Petőfi Népe, 1970. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-08 / 287. szám

Fémmuikás-győzeiem az ökölvívó N31. B őszi nyitányán KECSKEMÉTI FÉMMUNKÁS—BORSODI BÁNYÁSZ 16:6 Kecskemét, 300 néző, ve­zette: Lettner és Werling. A Fémmunkás kultúrter­me ismét szűknek bizo­nyult. Az érdekesnek ígér­kező ökölvívó-mérkőzésre zsúfolásig megtelt a te­rem. A várt nagy küzde­lem a két csapat között ezúttal elmaradt. Különö­sen az alsóbb súlycsopor­tokban egymás után szü­lettek a kecskeméti győ­zelmek. A legnagyobb pár­harc a Görög—Sándor mér­kőzésen alakult ki, s csak nagy küzdelem után győ­zött a kecskeméti verseny­ző. Végig meglepően jó volt a bíráskodás, így a közönség is élvezettel hó­dolhatott ' kedvenc sport­ágának. Kár, hogy a két Vígh fivérnek nem akadt komoly ellenfele, pedig lát­szott, hogy mindketten jó formában vannak. Vígh Sándor ezen a mérkőzésen búcsúzott a szorítótói. Győzelemmel zárta ver­senyzői pályafutását. Na­gyon sajnáljuk, ha Vígh Sanyi elhatározása végle­ges és abban bízunk, hogy még meggondolja magát! A felsőbb súlycsoportok­ban sokkal kiélezettebbek voltak a küzdelmek. Lász­ló és Kiss értékes győzel­met aratott, de Csőke és Szabari vesztesen hagyta el a szárítót. Eredmények: (Elől a Fémmunkás versenyzői) Papírsúly: Orbán I. el­lenfél nékül győz: 2:0. Légsúly: Orbán il. pon­tozással győz Tamási el­len. 4:0. Ritkán látható ha­talmas küzdelemben ala­kult ki az egyhangú pon­tozásos győzelem, örven­detes Orbán II. jó formá­ja. Harmatsúly: Asztalos pontozással győz Sántha ellen. 6:0. Az est egyik legkellemesebb meglepe­tését okozta Asztalos. Ki­tűnő ellenfelet győzött ie biztos fölénnyel. Pehelysúly: Görög pon­tozással győz Sándor ellen. 8:0. A vártnál sokkal ne­hezebben győzött Görög. Sándor egyáltalán nem tisztelte nevesebb ellenfe­lét. Tisztább ütései révén 3:1 arányú győzelmet ara­tott a kecskeméti fiú. Könnyűsúly: Flórián el­len pontozással győz Fá­bián. 8:2. Érdekes és na­gyon 6Zoro6 mérkőzést ví­vott a két fiú. Talán a döntetlen eredmény job­ban megfelelt volna a lá­tottaknak. Sok volt a du­lakodás és a nem értékel­hető ütés. Kisváltósúly: Vígh I. el­len Orbán az I. menetben feladta. 10:2. Mindössze két percig tartott a mérkőzés. Ekkor Vígh I. gyomorüté­se „megfogta” Orbánt. Rá­számolt a híró, majd a kö­vetkező pillanatokban be­kapott újabb ütések után feladta a kilátástalan küz­delmet. Váltósúly: Vígh II. ellen Majkó edzője az I. menet­ben feladta. 12:2. A ma­gyar bajnokság második helyezettje nagy tapsot ka­pott a közönségtől. Sajnos nem sokat láthattunk Vígh Jancsitól. Ellenfele ugyan­is nagyon „tisztelte” Vígh- et Nagyváltósűly: László el­len Simon edzője a III. menetben feladta. 14:2. Nyílt volt a mérkőzés. Két közel egyforma képességű versenyző összecsapásán egyetlen jól eltalált ütés döntött. Középsúly: Csőke edzője a III. menetben feladta Csikó ellen. 14:4. A Bá­nyász-versenyző nagyobb tudása hamarosan kidom­borodott, de Csőke hősi­esen ellenállt — amíg tu­dott Félnehézsúly: Kiss ellen Papp edzője a II. menet­ben feladta. 16:4. Izgalmas csatát vívott a két ver­senyző. Sajnos előbb vé­get ért, mivel Papp megsé­rült és a II. mentben a mérkőzés feladására kény­szerült. Erdélyi a HL menetben döntő fölénnyel győz. 16:6. Szabari csak a II. menet­ben tudott némi fölényt kiharcolni. Ez azonban a végén kevésnek bizonyult. A Fémmunkás szép győ­zelméért dicséretet érde­mel. A bajnokságban nincs megállás. A következő for­dulóban idegenben a Bp. Építők ellen lép Budapes­ten szorítóba az együttes, majd december 16-án szer­dán újra Kecskeméten lát­hatjuk az ökölvívókat. Ek­kor a Pécsi Steinmetz SE lesz az ellenfél. Kosárlabda BAJAI BÁCSKA POSZTO—KECSKEMÉTI PETŐFI 106:83 (58:31) NB I. férfi. Kiskunfél­egyháza, 200 néző. Vezette: Szamosi, Kaposi. Bajai Bácska: Kovács (16), Ágfalvi (6) — Kará­csonyi (22) — Iván (20), Rátvay (24). Csere: Brassói (12), Kancsár (6). Edző: Tax Imre. K. Petőfi: Tóth (8), Ko­vács (27) — Csányi (4) — Csikai (15), Vasvári (5). Csere; Gábor (10), Farkas (10), Pajor (2), Szabó (2), Felföldi. Edző: Guóth Iván. Változatos és gyors já­tékkal kezdődött a megyei rangadó. A Petőfi dobta az első kosarat, Kovács bün­tetőből egyenlített. A 3. percben 8:4 arányban a Petőfi vezetett, majd egy perc múlva 10:10 lett az állás. Ezután a bajaiak erősítettek és 20:13 arány­ban elhúztak. Mindkét csa­pat . teljes erejéből küz­dött. A Bácskából Rátvay és Karácsonyi talált be sokszor a gyűrűbe, míg a Petőfiből csak Kovács Ta­más dobásai vőltak ponto­sak. A 14. percben 36:25 volt az eredmény, majd a szünetig 21 pontos előnyre tett szert a kitűnően dobó bajai csapat. A szünet után kiegyen­lítettebb lett a játék. Fel­váltva estek a kosarak, de a Bácska 20 pont körüli vezetése állandósult, sőt a Tervek, célkitűzések 1971-re A legnépszerűbb sportág­ban 1970 sok újdonsággal szolgált Üj vezetés került az MLSZ élére, új szakve­zetők irányították a váloga­tottat, s a játékosok serege mutatkozott be az idén. (13 új válogatott labdarúgót és 81 új NB I-es játékost avat­tak.) A válogatott sikerrel raj­tolt az Európa-bajnoksá- gon: győzött Oslóban. Az év hét hivatalos, országok közötti mérkőzésén 3 győ­zelem (Lengyelország 2:0„ Norvégia 3:1, Svájc 1:0), 2 döntetlen (Jugoszlávia 2:2, Ausztria 1:1) és 2 vereség (Svédország 1:2, NSZK 1:3) a mérleg. A magyar csapat 11 gólt lőtt és 9-et kapott. A hét mérkőzés nyolc pont­jából ötöt szerzett idegen­ben és hármat itthon. Nem tudtak pozitív mér­leget biztosítani a klubcsa­Az olasz bizottság elé kerül a Hungária úti botrány A vasárnapi, az MTK—Tori­no KK-mérkőzésen történt ese­mények érthetően élénken fog­lalkoztatják a közvéleményt. Magyar pályán még nem igen fordult elő ehhez hasonló bot­rány, amelynek kirobbantásá­ban mindenki szerint a túl Nehézsúly: Szabari ellen temperamentumos Olasz labda­A Széchy fiúk a kecskeméti uszodában A vendégek között lesz Gyarmati Andrea is Kétnapos, nagyszabású országos úszóverseny szín­helye lesz a kecskeméti fe­dett uszoda december 19-én és 20-án. Mindkét napon délután fél háromkor kez­dődik a verseny, amelyen teljes számmal rajthoz áll­nak a fővárosi Központi Sport Iskola ifjú verseny­zői, köztük Hargitai András, az egyik legnagyobb ma­gyar úszótehetség is. Széchy Tamás, a KSI úszóedzője elmondta, hogy tanítványai máris nagyon jó formában vannak, s ezen a kétnapos versenyen első­sorban azért indulnak el, hogy a kecskeméti fedett- uszoda ötvenméteres me­dencéjében ellenőrizzék az úszók formáját. A neves edző azt is el­András, a KSI 14 éves úszó­ja, aki a barcelonai úszó EB-n az 1500 m-es gyors­úszásban a döntő résztve­vője volt, s ott megjavítot­ta a felnőtt magyar rekor­dot, most arra készül, hogy Kecskeméten újabb néhány másodpercet farag le ered­ményéből. Kecskeméten eb­ben a számban vetélytársa is lesz Hargitainak, mivel Soós személyében komoly ellenfelet kap. Valószínű, hogy több fő­városi egyesület úszószak­osztálya is elküldi legjobb­jait a kétnapos versenyre. Már biztos, hogy például a kétszeres Európa-bajnok Gyarmati Andrea is vendé­ge lesz az uszodának. A kitűnő magyar úszónő. a 800 m-es gyorsúszásban fennálló rekordot, Az ed­zéshírek alapján biztosak lehetünk abban, hogy Gyarmati vállalkozása tel­jes sikerrel jár. Az FTC-n kívül az Üj pesti Dózsa fér­fi- és női úszói is részt vesznek a viadalon. A versenyt rendező Kecs­keméti Vízmű SK úszói is szorgalmasan készülnek a december 19—20-i verseny­re. Arra számítanak a ren­dezők, hogy a kiegészítő versenyszámokban, különö­sen a gyermek- és delfin­Október 9., Párizs.- Fran­ciaország—Magyarország, EB. Október 27., Budapest: Magyarország—Norvégia, EB. Tárgyalások folynak a spanyol, a belga és a skót válogatottal esetleges ba­rátságos találkozóról. Az A-válogatott mellett az utánpótlás-válogatott is részt vesz az Európa-baj- nokságon. Amikor a magyar A-csapat EB-találkozót vív, az utánpótlás-együttes ugyanazon országokkal ta­lálkozik, de az A-váloga- tottal ellentétes pályavá­lasztói jog szerint. Kivétel a Norvégia elleni találko­zó. Az ifjúsági válogatott áp­rilis 1-én az NDK fiatalja­it fogadja, majd április 4- én az osztrákokkal, szep­tember 1-én a jugoszlávotk- kal és október 6-án a len­gyelekkel is játszik. Ezen­kívül április 5 és 12 között Cannes-ban nemzetközi tor­nán vesz részt, augusztus 5 és 16 között pedig az NDK- ban szerepel, a Barátság Kupa küzdelmeiben. A bajnokság tavaszi idé- íflaK' IÄ* SE W ÍOTI- március 7-én kéz­nosnak, az MLSZ főtitkárának dodiík, es jumus 27-011 za­patok a nemzetközi poron­don. A jelentős találkozó­kon a magyar színeket kép­viselő együttesek elvérez­tek. A Pécs Newcastle elle­ni továbbjutása az EVK- ban a legnagyobb bravúr. Jutott kupa is a magyar csapatoknak: a Vasas meg­nyerte a KK-t A válogatott 1971. évi műsora Április 4., Bécs: Ausztria —Magyarország, barátságos. Április 24., Budapest: Magyarország—Franciaor­szág, EB. Május 19: Szófia: Bulgá­ria—Magyarország, EB. Szeptember 1., Budapest: Magyarország—Jugoszlávia, barátságos. Szeptember 25., Budapest: Magyarország-Bulgária, EB. a véleménye: — Érthetetlen és teljesen in­dokolatlan volt az olaszok in­gerültsége, felháborodott ság a. A futballban Íratlan szabály, hogy a játékosok nem hasz­nálhatják ki önbíráskodásra a bíró erélytelenségét. A játék­vezető korlátlan úr, amit ítél el kell fogadni. Az ügynek ért­hetően lesznek következmé­rul. Az 1971—1972. évi baj­nokság őszi idénye augusz­tus 8-án indul és november 28-án ér véget. 1971-ben nem lesz Ma­gyar Népköztársasági Kupa döntő. Az MNK-ban is rá akarnak állni a nemzetközi vágányra. Az 1971—1972. nyel: a játékvezető jelentése évi KEK-ben az idei MNK hamarosan az olasz labdarugó ,j-.-i szövetség KK bizottsága elé ke- eredmenye alapjan índul- rüi, mivel az 1970—71. évi kö- hat magyar csapat, a vedo zép-európai Kupa-küzdelmek lebonyolítója az olasz szövet­ség. Mindenképpen foglalkoz­niuk kell a mérkőzéssel, és az utánuk történtekkel, fegyelmi elé kell kerülnie a kiállított Ceresernek, de egészen bizo­nyos, szó lesz majd a rendező klubról, az MTK-ról is, amely nem tudta biztosítani azt, hogy a mérkőzés végén a nézők ne lepjék el a játékteret és ne Ű. Dózsa, vagy a második helyezett Komló. 17. percben Iván ragyogó sorozata után már 98:70 arányban vezetett a bajai csapat. A végén a Petőfi valamit ledolgozott, de ez sem változtatott semmit a Bajai Bácska fölényes győ­zelmén . A találkozó igen érdekes játékot hozott. A két csa­pat megérdemelten kapott nagy tapsot a szép szám­mal összegyűlt félegyházi szukolóktól. A Bácskából Rátvay, Karácsonyi és Iván nyúj­tott egészen kiemelkedő teljesítményt Kovács in­kább csak irányított. A Petőfiből Kovács Ta­más teljesítményét lehet kiemelni. A többiek na­gyon küzdöttek, de csak mérsékelt formát árultak el. A junior-mérkőzés: Bajai Bácska Posztó— K. Petőfi 64:57 (34:30) Ld.: Németh 19, Ágfalvi 15, Horváth 12, Kancsár 11, ill.: Pajor 24, Szabó 9, Felföldi 8. A kosárlabda NB l. végeredménye férfiak 1. MAFC 26 23 3 2085:1684 49 2. Bp. Hon. 26 21 5 2333:1694 47 3. Csepel 26 21 5 2082:1669 47 4. Sopron 26 20 6 2005:1803 46 5. BSE 26 17 9 2172:1995 43 6. Bajai B. 26 16 10 2211:1933 42 7. Videoton 26 12 14 1923:2032 38 8. Oroszt 26 10 16 1749:2055 36 9. KecsK. p. 26 9 17 1775:1955 35 10. Csőszer. 26 9 17 1857:2062 35 11. G.-MAV. 26 8 18 1962:2027 34 12. Pécs ___ 26 7 19 1991:2404 33 13. Bakony. 26 ~ 5 21 1921:2241 31 14. TFSE 26 4 22 1551:2063 30 MA; A Kecskeméti Petőfi NB I-es férfi kosárlabdacsapa­ta kedden délután 15 órai kezdettel Kecskeméten a Szovjet teremben barátsá­gos mérkőzést játszik a Táncsics SE férficsapatá­val. A kaposvári együttes kitűnő erőkből áll. Itt ját­szik többek között Szabó Ferenc és Ruszkai, akik a Petőfiből, valamint Bová- novics, aki a Bajai Vízügy­ből került a csapatba. A Berlini Dynamó kosárlabdázói Kecskeméten A Kecskeméti Petőfi sportkör vendégeként de­cember 18-án és 19-én az NDK egyik legjobb együt­tese, a Berlini Dynamo lá­togat el ismét Kecskemét­re. A két napon Kecske­méten hármas nemzetközi kosárlabdatomát rendez­nek a Berlini Dynamo, a szovjet katonai válogatott és a Kecskeméti Petőfi csa­patai között. T otónyeremények A 49. heti totóeredmé­nyek az illeték levonása avatkozzanak be a játékosok I Után a következők: közötti csetepatéba. — Szerencsére — különböző | 13 es 13 plusz 1 talala­jelentések szerint — senki nem tOg szelvény nem volt. 12 szenvedett komolyabb sérülést ; találatos 68 darab, a nye­s a Torino rendben elutazott __n B udapestről. Mi nagyon remél- ernenyük 14-7- forint. 11 jük, hogy az ügy ügy zárul találatos 983 darab, a nye­majd le, hogy ez nem lesz j reményük 393 forint. A 10 semmi befolyással az egyre i .„iii.t-.-t. ozárrio 8001 szebben fejlődő magyar—olasz j taialatosoK ®2a™a . . y1’ labdarúgó-kapcsolatokra. ! szelvényenként 73 fonntot A hétfői olasz lapok bősége- kapnak. sen beszámolnak a budapesti MTK—Torino KK visszavágő­mondotta, hogy Hargitai igyekszik megjavítani i i f i / ti » / i • 1 ivA X IV X ill UK) XVIV V loot korosztályúak altjaik majd mérkőzés eseményeiről, meg a helyüket és bizo­nyítják újra tehetségüket. Olvasóinkat még tájékoz­tatjuk a pontos nevezés­ről, mivel e hó közepéig el elsősorban, aki kezdemé- adhatják meg a meghívott £“«• sportegyesületek az indulok gyar p’ar,jei*at okolja (nevet nevét és szániát nem ír!) a történtekért. (MTI) A botránnyal kancsolatosan leszögezik, hogy ezért elsősor­ban az erélytelen bírót terheli a felelősség. Az Unita Lom- bardót, a Torinó iátékosát ítéli Az 50. hétre átvitt juta- mösszeg 836 992 forint. A 'yeremény összegek tájé­íztató jellegűek. (MTI) A telitalálatos szelvény: 1, x, 1, 1, 2, 1, 2, x, 1, x, 1, x, 2 — 2 Portisch holtversenyben az 5. helyen A Palma de Mallorcán folyó zónaközi sakkdöntőn vasárnap lebonyolított 19. fordulóban a magyar Por­tisch Lajos a sötét bábu­kat vezette és játszmája a jugoszláv Matulovics ellen maradt függőben. A verseny állása a hét­főn este sorra kerülő 20. forduló előtt amelyben Portisch a Fülöp-szigeti Naranjával találkozik: Fisher 12,5 pont (2), Geller 12,5 pont, Larsen 12 pont, Hübner 11,5 pont (1), Portisch, Mecking, Tajma- nov 11—11 pont (1—1).

Next

/
Oldalképek
Tartalom