, kul- I nalon magasabb követelmé­területi emberek közérzetét tudja lerontani, s tízezrek rossz hangulata — nem is kell hangsúlyozni — hosz- szabb időn át, a bizalmat, munkakedvet stb. kezdheti ki. Másrészt azért igen hasznos az effajta tájékoz­tatás, mert belőle képet al­kothatnak — közgazdaság­ban kevésbé járatos embe­rek is, mennyire labirintus­sá tud válni egy ilyen ter­mék előállításának útja is, mint a petróluemlámpáé. , ínyekre épülnek. Kedvez ményes hiteleket — több más fontos népgazdasági program végrehajtását elő­segítő iparág mellett — a lakosság jobb ellátását szol­gáló egyes hiányzó cikkek gyártásának fokozására, szolgáltatások bővítésére adnak. Látjuk — a lámpa példáján is — mennyire fontos a hitelek ilyen sza­bályozó, egyensúlyba hozó szerepe. Tóth István Rendes emberek. Még le sem esett a hó, máris az olvadására gon­dolnak — állapítom meg a kis község végén serényke­dő férfiak láttán. Első pil­lantásra úgy tűnt, hogy vízlevezető árkot ásnak. De nem. Ellenkezőleg: árkot temetnek be, a vízhálózat csöveit. Pár méterrel odébb egy asszonyka gereblyézi a terepet. Alighanem máris a tavaszra, a ház előtti vi­rágültetésre készül. Csendes hétköznap van, s valahogy mégis ünnepé­lyességet áraszt a falu. Olyanformát, mint a hús­véti nagytakarítás után. S ezt a házak külleme teszi. Jobbról és balról is sor­ban olyanok, mintha teg­nap kapták volna új kön­tösüket. íme például a ház­tartási gépeket, tv-készülé- ket is kínáló ABC-áruház, tőszomszédságában a busz­váró, túloldalt pedig a já­tékkerttel körülvett óvoda, aztán a kultúrház — mind-mind olyan, mintha Vadonatúj lenne. Lakóinak igényességéről árulkodó falukép. És ada­lék azokhoz az indokok­hoz, amelyek alapján leg­utóbb kategóriájában me­gyei győztesként került ki Dunaszentbenedek a tele­pülésfejlesztési versenyből. A tanácsnál Molnár József gazdálkodási előadó jólesően újságolja; — December végén me­gint gazdagabbak leszünk. A vízmüvet vesszük birtok­ba. Méghozzá nem is akár­milyen megoldásban. A kút kész, a vízmű is, s a 12 kilométeres hálózatról minden lakóház udvara bekötést kap. Onnan már ki-ki a lakásába, konyhá­jába vezetheti az oly ré­gen nélkülözött, egészséges ivóvizet. Eddig 230-an igé­nyeltek vízórát, ami nagy szó, ha figyelembe vesz- szük, hogy 1300 lakosú községünkben 416 lakóház van... Hadd tegyük nyomban hozzá: a vízművesítésben több mint egymillió forint a lakosság pénzhozzájáru­lása, s ugyanennyi értékű a társadalmi munkája! — Pénzhozzájárulás — zsebre menő dolog. Molnár elvtárs, mondja egészen őszintén, sok gonddal jár-e községükben e hozzájárulá­sok biztosítása? — A vízműtársulás tag- gam pedig a belépő, meg-’ ^;ainaki nagy többsége teljes lépőén fiatal tanácselnök: összegben befizette már a ráeső hányadot, a csalá­donkénti 5 ezer forintot. S ez a tény tulajdonkép­pen önmagámnak is válasz. Egy-egy családdal folyta­tott beszélgetés után ugyanis sokszor távoztam olyan nyugtalanító érzés­sel, hogy jó, befizeti a pénzt, hozzájárul a célki­tűzéshez, de nem sikerült meggyőznöm. S a végén mégis mindig lemérhetem: hálás a munka. Legfőbb bizonyíték rá egy-egy cél elérésekor a lakosság őszin­te öröme. Nem tudom vissza­idézni, milyen gondolatát­tétellel jutott eszembe a kérdés, de hirtelen feltet­tem; Ki a legtekintélye­sebb ember a faluban? — A két elnök! Gyuricza Imre, a tanács vb-elnöke és Kun László, a tsz el­nöke — vágta rá Molnár elvtárs. — És ha az utcán az el­ső szembejövő embertől kérdezném ugyanezt? — Azt hiszem, az sem felelne mást... Persze, én a magam véleményét mon­dom. Mert csakugyan te­kintélyes emberek. A fő­nökömet dicsérni gyanús lehetne, de például Kun elvtársról az is sokat mond, hogy a tsz-nek megalaku­lása óta elnöke. A szomszédos irodából ajtónyílás hallik. — Itt is van az elnök elvtárs — jegyzi meg a gazdálkodási előadó, jóma­láttán újra elkönyvelhe­tem a tényt: a tekintélyt nem az életkor teszi. Beszélgetésünkbe kapcso­lódva, Gyuricza Imre első mondata olyan szabadko- zásféle: — Ugye feltűnő a hoz­zánk látogató számára, hogy kopott külsőt csak a tanácsháza visel. Mi azon­ban úgy voltunk vele, hogy előbb minden erőt a lakos­ság szolgálatára. így becsü­letes a sorrend. Lám, mekkorát tévedhet­ne, aki a tanácsháza csak­ugyan kopottas külsejéről ítélné meg a gazdát! — ál­lapítom meg magamban. Az elnök azonban folytat­ja: — Házilagos építőbrigá­dunk 1962 óta működik. Az ő kezemunkájuk az ABC- áruház, a kibővített, kor­szerűsített kultúrház és még sok minden. Már itt, a szemközti épületen is az utolsó simításokat végzik. Kétszázezer forintos felúj í-» fással fogorvosi rendelő és orvoslakást hozunk létre. Így a jövő évtől kezdve lakosságunk fogászati ellá­tása is biztosított. Sőt, a mi fogorvosunk áll majd a szomszédos községek rendelkezésére is —" ma­gyarázza jólesőn a tanácsel­nök, s kis szünet után hoz­záteszik: — Jövő tavaszra öreg tanácsházánk is meg­fiatalodva illeszkedik majd községünk képébe. Perny Irén Ki merre lát? Ajtók a szalagon üi Az Épületasztalosipari Vállalat kiskunhalasi gyáregysége az idén egyéb árui mellett 17 ezer bejárati ajtót készít. Az ajtókból az árvízkárosult vidékre mint­egy ezer darab került. Felvételünk a szalagszerű gyártás utolsó mozzanatát áb­rázolja, az ajtók felsöpályán érkeznek meg a festőműhelyből a raktárba. Qpauszky László felvétele. Világvárosokban a biz­tonságos és zavartalan közlekedés rendszerének kidolgozása, illetve az ilyen rendszer állandó tö­kéletesítése, tudományos igényű munka. Hallot­tunk, olvastunk, sőt lát­tunk is ilyen feladatokkal foglalkozó tanácskozást, cikket és filmet. Mindezek valóban arról győztek meg bennünket, hogy a közlekedéstudomány a hu­szadik század utolsó év­tizedeinek új, s egyálta­lán nem elhanyagolható területe. Bizonyíthatnánk a kérdés fontosságát a közúti balesetek számá­nak alakulásával, s azzal, hogy évenként több tíz­ezerre tehető azoknak a száma, akik — természe­tesen világviszonylatban — a rohanás áldozatai lesznek. Idézhetnénk megyei sta­tisztikát, s ezen belül Kecskemét „halál listájá­ra” is utalhatnánk. Két­ségtelen, hogy megyénk székhelye nem világváros, de a közlekedés — s első­sorban a gépi közlekedés­ről van itt szó — a ko­rábbi évtizedekhez ké­pest óriási mértékben megnövekedett. Gyorsan hozzá kell tenni ehhez. szélytelenül járhasson a gyalogos, az autó, és a motorkerékpár. Hiba például — mind­annyian emlékszünk a ta­vasszal a Leninvárosban történt dömperes baleset­re — hogy közvetlenül a házak közé, a bejáratok elé engednek gyorsjáratú, nehéz gépeket. Ugyanez a helyzet a Hunyadiváros­ban is, a Csilléri telepen. Itt a bejárati ajtók előtt néhány centire száguldoz­nak a gépjárművek. Mi lesz, ha egyszer éppen ak­kor szalad ki egy kisgye­rek, lép ki egy felnőtt a kapun? Akkor kit terhe! a felelősség, a halálra gá­zolt gyalogost? Az utóbb említett vá­rosrésszel összefüggésben azt már nem is említjük, hogy az állami, a magán­gépkocsik, a lovas kocsik, motorosok keresztül-kasul mennek a parkokon, tör­delve a fákat, cserjéket, „halálra” gázolva virágot, füvet stb. Többször szóvá tettük már, most újra el kell mondanunk, hogy alig történt valami a meg­előzés, a rendteremtés ügyében. Persze nemcsak szigorúan intézkedő ható­ságokra, hanem fegyelme­zettebb állampolgári SJi--- • ____ ______ -V..VUU aiiampoigán h ogy a közlekedés rend- együttműködésre is nagy szerének, kidolgozottságá- szükség van a bajok el­nak foka nálunk ezzel nem fejlődött arányosan. Különösen vonatkozik ez az új városrészekre: a Hunyadivárosra és a Le- ninvárosra. Ennek egyik oka a lakónegyed tervezé­sének fogyatékossága. Né­ha olyan érzése van az embernek, hogy a háztöm­bök közötti közlekedést, az utakat, nem úgy ter­vezték. hogy azokon ve­„ ___— uujvn Cl ’ h árítása, megelőzése cél­jából. Szerencsére most nincs semmi „apropos” arra, hogy ezekről beszéltünk. Nem gázoltak halálra senkit, de ez pusztán a véletlennek köszönhető, és nem a jól szervezett, tudományos igénnyel, alaposan kidolgozott vá­rosi közlekedésnek. is-! dorgál —

Next

/
Oldalképek
Tartalom